up
Search      menu
داروها :: مقاله انواع مختلف صرع PDF
QR code - انواع مختلف صرع

انواع مختلف صرع

تداخل داروها با يكديگر

مصرف همزمان چند دارو با يكديگر مي تواند در سطح خوني آنها اثراتي بگذارد. اين اثرات هم مي تواند منجر به كاهش سطح خوني دارو شود و هم مي تواند باعث افزايش آن شود. اين وضعيت به اين علت رخ مي دهد كه تجزيه، دفع و جذب داروهاي ضد صرع مي تواند بوسيله ساير داروها تحت تأثير قرار بگيرد. بنابراين، لازم است قبل از اينكه هرگونه داروي ديگري را همراه با داروي ضدصرع مصرف نمائيم از نحوه تداخل آنها با يكديگر اطلاعاتي داشته باشيم. وقتي كه يك داروي ضدصرع ديگر به داروهاي ضدصرع يك بيمار اضافه مي گردد، اغلب لازم است كه تغييراتي در مقدار مصرف داروهايي كه قبلاً مصرف مي شدند داده شود و سطح خوني اين داروها آزمايش گردد.
انواع مختلف صرع و درمان دارويي مناسب آن
نوع حمله: پارسيل ساده داروي انتخابي: كاربامازپين ساير داروها: استازولاميد كلوبازام
نوع حمله: پارسيل مركب داروي انتخابي: فني توئين ساير داروها: گاباپنتين لاموتريگين
نوع حمله: ژنراليزه ثانويه: داروي انتخابي: سديم والپروات: ساير داروها: فنوباربيتال پريميدون ويگاباترين تياگابين
نوع حلمه: ابسانس داروي انتخابي: اتوسوكسيمايد ساير داروهاي: استازولاميد كلونازپام لاموتريگين
نوع حمله: آتونيك تونيك داروي انتخابي: سديم والپروات ساير داروها: استازولاميد كاربامازپين كلوبازام كلونازپام گاباپنتين لاموتريگين فنوباربيتال پريميدون فني توئين توپيراميت
نوع حمله: تونيك كلونيك داروي انتخابي: كاربامازپين فني توئين سديم والپروات ساير داروها: استازولاميد لاموتريگين فنوباربيتال پريميدون توپيراميت ويگاباترين
نوع حمله: ميوكلونيك داروي انتخابي: كلونازپام سديم والپروات ساير داروها: استازولاميد فنوباربيتال پريميدون پيراستام
داروهاي ضرصرع همچنين مي توانند برسطح خوني ساير داروها نيز تأثير بگذارند. اين مسئله در مورد داروهاي ضد حاملگي اهميت زياد دارد، زيرا بسياري از داروها ضدصرع باعث افزايش قدرت بدن در تجزيه داروهاي ضدحاملگي شده و در نتيجه آنها را بي اثر مي سازد. در چنين مواردي بايد از داروهاي قويتر ضدحاملگي استفاده نمود تا مؤثر واقع شود.
همچنين در مواردي كه داروي وارفارين (دارويي كه براي پيشگيري از لخته شدن خون مصرف مي شود) استفاده مي شود، داروهاي ضد صرع مي توانند باعث كاهش سطح خوني آن شده و در نتيجه لازم است كه مقادير بيشتري از داروهاي وارفارين مصرف شود تا مؤثر واقع گردد.
شروع و توقف مصرف داروها
شروع كردن به مصرف داروهاي ضد صرع با مقادير زياد مي تواند منجر به بروز عوارض جانبي شود. بنابراين داروهاي ضدصرع بايد با مقادير كم شروع شده و بتدريج و كم كم مقدار آنها را افزايش داد. مقدار نهايي دارويي كه بايد مصرف شود توسط تعادل بين كنترل حملات بيمار و عوارض جانبي آن، تعيين مي گردد.
اهميت زياد دارد كه بدانيم كه بيماران مختلف به مقادير مختلف دارو نيازمندند و ممكن است مقدار نهايي دارويي كه براي يك بيمار تجويز مي شود براي بيمار ديگر، ايجاد عوارض جانبي شديد كند. اگر يك دارو براي بيماري مؤثر واقع نشد و يا اينكه عوارض جانبي نامطلوبي باقي گذاشت، بايد داروي ديگر را امتحان نمود و اكثر بيماران فقط با مصرف يك نوع داروي ضرصرع، حملاتشان كنترل مي شود، اما درصد كمي از بيماران نياز به مصرف دو يا چند داروي مختلف ضدصرع دارند.
به دلايل زير، پزشكان تا آنجا كه بتوانند از تجويز همزان چند داروي ضدصرع به يك بيمار خودداري مي كنند:
بعضي از داروهاي ضدصرع با ساير داروهاي ضرصرع تداخل مي كنند و در آنها تأثير مي گذارند.
عوارض جانبي داروها در مواردي كه چندن
داروي ضدصرع با هم مصرف مي شود بيشتر خواهد بود.
بيماران اغلب در بخاطر سپردن و خوردن چند داروي ضدصرع دچار مشكل مي شوند.
احتمال اشتباه مصرف كردن داروها توسط بيمار وجود دارد.
وقتي كه مي خواهيم مصرف يك دارو را متوقف نماييم، بايد به تدريج ميزان آن را كاهش داه و سپس مصرف آن را قطع نماييم. در صورت قطع ناگهاني يك دارو، ممكن است حملات بعدي رخ دهد.
داروهايي كه مصرف آنها همراه با داروهاي ضدصرع ايجاد تداخل دارويي مي كنند:
آلوپورينول
آمينوفيلين
آميودارون
داروهاي ضداسيد معده
آسپيرين
سايميتيدن
ديلتيازم
اريترومايسين
فلوكستين
اومپرازول
كوتريموكسازول
وراپاميل
مصرف منظم داروها
عدم مصرف به موقع و منظم داروها، يك علت مهم در عدم موفقيت درمان دارويي صرع مي باشد. از آنجايي كه مدت زمان وقت لازم است (چندين روز يا چندين هفته) تا يك داروي ضدصرع اثر كامل خود را نشان دهد و نيز از آنجائي كه حملات معمولاً بصورت غيرقابل پيش بيني اي اتفاق مي افتند، لازم و ضروري است كه داروها بطور منظم مصرف شوند تا از اين حملات پيشگيري شود. وقتي بيماران دچار حمله نمي شوند، احساس كاملاً خوبي دارند (بغير از عوارض جانبي كه داروهاي ضدصرع بر روي آنها دارد) و در نتيجه تعجب آور نخواهد بود كه آنها بعضي اوقات مصرف قرصهاي خود را فراموش نمايند.
پيگيري يك روش منظم
بسياري از اوقات براي بيماران اتفاق افتاده است كه فراموش كرده اند كه آيا در فلان ساعت داروي شان را خورده اند يا خير. براي پيشگيري از چنين مواردي، بهتر است كه بيماران يك برنامه منظم براي مصرف داروهاي خود طرح ريزي نمايند. اگر لازم باشد كه داروي خاصي را بيشتر از دوبار در روز مصرف نماييم و يا اينكه چندين داروي مختلف را هركدام چندبار در روز مصرف كنيم، وضعيت دشوارتر مي گردد. استفاده از يك كيف دارويي كه در آن مشخص شده كه در ساعت فلان بايد اين دارو مصرف شود و روزهاي مختلف هفته در آن نوشته شده اباشد، در يادآوري بيماران در مصرف صحيح و به موقع داروها كمك بسياري خواهد كرد.
قطع ناگهاني مصرف دارو
گاهي مواقع بيماران تصميم مي گيرند كه بطور ناگهاني مصرف داروي خود را قطع نمايند (اغلب بعلت افسردگي و يا روحيه ضعيفشان). اين حالت بطور بلقوه مي تواند بسيار خطرناك باشد زيرا ممكن است منجر به بروز حملات مكرر و طولاني شود. همچنين در مواقعي كه اسهال يا استفراغ وجود دارد، داروهاي ضدصرع ممكن است جذب بدن نشوند و لازم باشد كه دوباره دارو خروده شود. در چنين مواردي گاهي اوقات لازم است كه بيمار در بيمارستان بستري شود.
مصرف مقدار صحيح دارو
درست نفهميدن صحبتهاي پزشك توسط بيمار، مي تواند منجر به مصرف اشتباه مقدار دارو شود. در هربار ويزيت بيمار، اهميت زيادي دارد كه مشخص گردد دقيقاً چه مقدار دارويي بايد بيمار مصرف نمايد. در صورت لزوم پزشك بايد اين اطلاعات را برروي يك برگ كاغذ نوشته و به بيمار بدهد. همچنين فكر خوبي است كه هر بار كه بيمار به پزشك مراجعه مي كند داروهايش را هم همراه خود برده و به پزشك نشان دهد. پاسخ دادن به سوالات مبهمي كه بيمار در مورد داروهايش مي پرسد به ندرت مي تواند مفيد واقع شود. براي مثال، غير ممكن است كه به سؤالاتي مثل اين جواب صحيح داد خوب، پس من دو قرص آبي يا قرمز در صبح بايد بخورم و سپس يك قرص سفيد؟ .

صرع عبارت است از يك نوع اختلال در كار مغز كه مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تكرارشونده ، حملاتي كوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

صرع يك بيماري است كه با تشنجات مكرر در يك دوره زماني خود را نشان مي دهد. تشنج به يك حمله ناگهاني در فعاليت الكتريكي مغز اطلاق مي شود كه مي تواند باعث ...

بيماران مبتلا به اپي لپسي در جامعه با محدوديت هايي مواجه هستند که هنوز برطرف نشده است. اين افراد همچنان در خانه با خانواده يا در محل کار با کارفرماي خ ...

هنگامي كه يك پزشك براي اولين بار با بيماري كه نشانه هاي وجود بيماري صرع را دارد مواجه مي شود، دو سؤال براي او مطرح مي گردد. سؤال اول اين است كه آيا بي ...

در طول دهه هاي اخيردارو درماني صرع پيشرفت چشمگيري داشته است وازسال ۱۹۹۳ با معرفي چيزي در حدود ۹ داروي جديد، گزينه هاي به مراتب بيشتري براي درمان اين ب ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

آمارها نشان مي دهد تاخير در انجام دستورات دارويي بيماران يا فراموش کردن آنها، دومين علت عمده آسيب هاي ناشي از دارو در بيمارستان ها است، اما به راستي ا ...

● جانشين وارفارين و حمله در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون غيردريچه اي دهليزي، آنتاگونيست هاي ويتامين K (اصولاً وارفارين) ميزان شيوع حمله را کم مي کنند ...

دانلود نسخه PDF - انواع مختلف صرع