up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله اهميت تغذيه خوب PDF
QR code - اهميت تغذيه خوب

اهميت تغذيه خوب

نگرش کلي بر تغذيه

تغذيعه علمي است که از تغيير و تبديل غذا در بدن و شرکت مواد مغذي در بافتها بعد ازهضم و جذبشان ، عمل مواد مذکور در فعل وانفعالات بيولو ﮋيکي بدن و بالاخره دفع انها صحبت مي کند . مواد مغذي موجود در غذا اجزاء شيمياي تشکيل دهند ه غذا يي هستند که در بدن سه نقش عمده ايجاد انر ﮋي ، تنظيم اعمال بدن ، و يا عمل رشد و ترميم بافتهاي بدن را بعهده دارند .
علم تغذيه علم نسبتا جواني است که از سال 1634 شناخته شده است . مانند ساير علوم ، تغذيه نيز متکي به علوم ديگر از قبيل شيمي ، ميکروبيولو ﮋ ي ، فيزيولو ﮋي ، پزشکي و بالاخره بيولو ﮋي سلولي است .
اگر چه مطا لعات شکل يافته بر روي تغذيه در قرن بستم شروع شد ولي چندين ازمايش تجربي بر روي اين موضوع مربوط به قبل از اين دوره مي باشد . شنيدر SCHNEIDER تاريخچه تغذيه را به سه عصر : طبيعي ، تجزيه شيمياي ،بيولو ﮋي تقسيم کرده است .
عصر سلولي يا مولکولي را نيزمي توان به سه عصر قبلي اضافه کرد ، در اين عصر تاکيد بيشتري بر روي مطالعه تغذيه به داخل سلولي شده است .
عصر طبيعي :
در اين عصر مردم عقايد مبهم و خرافاتي از فبيل قدرت (( معجزه )) ، قردت شفا دهي و ارزش طبي نسبت غذ ا ها داشتند . همچنانکه ميلونها نفر امروزه به ضروري بودن غذا براي ادامه زندگي اگاهند ، مردمان اوليه نيز به اين مو ضوع پي برد بودند ولي اطالاعاتي در مورد ارزش غذا ئي غذا هاي مختلف نداشتند ، در اخر اين عصر اولين ازمايش تجربي تغذيه توسط پزشک انکليسي بنام ليند انجام شد . اين پزشک سعي کرد که بيماران مبتلي به اسکوربورت را معالجه کند و بدينجهت به 11 دريانورد شش ماده غذايي مختلف تجويز کرد و دريافت که ليمو يا ابان در شفا بخشيدن به اين بيماري موثر مي باشد .
عصر تجزيه شيمياي :
در اين عصر لاوزاويه که به عنوان پدر تغذيه ، شناخت شده است ، کار خود را بر روي مطالعه تنفس ، اکسيداسيون و کالري سنجي ، که همه در مورد استفاده قرار گرفتن انر ﮋي غذا يي است ، بنا نهاد . کار لاوزاويه بر روي اکﺴﯾﮋن مصرفي با ويا بدون غذا در هنگام کار بر روي خوکچه هندي ، اولين تحقيق بود که ارتباط بين توليد گرما واکﺴﯾﮋن مصرفي در بدن را نشان داد .
در اين عصر کربن ، ئيدروﮋن و ازت موجود در ترکيبات الي را به وسيله روش هاي شيميا ئي تعيين کردند و عقيده بر اين بود که يک رﮋيم کافي بايستي حاوي پروتئين ، کربو ئيدرات و چربي باشد . بدينجهت اقدام به تهيه شير سنتيک ( شامل سه ماده فوق بهمان نسبتي که در شير گاو وجود دارد .) کردند . تغذيه شير خوار با چنين شيري منجر به مرگ او گرديد و لذا نتيجه گرفتند که شير گاوه علاوه بر سه ماده فوق ميبايستي داراي بعضي از مواد ناشناخته ديگر باشد .
ازمايشات ديگري در اين زمينه انجام شد ونتايج حاصله نشان داد که مقدار کم غذا هاي طبيعي جهت رشد و برقراري سلامت حيوان لازمست ، و بنابراين پي بردند که غذا ها نه تنها داراي کربوئيدرات ، چربي وپروتئين و خاکستر واملاح است . بلکه مواد ديگري را نيز شامل ي شود . با وجود بدست اوردن چنين نتايجي ، تا سال 1910 اداره کشاورزي امريکا (USDA ) فقط کربوئيدرات ، چربي و پروتئين را جهت تغذيه انسان ضروري مي دانست . ولي از سال 1912 پيشرفت زيادي در شناخت ان مواد ضروري ناشناخته (که بعد به نام ويتامين به معني ضروري براي زندگي ، ناميده شد ) توسط دانشمندان اروپائي واسيايي و امريکاي شمالي حاصل شد .
عصر بيولو ﮋي :
اوايل اين قرن عوامل بسياري که خواصي مشابه ويتامين داشتند کشف گرديد . وبالاخره در سال 1940 چهار ويتامين محلول در چربي و هشت ويتامين محلول در اب کشف و جهت تغذيه انسان ضروري شناخته شد . از سال 1940 تا کنون فقط دو ويتامين ضروري ، اسيد فوليک و 12B شناخته شده است .
در مين عصر خاکستر واملاح رﮋيم مورد مطالعه قرار گرفت و ثابت شد که از مخلوطي از عناصر پيچيده تشکيل شده است . تا کنون بيش از 20 عنصر از اين مخلوط پيچيده به عنوان عنصر ضروري شناخته شد ه است . ضروري بودن چند عنصر شناخته شده ديگر هنوز مشخص نشده است .
از سال 1960 به بعد تاکيد در تحقيقات تغذيهاي از شناخت اجزا ء ضروري غذا به مطالعه ارتباط و همبستگي ميان مواد مغذي ، نقش دقيق بيولو ﮋي انها و تعيين تعداد مورد لزوم و اثر اماده سازي غذا بر روي کيفيت مواد مغذي غذاها ، تغيير کرده است . اخيرا نيز توجه زيادي به مسئله اموزش تغذيه و تغيير و تعديل عادات غذايي شده است . چه بين اطالاعات تئوري تغذيه و کاربرد ان در بهبود وضع تغذيه شکاف بزرگي وجود دارد .
عصر سلولي يا مولکولي :
از سال 1955 باپيشرفت در فن و پيداش ميکروسکوپ الکتروني ،الترواسانتر يفيوﮋو بکار بردن ايزوتوپهاي ، راديواکتيو، امکان مطالعه احتيلاجات تغذيه و متابوليسم هر سلول و حتي اجزاء يا ارگانها ي داخل سلول بيشتر شده است . در زمان حاضر اطلا عات زيادي در مورد ساختمان سلول و نقش حياتي و پيچيده اي که موادمغذي در رشد ، نمو نگهداري سلول دارند ، در دست است . تغذيه سلول جهت تغذيه بافت ، که از مجموعه اي از سلولها است ، ضروري است و تغذيه بافت نيز جهت تغذيه ارگانها ي بدن لازمست .
فقدان يک ماده مغذي ضروري منجر به اختلال در تشکيل انزيم ضروري و يا اجزا ء ديگر سلولي مي گيرد و اين سبب اختلال در عمل و يا مرگ سلول که بصورت علائم مخصوص فيزيکي در بيمارظاهر مي شود ، مي گردد .
وضع کنوني :
اکنون حدود بيش از 100 سال از اولين مطالعه اي که نشان داد که علاوه بر کربوئيدات ، چربي و پروتئين و مواد ديگري براي رشد ونمو طبيعي لازمست ميگذرد تا کنون بيش از 45 ماده مغذي براي اعمال طبيعي بدن لازم شناخته شده است . فقدان هر کدام ، بدون در نظر گرفتن مقدار لازم ، ميتواند بر روي عمل همه بدن اثر بگذارد .
اگر چه بيش از 30 سال از کشف اخرين ويتامين مي گذرد ، تغذيه هنوز يک موضوع زنده وپر هيجان است که در ان نقش اساسي عناصر کمياب و تاثير متقابل ويتامينها و املاح ، فعاليته اي تحقيقاتي زيادي را سببشده است . اطلا عات جديد در اين زمينه دائما جمع اوري ومنتشر مي شود و شرکت متخصصين تغذيه در يافتن اين اطلاعات جديد قابل ملاحظه است .
اسکوربوت ، راشيتيسم ، بري بري ، پلاگر و کواشيور کور همه بيماري هاي مربوط به کمبود مواد غذايي و ازجمله مسائل تغذيهاي است که شکست کاربرد اطلا عات موجود در زمينه تغذيه را نشان مي دهد . بعلاوه مسئله پرخوري نوع ديگري از سوء تغذيه در ممالک پيشرفته است که متخصصين تغذيه با ان روبرو هستند .
متخصصين تغذيه اکنون اميد دارند که با کمک متخصصين علوم اجتماعي بتوانند اين اشکالات را بر طرف کنند .در زمان حاضر بيشتر توجه متخصصين تغذيه اجرا ء کاربرد صحيح اطلا عات تئوري جهت برقراري سلامت و پيشگير و درمان بيماري است .
اهميت تغذيه خوب :
اداره کشاورزي امريکا ضمن اشاره به ضررو زياني که از سوء تغذيه در امريکا به وجود مي ايد براورد پيشنهاد کرده است که تغذيه صحيح مي تواند مرگ ومير ناشي از بيماريهاي قلبي را 25 درصد ، بيماري هاي تنفسي و عفوني را 20 درصد ، سرطان را 20 درصد و بيماري قند را 50 درصد کاهش مي دهد . مبلغي که ساليانه صرف پيشگيري و درمان اين بيماري هاي در حدود ميليونها دلار براورد شده است . تغذيه خوب ممکن است راه بهتر و با صرفه تري در پيشگيري از اين بيماري ها باشد .
ﭘﮋوهشگران طي سالها مطالعه نشان داده اند که تغذيه خوب و متناسب مي تواند در برقراريسلامت افراد موثر باشد . بعنوان مثال تغيير از مصرف برنجي که کاملا تصفيه شده به تصفيه نشده و سفيد شده در فيليپين و ممالک دگري که برنج غذاي عمده شان را تشکيل مي دهد سبببروز بيماري بري بري گرديده است . اسياب کردن و برداشتن کامل سبوس برنج سبب مي شود که عامل ناشناخته موجود در سبوس که اثر ضد بيماري بري بري را دارد نيز برداشته شود ، و اين موضوعي است که در سال 1935 به ان پي برد هشده است . اين عامل همان ويتامين است بعدها شناخته شد و بطور سنتيکي نيز تهيه ودر دسترس قرار گرفت .

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

اگر تمامي عناصر تشکيل دهنده ي بدن خود را جمع آوري و وزن کنيم، مي بينيم که تقريباً 95% کل اين عنصرها از اکسيژن، کربن، هيدروژن و نيتروژن تشکيل شده است. ...

احمد و فاطمه هر دو ۲۶ سال دارند اما احمد دو دست ندارد و فاطمه دو پا. احمد با دستاني که ندارد حياط خانه را آبياري مي کند، جارو مي کشد، خانه را مرتب مي ...

هزاران سال پيش، انسان هاي نخستين با پيچيدن برگ درختان يا پوست حيوانات به دور پاهايشان، براي خود کفش درست مي کردند... هرچند امروزه با ساخت انواع کفش با ...

انسان برترين آفريده خداي مهربان است و براي رسيدن به کمال و سعادت در دنيا و آخرت، به برنامه اي کامل نياز دارد که همه نيازهاي مادّي و معنوي، روحاني و جس ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

در ماه پربرکت رمضان، به منظور حفظ سلامتي و بهره گيري بيشتر از روزه داري به ذکر برخي نکات مورد نياز و مشترک اغلب روزه داران در مورد تغذيه سالم در اين م ...

برنامه ريزي براي يک تغذيه صحيح در ايام ماه مبارک رمضان به ويژه نيمه دوم اين ماه از اهميت ويژه اي برخوردار است تا هم بتوان با جلوگيري از پرخوري و آشفته ...

دانلود نسخه PDF - اهميت تغذيه خوب