up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ايمني برق PDF
QR code - ايمني برق

ايمني برق

ايمني برق(۲)

Electrical safety
-بخش HSE : بخش تدوين کننده دستورالعملها و قوانين HSE در کارخانجات و ناظر براجراي آنها .
واحد HSE : واحد اجراي قوانين و دستورالعملهاي HSE در کارخانه .
منظور از حفاظت افراد دربرابر تماس مستقيم که در اين مبحث مطرح مي شود ، کليه مقررات و قوانيني مي باشد که براي حفاظت پرسنل از خطراتي که در هنگام لمس تجهيزات برقدار ممکن است پيش بيايد .
حداکثر ولتاژ ايمن به ولتاژ اسمي گفته مي شود که در بين هاديها از 42 ولت و در بين سيمهاي فاز و نول مدارها از 24 ولت تجاوز نکند . در مورد مدارهائي که زير بار نيستنداين مقادير به ترتيب نبايد از 50 و 29 ولت تجاوز نمايد (موثرترين نتيجه فرکانس 60-50 هرتز خواهد بود . )
ولتاژ تماسي ، بخشي از ولتاژ نشتي يا ولتاژ تخليه شده به زمين مي باشد که ممکن است در معرض تماس افراد قرار گيرد .
اتصال زمين ياسيستم ارت عبارت است از متصل کردن بدنه تجهيزات به نحوي که اطمينان حاصل شود درصورت هر گونه نقص الکتريکي ، ولتاژ فورا و بدون هيچگونه خطري به زمين تخليه خواهدشد .
2- مسئوليتها :
4-1- مسئوليت نگهداري صحيح و بازرسي قبل از شروع کار در خصوص کابلهاي نرم (انعطاف پذير) وسائل برقي قابل حمل و نقل بعهده کارگر و سرکارگر مربوطه است .
4-2- مسئوليت بازو بسته نمودن در تابلوهاي برق و يا هرگونه تعمير و يا تغييري در سيستم تابلوها و يا راه اندازي و برقراري مجدد جريان برق بعهده افراد ذيصلاح مجرب برقکار که قبلا از واحد برق کارخانه به واحد HSE کارخانه معرفي شده اند مي باشد .
4-3- مسئوليت علامتگذاري و تعيين مشخصات کليه انواع قطع کننده هاي مدارهاي برقي د رکاخانه بعهده رئيس واحد برق کارخانه است .
4-4- مسئوليت بازرسي دوره اي و هرگونه تست و آزمايشي بر روي تجهيزات برقي از قبيل کابلها ، قطع کننده هاي مدار ، فيوزها ، کليدها و ... و در نهايت رد يا قبول نمودن انها بعهده کارشناسان واحد برق و HSE کارخانه است .
5-4- در صورت نياز به اخذ مجوز کار (بند 5-21 ) سرپرست مربوطه ملزم به آگاه نمودن واحد HSE کارخانه و نيز اخذ مجوز لازم باشد .
6-4- جهت صدور مجوز کار ، واحد HSE کارخانه ملزم به بازرسي شرايط کار و افراد از نظر رعايت سلامت و ايمني لازم مي باشد .
3- روش اجرائي :
5-1- دستورالعمل ايمني کار با تاسيسات برقي :
5-1-1- کليه قطعات تاسيسات الکتريکي بايد از نظر ايمني مطابق با استانداردهاي بين المللي باشند .
5-1-2- کليه قطعات الکتريکي بايد در اندازه هاي مناسب و منطبق با کاري باشند که براي آنها درنظر گرفته شده و بويژه داراي خصوصيات زير باشند :
الف ) تحمل و استقامت مکانيکي کافي در شرايط کار را دارا باشند .
ب) در برابر عواملي چون آب ، گردو غبار ، گرماي الکتريکي و واکنشهاي شيميائي مقاوم بوده و آسيب پذير نباشند .
5-1-3- کليه قسمتهاي تاسيسات الکتريکي بايد طوري ساخته ، نصب و نگهداري شوند که از هر گونه خطر آتش سوزي و انفجار بدور باشند .
5-1-4- کليه قسمتهاي تاسيسات الکتريکي بايد طوري ساخته ، نصب و نگهداري شوند که از هر گونه خطر شوک الکتريکي مصون باشند .
5-1-5- تجهيزات ايمني فردي نظير کفشها و دستکشهاي لاستيکي نبايد بعنوان عاملي مناسب براي تامين ايمني در برابر خطر برق گرفتگي محسوب شوند .
5-1-6- کاربرد و ولتاژ کليه ادوات و انشعابات الکتريکي بايد دقيقا مشخص و توسط علائم واضحي نشان داده شود .
5-1-7- مدارها و ادوات الکتريکي يک واحد که ولتاژهاي مختلفي دارند بايد با مشخصه ها و علامات واضحي مانند رنگهاي مختلف علامتگذاري شوند .
5-1-8- وقتي نتوان کروکي تاسيسات را به وضوح تعيين و مشخص نمود مدارها و ادوات الکتريکي بايد توسط برچسبها يا ديگر روشهاي مقتضي و موثر مشخص و متمايز گردند.
5-1-9- کليه کسانيکه با تجهيزات برقي (الکتريکي) کار مي کنند بايد بطور کامل با خطرات ناشي از الکتريسيته آشنا شده و آموزشهاي لازم را گذرانده باشند .
5-1-10- شبکه خطوط ارتباطي و مخابراتي نبايد از مسير خطوط الکتريکي ولتاژ متوسط يا ولتاژ قوي عبور داده شوند .
5-1-11- براي محافظت تاسيسات الکتريکي در مقابل دريافت ولتاژهاي بالا از ديگر تاسيسات بايد تدابير ايمني کافي بعمل آيد .
5-1-12- در صورت لزوم و براي پيشگيري از خطر رعد و برق بايد تدابير لازم جهت حفاظت از تاسيسات الکتريکي بعمل آورده شود .
5-1-13- آويزان نمودن لباس و يا ديگر وسايل از تابلوها و تجهيزات برقي ممنوع مي باشد .
5-2- حفاظت در برابر تماس مستقيم و غير مستقيم :
5-2-1-در کليه انواع تاسيسات الکتريکي بايد براي حفاظت افراد در برابر تماس مستقيم يا غيرمستقيم با ولتاژهاي بالا تدابير ايمني ويژه اي از قبيل اخذ مجوز کار ، شناسائي خطرات توسط کارشناسان واحد برق و HSE کارخانه و ... بعمل آورده شود .
5-2-2- بايد بنا به نيازهاي خاص شرايط مختلف کاري (نظير محلهاي مرطوب يا خيس ، کاردر داخل لوله ها ، تانکها و ... يک يا چند روش از انواع روشهاي ذکر شده زير اعمال گردد :
i. کشيدن حصار
ii. عايق کاري کامل (عايق دوبله – عايق تقويت شده )
iii. حداکثر ولتاژ ايمن
iv. ايزولاسيون ايمن (مانند ترانسهاي ايزوله شده ايمن )
v. اتصال زمين سيم نول
vi. نول ايزوله شده
vii. اتصال زمين قسمتهاي فاقد برق
viii. رله يا سوئيچي که در صورت هرگونه نشتي ولتاژ به زمين جريان را قطع کند ( از انواع با حساسيت بالا)
ix. وسائل کنترل عايقها
x. کليدهاي قطع مدار به هنگام اتصال به بدنه يا زمين
xi. اخذ مجوز کار در صورت تشخيص واحد HSE
xii. در صورت امکان استفاده از ولتاژ پائين DC
xiii. استفاده از کابلهاي سالم و بدون عيب
5-2-3 – از هيچگونه سيم يا تجهيزات الکتريکي لخت و بدون روپوش نبايد استفاده شود .
5-3- حصارها و پوششها :
5-3-1- پوششها ، توريهاي حفاظتي و حصارها بايد از مواد غير آتشگير ساخته شده و داراي مقاومت مکانيکي کافي بوده و بطور محکم و مطمئن نصب شوند .
5-3-2- جهت نصب پوشش و حصار بايستي اطمينان حاصل گردد که برقدار نخواهند شد .
5-3-3- برداشتن و جابجائي حصارهاي اطراف قسمتهاي حامل جريان برق نبايد بدون استفاده از ابزارهاي خاص امکان پذير باشد .
5-4- وسائل قطع کننده جريان :
5-4-1- براي قطع جريان در کليه هاديهاي الکتريکي فعال در مواقع ضروري ، يک وسيله قطع کننده مرکزي بايد پيش بيني گردد .
5-4-2- به منظور قطع سريع جريان برق در کليه هاديهاي الکتريکي بايد يک وسيله قطع کننده که دسترسي فوري به آن امکان پذير باشد د رمدار کليه ادوات الکتريکي تعبيه گردد .
5-4-3- تاسيسات الکتريکي حتي الامکان بايد به يک قطع کننده اتوماتيک جريان مجهز شوند تا در مواقع بروز نقص در تاسيسات جريان را قطع نمايد .
5-5- لامپها :
4-5-1- ارتفاع لامپهاي روشنائي و اتصالات آنها از سطح زمين يا کف حتي الامکان نبايد کمتر از 12 متر باشد.
5-6- تجهيزات ضد اشتعال :
5-6-1- در محلهائي که داراي مواد يا جو آتشزا بوده يا مستعد آتشزائي و انفجار مي باشند فقط بايد از کليدها ، اتصالات ، روشنائي و تجهيزات الکتريکي ضد توليد جرقه(Intrinsic safe ) مخصوص چنين محلهائي استفاده گردد .
5-7- هشدارها :
5-7-1- براي جلب توجه عمومي بايستي اطلاعيه يا اطلاعيه هائي با مضمون هاي زير در محلهاي مناسب نصب کرد :
a) ورود افراد غير مجاز و متفرقه به محلهاي تاسيسات الکتريکي ممنوع
b) هرگونه تعمير و يا دستکاري تاسيسات الکتريکي توسط افراد غير مجاز ممنوع
c) روشهاي مقابله با آتش سوزي در هنگام بروز حريق
d) روشهاي نجات افراد برق گرفته و کمکهاي اوليه به افرادي که دچار برق گرفتگي شده اند
e) مشخص نمودن افراد معيني براي مقابله با خطرات الکتريکي احتمالي و اعلام نحوه ارتباط با آنها
f) شماره تلفنهاي اضطراري کارخانه
5-8- سيمهاي برق :
5-8-1- کليه سيمهاي برق بايد داراي روپوش عايق بوده و از پيچيده شدن آنها بدوراشياء تيز و برنده اکيدا جلوگيري شود .
5-8-2- سيمهاي نول ، حفاظت کننده و جبران کننده بايد به وضوح از ساير سيمها متمايز شوند .
5-8-3- سيمهاي هوائي بايد داراي نگهدارنده هاي مقاوم بوده و در ارتفاعي قرار داشته باشند که با افراد و اشيائي که در زيرجابجا مي شوند برخورد ننمايند .
5-8-4- تيرهاي هدايت کننده سيمهاي برق يا تجهيزات الکتريکي بايد بطور مطمئن به زمين يا هر پايه محکم ديگري متصل شده باشند .
5-8-5- هنگام پائين آوردن سيم ازروي تيرها ، تيرها بايدطوري مهار شوند که دراثر تکانهاي وارده منحرف نشوند.
5-8-6- سوئيچها ، فيوزها ، سرپيچها و پريزهاي سيم کشي هائي که در فضاي آزاد انجام شده اند بايد کاملا ايزوله شده و تماس با آنها غير ممکن باشد .
5-8-7- سيم کشي هاي هوائي برق 440 ولت و بيشتر بايد در محلهاي تقاطع با جاده ها و مسيرهاي حمل و نقل داراي ارتفاع کافي از سطح زمين باشند .
5-8-8- سيم کشيهائي که در ارتفاع کمتر از 5 2 متر (8 فوت) از سطح زمين يا کف کارگاه واقع شده اند بايد حصارکشي شده يا در داخل لوله هائي از جنس فولاد يا هر ماده ديگر که در برابر ضربه و صدمات ناشي از آن استحکام کافي داشته باشند ، قرار داده شوند .
5-8-9- سيم کشيهاي موقت حتي الامکان نبايد مسير خطوط برق ، تلفن يا آنتن راديو را قطع نمايند .
5-8-10- سيمهائي که از درون زمين عبور داده ميشوند فقط بايد از جنس سيمهاي محکم و بادوام بوده و بايستي در برابر ضربات ناشي از وسائل نقليه ، تجهيزات مکانيکي ، خاک برداري و غيره محافظت شوند . جهت عمليات خاک برداري د رمناطقي که سيم برق قبلا درون زمين قرار گرفته شده اخذ مجوز کار الزامي است .
5-8-11- کابلهاي فشار قوي هرگز نبايد با دستهاي لخت لمس شوند و براي گرفتن آنها بايد از دستکش هاي مخصوص عايق برق استفاده گردد .
5-8-12- ريلهائي که بعنوان نيروي محرکه برقي براي حرکت جراثقالها و غيره بکار مي روند بايد داراي قابليت قطع جريان برق باشند .
5-8-13- اگر تعدادي از ماشين آلات از يک ريل مشترک تغذيه مي کنند ، هر ماشين بايد بطور مستقل قابليت قطع ارتباط از تمامي فازها را داشته باشد .
5-9- کابلهاي نرم (انعطاف پذير) :
5-9-1- اگر براي اتصال به خطوط اصلي نياز به اتصالات دوشاخه و پريز باشد اين اتصالات بايد :
الف) بطور صحيح جفت شوند
ب) بطور صحيح طراحي شده باشند
5-9-2- کابلهاي نرم وسائل برقي قابل حمل و نقل
الف ) درصورت وجود سيستم اتصال به زمين در شبکه سيم کشي ، کابلهاي انعطاف پذير بايد داراي سيستم ارت باشند .
ب) با استفاده از فنر فولادي ، لوله لاستيکي يا ساير وسائل مناسب بايد از گره خوردن يا تاب برداشتن سيم در ناحيه ورودي سيم به دستگاه جلوگيري شود .
5-9-3- در وسائل دستي و در صورت امکان در وسايل قابل حمل و نقل برقي بايد از کابلهاي انعطاف پذير ساده استفاده شود .
5-9-4- کليه کالهاي نرم بايد بخوبي مراقبت شده و اتصال آنها به يکديگر نبايد بدون استفاده از دو شاخه و پريز انجام شود .
5-9-5- براي بلند کردن ابزارهاي پرتابل (قابل حمل ) از روي زمين نبايد سيم آنها را کشيد .
5-9-6 – کابلهاي نرم را نبايد در روي سطوح چرب يا آغشته به مايعات خورنده قرار داد .
5-10- تجهيزات الکتريکي :
5-10-1- وسائل کنترل کننده نظير کليدها ، فيوزها و قطع کننده هاي مدار نبايد در محلهائي که مايعات قابل اشتعال و مواد قابل انفجار يا گازهاي قابل اشتعال وجود دارد نصب گردند ، مگر آنکه براي چنين منظورهائي ساخته شده باشند .
5-10-2- موتورها ، تجهيزات توزيع برق و کليدها بايد در برابر چکيدن و پاشيدن آب محافظت شوند .
5-10-3- افراد غير مجاز نبايد دراتاقهائي که تجهيزات الکتريکي قرار دارند تردد نمايند .
5-11- ترانسفورماتورها :
5-11-1- ترانسفورماتورهاي روغني که در فضاي آزاد و روي زمين قرار داده مي شوند بايد :
الف ) در محلي عاري از مواد قابل اشتعال نصب شوند .
ب) پائين تر از سطح زمين قرارداده شده و يا دورآنها به نحوي محصور شود که روغن ريخته شده از آنها در سطح زمين پخش نگردد .
5-11-2- ترانسفورماتورهاي نصب شده در روي دکلها بايد حداقل 5 4 متر (15 فوت ) بالاتر از سطح زمين نصب شوند .
5-11-3- ترانسفورماتورهاي نصب شده بر روي دکلها که کمتر از 5 4 متر (15 فوت) از سطح زمين فاصله دارند بايد بطور مناسبي توسط حصار يا ساير وسائل موثر محصور شوند .
5-12- شبکه اتصالات (صفحه کليدها ) :
5-12-1- شبکه اتصالات حتي المقدور بايد بوسيله فلز ، پلاستيک يا ساير مواد مناسب محصور شود . در صورت استفاده از فلز بايستي آنرا به سيستم ارت وصل نمود .
5-12-2- اگر از شبکه هاي نوع روباز استفاده مي شود :
a) کليه قسمتهاي برقدار بايد بطور مناسب در برابر تماس تصادفي توسط حفاظ يا نصب در ارتفاع محافظت شوند .
b) در اطراف قسمتهاي برقدار بايد فضاي کافي براي کار منظور گردد .
c) شبکه اتصالات ومجموعه ترانسفورماتورها و ساير دستگاهها بايد بطور مناسب محصور شوند .
5-12-3- تنها افراد ذيصلاح برقکار مجاز به باز نمودن در تابلوهاي برق مي باشند .
5-13- قطع کننده هاي مدار :
5-13-1- قطع کننده هاي مدار بايد عمل قطع و وصل را بطور کامل و دقيق انجام دهند .
5-13-2- مشخصات اصلي اين قطع کننده ها بايد بطور واضح در روي آنها علامت گذاري شود .
5-13-3- جز در مدارهاي با ولتاژ بسيار پائين ، کليه قطبهاي برقدار بايد بطور مناسب عايق کاري شوند .
5-13-4- قطع کننده هاي مدار نبايد بطور تصادفي توسط نيروي جاذبه يا ضربه مکانيکي با يا بسته شوند .
5-14- فيوزها :
5-14-1- اطلاعات مربوط به ميزان عبور جريان از فيوز ، نوع فيوز از نظر قطع کنندگي سريع يا با تاخير و قدرت قطع کنندگي بايد بر روي فيوزها مشخص شده باشد .
5-14-2- براي جلوگيري از آسيب افراد در هنگام بيرون آوردن يا نصب فيوزها بخصوص عدم تماس آنها با قسمتهاي برقدار مجاور بايد اقدامات حفاظتي موثر بعمل آيد .
5-15- کليدهاي قطع و وصل :
5-15-1- کليه کليدها بايد بطور ايمن محصورشده باشند .
5-15-2- کليدها بايد طوري نصب و اتصال زمين شوند که هنگام کار خطري ايجاد نکنند .
5-15-3- اگر امکان بسته شدن کليدها توسط نيروي جاذبه وجود داشته باشد در اين صورت بايد به قفلي مجهز شوند که آنها را بازنگهدارد .
تذکر :درخصوص قطع کننده ها ، فيوزها و کليدهاي قطع و وصل مي بايستي بازرسي دوره اي توسط کارشناسان واحد برق و HSE کارخانه بطور مرتب انجام پذيرد .
5-16- موتورها :
5-16-1- کليد موتورها بايد به کليد قطع و وصل مجهز شوند .
5-16-2- اگر موتوري در بيش از يک محل کليد قطع و وصل داشته باشد ، در اين صورت حتي الامکان بايد يک کليد قطع کننده د رنزديکترين نقطه مجاور موتور نصب گردد .
5-16-3- موتورها بايد طوري نصب شوند که در حين کار به اندازه کافي خنک شوند .
5-16-4- موتورها بايد به نحوي موثر در برابر جريانهاي اضافي محافظت شوند .
5-17- اتصالات :
5-17-1- نقاط اتصال يا انشعاب هاديها و نيز محل ورود هاديها به داخل دستگاهها بايد :
الف ) بطور مکانيکي محافظت شوند .
ب) به روش صحيح و مقاوم عايق کاري شوند .
5-17-2- اتصال ، انشعاب يا وروديها به داخل دستگاهها بايد با استفاده از جعبه هاي تقسيم ، رابطها ، بوشها ، بستها يا ديگر وسايل اتصال دهنده مشابه انجام شود .
5-17-3- براي اتصال کابلها به يکديگر حتي الامکان بايد از جعبه تقسيم يا اتصال دو شاخه و پريز استفاده نمود.
5-17-4- براي اتصال قسمتهائي از يک سيم به يکديگر يا يک سيم به سيم ديگر و يا به دستگاه بايد ازروشهائي چون پيچ کردن ، گيره زدن ، لحيم کاري ، پرچ کاري ، جوش برنج ، کنگره دادن و يا ديگر روشهاي مشابه استفاده نمود .
5-17-5- جعبه هاي تقسيم و هاديها حتي الامکان بايد در برابر صدمات ناشي از حمل و نقل و عبور و مرور ، افتادن بر روي زمين ، آب و ديگر منابع خطر آفرين محافظت شوند .
5-17-6- هنگام اتصال کابلهاي حفاظت شده به يکديگر ، جعبه تقسيم بايد طوري کابلها را به هم متصل نمايد که روکش حفاظتي کابلها توسط قيدهاي هدايت کننده مناسبي بهم وصل گردد .
5-18- تجهيزات برقي قابل حمل و نقل (توسط دست يا چرخ) :
5-18-1- بطور معمول ولتاژ برق مصرفي وسائل الکتريکي دستي نسبت به زمين نبايد بيش از 250 ولت باشد .
5-18-2- تجهيزات قابل حمل و نقل (بادست يا چرخ) بايد مجهز به کليد قطع و وصل توکار شوند .
5-18-3- در اتمسفرهاي قابل اشتعال و انفجار نبايد از ابزارهاي برقي قابل حمل و نقل استفاده نمود مگر آنکه سيستم آنها براي استفاده در چنين مکانهائي مناسب باشد .
5-18-4- حباب چراغهاي سيار دستي بايد توسط پوشش مناسب در برابر خطر شکستن و تماس افراد با آن محافظت شود .
5-18-5- سرپيچ لامپهاي سيار بايد داراي مشخصات زير باشند :
الف ) کليه قسمتهائي که جريان برق از آن عبور مي کند بسته و محصور باشد .
ب) داراي دستگيره عايق برق باشد .
5-19- بازرسي ، تعمير و نگهداري :
5-19-1- براي اطمينان از مناسب بودن وسائل الکتريکي جهت انجام کار مورد نظر ، تمامي آنها بايد قبل ازاستفاده بازرسي شوند .
5-19-2- فردي که از وسائل الکتريکي استفاده مي کند بايد در آغاز هر شيفت تجهيزات و سيمها خصوصا کابلهاي قابل انعطاف را بصورت ظاهري آزمايش نمايد .
5-19-3- هادي ها و تجهيرات الکتريکي فقط بايد توسط متخصصين برقکار تعمير شوند .
5-19-4- حتيالامکان نبايد هيچگونه عملياتي بر روي تجهيزات و سيمهاي برقدارانجام شود .
5-19-5- قبل از انجام هرگونه عمليات برروي هاديها و تجهيزاتي که نيازي به برقدار بودن آنها در حين انجام عمليات نيست اقدامات زير به اجرا گذاشته شود :
a) جريان برق قطع گردد .
b) احتياطهاي لازم بعمل آيد تا از برقراري مجدد جريان برق جلوگيري شود .
c) هادي ها و تجهيزات از نظر بدون برق بودن آزمايش شوند .
d) تجهيزات و هادي ها را اتصال به زمين کرده و بصورت اتصال کوتاه درآورد .
e) براي جلوگيري از برخورد تصادفي ، قسمتهاي برقدار مجاور بطور مناسب محافظت شوند .
5-19-6- بعد از اتمام کار برروي هادي ها و تجهيزات ، برقراري مجدد جريان برق فقط بايد با دستور فردي ذيصلاح انجام شود .
5-19-7- برقکاران بايد مجهز به ابزار مناسب و کافي و وسائل حفاظت فردي نظير دستکش و زير پائي لاستيکي شده و ولتاژ مورد نياز براي کارشان بطور صحيح تامين گردد .
5-19-8- کليه هادي ها و تجهيزات را بايد برقدارفرض نمود مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد .
5-19-9- هرگونه تعمير بر روي تجهيزات و وسائل برقي بايستي با نظارت و اجراي افراد مجرب برقکار انجام گيرد.
5-20- کار در مجاورت تاسيسات الکتريکي :
5-20-1- قبل از شروع کا ردرمجاورت هاديها يا تاسيسات الکتريکي ، کارفرما بايد ولتاژ عبوري را تعيين نمايد تا افراد و تجهيزات در فاصله اي ايمن از هاديها يا تاسيسات قرار گرفته و کار کنند .
5-20-2- هيچگونه عملياتي نبايد در محدوده خطرناک هاديها و تاسيسات برقي انجام شود مگر آنکه برق آنها قطع شده باشد .
5-20-3- قبل از شروع کارمسئولين برق بايد تائيد نمايند که برق هادي ها و تاسيسات قطع شده است .
5-20-4- قبل ازبرقراري مجدد جريان برق سرپرست کاربايد مطمئن شود که کليه کارگران محل کار را ترک نموده اند.
5-20-5- اگر قطع جريان برق در هاديها و تاسيسات مجاور عمليات امکان پذير نباشد در اين صورت بايد براي جلوگيري از خطر ، تدابير لازم اتخاد و به کارگران دستورالعملهاي خاص داده شود .
5-20-6- اگر در مجاورت هاديها و تاسيساتي که امکان قطع برق انها وجود ندارد از تجهيزات متحرک استفاده مي شود، حرکت اين تجهيزات بايد طوري کنترل شود که فاصله ايمن از هاديها و تاسيسات حفظ گردد .
5-21- مجوز کار :
5-21-1- در صورت نياز به عمليات خاک برداري د رمناطقي که قبلا سيم برق درون زمين دفن گرديده ، اخذ مجوز کار (حفاري و خاک برداري) از واحد HSE الزامي مي باشد .
5-21-2- در صورت نياز به انجام کار بر روي سيستمهاي برقدار (امکان قطع برق نباشد ) اخذ مجوز کار از واحد HSE الزامي مي باشد.
5-21-3- جهت انجام عمليات تنش زدائي (POST WELDING HEAT TREATMENT ) با ولتاژ بالا ، اخذ مجوز کار از واحد HSE الزامي مي باشد .

با بررسيهاي مختلفي معلوم شده است که در جو زمين حدود1800 طوفان تندري همزمان روي مي دهند و اين طوفانهاي تندري حدود100 درخش آذرخش در ثانيه توليد مي کنند. ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين س ...

بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير يکي از راههاي موثر براي مقابله با آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از فعاليت نيروگاهها با سوخت فسيلي است. از جمله اين نيروگاهه ...

اصطلاح Geothermal Power از حروف يوناني Geo به معني زمين و therme به معني حرارت تشکيل شده است. نيروي برق زمين گرمائي از انرژي توليد شده به وسيله حرارت ...

ماشين کف رند و دستگاه خلا خشک کن چوب رنده برقي در سال1793 م. بوسيله ساموئل بنت هام اختراع شد. ماشين هاي رنده امروزي قادرند،سطوحي صاف را با سرعت، دقت و ...

۱- نيروگاه حرارتي: از اواخر قرن نوزدهم بشر براي توليد الكتريسيته از نيروگاه هاي حرارتي استفاده مي كند. در اين نيروگاه ها ابتدا زغال سنگ مصرف مي شد و ب ...

دانلود نسخه PDF - ايمني برق