up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله انواع صور فلکي PDF
QR code - انواع صور فلکي

انواع صور فلکي

انواع صور فلکي (2)

صورت فلکي Leo يا برج اسد
صورت فلکي شير. او در آسمان قرار دارد چون شاه حيوانات است.
او مشهور است که شير Nemea است و توسط Heracles کشته شد.نميا يک شهر است در راه حنوب غربي Corinth. در آنجا اين شير در يک غار دو دهنه زندگي ميکرد. او بيرون ميامد و اهالي را متوقف ميکرد تا انها کم ياب شدند. او يک شير زخم نا پذير بود. طبق بعضي از داستانها او توسط غول Typhon و يا سگ Orthrus و يا حتي بخاطر Selene خداي ماه زخم ناپذير است. و هرکول زماني که به او با تيرکمان شليک ميکرد نتيجه گرفت که تيرها به سادگي پايين ميافتد.
Heracles گروه خود را راه انداخت و دنبال حيوانات کرد تا به درون غار خود رفتند. او يک دهنه غار را بست و به طرف دهنه ديگر رفت.او با شير گلاويز شد و گلوي او را گرفت و خفش کرد. Heracles لاشه شير را گرفت و بر روي شانه هاي شير جشن پيروزي گيرفت.
بعد او سعي کرد با پنجه تيز حيوان پوست او را بکند و به عنوان ردا استفاده کند. در اين هنگام شير يک حرکت سريع کرد و خود را در بالاي سر Heracles جاي داد و باعث شد که Heracles بيشتر از هميشه بترسد.
● Aries و يا برج حمل
Phrixusو خواهرش Helle فرزندان شاه Athamas (منطقه Boeotia) و همسرش Nephele بودند. ولي متاسفانه بعد از مدتي Nephele مرد و Athamas يک زن ديگر گرفت.(دختر شاه Cadmus منطقه )Thebes). اسم اين زن Ino بود.
از آنجايي که Ino نميتوانست اين دو بچه را تجمل کند تصميم به نابودي آنها گرفت.
اولين کار او اين بود که مريضي را بين دانه ها و محصولات پخش کرد براي همين در هنگام درو هيچ محصولي نبود. وقتي شاه کسي را به معبد دلفي فرستاد تا از خدايان دليل اين مطلب را بپرسد Ino به آن پيک رشوه داد که جواب را به اين شکل بگويد
که خدايان گفتند او بايد فرزندان خود را قرباني کند تا اين مشکل حل شود. شاه در مورد اين مسيله ترديد داشت ولي بعد با اصرار روحاني هاي اون موقع قبول کرد.
Athamas بچه ها را به نزدکي ترين کوه بلند برد تا در آنجا آنها را قرباني کند. وليNephele از آسمان آنها را نگاه ميکرد و از خدايان خواست که آنها را نجات دهد. خدايان يک قوچ طلايي فرستادند تا بچه ها را به جاي امني ببرد. اين قوچ همونAries است.
چند دقيقه قبل از مراسم قرباني کردن اين قوچ رسيد و Phrixus وHelle بر پشت او پريدن و فرار کردند. قوچ آنها را به سمت آسيا برد. زماني که قوچ بر فراز درياي سياه پرواز ميکردHelle افسار را از دست داد و از آن بالا به کانال بين درياي سياه و مديترانه افتاد. اين کانال که Dardanelles ناميده ميشود توسط يونانيها Hellespont ناميده ميشود.
نزديک به شوروي قديم Phrixus اقوچ را براي زيوس قرباني ميکند. و پوست طلايي او را به صورت کادو به پادشاه آن سرزمين ميدهد.و آن شاه در قبالش با درخواست ازدواج او با دخترش موافقت ميکند. بعد از آن اين پشم طلاي توسط يک اژدها و يا مار بزرگ( صورت فلکي حيه) محافظت ميشود.
صورت فلکي Pisces و يا برج حوت
صورت فلکي حوت نشان دهنده Aphrodite الهه عشق و زيبايي و پسرش Eros (
cupidدرافسانه هاي رومي) است.
اين افسانه جايي شروع ميشود که غول Typhon شروع ميکند خدايان قديمي تيتان را از بين بردن و نابود کردن و Aphrodite وپسرش Eros سعي ميکنند فرار کنند و در انبوه ني ها در نزديکي رود فرات مخفي ميشوند. در اينجا دو داستان هست. يکي اينکه دو ماهي آمدند و به آنها کمک کردند تا به جاي امني برسند و يکي ديگه اينکه او دتا خود به شکل ماهي در آمدند و در رود فرات پريدند.همينجور که در عکس ميبينيد اين دو ماهي با يک طناب به هم وصل هستند. بعضي ها ميگويند که Aphrodite با طناب بچه اش را به بدنش بسته تا در اين فرار گم نشود
● افسانه Pegasus يا اسب بالدار و يا ذوالجنا
تولد اسب بالدار داري دو داستان هست. يکي زماني که Perseus زن مارموي را کشت(افسانه آندرومدا) خون اين عجوزه به دريا ريخت و از کف و حباب دريا اسب بالدار بيرون آمد. و داستان ديگر اين است که زماني کهPerseus آن غول را کشت از بدن آن غول اين اسب با يک جنگجو به نام Chrysaor که شمشير طلاي را حمل ميکرد بدنيا آمد.
او سمبل اسب شعر و هنر است
صورت فلکي Cygnus
يکي از اينها مربوطه ميشود به اطوره ي زيوس و لدا(Leda) ملکه اسپارتا. او زنه بسيار زيبايي بود و زيوس هرچه تلاش براي بدست اوردن عشق او کرد موفق نشد. زيوس خود را به شکل يک قو در آورد و اين قو انقدر زيبا بود که لدا عاشق او شد و بعد از آن لدا تخم گذاشت و از اين تخم دو بچه بسيار زيبا بدنيا آمدند که يکي Polydeuces و ديگيري هلن است . اين صورت فلکي براي جشن گرفتن براي اين قوي زيبا بوجود آمد
داستان ديگر اين است که اين قو پسر نپتون Cionus است که توسط آشيل خفه شد و نپتون براي جادانه نگه داشتنش او را به صورت يک قو در آورد و در آسمان جا داد.
صورت فلکي سرطان يا خرچنگ و يا Cancer
طبق افسانه هاي يونان باستان صورت فلکي سرطان توسط هرا در آسمان قرار گرفت. هرا که از عشق بازي زيوس شوهر خود با Alcmene مادر هرکول خشمگين شده بود تصميم گرفت که هرکول را به هر تريتيبي که شده بکشد. او خيلي سعي کرد که هرکول را بکشد ولي هميشه شکبت ميخورد.بعد از مدتي هرکول يک گناه بسيار بزرگ مرتکب شد و براي بخشوده شدن بايد دوازده کار سخت را انجام دهد. يکي از اين کارها از بين بردن مار غول پيکر ( نج.) صورت فلکي حيه (Hydra)بود اين مار وقف شده ي هرا بود.در هنگام جنگ هرکول با Hydra هرا اين خرچنگ غول پيکر را فرستاد تا کمک Hydra باشد. جنگ سختي در گرفت و مار نه سر پاشته پاي هرکول را زد. ولي به خاطر قدرت بسيار زياد هرکول او با پايش خرچنگ را له کرد.
هرا براي قدرداني از اين خرچنگ نقش او را در آسمان قرار داد.
صورت فلکي مار نه سرHydra
مردم يونان عقيده داشتند که روي بدن زيوس عکس اين مار ۹ سر قرار دارد.
مردم شهر Lerna توسط اين مار نه سر فنا ناپذير قتل عام شدند. سرهاي اين مار اگر قطع ميشد به جايه آن سر جديدي در ميامد. و اگر کسي به او نزدکي ميشد از نفس زهرآگين او ميمرد. او در زير يک درخت در نزديکي يک مرداب زندگي ميکرد.
اين صورت فلکي يکي از دوازده کاري بود که هرکول بايد براي مورد عفو واقع شدن انجام ميداد. او با کمک برادر زاده خود Iolaus اين کار را انجام داد به طوري که زماني که هرکول يکي از سرها را قطغ ميکرد Iolaus جاي سر را داغ ميکرد و اجازه نميداد سر جديدي درست شود. زماني که هرکول اين جانور را کشت و خبر پيروزي خود را به شاه Eurytheus داد شاه به او گفت که اين يک پيروزي واقعي نيست چون از برادر زاده خود کمک گرفته است.

ممکن است شما از شکل چانه خودتان راضي نباشيد و تمايل داشته باشد چانه برجسته تري داشته باشيد؛ از همان نيم رخ هاي هاليوودي که در تبليغات لوازم آرايشي و ب ...

● مقدمه : صورت فلكي اسد با نام اختصاري Leo در صور فلكي منطقه البروجي است .اين صورت فلكي در فصل بهار در نيمكره شمالي ودر پاييز در نيمكره جنوبي قابل مشا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

صورت فلکي جوزا يا دو پيکر از صورت فلکي منطقع البروجي است که خورشيد در تيرماه در آن قرار دارد. بنابراين بهترين زمان براي ديدن اين صورت فلکي ، فصل زمستا ...

ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود را حفظ كرده ...

ماده و صورت ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حيات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

● مقدمه: صورتهاي فلکي در واقع تصويري از خدايان ، جانوران و قهرمانان افسانه اي هستند که مردم مشرق مديترانه در حدود ۴۵۰۰ سال پيش تقسيم بندي کردند و به ه ...

دانلود نسخه PDF - انواع صور فلکي