up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله انواع کرم PDF
QR code - انواع کرم

انواع کرم

ديدکلي
در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني Helmenthes و به لاتين Vermes نام دارند. اين جانوران به علت داشتن يک انتهاي قدامي يا سر که داراي اندامهاي حسي است و به قصد برخورد و روبروشدن با محيط بطرف جلو حرکت مي‌کند و يک انتهاي خلفي يا دم ، با اسفنجها ، مرجانها و شانه‌داران اختلاف و تمايز دارند.
اين جانوران مي‌توانند روي سطح شکمي که رو به پايين و در برابر زمين واقع است گردش کنند و يا بي‌حرکت بمانند. کرمها تقارن دو جانبي دارند. عده‌اي از آنها زندگي آزاد داشته و محل زندگيشان متفاوت است و عده‌اي ديگر زندگي انگلي دارند و در بدن گياهان ، جانوران و حتي انسان به سر مي‌برند و اغلب مولد امراض خطرناکي براي آنها هستند.
کرمهاي پهن
پست‌ترين کرمها ، کرمهاي پهن يا پلات هلمنت‌ها مي‌باشند که بدنهاي نازک و نرم دارند. عده کمي از آنها آزادند و بيشتر آنها به حالت انگل هستند. اين کرمها از 3 رده تورکيان ، بادکشداران ، و نواريان تشکيل شده‌اند.
رده تورکيان
رده تورکيان يا کرمهاي پهن آزادانه اکثرا در آب شيرين يا شور و يا جاهاي مرطوب به سر مي‌برند. پلانارين‌ها جز اين رده هستند، که در آبهاي سرد و دايمي به کنده‌ها و تيرهاي معلق در آب آويزانند و از نور فراري هستند. اين کرمها هرمافروديت هستند، يعني هر دو دستگاه نر و ماده را دارا هستند. بدنشان فاقد کوتيکول است.
رده بادکشداران
رده بادکشداران يا کپلکها که انگلهاي داخلي يا خارجي هستند، بدنشان از کوتيکول پوشيده شده است. فاقد قطعه يا بند هستند. اين جانوران داراي بادکشها و قلابهايي براي چسبيدن به بدن ميزبان هستند. داراي مرحله لاروي و بلوغ هستند و مرحله لاروي را معمولا در بدن يک نرم‌تن شکمپا به سر مي‌برند. تعداد تخمهايي که توليد مي‌کنند، فوق العاده زياد است. فاسيولاهپاتيکا کرم معمولي کبد گوسفند) است که در مرحله بلوغ در مجاري صفراوي به سر مي‌برد.
رده نواريان
رده نواريان يا کرمهاي نواري انگلهاي داخلي مي‌باشند که در روده مهره‌داران به سر مي‌برند. اين جانوران ، بدني پهن و نواري شکل دارند و بدن آنها از قطعات زياد يا بندهاي کوتاه زياد تشکيل يافته است. از کوتيکول پوشيده شده‌اند. اينها دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذايي) از ديواره بدنشان جذب مي‌گردد. قسمت جلوي بدن يا سر آنها اسکولکس نام دارد. کرمهاي کدو نام ديگر نواريان مي‌باشد.
کرمهاي لوله‌اي شکل
بدن آنها بدون تقسيم است. داراي بدني باريک و استوانه‌اي ، همراه با کوتيکول مقاوم و يک لوله هاضمه کامل و دايمي مي‌باشند. اين جانوران در ميان جانوران پرياخته از حيث تعداد بعد از حشرات شايد مقام دوم را داشته باشند. جنسهاي نر و ماده آنها معمولا از هم جدا مي‌باشند و جنس نر کوچک تر از ماده است. نمونه بارز کرمهاي لوله‌اي ، کرم آسکاريس مي‌باشد.
کرم آسکاريس
کرم آسکاريس يا کرم روده انسان و خوک داراي بدن لوله‌اي و باريک است و در هر دو انتها نازک مي‌شود. پوشش بدن از کوتيکول صاف و سخت و مدوري است که داراي خطوط کوچک مي‌باشد. چهار خط طولي سفيدرنگ در طول بدن امتداد مي‌يابد. دهانش داراي سه لب است. اين کرم انگلي است که در روده ميزبانش زندگي مي‌کند. کرمهاي نر و ماده نيز در داخل روده ميزبان جفتگيري مي‌کنند.
کرم حلقوي
بدن آنها مرکب از بسياري قطعات حلقه‌اي شکل ، همانند و يا قطعه مي‌باشد. داشتن قطعات مشابه ، معمولا هم در شکل خارجي و هم در ساختمان داخلي از قبيل عضلات ، اعصاب و اندامهاي گردش خون ، وازنش و توليد مثل نمايان است. کرمهاي حلقوي شامل رده کم تاران ، رده پرتاران و رده زالوها مي‌باشد.
رده کم تاران
کرم خاکي مثالي از اين رده است. بدن اين کرم استوانه‌اي دراز و بطور واضح در دو انتها نازک و باريک است. سر مشخص و متمايزي در حيوان وجود ندارد. بدن يک کرم بالغ به 80 تا 100 قطعه حلقه‌اي شکل تقسيم شده است. دهان کرم در حلقه اول است. روي حلقه‌هاي 31 تا 37 برآمدگي غده‌اي واضحي به نام کمربند تناسلي ديده مي‌شود. در هر حلقه به جز اولي و آخري چهار جفت تار مو مانند کوچک (ابريشم) وجود دارد. تارها در موقعي که کرم در سوراخش قرار دارد و يا روي زمين حرکت مي‌کند، مانند گيره يا ميخ عمل مي‌نمايد.
رده پرتاران
رده پرتاران ، حلقوياني هستند که در طول سواحل فراوان هستند. داراي سر متمايز بوده و در هر حلقه يک جفت پانماي جانبي وجود دارد. جنسهاي نر و ماده معمولا از هم مجزا هستند. نرئيس يا کرم صدفي نمونه اين رده است. اين کرم هنگام روز زير سنگها يا در يک سوراخ موقتي در حالي که فقط سرش بيرون است، مخفي مي‌شود. شب از پناهگاه بيرون آمده روي شن مي‌خزد و به اطراف شنا مي‌کند. در ناحيه سر 4 جفت شاخک پيش دهاني در پشت دارد. اينها اندامهاي حسي جانورند. در يک طرف هر حلقه بدني يک پانماي پهن وجود دارد. داراي دستگاه گردش خون هستند. پلاسماي خون قرمز و حاوي هموگلوبين محلول و گلبولهاي بي‌رنگ است.
رده زالوها
زالوها کرمهاي آبزي و يا گاهي خاکزي داراي عادات شکاري يا انگلي هستند و در آنها بادکشهاي بزرگ انتهايي به منظور حرکت و چسبيدن وجود دارد. بدن زالو در حال بي‌حرکتي دراز يا تخم مرغي شکل است و اساسا از 34 حلقه که بوسيله عقده‌هاي عصبي مشخص است، تشکيل مي‌شود. بدن از کوتيکول پوشيده شده است. دستگاه عضلاني زالو کامل و پر کار و قوي است. زالو هرمافروديت است.
زالوها جانوران لاشه‌خوار ، شکاري يا انگلي بوده و گروهي داراي عادت خونخواري هستند. اين نوع زالوي خونخوار توسط بادکش به ميزبان چسبيده ، پوست آن را سوراخ و يک آنزيم ضد انعقاد به نام هيدرودين آزاد مي‌کند و از (ون ميزبان استفاده مي‌کند. در يک وهله غذايي يک زالو مي‌تواند چندين برابر وزن خود خون بخورد. قسمت بيشتر آب خون دفع مي‌شود ولي قسمت غليظ و متراکم چنين غذاي کاملي به صورت مايع غليظي باقي مي‌ماند و به آهستگي ظرف چندين ماه گوارش مي‌يابد.

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

کرم کدو کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

● رنگ پوست از سفيد تا سياه براي تقسيم بندي پوست معيارهاي متعددي وجود دارد که يکي از آنها، رنگ پوست است. به طور کلي در دنيا شش نوع پوست (از نظر رنگ) وج ...

در طبقه بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني H ...

● خلاصه اي راجع به اطلاعات کرم ها روش هاي کشاورزي عادي معمولاً کاربرد آناليزهاي شيميايي را براي تعيين نيازهاي طبيعي محصول کاشته شده مشخص مي کند. عناصر ...

● آيا مي توان همانند پرورش کرم ابريشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نيز اقدام نمود؟ بعلت نرم بودن تارهاي عنکبوت به مثل ابريشم و سختي اين تارها بمانند فو ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

دانلود نسخه PDF - انواع کرم