up
Search      menu
عمران :: مقاله ايمن سازي راههاي کوهستاني PDF
QR code - ايمن سازي راههاي کوهستاني

ايمن سازي راههاي کوهستاني

عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني

عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني
با توجه به اينکه عامل جاده در کنار دو عامل انسان و وسيله نقليه در وقوع تصادفات جاده اي نقش موثري دارد ، بنابراين ايمن سازي مطلوب و مناسب راهها از طريق اصلاح طرح هندسي راه ، ساماندهي بافت سطح جاده ( روسازي راه) ، و نصب انواع علائم و تجهيزات ايمني راهها در کاهش سوانح و حوادث جاده اي حائز اهميت خواهد بود .
اصلاح و ساماندهي طرح هندسي راه در راههايي که از مناطق کوهستاني و ناهموار مي گذرند و اغلب داراي قوسهاي افقي و عمودي زيادي هستند و همچنين در نقاطي که تقاطعهاي همسطح وجود دارد ، از اهميت بيشتري برخوردار است ، ضمن اينکه نصب علائم و تجهيزات ايمني راهها يکي از قسمتهاي ضروري مهندسي راه است و جاده اي که فاقد علائم ايمني مطلوب و مناسب باشد ، رضايت بخش نخواهد بود .
در اين راستا با توجه به برخي شرايط حاکم بر راههاي کوهستاني ، از قبيل عبور اکثر راهها از مناطق سخت و صعب العبور ، حجم بالاي ترافيک در اغلب راههاي کوهستاني ، وجود گردنه هاي برفگير در سطح کوهستاني ، و عبور بارهاي ترافيکي سنگين از محورهاي کوهستاني ، همواره اين راههاي با مشکلاتي مواجه مي باشند.
عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني
از آنجا که ايمن سازي راهها معمولا به سه روش زير انجام مي پذيرد ، عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني را مي توان در قالب اين سه موضوع مورد بررسي قرار داد :
الف) اصلاح و ساماندهي طرح هندسي راه ( اصلاح مقاطع طولي و عرضي، قوسهاي قائم و افقي، عرض راه، شانه راه، شيب طولي و عرضي راه، تقاطعها و موانع ديد )
ب) ساماندهي بافت سطح جاده يا روسازي راه ( اصلاح و ترميم رويه هاي آسفالت و رفع هر گونه مانع از سطح راه )
ج) نصب علائم و تجهيزات ايمني راهها ( طراحي و نصب انواع علائم ايمني افقي و عمودي، سيستمهاي روشنايي و حفاظهاي ايمني )
عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني از طريق اصلاح و ساماندهي طرح هندسي راه :
با توجه به ميزان اعتبارات کوهستاني در بخش راه و ترابري ، مهمترين و اساسي ترين مشکل موجود در زمينه اصلاح و ساماندهي طرح هندسي راه ، وضعيت توپوگرافي و موقعيت راههاي کوهستاني مي باشد که با توجه به عبور اغلب راههاي کوهستاني از نقاط سخت و صعب العبور، عمليات تعريض، بهسازي و حذف نقاط حادثه خيز را با مشکلات جدي مواجه ساخته است .
در اين خصوص مي توان به محور هراز(تهران به آمل) يا کندوان(کرج به چالوس) که از محورهاي ارتباطي بسيار مهم و ترانزيتي کوهستاني بوده و نقش مهمي را در سيستم حمل و نقل کشور ايفا مي کند اشاره نمود که در اکثر نقاط از يکطرف به رودخانه ها و دره هاي نسبتا عميق و از طرف ديگر به کوهها و صخره هاي مرتفع منتهي مي شود و با توجه به اعتبارات مربوطه ، تعريض مناسب و حذف نقاط حادثه خيز در محور کوهستاني به آساني امکانپذير نبوده و عليرغم انجام فعاليتهاي جدي و مستمر راهداري و راهسازي ، شاهد وقوع حوادث رانندگي زيادي در اين محورها(محورهاي کوهستاني) مي باشيم .
عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني از طريق اصلاح و ساماندهي بافت سطح جاده ( روسازي راه )
سطح سواره رو که بستر گردش چرخ وسايط نقليه است بايستي همواره عاري از ناصافي ، موج و پستي و بلندي يا دست انداز باشد . فقدان مشخصات ذکر شده سبب مي گردد که راننده بطور ناگهاني و در حاليکه فرصتي براي تصميم گيري ندارد با وضعيت نا مطلوبي روبرو شود که پي آمد آن وارد شدن خسارت به وسيله نقليه و بسيار ناگوارتر از آن بروز سوانح باشد.در اينصورت هر چه سرعت خودرو بالاتر باشد ، احتمال وقوع سوانح و خسارتها بيشتر خواهد بود . در ضمن ، تاريکي شب که وضعيت نا هموار و نا صاف رويه راه را از حالت وضوح نسبي روز خارج مي کند ، افزايش قابل ملاحظه خطر را موجب مي گردد .
در راههاي کوهستاني ، سه عامل اساسي در ايجاد ايمني راه از طريق بهسازي و ترميم مناسب سطح سواره رو تاثيرگذار مي باشند که ذيلا مورد بررسي قرار مي گيرند :
الف) عبور بارهاي ترافيکي سنگين و فوق سنگين از راههاي کوهستاني :
تردد وسايط نقليه حامل بارهاي ترافيکي سنگين و فوق سنگين در سطح راههاي کوهستاني ، باعث وارد شدن خسارات فراواني به رويه راه و در نتيجه کاهش طول عمر بافت سطحي جاده مي گردد .
ب) حجم بالاي ترافيک در راههاي کوهستاني :
حجم بالاي ترافيک عبور کننده از سطح راههاي که بيشتر شامل وسايط نقليه سنگين و نيمه سنگين مي باشد ، باعث آسيب ديدن روسازي راه و تخريب بافت سطح جاده مي شود .
ج) تاثيرات ناشي از شرايط آب و هوايي :
وجود تابستان هاي بسيار گرم و زمستان هاي بسيار سرد در راه کوهستاني ، تاثيرات زيادي بر روسازي راهها بويژه آسفالت سطح جاده ها دارد ، بطوريکه در فصل تابستان ، رويه آسفالتي تحت تاثير گرماي شديد و تردد وسايط نقليه سنگين ، دستخوش تغييراتي از جمله قير زدگي ، ايجاد فرورفتگيهاي مقطعي و ناهمواريهاي موجي شکل بخصوص در گردنه ها و قوسهاي افقي مي گردد . از طرفي در فصل زمستان با توجه به برودت هوا و بارندگيهاي شديد و انجام فعاليتهاي راهداري از قبيل برفروبي ، شن پاشي و نمکپاشي در محورهاي شمالي و شرقي کوهستاني ، خسارات فراواني به سطح راه وارد مي آيد که با عنايت به ضرورت انجام عمليات مذکور ، جلوگيري از اينگونه خسارات امکانپذير نخواهد بود .
عوامل موثر بر ايمن سازي راههاي کوهستاني از طريق طراحي و نصب علائم و تجهيزات ايمني راهها
يکي از مهمترين روشهاي جلوگيري از وقوع سوانح جاده اي ، تامين ايمني ترافيک در سطح راهها مي باشد . بدين منظور بايستي علاوه بر برطرف نمودن تمامي عوامل خطرآفرين در راهها ، رانندگان و عبورکنندگان از خطرات و شرايط عبور ايمن آگاه شوند . اين اطلاع رساني با بکارگيري انواع علائم و تجهيزات ايمني راهها صورت مي پذيرد .
مهمترين عواملي که باعث آسيب رساندن به علائم افقي و عمودي و ساير تجهيزات ايمني منصوبه در سطح راههاي کوهستاني مي گردد ، عبارتند از :
الف) عبور بارهاي ترافيکي سنگين و فوق سنگين از راههاي کوهستاني :
تردد وسايل نقليه حامل بارهاي ترافيکي سنگين و فوق سنگين باعث آسيب ديدن جدي علائم ايمني افقي از قبيل خط کشي و بازتاب هاي چشم گربه اي نصب شده در سطح جاده شده و باعث صرف هزينه هاي فراواني در زمينه ايجاد ايمني مطلوب در سطح راههاي کوهستاني خواهد شد .
در اين راستا ، ساييدگي و تخريب سطح آسفالت بر اثر عبور اينگونه وسايل نقليه ، علاوه بر اينکه خطوط ترافيکي اجرا شده را از بين برده و موجب کاهش چشمگير ماندگاري آنها مي گردد ، باعث کنده شدن ، شکستن و يا فرورفتن بازتاب هاي چشم گربه اي در سطح آسفالت ( بخصوص در فصل گرما ) نيز خواهد شد که اين امر باعث کاهش سطح ايمني عبور و مرور بويژه در هنگام شب مي شود .
ب) حجم بالاي ترافيک در راههاي کوهستاني :
حجم بالاي ترافيک عبور کننده از سطح اغلب راههاي کوهستاني نيز موجب وارد شدن خسارات فراواني به علائم و تجهيزات ايمني راهها مي گردد . در اينخصوص با توجه به حجم بالاي تردد در شبانه روز و در نتيجه افزايش حوادث رانندگي نظير انحراف و واژگوني وسايل نقليه و برخورد آنها با علائم و تجهيزات منصوبه در حاشيه راهها ، خسارات زيادي به علائم ايمني عمودي ( انواع علائم و تابلوهاي اخطاري ، انتظامي و اطلاعاتي) ، حفاظهاي ايمني مياني و کناري راه ( گاردريل ها و نيوجرسيها) و سيستمهاي روشنايي وارد خواهد شد . در ضمن همانگونه که در بند (الف) نيز اشاره شد ، ترافيک سنگين در راههاي کوهستاني موجب کاهش ماندگاري خط کشي و از بين رفتن بازتابهاي چشم گربه اي مي گردد .
ج) تاثيرات ناشي از شرايط آب و هوايي :
در کوهستاني با توجه به بارش سنگين برف در فصل زمستان ، بخصوص در محورهاي شمالي و شرقي کوهستاني و در نتيجه ضرورت انجام فعاليتهاي راهداري نظير برفروبي ، نمکپاشي و شن پاشي بمنظور بازگشايي و ايمن سازي راهها ، صدمات فراواني به علائم ايمني وارد مي گردد بطوريکه در حين انجام عمليات برفروبي ، بسياري از علائم ايمني عمودي نظير تابلوهاي جان پناه و مسير نما و علائم ايمني افقي نظير بازتابهاي چشم گربه اي ، بر اثر برخورد تيغه ماشين آلات برفروب تخريب گرديده و از جا کنده مي شوند . در ضمن نمکپاشي و شن پاشي سطح جاده و متعاقب آن تردد وسائط نقليه موجب پاک شدن و کاهش ماندگاري خط کشي جاده ها خواهد شد .
از سوي ديگر در فصل تابستان ، گرماي شديد هوا بويژه در برخي نواحي جنوبي کوهستاني باعث تاثير بر آسفالت جاده و نرم شدن آن و در نتيجه فرو رفتن بازتابهاي چشم گربه اي در سطح آسفالت و يا جابجايي و کنده شدن آنها ( تحت تاثير تردد خودروها ) مي گردد . در ضمن نرم شدن و قيرزدگي سطح آسفالت بر اثر گرما موجب تيرگي و از بين رفتن بازتاب خطوط ترافيکي خواهد شد.
د) عبور اغلب راهها از مناطق کوهستاني :
وجود قوسهاي افقي و قائم ، شيبهاي طولي و عرضي ، عرض نامناسب راه و موانع ديد در طول راههايي که از نواحي کوهستاني گذر کرده و اعتبارات مربوطه تکافوي ساماندهي مطلوب آنها را نمي کند ، موجب بروز انواع سوانح جاده اي بخصوص انحراف و واژگوني وسايط نقليه و در نتيجه وارد شدن صدمات فراواني به علائم و تابلوهاي حاشيه راه و همچنين حفاظهاي کناري و مياني راه مي گردد .
ساير موارد :
بغير از مواردي که به آنها اشاره شد ، عوامل ديگري نيز در امر ايمن سازي راههاي کوهستاني تا حدودي تاثير گذار بوده و در برخي شرايط مي توانند موجب ايجاد مشکلاتي در اين زمينه شوند . اين عوامل عبارتند از :
الف) جاري شدن سيل بر اثر بارندگيهاي شديد در سطح کوهستان که سالانه خسارات فراواني به جاده ها وارد نموده و از مشکلات موجود در امر ايمن سازي راهها به شمار مي رود .
ب) وجود ريزشهاي طبيعي ( بر اثر وقوع زمين لرزه و بارندگي ) و ريزشهاي مصنوعي ( جهت بهسازي راه و حذف نقاط حادثه خيز ) در مناطق کوهستاني و متعاقب آن انجام عمليات ريزش برداري در سطح راهها که باعث وارد شدن خساراتي به جاده ها بويژه بافت سطحي آنها و همچنين علائم ايمني و تابلوهاي نصب شده خواهد شد .
ج) تردد انواع ماشين آلات کشاورزي ( نظير کمباين و تراکتور ) از حاشيه راهها بخصوص در فصل برداشت محصولات کشاورزي و همچنين وسايل نقليه حامل بارهاي ترافيکي عريض از راههاي کوهستاني که باعث آسيب رساندن به انواع علائم ايمني منصوبه مي گردد .

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae، يکساله، معطر، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاهي سه ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته ميشوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل مي ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

1) عمليات ترميمي ( آماده سازي سطوح - تميز نمودن با اسيد - برس زدن...) در اين بخش عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير ...

دلايل تخريب روسازي راه با بيان ساده عريان شدن، شکست پيوند چسبندگي بين سطح مصالح سنگي و قير مي‌باشد. معمولاً عريان شدن از زير لايه آسفالتي شروع مي‌شود ...

تشريح کامل مراحل پي سازي پي سازي چند مرحله دارد : 1. آزمايش زمين از لحاظ مقاومت 2. پي كني 3. پي سازي پي وسيله اي است كه بار و فشار وارد از نقاط مختلف ...

دانلود نسخه PDF - ايمن سازي راههاي کوهستاني