up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله انواع کودک آزاري PDF
QR code - انواع کودک آزاري

انواع کودک آزاري

کودکان زير سايه ترس

کودکان به علت ويژگي هاي سني، بسيار آسيب پذيرند و نياز به حمايت و مراقبت ما دارند. اما گاهي بزرگسالان به دلايل مختلف، به جاي حمايت و مواظبت از کودکان آنان را مورد آزار قرار مي دهند.
کودک آزاري شامل رفتارهايي است که توسط افراد ديگر، بخصوص بزرگسالان، درباره کودکان انجام مي گيرد و به نوعي به سلامت جسمي و رواني آنان آسيب مي رساند. البته رفتارهايي که به صورت تصادفي بروز مي نمايند کودک آزاري به حساب نمي آيند، مانند اين که کودکي به علت تصادف با خودرو دچار نقص جسمي شود. کودکي، دوران رشد و شکل گيري شخصيت است.
انواع کودک آزاري در اين سال هاي حساس و مهم، به رشد و سلامت کودکان آسيب هاي جدي مي رساند. کودکان آزار ديده در همه جنبه هاي رشد، مانند رشد جسمي، ذهني، رواني و اجتماعي با مشکلات و نارسايي هاي فراوان روبه رو خواهند شد.کودکان آزار ديده بيگناهاني هستند که در آتش خشم بزرگسالان و بخصوص والدين نا آگاه مي سوزند و بايد باور داشت که اين عمل انتقال خشونت بين نسل هاست، چرا که بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد بسياري از کودکاني که در دوران کودکي قرباني آزار و بدرفتاري بوده اند، در بزرگسالي خود به آزار کودکان پرداخته اند و اين بزرگترين زيان کودک آزاري است که سبب تداوم آن مي شود. آنچه در رسيدگي به پرونده هاي کودک آزاري موجب رنجش خاطر و آزردگي روح آدمي مي شود بي دفاع بودن کودک است که در مقابل شخص قوي بدون قدرت دفاعي فقط بايد پذيراي رنج و عذاب تحميلي باشد. قانونگذاران کشورها در مصوبات خود ديد حمايتي نسبت به اين قشر ضعيف ولي آينده ساز را دارند که کشور ما هم مستثني از آنها نبوده و قانون حمايتي خاصي به تصويب رسيده که در ادامه بحث به آنها هم خواهيم پرداخت ولي ابتدا بايد تعريفي از کودک آزاري بتوانيم ارائه کنيم.
کودک آزاري را با استفاده از منابع قانوني مي توان چنين تعريف کرد:
هرگونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک کودک شود. مثل ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين و تنبيه بدني. اشکال مختلف کودک آزاري را نيز مي توان چنين برشمرد.
الف) کودک آزاري جسمي
يعني رفتارهايي که به جسم کودک صدمه مي زند، مانند کتک زدن، سوزاندن، مجروح کردن، شکستن و ...
ب) کودک آزاري رواني
شامل رفتارهايي است که به سلامت رواني کودک آسيب مي رساند: توهين، ترساندن، تحقير، تبعيض و ...
ج) بي توجهي و غفلت
يعني توجه نکردن به نيازهاي اساسي کودکان مانند تغذيه، بهداشت، پوشاک، آموزش و... در حدي که به سلامت جسمي و رواني آنان آسيب برسد.
د) سوء استفاده
يعني استفاده از کودکان در ارتباط با موادمخدر، واداشتن آن ها به کارهاي دشوار يا پست مثل گدايي وغيره که در هر صورت و شکلي کودک آزاري مذموم و ناپسند است. در اين ميان آنچه مهم است ريشه ها و علل کودک آزاري است که با توجه به سوابق بررسي پرونده هاي قضايي مي توان به نکات زير اشاره کرد:
۱) ناآگاهي والدين: گاهي والدين يا افراد ديگر که به کودکان آزار مي رسانند، نمي دانند که رفتارشان «مصداق کودک آزاري» است، مانند کساني که کودکان را تنبيه بدني مي کنند، مورد تحقير و توهين قرار مي دهند، به نيازهاي اساسي آن ها توجهي ندارند و اين رفتارها را عادي و معمولي مي دانند.
۲) مشکلات اقتصادي: فقر سبب مي شود که کودکان از دسترسي به نيازهاي اساسي مانند تغذيه و... محروم شوند يا والدين به علت فشارهاي مالي با رفتارهايي مانند پرخاشگري، خشونت، بي توجهي و ... کودکان را مورد آزار قرار مي دهند.
۳) اعتياد: اعتياد به علت خصوصياتي که در افراد ايجاد مي کند، مانند پرخاشگري، بي مسئوليتي، کاهش عواطف و... سبب مي شود که کودکان مورد آزار بويژه از نوع سوء استفاده قرار گيرند.
۴) بيماري هاي رواني: در صورتي که والدين به بيماري هاي رواني مبتلا باشند، با رفتارهايي مانند تندخويي، خشونت، ناسازگاري، بي توجهي و ... که ناشي از بيماري رواني آنهاست، سبب آزار کودکان مي شوند.
۵) مشکلات خانوادگي: مشاجرات شديد و طولاني والدين، جمعيت زياد خانواده ها، شيوه هاي تربيتي نامناسب در برخي موارد وجود ناپدري و نامادري و ... سبب مي شود کودکان مورد آزار قرار گيرند، تا حدي که مشکلات خانوادگي يکي از دلايل کودک آزاري به شمار مي رود.
۶) مشکلات کودکان: کودکاني که مشکلات نسبتاً پايدار و شديد دارند بيشتر از ساير کودکان مورد آزار قرار مي گيرند، به عنوان مثال، کودکاني که به بيماري هاي جسمي مزمن و طولاني مدت يا مشکلات رفتاري، پرخاشگري، بيقراري، بيش فعالي، اضطراب، شب ادراري و ... دچارند به علت مشکلاتي که براي بزرگسالان ايجاد مي کنند و نيز به سبب ناآگاهي والدين از اين مشکلات، اغلب مورد آزار جسمي و رواني قرار مي گيرند.
۷) مشکلات مدرسه: مشکلاتي که در مدرسه براي دانش آموزان ايجاد مي شود، مانند انتظار بيش از حد، نديدن تفاوت ها، ايجاد اضطراب، ترس و رقابت هاي شديد، تبعيض، تنبيه بدني، تحقير و توهين و ... سبب آزارهاي جسمي و رواني کودکان مي شوند.
● راهکارهاي کاهش کودک آزاري
۱) کودکان را بيشتر و بهتر بشناسيم:
شناخت کودکان و نيازهاي آنان سبب مي شود که رفتار بهتري با آنها داشته باشيم. براي اين کار مي توانيم از روش هاي مختلف مانند خواندن کتاب هاي مناسب، شرکت در کلاس هاي آموزشي، مشورت کردن با افراد آگاه و ... استفاده کنيم.
۲) علت کودک آزاري: کودک آزاري مانند هر رفتار ديگري علتي دارد. سعي کنيم علت آن را پيدا کنيم و با برطرف کردن آن، کودک آزاري را کاهش دهيم. ممکن است برخي از مشکلات را نتوانيم از بين ببريم، در آن صورت پذيرش آن بهتر از آزار دادن کودکان است.
۳) از ديگران کمک بگيريم :
کمک گرفتن و مشورت کردن نشانه هشياري و آگاهي است، نه ناتواني. براي کاهش مشکلات خود مي توانيم از مراکز مشاوره حضوري و تلفني، سازمان هاي غيردولتي، افراد آگاه و ... کمک بگيريم.
۴) آرامش خود را حفظ کنيم :
زندگي هميشه با مشکلات همراه است، پس بايد سعي کنيم خشم خود را کنترل کنيم و براي مشکلات چاره جويي نماييم. بسياري از کودک آزاري ها در شرايطي انجام مي گيرد که والدين قادر به کنترل خشم خود نيستند. کنترل خشم آموختني است و مي توانيم با تمرين بر خشم خود غلبه کنيم.
● پيشگيري
۱) دقت در ازدواج و تشکيل خانواده، خودداري از ازدواج هاي تحميلي، ناشناخته، شتاب زده و ازدواج در سنين پائين.
۲) توجه به تنظيم خانواده و تعداد مناسب فرزندان.
۳) افزايش آگاهي خود در زمينه پرورش فرزندان و شيوه هاي مناسب رفتار با آنان.
۴) پذيرش مسئوليت ها و انجام وظايف خود به عنوان پدر، مادر، معلم، سرپرست و... نسبت به کودکان.
۵) آشنايي با حقوق و نيازهاي اساسي کودکان.
۶) توجه به سلامت جسمي و رواني خود و کاهش فشارهاي عصبي و مشکلات رفتاري خود که سبب کودک آزاري مي شود.
۷) تقويت روحيه کمک کردن، هنگام بروز مشکلات و آشنايي با مراکز حمايتي، مشاوره و امداد در مورد کودکان و خانواده ها.
در کنار اين موارد نبايد از اعمال قانون نيز جهت مجازات مرتکبين کودک آزاري غافل ماند. قانوني که در کشور ما به تصويب رسيده قانون موسوم به حمايت از کودکان و نوجوانان است که قانون نسبتاً پيشرفته اي به شمار مي رود و ظرفيت هاي لازم را در راستاي حمايت از کودکان داراست. تا آنجا که کودک آزاري را واجد جنبه عمومي دانسته و حتي شکايت شاکي خصوصي را براي تعقيب و مجازات مرتکبين لازم نمي داند و دادستان به محض اطلاع مي تواند وارد عمل شود به جهت اختصار قانون مذکور عينا متن آن آورده مي شود.
● قانون حمايت از کودکان و نوجوانان
ماده ۱ همه اشخاصي که به سن ۱۸ سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذکور در اين قانون، بهره مند مي شوند.
ماده ۲ هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده ۳ هرگونه خريد، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان و يا به جزاي نقدي از ۱۰ ميليون ريال تا ۲۰ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۴ هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي گردد.
ماده ۵ کودک آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد.
ماده ۶ همه افراد و مؤ سسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي کودکان را برعهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميمي مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال خواهد بود.
ماده ۷ اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

همه انسان ها اضطراب را در زندگى خود تجربه مي‌ کنند و طبيعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعيت هاى تهديدکننده و تنش‌ زا مضطرب مي ‌شوند ، اما احساس اضطر ...

خواب يکي از ضروري ترين نيازهاي انسان است که اهميت آن خصوصا در دوران کودکي و رشد بسيار مهم است. زمان خواب مي تواند براي کودک اوقات شيريني باشد و از طرف ...

کودکان، به ويژه در بدو تولد، خيلي حساس و ظريف اند و مادر، فرشته مراقب آنهاست. براي مادران، به ويژه آنهايي که براي اولين بار است مادر شده اند، پرسش هاي ...

خواب در کودک روياها - يعني آنچه در خواب ديده مي شود – به عقيده دانشمندان غربي و اکثر روانکاوان، ادراکات جسماني هستند و از درون خود ما سرچشمه مي گيرند. ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

بسياري از کودکان و حتي نوزادان، در معرض سردرد مي باشند. با استفاده از نکات زير مي توانيد اين درد را از بين ببريد. ● شناسايي علت سردردها به دلايل زيادي ...

آسم انسداد قابل برگشت راههاي هوايي بزرگ و کوچک است که ناشي از پاسخ شديد راههاي تنفسي به محرکهاي ايمونولوژيک و غيرايمونولوژيک مي باشد . به عبا ...

همه روزه تعداد زيادي از کودکان به واسطه سهل انگاري والدين خود يا به هر دليل ديگري، به برخي مسموميت ها دچار و راهي بيمارستان مي شوند. مسموميت يکي از عل ...

دانلود نسخه PDF - انواع کودک آزاري