up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله ايستگاههاي هواشناسي PDF
QR code - ايستگاههاي هواشناسي

ايستگاههاي هواشناسي

وضعيت شبكه ايستگاههاي هواشناسي كشور

هواشناسي سينوپتيك ساعت به ساعت و يا هر ساعت يك بار حدود بيست پارامتر جوي را ديده باني مي كنند و از طريق شبكه مخابراتي هواشناسي كشور به مركز پيش بيني تهران ارسال مي دارند ، از اين نوع ايستگاهها در زمان انقلاب ۵۰ ايستگاه ايجاد شده و در ابتداي سال ۱۳۶۴ به ۹۰ ايستگاه ، ابتداي سال ۱۳۶۵ به ۹۱ ايستگاه و در پايان سال ۱۳۶۵ به ۱۱۴ و تا سال ۱۳۶۹ به ۱۲۲ ايستگاه در سال ۱۳۷۷ بالغ بر ۱۶۰ ايستگاه رسيده است .
ايستگاههاي كاوش جوّ ( جوّ بالا ) كه در هر شبانه روز دو مرتبه توسط بالنهايي كه با گاز هيدروژن پر شده اند دستگاههايي به نام راديو سوندرا به سطوح فوقاني جو حمل مي كنند و مشخصات لايه هاي جو را دقيقه به دقيقه تا پايان عمل كاوش ( سوندينگ ) گزارش مي كند . از اين نوع ايستگاهها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ۷ ايستگاه و سال ۱۳۶۴ تعداد ۱۰ ايستگاه و امروز ۱۱ ايستگاه در كشور مشغول كار هستند .
ايستگاههاي تحقيقاتي كشاورزي علاوه بر ديده بانيهاي سينوپتيك يك سري ديده بانيهاي فنولوژي و اندازه گيريهاي بيومتري روي ۱۷ محصول مهم كشور انجام مي دهند و هم زمان يك سري مطالعه و تحقيق بر روي ارتباط عوامل جوّي با رشد محصولات مختلف در ايستگاه به عمل مي آورند . از اين نوع ايستگاهها قبل از انقلاب اسلامي ۲ ايستگاه وجود داشته كه امروزه تعداد آنها به ۱۸ ايستگاه رسيده است .
ايستگاههاي هواشناسي دريائي سينوپتيك محلي كه پس از انقلاب به مجموعاً ۱۸ ايستگاه بر روي سكوها ، جزاير و بنادر جنوب كشور تاسيس شده است . اين ايستگاهها در سواحل درياها ، اقيانوسها و جزاير و كشتيها بصورت ثابت و متحرك قرار دارند . علاوه بر اطلاعات جوي ، اطلاعاتي در مورد دماي آب دريا ، طول امواج و سرعت امواج و غيره را اندازه گيري مي كنند .
ايستگاههاي اقليم شناسي كه فقط ۳ نوبت در روز پارامترهاي مهم جوّي را ديده باني و در دفاتر مخصوص ثبت مي كنند و از اين نوع در حال حاضر ۲۵۰ ايستگاه در كشور مشغول به كار هستند .
ايستگاههاي باران سنجي كه آمار آنها مورد نياز بيشتر مؤسسات و سازمانهاي تحقيقاتي كشور را در زمينه كشاورزي و آبياري فراهم مي كند پس از انقلاب به علّت نياز رشد بيشتري داشته اند و به طوري كه تعداد كل ايستگاههاي باران سنجي كشور ( مربوط به سازمان هواشناسي كشور ) تا كنون به حدود ۱۹۷۵ رسيده است .
ايستگاههاي تشعشع سنجي كه ميزان كل تشعشع خورشيدي را بصورت تشعشع كلي و تشعشع پراكنده و بازتاب زميني اندازه و ثبت مي كنند . تعداد اين ايستگاهها در سال ۱۳۶۴ ،۲۱ ايستگاه بوده كه امروز به ۲۵ ايستگاه رسيده است.
● مراكز پيش بيني و اطلاعات جوي
مراكز مخابرات هواشناسي كشورهاي مختلف همانگونه كه اطلاعات كشور خود را به نقاط ديگر جهان ارسال مي كنند اطلاعات كشورهاي ديگر را نيز دريافت مي كنند . اين اطلاعات به مراكز پيش بيني فرستاده مي شود ، در مراكز پيش بيني هواشناسي دي كُد مي شود يعني از حالت رمز خارج مي شود و روي نقشه هاي جغرافيايي مخصوصي كه براي همين منظور تهيه شده پلات مي شود ، يعني اطلاعات هر ايستگاهي در محل همان ايستگاه يادداشت مي شود . سپس نقشه هاي تهيه شده آناليز مي شود ، خطوط هم مقدار روي آن رسم مي گردد . مناطق كم فشار و پر فشار ، توده هاي مختلف هوا و جبهه هاي همراه با آنها و همچنين سمت و سرعت حركت و تقويت و تضعيف سيستمها شناسايي مي شود . پس از آن با استفاده از اين نقشه ها و تصاوير ماهواره اي و مدلهاي پيش بيني عددي كه با استفاده از همين اطلاعات توسط كامپيوتر بدست مي آيد وضعيت جوي روزهاي آينده پيش بيني مي شود .
بعلت عدم شناسايي بعضي از عوامل كه روي تقويت و تضعيف و حركت سيستمهاي جوي تاثير مي گذارد هنوز هيچيك از كشورهاي جهان حتي كشورهاي توسعه يافته با همه تجهيزات و تجهيزات پيشرفته نتوانسته اند صحت پيش بيني هوا را به صد در صد بر سانند .
يكي از عوامل مهمي كه روي حركت و فعاليت سيستمهاي جوّي اثر مي گذارد ناهمواريهاي زمين و رشته كوهها مي باشد . وجود سلسله جبال زاگرس و البرز در ايران تاثير زيادي روي حركت و فعاليت سيستمهاي جوي دارد . بعنوان مثال پيش بيني وضع هوا براي كشوري مثل انگلستان كه رشته كوه ندارد به مراتب آسانتر از ايران است .
پيش بيني هايي كه به اين نحو صادر مي شود از طريق رسانه هاي گروهي و صدا و سيما در اختيار مردم قرار مي گيرد پيش بيني هاي مخصوص براي فرودگاهها و مسير پرواز هواپيماها و بنادر كشتيراني صادر و در اختيار آنها قرار داده مي شود . پيش بيني ها نيز تا سه روز آينده براي امور كشاورزي صادر مي شود از اين پيش بيني ها براي آبياري ، سمپاشي ، برداشت محصول و غيره استفاده مي شود .
● آمار تحقيقات هواشناسي
اطلاعات هواشناسي در موقع ديده باني در دفاتر مخصوص ثبت مي گردد . همزمان با ديده باني بيشتر عوامل هواشناسي توسط دستگاههاي ثبّات بطور مداوم اندازه گيري و ثبت مي گردد . بعنوان مثال دما ، فشار، رطوبت هوا ، بيش چهل سال قبل تا كنون در آرشيو هواشناسي موجود است و براي هر لحظه كه نياز باشد مي توان به آرشيو مراجعه و آن را بدست آورد . ذكر اين نكته ممكن است جالب باشد كه حتي در زمان جنگ تحميلي ايستگاه هواشناسي آبادان تعطيل نشد و در كار تهيه آمار ايستگاه گسستگي و خللي به وجود نيامد .
به هرحال دفاتر ثبت اطلاعات و گرافهاي دستگاههاي ثبّات در پايان هر ماه به مركز كامپيوتر سازمان هواشناسي ارسال مي گردد . در مركز كامپيوتر اطلاعات وارد حافظه كامپيوتر گشته و پردازش مي شود . اطلاعات پردازش شده به اشكال مختلف بر حسب نوع نياز در اختيار استفاده كنندگان قرار داده مي شود . اين اطلاعات براي شناخت رفتار اتمسفر و علل تغييرات آن و شناسايي اقليم نقاط مختلف ، طرحهاي توسعه اي مانند سد سازي ، شهرسازي ، كشاورزي ، دامداري ، شيلات و احداث فرودگاهها و غيره بكار برده مي شود .
هم اكنون كميته هاي هشت گانه تحقيقاتي كشور مانند كميته كشاورزي ، آبشناسي ، هواشناسي دريايي ، اقيانوس شناسي فيزيكي و آلودگي جو با همكاري كارشناسان سازمان هواشناسي و اساتيد دانشگاهها و محققين كشور در اين زمينه مشغول مطالعه و تحقيق هستند .

آن بخش از علوم زمين را که به مطالعه اتمسفر (هواسپهريا جو) سياره زمين مي پردازد، علوم اتمسفري مي‌نامند. شاخصترين اين علوم هواشناسي و آب و هواشناسي ...

در پديده هاي هواشناسي كه در مقياس سينوپتيكي رخ مي دهد، بررسي وضعيت جوي مناطق خيلي وسيعي كه حتي در بعضي حالات تمام نيمكره زمين را در بر مي گيرد لازم و ...

مطالعة و بررسي جو هميشه مورد نظر دانشمندان ايراني بوده است ، از اين رو خيلي از دانشمندان نجوم در آثار خود بخشي را به مسائل جوي اختصاص داده اند .محمد ب ...

در جهان از عمر رسمي رشته هواشناسي بيش از يك قرن مي گذرد. اين رشته در ايران نيز سابقه زيادي دارد. اما مردم ما اعتماد چنداني به اين سازمان ندارند. امروز ...

ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيك ساعت به ساعت و يا هر ساعت يك بار حدود بيست پارامتر جوي را ديده باني مي كنند و از طريق شبكه مخابراتي هواشناسي كشور به مركز ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

مناطق جوي به چند طريق نامگذاري مي شوند: ▪ يونوسفر منطقه اي که شامل يونها ميشود: تقريبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود ۵۵۰ کيلومتر. ▪ اگزوسفر- بالاي يونوسفر، ...

در خلال يا پس از يک بارندگي شديد ، مقدار دبي رودخانه به سرعت افزايش يافته و درنتيجه آب از بستر عادي خود سر ريز نموده و دشت سيلابي و مناطق اطراف را درب ...

دانلود نسخه PDF - ايستگاههاي هواشناسي