up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله اهداف ازدواج PDF
QR code - اهداف ازدواج

اهداف ازدواج

ضرورت ازدواج اهداف و فوايد ازدواج

اهداف ازدواج
▪ آرامش
مهمترين هدف ازدواج دستيابي به يک گمشده روحي يعني موهبت الهي ، آرامش و سکينه است . قرآن کريم يکي از فلسفه هاي ازدواج را سکينه اعلام مي نمايد :
« ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها وجعل بينکم موده ورحمه اِنَّ في ذلک لايات لقوم يتفکرون » [۱]
ويکي از آيات (لطف) الهي آن است که براي شما از جنس خودتان بيافريد تا با يکديگر آرامش وانس گيريد وميان شما رأفت ومهرباني برقرار فرمود، همانا در اين امر براي خردمندان نشانه هاي علم وحکمت حق آشکار است .
(در تعريف واژه اخلاقي سکينه مي گويند که نوري ملکوتي است که خدا بردل افراد مؤمن نازل مي نمايد ودر نتيجه ترس ، اضطراب و شتابزدگي از آنها رخت بربسته ، موجب افزايش ايمان وپايداري آنها مي گردد.) [۲]
درجامعه امروز با وجود اين همه عوامل مخّل آرامش مثل دشمني ها، پريشاني ها ، تنهايي ها و.... ازدواج است که آرامش حقيقي را به انسان هديه مي کند.
▪ کمال زن ومرد
پس از رسيدن به آرامش وامنيت روح وروان والاترين هدف انسان تلاش مداوم براي رسيدن به کمال است که درسايه ازدواج وبا همراهي همدلي همراه ، حرکت به سوي کمال و رشد فضايل انساني آسانتر خواهد شد.
● فوايد ازدواج
▪ پيروي از سنت رسول اعظم (ص)
قال علي (ع) : تَزَوَّجوا فَانِ رسول الله کثيراً ماکان يقولُ : من کان يُحِبُ اَن يَتبعَ سُنَتّي فليتَزَوَّج ، فَانِ من سُنَّتي التزويج. [۱]
ازدواج کنيد زيرا رسول خدا (ص) فراوان مي فرمود: هرکه دوست دارد از سنت من پيروي کند ، ازدواج کند زيرا ازدواج سنت من است .
▪ تقويت اخلاق
ازدواج يکي از عوامل مهم تکميل وتقويت مباني اخلاق وآداب در انسان مي باشد، بسياري از صفات شايسته اخلاقي را براي انسان معني مي کند وبسياري از خطاها وگناهان را برانسان بي معنا مي نمايد و راه ارتکاب آن را برانسان مي بندد وبه انسان هنر معاشرت وارتباط وحسن خلق مي بخشد .
قال رسول الله (ص) : زَوَّجوا اياکم فَاِنَّ الله يُحسِن لَهُم في اخلاقهم . [۲]
مردان عزب خود را زن دهيد چرا که با اين کار خداوند اخلاق آنان را نيکو مي گرداند .
▪ تقويت بنيه اقتصادي وثروت
يکي از کارکردهاي ازدواج ، تقويت بنيه اقتصادي ، خود استقلالي اقتصادي ، تکثير ثروت ، ايجاد انگيزه کار، تلاش بيشتر، توسعه وبرکت رزق ، مشارکت ديگران در تعاون ورشد اقتصادي زوجين مي باشد .
قال رسول الله (ص) : اتخِذوا الاَهلَ فَاَّنِهُ ارزُقُ لکم[۳]
زن بگيريد ، چرا که ازدواج کردن روزي شما را بيشتر مي کند.
▪ تقويت اراده
کسي که ازدواج مي کند مسئوليت بزرگي را مي پذيرد که براي درست انجام دادنش به تلاش مضاعف وهمتي والا نياز دارد . بنابراين با اراده اي مصمم گام هاي بلندتري براي موفقيت در شغل ، تحصيل وامور مادي ومعنوي بر مي دارد.
▪ بروز وتکامل استعدادها
انسان مجموعه اي از استعدادها و توانايي ها ي بالقوه است وشکوفايي اين توانمندي ها زمينه مناسبي مي طلبد وازدواج مي تواند زمينه مساعدي براي شکوفايي اين استعدادهاي نهفته وگنجينه هاي دروني هر فرد باشد ، استعداد هايي مانند :
استعداد عشق ورزيدن ، استعداد بدست آوردن معاش ، استعداد مديريت خانواده ، استعداد استقلال وخودکفايي ، استعداد جمع گرايي و « ما» شدن ، استعداد منطقي شدن و واقع گرايي و....
▪ برطرف شدن مشکلات روحي
(با ازدواج زن ومرد لباس يکديگر مي شوند[۴]) و مي توانند عيوب ، مشکلات و کمبودهاي دوران تجرد نظير (خجالت ، ترس و.... )را که از آن رنج مي برند ويا حتي در بعضي موارد واقف به وجود آن در درون خود نيستند بپوشانند وکم کم از بين ببرند .
▪ تقويت روابط اجتماعي و روابط خانوادگي
يکي از فوائد ازدواج تقويت پايگاه اجتماعي فرد ويا فتن پشتوانه اي عاطفي و اجتماعي وخانوادگي و ورود به عرصه هاي سياسي و اجتماعي بيشتر مي باشد، چرا که با ازدواج دو طائفه به هم گره مي خورند وزمينه کسب قدرت مشروع بيشتر مي گردد.
▪ خروج از خود پرستي وخود دوستي
شهيد مطهري مي فرمايند :[۵]
چرا در اسلام ازدواج يک امر مقدس ويک عبادت تلقي شده با اينکه از مقوله لذت وشهوات است ؟ يکي از علل آن اين است که ازدواج اولين قدم است که انسان از خود پرستي وخوددوستي به سوي غير دوستي بر مي دارد. تاقبل از ازدواج فقط يک « من » وجود داشت وهمه چيز براي « من » بود. اولين مرحله اي که اين حصار شکسته مي شود . يعني يک موجود ديگري هم در کنار اين « من» قرار مي گيرد وبراي او معني پيدا مي کند ، کار مي کند . زحمت مي کشد ، خدمت مي کند نه براي « من » بلکه براي او ، در ازدواج است .
ازدواج قلعه اي در برابر وسوسه هاي شيطاني
ازدواج قلعه اي براي خويشتن داري ، شکست طغيان ، دفع غائله شهوت وقوت گرفتن براي کنترل چشم وگوش وجوارح است .
▪ ارتقاء ضريب عبادات
قال الصادق (ع) :
اِنّ رَکعتَين يُصَليها رَجُلٌ مَتنزَوَّجُ اَفضَلُ مِن رَجُل يَقُوُم لَيَلهُ ويَصُومُ نَهارَهُ اعزَبَ [۶]
دورکعت نمازي که مرد زن دار بخواند ، بهتراست از مرد مجرد که شب را به عبادت سپري کند وروز را به روزه داري .
▪ حسنة الهي در دنيا
درروايتي از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است :
مَن اوَتِيَ قلباً شاکراً ولساناً ذاکراً وزوجَهً مُؤمِنهً تُعِنُهٌ علي امرِدُنياهُ واخراهُ فَقَد اُوتي في الدنياحَسَنهً وفي الاخره حَسَنهً و وُقِيَ غذابَ النار .[۷]
کسي که خدا به او قلبي شاکر وزباني مشغول به ذکر حق وهمسري باايمان که او را در امور دنيا وآخرت ياري کند ببخشد ، نيکي دنيا وآخرت را به او داده واز عذاب آتش باز داشته مي شود.
▪ تجربه لذات دنيايي در ازدواج
بالاترين ولذت بخش ترين لذات مادي ،لذتهاي خانوادگي واز جمله لذت جنسي است.[۸] با ازدواج ، زوجين مي توانند از راهي مشروع وقانوني به اوج لذتهاي مشروع برسند وآن را درک نمايند. بعلاوه براين ، چشيدن ودرک اين لذت مادي جنبه اي آخرتي مي تواند داشته باشد ، چرا که انسان را راغب به نعمتها ولذتهاي دائمي آخرتي مي نمايد. زيرا بخشي ازنعمتهاي بهشتي اينگونه است وخداوند متعال براي ايجاد سهولت در درک لذت هاي بهشتي نمونه اي از آن را در دنيا قرار داده است وفرد محروم از اين لذات، درک صحيحي واشتهايي براي رسيدن به آن لذت نخواهد داشت ، پس در امر ازدواج دوحيات ( حيات دنيايي وحيات آخرتي ) نهفته است .
▪ منطقي شدن و واقع گرايي وپختگي
يکي از آثار مثبت ازدواج واقع گرايي ونجات از موهومات ، افسانه گرايي وافکار رمانتيک مي باشد. وهمچنين همين از روحيات بچگي وعبور از مراحل آن وبه دست آوردن صفات مردانگي و زنانگي مثبت است .
▪ کمال بخشي عبادات
يکي از آثار معنوي ازدواج ، کمال يابي عبادات و معني دار شدن مناسک ونيايشهاي انسان و واقعي شدن آن ميباشد ، چرا که گاهي در حال تجرد انسان عبادتهاي احساسي ويادل مشغولي هاي فراوان دارد، اما با ازدواج اين دو مسئله براي انسان حل مي شود .
قال رسول الله (ص) : من تَزَوَّجَ فَقَدا اَعطِيَ نِصفالعباده[۹]
هرکه ازدواج کند ، نصف عبادت به او داده شده است.
▪ درمان رفاقتهاي کاذب و افراطي
معمولاً دختران و پسران قبل از ازدواج ، وابستگي هاي عاطفي شديدي به دوستان ورفقاي خود دارند ، گاهي اين وابستگي ها منجر به خطا وگناه وغالباً موجب وقت کشي وغفلت از خود وخانواده خواهد شد. يکي از بهترين آثارازدواج ، سامان يابي عاطفي و نجات از دام دوستان و دوستي هاي افراطي وغير کنترل شده وبعضاً خطرناک خواهد بود.
▪ تفريح مؤمن
قال الباقر(ع) : لَهُوُ المؤمن في ثَلاثهِ اشياء : التَمتُّعُ بالنساء و مُفَاکهه الاخوان ولصلاه بِا الَّليل [۱۰]
سرگرمي و تفريح مومن در سه چيز است : ازدواج ولذت جويي از آن ، بذله گويي بابرادران ودوستان ونماز شب.
▪ مجاهده نفس و پاداش جهاد گرفتن
تشکيل خانواده براي زن ومرد وقيام به اداي حقوق متقابل وتحمل مشکلات تربيتي کودک و تلاش صادقانه براي مديريت وسامان بخش زندگي ، در حکم جهاد في سبيل الله است وپاداش جهاد برآن مقرر شده است .
قال علي (ع) : جهاد الَمرأهِ حُسنُ التَبَعّل[۱۱]
جهاد زن اين است که خوب شوهرداري کند.
▪ علاج وسواسهاي فکري
فرد عزب اگر چه بتواند خود را از ابتلاء به گناهان بصري وشهوات جنسي محافظت نمايد، دل وافکار مزاحم و وسوسه هاي شيطاني وشهواتي را به راحتي نمي تواند از خود دور کند ولذا دائماً بايد در حال مدافعه و جنگ با افکار خود باشد ونوعي دلمشغولي منفي خواهد داشت . ولي ازدواج وسوسه و ريشه ي فساد را علاج مي کند.
▪ پرهيز از عرفاني زدگي
يکي از برکات ازدواج ، ايجاد تعادل روحي و دور شدن از حالات کاذب عرفاني است . در اين خصوص روايتي از حضرت رضا (ع) عنوان مي کنيم :
زني به امام باقر (ع) عرض کرد: خدايت نيکو گرداند . من زني تارک دنيا هستم . حضرت فرمود: منظورت از ترک دنيا چيست؟ عرض کرد: نمي خواهم هرگز ازدواج کنم . حضرت پرسيد ؟ چرا؟ عرض کرد: دنبال کسب فضيلت هستم . حضرت فرمود: دست بردار ، اگر در اين کار فضيلتي بود فاطمه (س) از تو سزاوارتر به آن بود . هيچ کس نيست ک در فضيلت بر او سبقت گيرد .[۱۲]
▪ کفاره گناهان
ازدواج وتشکيل خانواده براي زن و مرد مجموعه اي از نگراني هاي مادي وگاهي مشکلات شديدي را به همراه دارد پيامبر بزرگوار اين نگراني ها واندوههارا ارزشمند تلقي نمودند ومي فرمايند اندوه برعيال ونگراني بر ايجاد رفاه آنان وتقبل زحمت آنان موجب تخفيف گناهان ونوعي گناه شويي ازدل وجان است .
۱قال النبي (ص) : مِنَ الذّنوب ذُنوبُ لايُکَفِّرها اِ لَّا الَهَّم بِطَلَبِ المَعيشه [۱۳]
در ميان گناهان ، گناهاني است که تنها با غصه خوردن در طلب روزي اهل وعيال بخشيده مي شوند.
▪ کمک به روند زندگي و تدبير منزل ( سهولت زندگي)
يکي از فوائد ازدواج کمک زوجين به خصوص کمک همسر به شوهر در تدبير منزل ورفع نيازمنديهاي ومعنوي وعاطفي جهت رشدوموفقيت همسر در امور شخصي واجتماعي است . زن ومرد بخصوص زن صالح وشايسته موجودي ملکوتي است که با انکسار شهوت و تنظيم و مديريت منزل ، شرايط را براي سلوک معنوي مرد وايجاد زمينه پيشرفت علمي يا اجتماعي او فراهم مي سازد وبار زندگي را از دوش او بر مي دارد.
▪ از عوامل سعادت ورزي
يکي از عوامل سعادت ورزي وخوشبختي ، تشکيل خانواده وداشتن زن وفرزند همراه ، موافق ، همکار، صالح وهم شکل مي باشد.
قال رسول الله (ص) :
اِنَّ من سعاده المرء المسلم ان يُشبَهمه وَ لَدُهُ والمرأهُ الجَملاء ذاتُ دينٍ والمرکُبُ الهَنيئي والمسکَنُ الواسِع .[۱۴]
از خوشبختي مرد مسلمان اين است که فرزندش شبيه او باشد وزني زيبا ومتدين مرکبي راهوار ومسکني وسيع داشته باشد.
[۱]سوره روم ۲۱
[۲] بهشت اخلاق ، ج ۱، ص ۲۶۳
۱. ميزان الحکمه ، ح ۷۷۹۶
۲. ميزان الحکمه ، ح ۷۸۱۴
۳. ميزان الحکمه ، ح ۷۸۱۳
۴. برگرفته از آيه ۱۸۷ سوره بقره
۵. تعليم و تربيت در اسلام ، ص ۳۹۷
۶. ميزان الحکمه ، ح ۷۸۱۰
۷. تفسير نمونه ، ج ۲ ، ص ۶۶
۸. اصول کافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ( من الصادق (ع))
۹. ميزان الحکمه ، ح ۷۸۰۸
۱۰. ميزان الحکمه
۱۱. ميزان الحکه ، ح ۲۷۲۶
۱۲. ميزان الحکمه ، ح ۷۸۱۹
۱۳. محجه البيضاء ، ج ۳ ، ص ۷۱
۱۴. ميزان الحکمه ، ح ۸۵۶۲

ازدواج هاي فاميلي ازدواج هاي فاميلي مهمترين علت بروز بيماري هاي متابوليک ارثي است بيماري هاي متابوليک ارثي در اثر انتقال يک ژن معيوب از والدين به فرزن ...

يکي از بحث هاي داغي که اين روزها نقل بعضي از محافل شده و نسبت به آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي شود، محدوده سني ازدواج جوانان است. اين سن براي دخترها ۱۶ تا ...

ازدواج اگر در چهارچوب درستي نباشد، به جاي اينکه آرامش دهنده باشد آرامش را برهم مي زند و يا به جاي اينکه با کسي رابطه صميمانه اي پيدا کنيم، ممکن است هم ...

احکام ازدواج سالمندان ۳۱) احکام ازدواج سالمندان نکاح عبارت است از عقدي که موجب حلال شدن استمتاع زن و مرد و مشروعيت روابط زناشويي‌شان مي‌شود با اداي ال ...

پيرامون حوريان بهشتي، که در قرآن کريم به عنوان يکي از پاداش هاي اخروي نيکوکاران، شمرده شده است سوالاتي مطرح است از جمله: ۱) آيا مردها در بهشت با حوريا ...

ازدواج عبارت است از يک قرارداد اجتماعي مبتني بر توافق و سازش بين زن و مرد که موجب شروع زندگي مشترک مي شود . بدين ترتيب آنها در غم و شادي و لذت و رنج ي ...

پيش از آغاز بحث آداب خواستگاري و زفاف، مايلم در مورد حکمت و فلسفه ازدواج و نيز فوائد مثبت اخلاقي و جنبه هاي اجتماعي آن، مختصراً مطالبي را بيان کنم، به ...

امام سجاد (عليه السلام) تداوم بخش اهداف حسيني از بزرگترين حوادث تلخ جهان اسلام که همواره ياد و خاطر آن، قلب و جان آدمي را به درد مي آورد، حادثه جانسوز ...

دانلود نسخه PDF - اهداف ازدواج