up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله انواع نفتگيرها PDF
QR code - انواع نفتگيرها

انواع نفتگيرها

انواع نفتگيرهاي تاقديسي يا چين خورده
▪ تاقديس هاي فشرده
تاقديس هاي فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحي از پوسته زمين که در مجاورت گودالهاي فرورانش قرار داشته و کوتاه شدگي پوسته زمين در آن محل مشهود مي باشد تشکيل مي شود. بنابراين ، اينگونه مخازن نفتي يعني تاقديسهاي فشرده شده در خلال و يا در مجاور بسياري از سلسله کوههاي جهان قرار دارند.
سلسله تاقديس هاي فشرده شده کوههاي زاگرس در جنوب غربي ايران مثال بارز تاقديسهاي فشرده شده و نفت ده در جهات مي باشد. شانزده تاقديس آن از جمله نفتگيرهاي عظيم بوده که محتوي بيش از ۵۰۰ ميليون شبکه نفت قابل استخراج و يا ۳.۵ تريليون فوت مکعب گاز قابل استخراج است. سازند آسماري (ميوسن زيرين) افق اصلي توليد کننده نفت ده در نواحي نفت خيز محسوب مي شود.
▪ تاقديسهاي متراکم شده
تاقديسهاي متراکم شده حاصل بخش پوسته اي است. کشش پوسته اي سبب پيدايش ساختمان هورست و گراين مي شود. سنگهاي آذرين زير لايه ، موثر از کشش پوسته اي به صورت هورست و گرابن در آمده و در همان حال ، رسوبات فرورفتگي هاي توپوگرافي در حال تشکيل را پر مي کند. بدين ترتيب تاقديسهاي در اثر گذشت زمان در اعماق زمين و در حد فاصل لايه هاي رسوبي فوقاني و سنگهاي زير لايه تحتاني بوجود مي آيد.
سنگ شناسي لايه هاي تاقديس ، نظريه متفاوت بودن عمق حوضه رسوبي متغير مي باشد. اصولا رخساره هاي کم عمق آهکي و مرجاني و يا رسوبات ماسه اي آواري قسمتهاي بالاي تاقديس را تشکيل داده و بخشهاي پايين تر به ترتيب به گلهاي آهکي و گلهاي آواري تبديل مي شود. مثال بارز تاقديسهاي متراکم شده نفتگيرهاي تاقديسي عميق در درياي شمال مي باشد. تاقديسهاي متراکم شده داراي شکل نامنظم بوده و تاريخچه طولاني تشکيل آنها حکايت از گسل خوردگي و تحرکات پي سنگ دارد.
● شناسايي تاقديسهاي چين خورده
تاقديس ممکن است در برگيرنده ضخامت قابل ملاحظه اي از لايه اي خاص بوده و سازندهاي گوناگوني را در برگيرد. تناوب لايه هاي تراوا و متخلخل در يک ستون چينه شناسي ممکن است در حين چين خوردگي به شکل تاقديس در آمده و نفتگيرهاي متعددي را تشکيل دهد. تاقديسهاي کم عمق را در ابتدا مي توان با نقشه برداري و زمين شناسي سطحي شناسايي کرد. تغييرات حاصله از تغيير شکل ، چين خوردگي ، گسل خوردگي را بايد با بکارگيري روشهاي اکتشافي لرزه نگاري ، حفر چاه و گرفتن مغزه اصلاح کرد.
نفتگيرهاي چين خورده از نظر شکل بسيار متنوع مي باشد. شکل اين نفتگيرها از گنبدهاي کاملا مدور تا تاقديسهاي گشيده و باريک و تاقديسهاي نامتقارن و بر گسسته تغيير مي کند. غالب مخازن چين خورده تحت تاثير گسل خوردگي ، شکستگيها و درزها نيز قرار مي گيرد. بسياري از گسلها مخازن چين خورده در سطح ظاهر شده و رديابي آنها در زيرزمين برون حفاريهاي مکررو تهيه نقشه هاي دقيق زمين شناسي امکان پذير نمي باشد.
نفتگيرهاي حاصله از گسل خوردگي
گسل خوردگي بطور غير مستقيم نقش اساسي در ايجاد نفتگير ايفا مي کند. گسل در اکتشاف و استخراج مخازن نفت از نظر عامل سد کننده و بازدارنده سيال همچنين عامل انتقال و فراهم آورنده معبري تراوا جهت عبور سيال مورد سوال بوده است. براي مثال ، گسل خوردگي در سنگهاي غير شکننده بيشتر نقش سر کننده داشته هاي شنگهاي شکننده و خرد شونده ، رل معبري تراوا را ايفا مي کند. گسل خوردگي در سنگهاي شکننده ممکن است با توسعه درزها در سنگ همراه بشود، که خود عامل موثر در تراوايي و ذخيره سازي سنگ محسوب مي شود مشروط بر اين که همزمان با پيدايش درز در سنگ ، عوامل ثانويه از جمله سيمان شدگي فضاها را پر نکرده باشد.
گسلها در ماسه و شيل سخت نشده. نقش سد کننده را تا حدودي ايفا مي کند. به خصوص زماني که مواد رسي فضاها و معابر مرتبط با سطح گسل را فرا گيرد. عامل بازدارنده ممکن است حتي دو لايه ماسه سنگ کاملا تراوا را از يکديگر نيز متمايز سازد. نفتگير ممکن است در ارتباط با گسلهاي کششي در حال رشد که حرکت گسل همزمان با تشکيل رسوبات باشد بوجود آيد. در اين حالت ضخامت لايه تراوا در يک سمت گسل به مراتب بيشتر از ضخامت آن لايه در سمت ديگر گسل مي شود.
● نقش شکستگيها و درزها در تجمع نفت
سنگهاي متراکم ، سخت و شکننده و تحت تاثير فشارهاي وارده شکسته و خود مي شود. درزها و معابر ايجاد شده مکان مناسبي جهت عبور و جايگزيني نفت و گاز مي باشد تاثير شکستگي و درزها در توليد و بهره دهي مخازن نفت سازند آسماري کاملا معموس بوده است. سازند آسماري که مخزن عظيم و بي نظير نفت در دنيا مي ياشد بطور عمده از آهک دانه ريز و متراکم تشکيل شده سازند آسماري در حين و همزمان چين خوردگي هاي زاگرس دچار شکستگيهاي فراوان شده و شکستگيهاي موجود عامل اصلي ذخيره سازي و توليد از اين سازند مي باشد.
توليد غير عادي و بيش از اندازه متعارف تعدادي محدود از چاههايي که به مخازن آسماري رخنه کرده اند در ارتباط مستقيم با بخشهاي شکسته شده اين سازند است. لايه هاي غير تراوا نقش پوش سنگ را ايفا کرده و لايه هاي تراواي قطع شده در دو طيف گسل امکان مهاجرت هيدروکربور را متغير مي سازد. و تجمع نفت در تاقديسهاي خورده تا ساختارهاي به شدت گسل خورده ديده شده است. هر ساختار ممکن است حاوي چند بستگي ساختماني بوده و به منحني هاي ساختماني بسته بودن گسل خوردگي ، ناوديس و يا يک يا چند گسل خوردگي ، ناوديس و يا يک يا چند گسل محصور بشود

● انواع نفتگيرهاي تاقديسي يا چين خورده ▪ تاقديسهاي فشرده تاقديسهاي فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحي از پوسته زمين که در مجاورت گودالهاي فرورانش قرار ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

● ريشه لغوي: Sedimentology يا رسوب شناسي نام خود را از واژه لاتين Sedimentum گرفته است که به معناي رسوب کرده است. ● ديد کلي: سنگهاي رسوبي ، از انباشت ...

بطور کلي برجستگيهايي که توسط نمک به علت حرکات و بالا آمدن آن ايجاد مي گردد، گنبد نمکي ( Saltdom ) ناميده مي شود. بديهي است اشکال خارجي تمامي گنبدهاي ن ...

● تکتونيک صفحه اي طبق اين نظريه قسمتهاي بيرون و سخت کره زمين روي طبقات نرمتر از خودشان در حال حرکت بوده و اين قسمتهاي بيروني پوسته زمين توده يکپارچه ا ...

● ريشه لغوي: Sedimentology يا رسوب شناسي نام خود را از واژه لاتين Sedimentum گرفته است که به معناي رسوب کرده است. سنگهاي رسوبي ، از انباشت ذرات ناشي ا ...

● ريشه لغوي Sedimentologg يا رسوب شناسي نام خود را از واژه لاتين Sedimentum گرفته است که به معناي رسوب کرده است. ● ديد کلي سنگهاي رسوبي ، از انباشت ذر ...

دانلود نسخه PDF - انواع نفتگيرها