up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله انفجارات فضايي PDF
QR code - انفجارات فضايي

انفجارات فضايي

سي چهل سال پيش اختر شناسان برين عقيده بودند که اجسام فضايي در اثر گذشت زمان چندان تغيير مي کنند و تکامل ستارگان و کهکشان ها به قدي آهسته است که هيج تحول قابل توجهي در طي زمان معيني که گذشت آن را مي توان مشاهده نمود. در آنها رخ نمي دهد. آنها درباره ستارگان متغيير که به وسيله تغييرات مکرر درخشندگيشان مشخص مي شوند. درباره ستارگاني که در ضمن فرآيندهاي شديد از خود ماده خارج مي سازند و همچنين درباره انفجار نواختر ها و ابرنواخترها که با آزاد شدن مقادير زيادي انرژي هموراه مي باشند، اطلاعاتي داشتند. تمام اين پديده ها از نظر علمي بسيار مورد توجه قرار گرفتند. ولي اعتقاد بر اين بود که اين رويداد ها اتفاقي هستند و اهميت چنداني ندارند.
در دهه ۱۹۵۰ عقايدي ، جايگزين نظريه هايي شد که پديده هاي متغير مراحل طبيعي تکامل ماده در جهان هستند و نقش مهمي در زندگي اجسام فضايي ايفا مي نمايند. انواع گوناگوني از رويدادهاي شديد و حتي انفجارهائي که باعث آزاد شدن انرژي بسياري مي شدند کشف شدند. به ويژه مشخص شد که برخي از کهکشان ها منابع پر قدرت انتشار موج راديويي مي باشند.
● انفجار در کهکشانها
برخي از کهکشان ها منابع پر قدرت انتشار موج راديويي مي باشند، يکي از اين گونه کهکشانها کهکشان راديويي ماکيان A در منطقه صورت فلکي ماکيان مي باشد. اين کهکشان يک ايستگاه راديويي فوق العاده پرقدرت است. با آنکه فاصله ما با خورشيد حدود هشت دقيقه نوري و فاصله ما با کهکشان حدود ۷۰۰ ميليون سال نوري است. فيزيک امواج اين کهکشان به زمين مي رسند و با انرژي ، جرم سکون خورشيد برابر مي باشند.
معلوم شده کل انرژي آزاد شده به وسيله الکترون هاي نسبيتي يعني الکترونهائي که سرعت انتشار آنها با سرعت نور قابل قياس است و موجب نشر موج راديويي کهکشانهاي راديويي مي شوند، احتمالا زياد است.
● انفجار در صور فلکي
سحابي گازي شکل کوچک در صورت فلکي ثور تا در نيمکره شمالي آسمان قرار گرفته ، براي مدتهاي طولاني افکار اخترشناسان را به خود جلب نموده است، اختر شناسان به واسطه شکل عجيب اين سحابي که به شکل خرچنگ بزرگي با شاخ هاي متعدد شباهت دارد، آن را خرچنگ ناميده اند. شرح وقايع آن حاکي از اين است که در بهار سال ۱۰۵۴ ، ستاره اي در صورت فلکي ثور داراي روشنايي خيره کننده اي شد. درخشندگي اين ستاره براي مدت ۲۳ روز به قدري زياد بود که مردم مي توانستند، به وضوح آن را در روشنايي روز مشاهده نمايند. دانشمندان به اين نتيجه رسيدن که سحابي خرچنگ بقاياي انفجار يک ابرنواختر مي باشد.
● نشر راديوئي کهکشان ها
مطالعات بيشتر نشان دادند که سحابي خرچنگ منبع بسيار نيرومند موج راديويي است. همان طور که مي دانيد هر جسم فضاييکهکشان ، ستاره ، سياره يا سحابي در صورتي که دمايش بالاي صفر مطلق باشد، بايد امواج الکترومغناطيسي را در ناحيه راديويي (امواج راديويي حرارتي) منتشر نمايد. واقعيت حيرت انگيزي که در مورد سحابي خرچنگ وجود داشت اين بود که نشر موج راديويي آن از مقدار نشر موج راديويي حرارتي که اين سحابي به مناسبت دمايش مي بايست داشته باشد، بسيار نيرومندتر بود. در چنين موقعيتي يکي از مهمترين فرضيه ها مطرح گرديد و آن نه تنها ماهيت نشر موج راديويي سحابي خرچنگ را توضيح داد، بلکه راه گشاي فهم بسياري از وقايع بود که در جهان رخ مي دهد. چنين چيزي طبيعي بود، زيرا هر جسم فضايي نشانگر قوانين کلي فرايندهاي طبيعي مي باشد.
● منشا موج راديويي کهکشانها
فرضيه تابش الکترومغناطيسي غير حرارتي اجسام فضايي بود که به وسيله الکترون هاي نسبيتي در ميدان مغناطيسي به وجود مي آيند و به طور مقدماتي توسط دانشمندان روسي تهيه گرديد. اين تابش و نتيجه شباهت با فرآيندهاي که در شتابدهنده هاي ذرات باردار به وجود مي آيند. تابش سينکروترن ناميده مي شود. همچنين مشخص گرديد که تابش سينکروترن از مشخصات انواع گوناگوني از وقايع فضايي مي باشد. به ويژه معلوم شد موج راديويي کهکشانهاي راديويي داراي منشا سينکروترني مي باشد.

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

شاتلها در اصل هوا - فضاپيماهايي هستند که وظايف گوناگوني دارند. ولي مهمترين آنها حمل ماهواره‌ها و قرار دادن آنها بر روي مدارهاي خاص زمين است. مقدمه در ...

يک لباس فضايي در حقيقت سفينه فضايي کوچکي است که وسايل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذيه و ساير نيازمنديهاي يک انسان همگي در آن جاسازي شده است. لب ...

اخترشناسان با استفاده از رصدخانه اي واقع در آريزوناي آمريکا برخورد شبانه ۳ TC دو هزار و هشت با زمين را رصد کردند. آنها گرچه معتقدند شهاب سنگ هايي از ا ...

آيا نظريه هاي موجود درباره ي شکل گيري انفجار هاي ابر نواختري قابل استنادند و يا بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرند؟ علل تعدد نظريه براي اين پديده ها يک ک ...

زندگي هر ستاره ابر غول داراي بيش از ۱۰ جرم خورشيدي در انفجاري عظيم به نام ابرنواختر پايان مي يابد. در ابتدا به چگونگي شکل گيري و تشکيل يک ابر نو اختر ...

تا سي چهل سال پيش اختر شناسان برين عقيده بودند که اجسام فضايي در اثر گذشت زمان چندان تغيير مي کنند و تکامل ستارگان و کهکشان ها به قدي آهسته است که هيج ...

دانلود نسخه PDF - انفجارات فضايي