up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله انفجارات فضايي PDF
QR code - انفجارات فضايي

انفجارات فضايي

تا سي چهل سال پيش اختر شناسان برين عقيده بودند که اجسام فضايي در اثر گذشت زمان چندان تغيير ميکنند و تکامل ستارگان و کهکشانها به قدي آهسته است که هيج تحول قابل توجهي در طي زمان معيني که گذشت آن را ميتوان مشاهده نمود.
در آنها رخ نميدهد. آنها درباره ستارگان متغيير که به وسيله تغييرات مکرر درخشندگيشان مشخص ميشوند. درباره ستارگاني که در ضمن فرآيندهاي شديد از خود ماده خارج ميسازند و همچنين درباره انفجار نواخترها و ابرنواخترها که با آزاد شدن مقادير زيادي انرژي هموراه ميباشند، اطلاعاتي داشتند. تمام اين پديدهها از نظر علمي بسيار مورد توجه قرار گرفتند. ولي اعتقاد بر اين بود که اين رويدادها اتفاقي هستند و اهميت چنداني ندارند.
در دهه ۱۹۵۰ عقايدي ، جايگزين نظريههايي شد که پديدههاي متغير مراحل طبيعي تکامل ماده در جهان هستند و نقش مهمي در زندگي اجسام فضايي ايفا مينمايند. انواع گوناگوني از رويدادهاي شديد و حتي انفجارهائي که باعث آزاد شدن انرژي بسياري ميشدند کشف شدند. به ويژه مشخص شد که برخي از کهکشانها منابع پر قدرت انتشار موج راديويي ميباشند.
● انفجار در کهکشانها
برخي از کهکشانها منابع پر قدرت انتشار موج راديويي ميباشند، يکي از اين گونه کهکشانها کهکشان راديويي ماکيان A در منطقه صورت فلکي ماکيان ميباشد. اين کهکشان يک ايستگاه راديويي فوقالعاده پرقدرت است. با آنکه فاصله ما با خورشيد حدود هشت دقيقه نوري و فاصله ما با کهکشان حدود ۷۰۰ ميليون سال نوري است. فيزيک امواج اين کهکشان به زمين ميرسند و با انرژي ، جرم سکون خورشيد برابر ميباشند.
معلوم شده کل انرژي آزاد شده به وسيله الکترونهاي نسبيتي يعني الکترونهائي که سرعت انتشار آنها با سرعت نور قابل قياس است و موجب نشر موج راديويي کهکشانهاي راديويي ميشوند، احتمالا زياد است.
● انفجار در صور فلکي
سحابي گازي شکل کوچک در صورت فلکي ثور تا در نيمکره شمالي آسمان قرار گرفته ، براي مدتهاي طولاني افکار اخترشناسان را به خود جلب نموده است، اختر شناسان به واسطه شکل عجيب اين سحابي که به شکل خرچنگ بزرگي با شاخهاي متعدد شباهت دارد، آن را خرچنگ ناميدهاند. شرح وقايع آن حاکي از اين است که در بهار سال ۱۰۵۴ ، ستارهاي در صورت فلکي ثور داراي روشنايي خيره کنندهاي شد.
درخشندگي اين ستاره براي مدت ۲۳ روز به قدري زياد بود که مردم ميتوانستند، به وضوح آن را در روشنايي روز مشاهده نمايند. دانشمندان به اين نتيجه رسيدن که سحابي خرچنگ بقاياي انفجار يک ابرنواختر ميباشد.
● نشر راديوئي کهکشانها
مطالعات بيشتر نشان دادند که سحابي خرچنگ منبع بسيار نيرومند موج راديويي است. همان طور که ميدانيد هر جسم فضاييکهکشان ، ستاره ، سياره يا سحابي در صورتي که دمايش بالاي صفر مطلق باشد، بايد امواج الکترومغناطيسي را در ناحيه راديويي (امواج راديويي حرارتي) منتشر نمايد. واقعيت حيرتانگيزي که در مورد سحابي خرچنگ وجود داشت اين بود که نشر موج راديويي آن از مقدار نشر موج راديويي حرارتي که اين سحابي به مناسبت دمايش ميبايست داشته باشد، بسيار نيرومندتر بود. در چنين موقعيتي يکي از مهمترين فرضيهها مطرح گرديد و آن نه تنها ماهيت نشر موج راديويي سحابي خرچنگ را توضيح داد، بلکه راه گشاي فهم بسياري از وقايع بود که در جهان رخ ميدهد. چنين چيزي طبيعي بود، زيرا هر جسم فضايي نشانگر قوانين کلي فرايندهاي طبيعي ميباشد.
● منشا موج راديويي کهکشانها
فرضيه تابش الکترومغناطيسي غير حرارتي اجسام فضايي بود که به وسيله الکترونهاي نسبيتي در ميدان مغناطيسي به وجود ميآيند و به طور مقدماتي توسط دانشمندان روسي تهيه گرديد. اين تابش و نتيجه شباهت با فرآيندهاي که در شتابدهندههاي ذرات باردار به وجود ميآيند. تابش سينکروترن ناميده ميشود.
همچنين مشخص گرديد که تابش سينکروترن از مشخصات انواع گوناگوني از وقايع فضايي ميباشد. به ويژه معلوم شد موج راديويي کهکشانهاي راديويي داراي منشا سينکروترني ميباشد.

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

شاتلها در اصل هوا - فضاپيماهايي هستند که وظايف گوناگوني دارند. ولي مهمترين آنها حمل ماهواره‌ها و قرار دادن آنها بر روي مدارهاي خاص زمين است. مقدمه در ...

يک لباس فضايي در حقيقت سفينه فضايي کوچکي است که وسايل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذيه و ساير نيازمنديهاي يک انسان همگي در آن جاسازي شده است. لب ...

وقتي مي پرسند که موجودات فرازميني چه شکلي است، نماهاي هاليوودي متفاوتي در ذهن شکل مي گيرد، از مهاجمان خونخوار گرفته تا کوچولوهاي دوست داشتني چون اي.تي ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

زنگ خطر يک لحظه هم قطع نمي شد. فرمانده ناو فضايي در حالي که تلاش داشت فرامين لازم و صحيح براي ساير فضانوردان و خدمه پروازي را در ذهن خود مرور کند، متو ...

اين گامي کوچک براي يک مرد و جهشي بزرگ براي بشر است. اين پيغام که براي نخستين بار از ماه نشين آپولو ۱۱،توسط نيل آرم استرانگ* در هنگام گام نهادن بر روي ...

دانلود نسخه PDF - انفجارات فضايي