up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله انواع حافظه PDF
QR code - انواع حافظه

انواع حافظه

▪ ROM
▪ PROM
▪ EPROM
▪ EEPROM
▪ Flash Memory
هر يک از مدل هاي فوق داراي ويژگي هاي منحصربفرد خود مي باشند . حافظه هاي فوق در موارد زيرداراي ويژگي مشابه مي باشند:
داده هاي ذخيره شده در اين نوع تراشه ها غير فرار بوده و پس از خاموش شدن منبع تامين انرژي اطلاعات خود را از دست نمي دهند.
داده هاي ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم انجام عمليات خاصي است.
● مباني حافظه هاي ROM
حافظه ROM از تراشه هائي شامل شبکه اي از سطر و ستون تشکيل شده است ( نظير حافظه RAM) . هر سطر وستون در يک نقظه يکديگر را قطع مي نمايند. تراشه هاي ROM داراي تفاوت اساسي با تراشه هاي RAM مي باشند. حافظه RAM از ترانزيستور بمنظور فعال و يا غيرفعال نمودن دستيابي به يک خازن در نقاط برخورد سطر و ستون ، استفاده مي نمايند.در صورتيکه تراشه هاي ROM از يک ديود (Diode) استفاده مي نمايد. در صورتيکه خطوط مربوطه يک باشند براي اتصال از ديود استفاده شده و اگر مقدار صفر باشد خطوط به يکديگر متصل نخواهند شد. ديود، صرفا امکان حرکت جريان را در يک جهت ايجاد کرده و داراي يک نفطه آستانه خاص است . اين نقطه اصطلاحا (Forward breakover) ناميده مي شود. نقطه فوق ميزان جريان مورد نياز براي عبور توسط ديود را مشخص مي کند. در تراشه اي مبتني بر سيليکون نظير پردازنده ها و حافظه ، ولتاژ Forward breakover تقريبا معادل شش دهم ولت است .با بهره گيري از ويژگي منحصر بفرد ديود، يک تراشه ROM قادر به ارسال يک شارژ بالاتر از Forward breakover و پايين تر از ستون متناسب با سطر انتخابي ground شده در يک سلول خاص است .در صورتيکه ديود در سلول مورد نظر ارائه گردد، شارژ هدايت شده (از طريق Ground ) و با توجه به سيستم باينري ( صفر و يک )، سلول يک خوانده مي شود ( مقدار آن ۱ خواهد بود) در صورتيکه مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون ديودي وجود نداشته و شارژ در ستون ، به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد.
همانطور که اشاره گرديد، تراشه ROM ، مستلزم برنامه نويسي وذخيره داده در زمان ساخت است . يک تراشه استاندارد ROM را نمي توان برنامه ريزي مجدد و اطلاعات جديدي را در آن نوشت . در صورتيکه داده ها درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشند، مي بايست تراشه را دور انداخت و مجددا از ابتدا عمليات برنامه ريزي يک تراشه جديد را انجام داد.فرآيند ايجاد تمپليت اوليه براي تراشه هاي ROM دشوار است .اما مزيت حافظه ROM بر برخي معايب آن غلبه مي نمايد. زمانيکه تمپليت تکميل گرديد تراشه آماده شده، مي تواند بصورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد.اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزي استفاده کرده ، قابل اعتماد بوده و در رابطه با اغلب دستگاههاي الکترونيکي کوچک، شامل تمامي دستورالعمل هاي لازم بمنظور کنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود.استفاده از اين نوع تراشه ها در برخي از اسباب بازيها براي نواختن موسيقي، آواز و ... متداول است .
حافظه PROM
توليد تراشه هاي ROM مستلزم صرف وقت و هزينه بالائي است .بدين منظور اغلب توليد کنندگان ، نوع خاصي از اين نوع حافظه ها را که PROM )Programmable Read-Only Memory) ناميده مي شوند ، توليد مي کنند.اين نوع از تراشه ها با محتويات خالي با قيمت مناسب عرضه شده و مي تواند توسط هر شخص با استفاده از دستگاههاي خاصي که Programmer ناميده مي شوند ، برنامه ريزي گردند. ساختار اين نوع از تراشه ها مشابه ROM بوده با اين تفاوت که در محل برخورد هر سطر و ستون از يک فيوز( براي اتصال به يکديگر) استفاده مي گردد. يک شارژ که از طريق يک ستون ارسال مي گردد از طريق فيوز به يک سلول پاس داده شده و بدين ترتيب به يک سطر Grounded که نماينگر مقدار يک است ، ارسال خواهد شد. با توجه به اينکه تمام سلول ها داراي يک فيوز مي باشند، درحالت اوليه ( خالي )، يک تراشه PROM داراي مقدار اوليه يک است . بمنظور تغيير مقدار يک سلول به صفر، از يک Programmer براي ارسال يک جريان خاص به سلول مورد نظر، استفاده مي گردد.ولتاژ بالا، باعث قطع اتصال بين سطر و ستون (سوختن فيوز) خواهد کرد. فرآيند فوق را Burning the PROM مي گويند. حافظه هاي PROM صرفا يک بار قابل برنامه ريزي هستند. حافظه هاي فوق نسبت به RAM شکننده تر بوده و يک جريان حاصل از الکتريسيته ساکن، مي تواند باعث سوخته شدن فيور در تراشه شده و مقدار يک را به صفر تغيير نمايد. از طرف ديگر ( مزايا ) حافظه اي PROM داراي قيمت مناسب بوده و براي نمونه سازي داده براي يک ROM ، قبل از برنامه ريزي نهائي کارآئي مطلوبي دارند.
حافظه EPROM
استفاده کاربردي از حافظه هاي ROM و PROM با توجه به نياز به اعمال تغييرات در آنها قابل تامل است ( ضرورت اعمال تغييرات و اصلاحات در اين نوع حافظه ها مي تواند به صرف هزينه بالائي منجر گردد)حافظه هايEPROM)Erasable programmable read-only memory) پاسخي مناسب به نياز هاي مطح شده است ( نياز به اعمال تغييرات ) تراشه هاي EPROM را مي توان چندين مرتبه باز نويسي کرد. پاک نمودن محتويات يک تراشه EPROM مشتلزم استفاده از دستگاه خاصي است که باعث ساطع کردن يک فرکانس خاص ماوراء بنفش باشد.. پيکربندي اين نوع از حافظه ها مستلزم استفاده از يک Programmer از نوع EPROM است که يک ولتاژ را در يک سطح خاص ارائه نمايند ( با توجه به نوع EPROM استفاده شده ) اين نوع حافظه ها ، نيز داراي شبکه اي مشتمل از سطر و ستون مي باشند. در يک EPROM سلول موجود در نقظه برخورد سطر و ستون داراي دو ترانزيستور است .ترانزيستورهاي فوق توسط يک لايه نازک اکسيد از يکديگر جدا شده اند. يکي از ترانزيستورها Floating Gate و ديگري Control Gate ناميده مي شود. Floating gate صرفا از طريق Control gate به سطر مرتبط است. ماداميکه لينک برقرارباشد سلول داراي مقدار يک خواهد بود. بمنظور تغيير مقدار فوق به صفر به فرآيندي با نام Fowler-Nordheim tunneling نياز خواهد بود .
Tunneling بمنظور تغيير محل الکترون هاي Floating gate استفاده مي گردد.يک شارژ الکتريکي بين ۱۰ تا ۱۳ ولت به floating gate داده مي شود.شارژ از ستون شروع و پس از ورود به floating gate در ground تخليه خواهد گرديد. شارژ فوق باعث مي گردد که ترانزيستور floating gate مشابه يک پخش کننده الکترون رفتار نمايد . الکترون هاي مازاد فشرده شده و در سمت ديگر لايه اکسيد به دام افتاد و يک شارژ منفي را باعث مي گردند. الکترون هاي شارژ شده منفي ، بعنوان يک صفحه عايق بين control gate و floating gate رفتار مي نمايند.دستگاه خاصي با نام Cell sensor سطح شارژ پاس داده شده به floating gate را مونيتور خواهد کرد. در صورتيکه جريان گيت بيشتر از ۵۰ درصد شارژ باشد در اينصورت مقدار يک را دارا خواهد بود.زمانيکه شارژ پاس داده شده از ۵۰ درصد آستانه عدول نموده مقدار به صفر تغيير پيدا خواهد کرد.يک تراشه EPROM داراي گيت هائي است که تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار يک را دارا است.
بمنظور باز نويسي يک EPROM مي بايست در ابتدا محتويات آن پاک گردد. براي پاک نمودن مي بايست يک سطح از انرژي زياد را بمنظور شکستن الکترون هاي منفي Floating gate استفاده کرد.در يک EPROM استاندارد ،عمليات فوق از طريق اشعه ماوراء بنفش با فرکانس ۲۵۳ ۷ انحام مي گردد.فرآيند حذف در EPROM انتخابي نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهد شد. براي حذف يک EPROM مي بايست آن را از محلي که نصب شده است جدا کرده و به مدت چند دقيقه زير اشعه ماوراء بنفش دستگاه پاک کننده EPROM قرار داد.
حافظه هاي EEPROM و Flash Memory
با اينکه حافظه اي EPROM يک موفقيت مناسب نسبت به حافظه هاي PROM از بعد استفاده مجدد مي باشند ولي کماکن نيازمند بکارگيري تجهيزات خاص و دنبال نمودن فرآيندهاي خسته کننده بمنظور حذف و نصب مجدد آنان در هر زماني است که به يک شارژ نياز باشد. در ضمن، فرآيند اعمال تغييرات در يک حافظه EPROM نمي تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدي صورت پذيرد و در ابتدا مي بايست تمام محتويات را پاک نمود.حافظه هاي Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)EEPROM) پاسخي مناسب به نيازهاي موجود است . در حافظه هاي EEPROM تسهيلات زير ارائه مي گردد:
براي بازنويسي تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده نخواهد بود.
براي تغيير بخشي از تراشه نياز به پاک نمودن تمام محتويات نخواهد بود.
اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم بکارگيري يک دستگاه اختصاصي نخواهد بود.
در عوض استفاده از اشعه ماوراء بنفش، مي توان الکترون هاي هر سلول را با استفاده از يک برنامه محلي و بکمک يک ميدان الکتريکي به وضعيت طبيعي برگرداند. عمليات فوق باعث حذف سلول هاي مورد نظر شده و مي توان مجددا آنها را بازنويسي نمود.تراشه هاي فوق در هر لحظه يک بايت را تغيير خواهند داد.فرآيند اعمال تغييرات در تراشه هاي فوق کند بوده و در مواردي که مي بايست اطلاعات با سرعت تغيير يابند ، سرعت لازم را نداشته و داراي چالش هاي خاص خود مي باشند.
توليدکنندگان با ارائه Flash Memory که يک نوع خاص از حافظه هاي EEPROM مي باشد به محدوديت اشاره شده پاسخ لازم را داده اند.در حافظه Falsh از مدارات از قبل پيش بيني شده در زمان طراحي ، بمنظور حذف استفاده مي گردد ( بکمک ايجاد يک ميدان الکتريکي). در اين حالت مي توان تمام و يا بخش هاي خاصي از تراشه را که بلاک ناميده مي شوند، را حذف کرد.اين نوع حافظه نسبت به حافظه هاي EEPROM سريعتر است ، چون داده ها از طريق بلاک هائي که معمولا ۵۱۲ بايت مي باشند ( به جاي يک بايت در هر لحظه ) نوشته مي گردند. شکل زير حافظه BIOS را که نوع خاصي از حافظه ROM مدل Flash memory است ، نشان مي دهد.
حافظه و انواع آن در کامپيوتر حافظه با هدف ذخيره سازي اطلاعات ( دائم ، موقت ) در کامپيوتر استفاده مي گردد. انواع متفاوتي از حافظه درکامپيوتر استفاده مي شود: · RAM · ROM · Cache · Dynamic RAM · Static RAM · Flash Memory · Virtual Memory · Video Memory · BIOS استفاده از حافظه صرفا محدود به کامپيوترهاي شخصي نبوده و در دستگاههاي متفاوتي نظير : تلفن هاي سلولي، PDA ، راديوهاي اتومبيل ، VCR ، تلويزيون و ... نيز در ابعاد وسيعي از آنها استفاده مي شود.
هر يک از دستگاه هاي فوق مدل هاي متفاوتي از حافظه را استفاده مي کنند. مباني اوليه حافظه با اينکه مي توان واژه حافظه را بر هر نوع وسيله ذخيره سازي الکترونيکي اطلاق کرد، ولي اغلب ازاين واژه براي مشخص نمودن حافظه هاي سريع با قابليت ذخيره سازي موقت استفاده مي شود. در صورتيکه پردازنده مجبور باشد براي بازيابي اطلاعات مورد نياز خود بصورت دائم از هارد ديسک استفاده کند، قطعا سرعت عمليات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گرديد. زمانيکه اطلاعات مورد نياز پردازنده در حافظه ذخيره گردند، سرعت عمليات پردازنده از بعد دستيابي به داده هاي مورد نياز بيشتر خواهد گرديد. از حافظه هاي متعددي به منظور نگهداري موقت اطلاعات استفاده مي گردد. همانگونه که در شکل فوق مشاهده مي گردد ، مجموعه متنوعي ازانواع حافظه ها وجود دارد . پردازنده با توجه به ساختار سلسله مراتبي فوق به آنها دستيابي پيدا خواهد کرد. زمانيکه در سطح حافظه هاي دائمي نظير هارد يا حافظه دستگاه هائي نظير صفحه کليد، اطلاعاتي موجود باشد که پردازنده قصد استفاده از آنها را داشته باشد ، اطلاعات فوق از طريق حافظه RAM در اختيار پردازنده قرار مي گيرند. در ادامه پردازنده، اطلاعات و داده هاي مورد نياز خود را در حافظه Cache و دستورالعمل هاي خاص عملياتي خود را در رجيسترها ذخيره مي نمايد. تمام عناصر سخت افزاري ( پردازنده، هارد ديسک ، حافظه و ...) و عناصر نرم افزاري ( سيستم عامل و...) بصورت يک گروه عملياتي به کمک يکديگر وظايف محوله را انجام مي دهند . بدون شک در اين گروه حافظه داراي جايگاهي خاص است . از زمانيکه کامپيوتر روشن تا زمانيکه خاموش مي گردد ، پردازنده بصورت پيوسته و دائم از حافظه استفاده مي نمايد. بلافاصله پس از روشن نمودن کامپيوتر اطلاعات اوليه ( برنامه POST) از حافظه ROM فعال شده و در ادامه وضعيت حافظه از نظر سالم بودن بررسي مي گردد ( عمليات سريع خواندن ، نوشتن ) .
در مرحله بعد کامپيوتر BIOS را از طريق ROM فعال خواهد کرد. BIOS اطلاعات اوليه و ضروري در رابطه با دستگاه هاي ذخيره سازي، وضعيت درايوي که مي بايست فرآيند بوت از آنجا آغاز گردد، امنيت و ... را مشخص مي کند. در مرحله بعد سيستم عامل از هارد به درون حافظه RAM استقرار خواهد يافت . بخش هاي مهم و حياتي سيستم عامل تا زمانيکه سيستم روشن است در حافظه ماندگار خواهند بود. در ادامه و زمانيکه يک برنامه توسط کاربر فعال مي گردد، برنامه فوق در حافظه RAM مستقر خواهد شد. پس از استقرار يک برنامه در حافظه و آغاز سرويس دهي توسط برنامه مورد نظر در صورت ضرورت فايل هاي مورد نياز برنامه فوق، در حافظه مستقر خواهند شد و در نهايت زماني که به حيات يک برنامه خاتمه داده مي شود (Close) يا يک فايل ذخيره مي گردد ، اطلاعات بر روي يک رسانه ذخيره سازي دائم ذخيره و در نهايت حافظه از وجود برنامه و فايل هاي مرتبط ، پاکسازي ! مي گردد.
همانگونه که اشاره گرديد در هر زمان که اطلاعاتي ، مورد نياز پردازنده باشد، اطلاعات درخواستي در حافظه RAM مستقر شده تا زمينه استفاده از آنان توسط پردازنده فراهم گردد. چرخه درخواست اطلاعات موجود درRAM توسط پردازنده ، پردازش اطلاعات توسط پردازنده و نوشتن اطلاعات جديد در حافظه يک سيکل کاملا پيوسته بوده و در اکثر کامپيوترها سيکل فوق ممکن است در هر ثانيه ميليون ها مرتبه تکرار گردد. نياز به سرعت دليلي بر وجود حافظه هاي متنوع چرا حافظه در کامپيوتر تا بدين ميزان متنوع و متفاوت است ؟ در پاسخ مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: پردازنده هاي با سرعت بالا نيازمند دستيابي سريع و آسان به حجم بالائي از داده ها به منظور افزايش بهره وري و کارآئي خود مي باشند. در صورتيکه پردازنده قادر به تامين و دستيابي به داده هاي مورد نياز در زمان مورد نظر نباشد، مي بايست عمليات خود را متوقف و در انتظار تامين داده هاي مورد نياز باشد. پردازنده هاي جديد و با سرعت يک گيگا هرتز به حجم بالائي از داده ها ( ميليارد بايت در هر ثانيه ) نياز خواهند داشت .
پردازنده هائي با سرعت اشاره شده گران قيمت بوده و قطعا اتلاف زمان مفيد آنان مطلوب و قابل قبول نخواهد بود. طراحان کامپيوتر به منظور حل مشکل فوق ايده لايه بندي حافظه را مطرح نموده اند. در اين راستا از حافظه هاي گران قيمت با ميزان اندک استفاده و از حافظه هاي ارزان تر در حجم بيشتري استفاده به عمل مي آيد. ارزانترين حافظه متداول ، هارد ديسک است . هارد ديسک يک رسانه ذخيره سازي ارزان قيمت با توان ذخيره سازي حجم بالائي از اطلاعات است . با توجه به ارزان بودن فضاي ذخيره سازي اطلاعات بر روي هارد، اطلاعات مورد نظر بر روي آنها ذخيره و با استفاده از روش هاي متفاوتي نظير : حافظه مجازي مي توان به سادگي و به سرعت و بدون نگراني از فضاي فيزيکي حافظه RAM ، از آنها استفاده نمود. حافظه RAM سطح دستيابي بعدي در ساختار سلسله مراتبي حافظه است . اندازه بيت يک پردازنده نشان دهنده تعداد بايت هائي از حافظه است که در يک لحظه مي توان به آنها دستيابي داشت. مثلا يک پردازنده شانزده بيتي ، قادر به پردازش دو بايت در هر لحظه است . مگاهرتز واحد سنجش سرعت پردازش در پردازنده ها است و معادل ميليون در هر ثانيه است .
مثلا يک کامپيوتر ۳۲ بيتي پنتيوم iii با سرعت ۸۰۰-MHz ، قادر به پردازش چهار بايت بصورت همزمان و ۸۰۰ ميليون بار در ثانيه است . حافظه RAM به تنهائي داراي سرعت مناسب براي همسنگ شدن با سرعت پردازنده نيست . به همين دليل است که از حافظه هاي Cache استفاده مي گردد. بديهي است هر اندازه که سرعت حافظه RAM بالا باشد مطلوب تر خواهد بود.اغلب تراشه هاي مربوطه امروزه داراي سرعتي بين ۵۰ تا ۷۰ Nanoseconds مي باشند. سرعت خواندن يا نوشتن در حافظه ارتباط مستقيم با نوع حافظه استفاده شده دارد .در اين راستا ممکن است از حافظه هاي DRAM,SDRAM,RAMBUS استفاده گردد. سرعت RAM توسط پهنا و سرعت Bus کنترل مي گردد. پهناي Bus ، تعداد بايتي که مي تواند بطور همزمان براي پردازنده ارسال گردد را مشخص و سرعت BUS به تعداد دفعاتي که مي توان يک گروه از بيت ها را در هر ثانيه ارسال کرد اطلاق مي گردد. سيکل منظم حرکت داده ها از حافظه به سمت پردازنده را Bus Cycle مي گويند. مثلا يک Bus با وضعيت : ۱۰۰MHz و ۳۲ بيت، بصورت تئوري قادر به ارسال چهار بايت به پردازنده و يکصد ميليون مرتبه در هر ثانيه است .
در حاليکه يک BUS شانرده بيتي ۶۶MHZ بصورت تئوري قادر به ارسال دو بايت و ۶۶ ميليون مرتبه در هر ثانيه است . با توجه به مثال فوق مشاهده مي گردد که با تغيير پهناي BUS از شانزده به سي و دو و سرعت از ۶۶MHz به ۱۰۰MHz سرعت ارسال داده براي پردازنده سه برابر گرديد. رجيستر و Cache با توجه به سرعت بسيار بالاي پردازنده حتي در صورت استفاده از Bus عريض وسريع همچنان مدت زماني طول خواهد کشيد تا داده ها از حافظه RAM براي پردازنده ارسال گردند. Cache با اين هدف طراحي شده است که داده هاي مورد نياز پردازنده را که احتمال استفاده از آنان بيشتر است ، در دسترس بيشتري قرار دهد .
عمليات فوق از طريق بکارگيري مقدار اندکي از حافظه Cache که Primary يا Level ۱ ناميده مي شود صورت مي پذيرد. ظرفيت حافظه هاي فوق بسيار اندک بوده و از دو کيلو بايت تا شصت و چهار کيلو بايت را شامل مي گردد. نوع دوم Cache که Secodray يا level ۲ ناميده مي شود بر روي يک کارت حافظه و در مجاورت پردازنده قرار مي گيرد. اين نوع Cache داراي يک ارتباط مستقيم با پردازنده است. يک مدار کنترل کننده اختصاصي بر روي برد اصلي که کنترل کننده L۲ ناميده مي شود مسئوليت عمليات مربوطه را برعهده خواهد گرفت . با توجه به نوع پردازنده ، اندازه حافظه فوق متغير بوده و داراي دامنه اي بين ۲۵۶Kb تا ۲MB است. برخي از پردازنده هاي با کارائي بالا اخيرا اين نوع Cache را به عنوان جزئي جداناپذير در کنار خود دارند. ( بخشي از تراشه پردازنده ) در اين نوع پردازنده ها با توجه به اينکه Cache بخشي از پردازنده محسوب مي گردد، اندازه آن متغير بوده و به عنوان يکي از مهمترين شاخص ها در کارائي پردازنده مطرح است. نوع ديگري از RAM با نام SRAM ( حافظ هاي با دستيابي تصادفي ايستا ) نيز وجود داشته که در آغاز براي Cache استفاده مي گرديد.
اين نوع حافظه ها از چندين ترانزيستور ( معمولا چهار تا شش ) براي هر يک از سلول هاي حافظه خود استفاده مي نمايند. حافظه هاي فوق داراي مجموعه اي از فليپ فلاپ ها با دو وضعيت خواهند بود. بنابراين حافظه هاي فوق قادر به بازخواني اطلاعات بصورت پيوسته نظير حافظه هاي DRAM نخواهند بود. هر يک از سلول هاي حافظه ماداميکه منبع تامين انرژي آنها فعال (On) باشد داده هاي خود را ذخيره نگاه خواهند داشت . در اين حالت ضرورتي به بازخواني اطلاعات بصورت پريوديک نخواهد بود . سرعت حافظه هاي فوق بسيار بالا است ، ولي به دليل قيمت بالا ، در حال حاضر بعنوان جايگزيني استاندارد براي حافظه هاي RAM مطرح نمي باشند. انواع حافظه حافظه ها را مي توان بر اساس شاخص هاي متفاوتي تقسيم بندي کرد . Volatile و Nonvolatile نمونه اي از اين تقسيم بندي ها است . حافظه هاي volatile بلافاصله پس از خاموش شدن سيستم اطلاعات خود را از دست مي دهند. و همواره براي نگهداري اطلاعات خود به منبع تامين انرژي نياز خواهند داشت . اغلب حافظه هاي RAM در اين گروه قرار مي گيرند. حافظه هاي Nonvolatile داده هاي خود را همچنان پس از خاموش شدن سيستم حفظ خواهند کرد. حافظه ROM نمونه اي از اين نوع حافظه ها است .

حافظه ها ي الكترونيكي با اهداف متفاوت و به اشكال گوناگون تاكنون طراحي و عرضه شده اند. حافظه فلش ، يك نمونه از حافظه هاي الكترونيكي بوده كه براي ذخيره ...

آيا تا به حال اتفاق افتاده است که نام کسي را که سابقاً ملاقات کرده بوديد فراموش کنيد؟ يا فراموش کنيد فلان وسيله را کجا گذاشته ايد يا آيا در ماشين را ق ...

● حافظه RAM حافظه (RAM)Random Access Memory شناخته ترين نوع حافظه در دنياي کامپيوتر است . روش دستيابي به اين نوع از حافظه ها تصادفي است . چون مي توان ...

دربين موادغذايي مختلف و مکمل هاي گوناگون، گروهي از خوردني ها هستند که مي تواند تمرکز شما را بالا ببرند، توجه تان را افزايش دهند و ضمن تقويت ساير عملکر ...

حافظه فلش حافظه هاي الکترونيکي با اهداف متفاوت و به اشکال گوناگون تاکنون طراحي و عرضه شده اند. حافظه فلش ، يک نمونه از حافظه هاي الکترونيکي بوده که بر ...

آلزايمر چيست؟ اين سؤالي است که شايد براي بسياري از مبتلايان و نزديکانشان ناراحت کننده باشد. آلزايمر، يک بيماري مغزي است که سبب از ميان رفتن ياخته هاي ...

۲ سال پيش وقتي ويندوز xp به بازار عرضه شد، بسياري از کاربران شيفته زرق و برق و محيط جذاب آن شدند که انصافا با محيط خشک و بي روح ۲۰۰۰ قابل مقايسه نبود. ...

سياستمدار رسمي هر سيستم کامپيوتري است که از اولين لحظه راه اندازي کامپيوتر،تراکنش هاي حياتي کامپيوتر را مديريت مي کند. در اين مقاله به اين موضوع پرداخ ...

دانلود نسخه PDF - انواع حافظه