up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله اهداف کشت و صنعت PDF
QR code - اهداف کشت و صنعت

اهداف کشت و صنعت

اصول کشت و صنعت سهامي در صنعت ميگو

کشت و صنعت سهامي در قالب يک شرکت که مي تواند سهامي خاص يا تعاوني باشد همانند ساير کشت و صنعت هاي موجود در کشوراختيار تمام حلقه هاي توليد را دارد و تفاوت آن با ساير کشت و صنعت ها در ماهيت آن است نه درعملکرد آن .
کشت و صنعت سهامي الگوي اقتصادي جديدي است که نسبت به الگو هاي اجرا شده در صنعت ميگوي ايران از امتيازات ويژه اي بر خوردار است که در مقاله الگوهاي اقتصادي در صنعت ميگوي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در حال حاضر ايراد اصلي در توليد ميگو کاهش سود ، کمبود نقدينگي و عدم ثبات بازار است. کشت و صنعت سهامي همانگونه که از اسم آن پيداست به تعداد زيادي سهامدار تعلق دارد و برنامه کاري آن منظم و بر اساس يک مديريت متمرکز استوار است .کشت و صنعت سهامي در قالب يک شرکت که مي تواند سهامي خاص يا تعاوني باشد همانند ساير کشت و صنعت هاي موجود در کشوراختيار تمام حلقه هاي توليد را دارد و تفاوت آن با ساير کشت و صنعت ها در ماهيت آن است نه درعملکرد آن .در کشت و صنعت هاي غربي مالکيت به افراد کمي تعلق دارد و در کشت و صنعت هاي شرقي مالکيت دولتي است در حاليکه در کشت و صنعت سهامي مالکيت از آن سهامداران زيادي است .
بنا بر اين با متمرکز کردن تعدادي از مزارع ميگوي زير ۲۰ هکتار در يک واحد کشت و صنعت سهامي بسياري از هزينه هاي تکراري در استفاده از ماشين آلات ،نيروي انساني و مديريت هاي متفاوت حذف خواهد شد . و بکارگير ي کارشناسان مجرب مقرون بصرفه بوده وسود حاصل از حلقه هاي توليد به کشت و صنعت بر مي گردد. و نياز به نقدينگي کل حد اقل ۵۰ % کاهش و سود حاصله حداقل ۳۰% افزايش مي يابد .
آنچه ما به عنوان اصول ا وليه آورده ايم در ۱۰ اصل و ۴۱ بند خلاصه شده است و علاقمندان بر اساس شرايط خود مي توانند اصولي را حذف يا اضافه نمايند .
۱) اهداف کشت و صنعت سهامي
الف : حفظ مالکيت مزارع ميگوي خرد و جلو گيري از توسعه سرمايه داري غربي دربخش آبزي پروري.
ب: خارج شدن ازوضعيت توليد ميگوي تحقير آميز .
ج: بي نيازي نسبت به اربابي بانکها .
د : توليد با برنامه ريزي منظم با مديريت متمرکز.
ح : داشتن اختيار تمام حلقه هاي توليد از تکثيرميگو تا فروش محصول براي مد يريت بهتر.
و: فعال سازي مزارع راکد ، افزايش اشتغال و رونق اقتصادي .
ز : اطمينان بخشيدن به سود دهي صنعت پرورش ميگو و افزايش سرمايه گذاري .
ه : کاهش هزينه ها ، افزايش سود و توليد پايدار.
ط : حذف يارانه صادراتي پس از سه سال از صنعت ميگو .
۲ ) راهکارهاي دست يابي به کشت و صنعت سهامي
الف : توليد در قالب يک مجموعه متمرکز با مديريت واحد وشراکت در سود وزيان انجام شود .
ب : يارانه صادراتي ميگو برابر با سه سال توليد بصورت يکجا در اختيار کشت و صنعت قرار گيرد .
ج : امتياز کارگاه تکثير ، توليد خوراک و عمل آوري به کشت و صنعت سهامي واگذار شود .
د : : در سالهاي اول مزرعه داران با همکاري يک يا چند شريک( بانک ) اقدام به توليد نمايند .
ح : سود حاصل از توليد در سالهاي اول و دوم براي سرمايه گذاري استفاده گردد .
و : درصدي از سود سال سوم به بعد براي افزايش نقدينگي و تکميل سرمايه گذاري استفاده شود .
ز : سهم هر مزرعه بر اساس سطح زير کشت آن مزرعه محاسبه گردد .
ه : هر کشت و صنعت سهامي حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۵۰۰ هکتار زمين در اختيار داشته باشد.
ط : ورود عضو جديد با پرداخت حق عضويت و رضايت هيئت مديره صورت پذيرد .
۳) نحوه همکاري مزرعه داران ميگو با کشت و صنعت سهامي :
الف : مزرعه داران بعنوان سهامدار تمامي امکانات مزرعه رادر اختيار کشت و صنعت مي گذارند .
ب : مزرعه داران مي توانند مالکيت خود را حفظ و مديريت توليد را به کشت و صنعت واگذار نمايند .
ج : مزرعه داران مي توانند با رضايت هيئت مديره به شکل سرمايه گذار ، مشاور ،کارشناس ، سرکارگر و کارگر در کشت و صنعت فعاليت نمايند .
۴) انتخاب مدير توليد
الف : مدير توليد از طرف هيئت مديره انتخاب و ساير اعضاء در اين کار دخالتي ندارند .
ب : مدير مي تواند از اعضائ هيئت مديره يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد .
ج : هيئت مديره در صورت نا رضايتي ازعملکرد مدير توليد ، مسئوليت را به شخص ديگري واگذا ر مي نمايد .
۵) شرح وظايف و اختيارات مدير توليد عبا تند از :
الف : مسئوليت انتخاب کارگر و سرکارگر را دارد.
ب : بررسي و برآورد کننده نهاده هاي مورد نياز دوره پرورش و مسئول آماده سازي سايت براي توليد است .
ج : مدير مسئو ليت دارد در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص احتمالي دوره پرورش اقدام کند.
د : هماهنگي و نظارت بر ارائه خدمات کارشناس يا کارشناسان مزارع را بعهده دارد .
ح : مدير توليد در خصوص هزينه کرد بايد موافقت نمايندگان هيئت مديره را داشته باشد .
و : تهيه گزارش شفاهي جهت سرعت در هماهنگي و گزارش کتبي براي مستند سازي لازم است .
ز : مدير موظف است نماينده يا معاون خود را به هيئت مديره معرفي تا هيئت مديره صلاحيت ايشان
را بررسي نمايد .
ه : مدير توليد و نماينده ايشان بايد در سايت حضور دائم داشته باشند . و خروج ايشان بايد با هماهنگي باشد .
ط : مدير توليد در صورت کارايي نا مناسب نماينده مي تواند ايشان را کنار گذاشته و شخص ديگري را معرفي نمايد
۶)حقوق و مزاياي مد ير و نماينده مدير توليد
الف : حقوق و مزاياي مدير توليد بر اساس حجم کار ، سابقه کاري و عرف محل توسط هيئت مديره تعيين مي گردد .
ب : حقوق مدير توليد ۵۰ درصد بصورت ماهيانه و ما بقي در پايان دوره پرداخت خواهد شد .
ج : حقوق نماينده مدير توليد از طرف هيئت مديره تعيين ميگردد .
د : در صورتيکه مدير در امور محوله کوتاهي نمايد هيئت مديره با تشخيص خود از پرداخت
۵۰ درصد حقوق مدير در پايان دوره خود داري مي نمايد .
۷) انتخاب شريک و شرايط شراکت عبارت است از :
الف :شريک مي تواند آورده نقدي يا اقلامي از نهاده هاي توليد را فراهم کند .
ب : سود شريک با آورده نقدي برابر ... درصد و سود شريک با آورده نهاده توليد برابر... درصد محاسبه مي گردد .
ج : شريک مي تواند بدون دريافت سود، محصول ميگوي توليدي را با قيمت از قبل تعيين شده دريافت نمايد.
د : شريک مي تواند با داشتن کارگاه خورا ک يا لارو يا کارگاه عمل آوري از ابتدا در سود و زيان گروه توليد سهيم باشد ( فعال سازي کارگاه هاي راکد ).
۸) هيئت مديره موظف است يک کارشناس بومي بعنوان بازرس در کنار ساير کارشناسان انتخاب تا از عملکرد درست کارشناسان اطلاع و براي بهبود عملکردشان راهکار ارائه نمايد .
۹) نمايندگان هيئت مديره و کارشناس بازرس که غير مستقيم با توليد در گير هستند حقوق دريافت مي کنند وميزان حقوق از طرف هيئت مديره تعيين مي گردد .
۱۰) رئيس و اعضاء هيئت مديره بر اساس نوع شرکت انتخابي (سهامي خاص يا تعاوني ) انتخاب مي شوند .

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محيط در اين درس به شرايط محيطي و بستر مناسب خواهيم پرداخت و مختصري نيز در مورد اسپان و تهيه آن بحث خواهيم کرد و ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

صنعت ساختمان 8000 سال قبل از ميلاد مسيح- ساخت شهر سنگي در ويتشاير واقع در انگلستان 7800سال‌قبل‌ازميلادمسيح-ساخت‌اهرام‌ثلاثه‌مصر 120پس‌ازميلادمسيح-ساخت ...

هر چند از چسب در صنعت ، مخصوص آبنوس کاران و صحافان و بيشتر براي چسباندن قطعات چوبي و يا اشياي کاغذي بود. اما به تدريج دامنه کاربرد آن گسترش يافت. به ط ...

اطلاعات اوليه پوست از نظر شيميايي پليمري است از اسيدهاي آمينه که آنها را اصطلاحا پروتئين مي‌نامند. اسيدهاي آمينه از طريق پيوندهاي پپتيدي ، براحتي مي‌ت ...

چرا طراحي صنعتي ؟ در دنياي امروز و بويژه در كشورهاي صنعتي، روند طراحي صنعتي و تمامي گرايشهاي وابسته به آن چه از نظر شيوه و چه از نظر ابزار دچار تحولات ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

دانلود نسخه PDF - اهداف کشت و صنعت