up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله انواع پوسيدگي طوقه PDF
QR code - انواع پوسيدگي طوقه

انواع پوسيدگي طوقه

پوسيدگي فايتوفترايي ريشه و طوقه درختان ميوه

گونه هاي جنس Phytophthora در گياهان مختلف توليد بيماري مي کنند يکي از خطرناکترين بيماريها، پوسيدگي ريشه و طوقة درختان ميوه است تا کنون بيش از 60 گونه فايتوفتورا شناسايي شده که بيش از 15 گونه از ايران گزارش شده است همة گونه هاي فاتيوفتورا انگل اختياري هستند و روي گياهان مختلف ايجاد بيماري مي کنند گسترة ميزباني اغلب گونه ها هم زياد است. پوسيدگيهاي طوقه ، يقه و ريشة درختان سيب عملاً در تمام کشورهاي سيب خيز جهان شيوع دارد ولي در گلابي فقط پوسيدگي طوقه گزارش شده است.
علائم بيماري:علائم پوسيدگي ريشه و طوقه در گياهان مختلف کم و بيش شبيه به هم است بطوريکه غالباً قارچ موجب پوسيدگي ريشه هاي فرعي و اصلي شده و موجب ايجاد لکه هاي آبسوخته روي طوقه مي شود که اين لکه ها بتدريج قهوه اي تا سياه شده و ممکن است دور تا دور طوقه را فرا بگيرد و گياه را از پاي اندازد هر چند قارچ در ناحيه ريشه و طوقه توليد بيماري مي کند اما در شرايط مناسب اسپورهاي قارچ بطرف بالا پرتاب شده (باد يا شتک باران ) و باعث آلودگي شاخه ، برگ و ميوه مي شوند . ترشح صمغ از نواحي طوقه تا ارتفاع نيم متري تنه از علائم بارز بيماري است صمغ ابتدا آبکي و شفاف است و سپس خشک و در نواحي مرطوب و پر باران ، صمغ در اثر بارندگي حل و شسته شده ، سپس پوسيدگي قهوه اي در طوقه و ريشه بوجود مي آيد.
بيولوژي و رفتار اکولوژيک گونه هاي عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختان ميوه کم و بيش شبيه همديگر است و به همين دليل روشهاي مبارزه نيز در آنها از اصول مشابهي پيروي مي کند در ايران مهمترين درختان ميوة ميزبان اين قارچ عبارتند از مرکبات ، پسته ، سيب ، گردو و بادام . علاوه بر اين بيماري از روي درختان انار ، انجير، زرد آلو، گلابي و آلو نيز گزارش شده است.
نشانه هاي بيماري اغلب نا مشهود است مگر اينکه لايه هاي خارجي پوست (پريدرم) را تا نزديکيهاي لاية زاينده بردارند و آوندهاي آبکشي نمايان شود بافتهاي آوند آبکشي در درختهاي بيمار به جاي آنکه سفيد رنگ باشند نکروزه و به رنگ قهوه اي مايل به قرمز هستند که سرانجام با پوسيدن آنها برنگ قهوه اي تيره در مي آيند شانکرهاي فعال پوسيدگي طوقه در قسمت داخلي تر آوندهاي آبکشي حالت نواري مرمري پيدا مي کنند و حاشية مشخص نواحي سالم و آلودة نکروزي را از يکديگر جدا مي کند. در پوسيدگي طوقه ممکن است بافتهاي تنه درخت تا ارتفاع يک متري از سطح زمين نکروزه شود. زخمهايي که در اثر اين بيماري در تنه ايجاد مي شود به سمت پائين (طوقه) و حتي ريشه توسعه مي يابند. پوست قسمتهاي آلوده بسيار سخت شده و با دست به سختي شکسته مي شود پوست تنه در ناحيه طوقه بصورت ورقه هاي خشک و بطور عمودي از درخت جدا مي گردد. با فساد پوست و آوندهاي آبکشي در جريان انتقال شيرة پرورده از قسمت هوايي به ريشه اختلالاتي بروز کرده و ممکن است بطور کلي قطع شود و درخت از پا درآيد. علائم بيماري گموز ممکن است روي برگ ، جوانه و شاخه نيز ظاهر شود ، برگها از ناحية دمبرگ حالت رنگ پريدگي به خود گرفته و زرد مي شوند اين زردي در رگبرگهاي مياني به خوبي قابل تشخيص است برگها پس از مدتي ريزش مي کنند و درخت ضعيف مي گردد. ضعف درخت از نوک درخت شروع شده و به تدريج به قسمتهاي ديگر تنه سرايت مي کند (Die Back) در مورد مرکبات : در اثر ترشح قطرات باران (Splashing) اسپورهاي قارچ از خاک به روي ميوه ها منتقل شده و موجب پوسيدگي قهوه اي ميوه (Brown Rot) مي گردد که در شرايط انباري غالباً پيشرفت مي کند و کل ميوه قهوه اي مي گردد.
عوامل بيماري : Phytophthora spp.(Pythiaceae-Peronosporales-Oomycetes)
1) پوسيدگي طوقه و ريشة سيب ، گلابي ، انار ،گردو، زردآلو Phytophthora cactorum
2) پوسيدگي طوقه و ريشة گلابي Ph.syringae, Ph.cactorum
3) پوسيدگي طوقه و ريشة انار Ph. cactorum, Ph. citrophthora
4) پوسيدگي طوقه و ريشة انجير Ph.cryptogea
5) پوسيدگي طوقه و ريشة آلو سياه Ph.iranica
6) پوسيدگي طوقة پسته =گموز پسته =شيره سياه پسته Ph. megasperma,
Ph.cryptogea, Ph.dreshcleri , Ph. nicotiana var. parasitica, Ph.citrophthora
پوسيدگي طوقه انار Pomegranate Crown Rot پوسيدگي طوقه انار در بيشتر باغهاي انار استان يزد و شيراز و ساير مناطق انار خيز کشور ديده مي شود. پوست درخت در محل طوقه ترک مي خورد و بافتهاي پوست و قسمتي از چوب دچار پوسيدگي خشک مي گردد. در بعضي موارد رنگ چوب در محل طوقه تيره مي شود شاخه هاي سمتي که پوست طوقه آنها دچار زوال شده است از رشد باز ايستاده و برگهاي آنها زرد مي شود. گاهي پوسيدگي در محل طوقه ها متوقف شده و پوست جديد بوجود مي آيد که معمولاً بر آمده تر از پوست قديمي بوده و در حاشيه متورم است. پوسيدگيهاي پوست طوقه هاي مبتلا به بيماري بعد از مدتي خشک شده و مي ريزند گاهي پوسيدگي به ريشه ها نيز سرايت مي کند و در اين صورت درخت به سرعت خشک مي شود . در اطراف اين درختهاي خشک شده و يا مبتلا به بيماري گاهي پاجوش مي رويد، عامل بيماري پوسيدگي طوقه درختان انار تاکنون به طور قطع مشخص نشده است به ندرت از بعضي درختهاي مبتلا به بيماري Phytophthora cactorum جدا شده است ولي نقش آن در پوسيدگي طوقه کاملاً به اثبات نرسيده است. مطالعات انجام شده در باغهاي انار شيراز و يزد نشان مي دهد که سرماي زمستانه و بهاره مي تواند باعث اين بيماري باشد. عواملي از قبيل آبياري زياد و مصرف کودهاي ازته مخصوصا اوره باعث مي شود که درخت انار به موقع در پاييز به خواب نرود و مدتي بيشتر سبز باقي بماند. در نتيجه اين قبيل درختان انار نمي توانند سرماي 10 تا 14 درجه زير صفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکيدگي و پوسيدگي مي شود. شاخه هاي صدمه ديده از سرما در بهار ديرتر از خواب بيدار شده و کم برگ مي باشند. مطالعات انجام شده با هورمون ژيبرلين که باعث ايجاد تأخير در خزان درخت مي شود نشان مي دهد که هر قدر خزان درخت انار در پائيز به تعويق بيافتد درصد سرماخوردگي و در نتيجه پوسيدگي طوقه انار افزايش پيدا مي کند.

سابقه بيماري هاي دهان و دندان به اندازه عمر بشر و از وقتي است که انسان دندان داشته است. براي پيشگيري و کنترل بيماري هاي دندان لازم است فرآيند ايجاد و ...

شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد که ناگهان دچار حساسيت دنداني شده باشيد. حساسيت دندان حالتي است که زمان خوردن غذاها يا نوشيدني هاي سرد، گرم، خيلي تر ...

پوسيدگي دندان از جمله مشکلاتي است که اگر چه با مراقبت هاي ويژه قابل پيشگيري اند اما يکي از مهم ترين بيماري ها در کودکان و نوجوانان به شمار مي رود. به ...

رويش دندان ها، فرايند بسيار پيچيده اي است و از نظم خاصي پيروي مي کند. محل قرارگيري دندان ها نتيجه تعادل نيروهاي زبان، گونه و الياف نگهدارنده دندان است ...

عامل اين بيماري سه گونه قارچ مي باشد که توليد Blight مي کند : Botrytis squamosa B. cinerae B.allii پوسيدگي عميق قهوه اي با کپک خاکستري روي آن و اسکلرت ...

عامل اين بيماري سه گونه قارچ ميباشد که توليد Blight ميکند : Botrytis squamosa B. cinerae B.allii پوسيدگي عميق قهوهاي با کپک خاکستري روي آن و اسکلرتهاي ...

معمولا يکي از مهمترين بيماري هاي درختان در مناطق معتدل جهان است . اين بيماري در جنگل هاي بومي ، جنگل هاي کاشته شده ، باغات ميوه ، تاکستان ها و فضاي سب ...

● بيماري ريزوکتونيايي حبوبات Rizoctonia solani ريزوکتونيا به انواع حبوبات خسارت ميزند منتهي در هر کدام بيماري خاصي ايجاد مي کند. اصولاً اين قارچ بيشتر ...

دانلود نسخه PDF - انواع پوسيدگي طوقه