up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله انرژي زمين گرمايي در كشاورزي PDF
QR code - انرژي زمين گرمايي در كشاورزي

انرژي زمين گرمايي در كشاورزي

اطلاعاتي درباره استفاده از انرژي زمين گرمايي در كشاورزي

كشاورزي يكي از بخشهاي اقتصاد است كه ميتواند به شكل مستقيم و با توسعهاي سريع از انرژي زمينگرمايي استفاده كند. اين تحول به همت FAO – سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد- و شبكه CNRE براي استفاده از اين انرژي فراهم شده است. شماري از نتايج فني فناورانه مثبت و نتايج اقتصادي حاصله از اين قرار است:
●گرمايش گلخانه:
در حال حاضر ۹۰۰ گلخانه از گرمايش ژئوترمال استفاده ميكنند كه ۵۰ درصد آنها در كشورهاي مديترانه قرار دارند و اين استفاده معادل ۱۴ درصد كل استفاده مستقيم از اين انرژي در دنياست. پس از كاربرد آن در فرانسه، مقدونيه، يونان و چند كشور شرق و مراكز اروپا در اواخر دهه ۷۰ و اوايل ۸۰ و توسعه يك رشته فناوريهاي تكميلي براي ساخت انواع گلخانه ها و نوع كشت ها (گل و سبزيجات) اين فرايند با توسعه اي دائمي در سطح جهان جريان پيدا كرده است.
«دانش فني» حاضر استفاده از اين انرژي را اقتصادي يا قيمت رقابتي چه در گلخانههاي ساده يا پيچيده كرده است به گونهاي كه فناوريهاي مربوطه به شكلي پيوسته در حال تكوين است و چه در سيستمهاي متمركز و يا پروژههاي حرارتي منطقهاي اين منبع انرژي قابل استفاده شده است. به هر صورت موفقيت نهايي فني كاربردي و اقتصاد بهرهبرداري تا حد بسياري به كيفيت طراحي سيستمهاي گرمايشي بستگي دارد.
●گرمايش در فضاي باز:
درجه حرارت پاييني كه ريشه گياه را گرم كند سبب ميشود بسياري از محصولات سريعتر رشد كرده و امكان برداشت از آنها در ماههاي بهار- زماني كه قيمتها از تابستان گرانتر است- ميسر ميشود. آزمايشهاي پيشين در دهه ۸۰ در فرانسه به دليل انتخاب نوع كشت (ذرت وگندم) موفق نبود. به هر صورت رويش مارچوبه در يونان عكس اين امور را ثابت كرد و نشان داد كه استفاده از انرژي زمينگرمايي بسيار سودمند است و به اين روال كاربرد آن بسيار توسعه يافت. در حال حاضر فناوريهاي توسعه يافته آن در دسترس بوده در شرايط مختلف آب و هوايي و با كشتهاي مختلف قابل استفاه است به هر صورت اقتصاد استفاده از آن عمدتاً به انتخاب نوع كشت بستگي دارد.
●آبياري با آب گرم:
استفاده از آب گرم براي آبياري گياهان بسيار غيرمعمول بود و از آن براي روشهاي عادي آبياري پرهيز ميشد. در هنگامي كه گلخانههاي پيچيده تكميل شدند اين كار معمول شد و در سالهاي اخير در انواع سادهتر كشتزارهاي فضاي باز براي گياهان مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. بهترين شكل اين كاربرد انرژي زمين؛ گرمايي بهرهگيري از آن در مرحله آخر در سيستم آبشاري است كه مقرون به صرفه بودن آن را بيشتر ميكند.
●پرورش آبزيان:
در بسياري كشورهاي جهان مزارع پرورش ماهي با كاربرد مستقيم انرژي زمينگرمايي – جاهايي نظير فرانسه، مجارستان، يونان، ايالات متحده آمريكا. چين و غيره – معمول شده است. اما مسايلي كه وجود دارد مربوط به زيستشناسي و بيولوژي تا مشكلات فني فناورانه است. پرورش جلبك به اين طريق در يونان و بلغارستان معمول شده و نويد گسترش آن را در آينده ميدهد.
●خشك كردن محصولات كشاورزي:
دماي كم براي خشككردن انواع محصولات كشاورزي ميتواند كيفيت محصول نهايي را بالا برد و قيمت آنها را نيز رقابتي كند. آزمايشهاي عالي خشك كردن برنج د در مقدونيه وسبزيجات در گواتمالا نمونههاي بارزي است ضمن اين كه خشك كردن آلفا- آلفا و ساير علوفه ويژه حيوانات در كشورهاي ديگر با اين شيوه دنبال ميشود.
●استفاده در صنايع پردازشي و تبديلي كشاورزي:
صنعت پردازش مواد غذايي يكي از نويدبخشترين عرصههاي استفاده مستقيم از انرژي زمينگرمايي به شكل اقتصادي است. به هر صورت عوامل ديگري نيز در اين مجموعه دخيل است و به همين دليل در بعضي مناطق (نظير چين) تجربههاي عملي كمي در دسترس است. به هر صورت ثابت شده كه فنآوريهاي فعلي را ميتوان به كاربري انرژي زمينگرمايي مجهز كرد و توسعه اين روش نيز دير يا زود آغاز خواهد شد.
در كل هزينه استفاده از انرژي زمينگرمايي در كشاورزي و صنايع تبديلي آن در مقايسه با ۸-۷ سال كمتر شده و به خصوص در كشورهاي مركزي و شرق اروپا كه از پيشرفت مناسبي در اين زمينه برخوردار بوده و هستند، چشمگيرتر است و با افزايش ثبات اقتصادي آنها انتظار ميرود در سالهاي آينده اين پيشرفت فرايند بيشتر شود. مثال تولسن نمونهاي بسيار مثبت است بخصوص كه كاربرد اين انرژي در كشاورزي و صنايع غذايي نسبت به ده سال پيش با شتاب بيشتري دنبال ميشود. اين فناوري در انحصار كشورهاي پيشرفته يا كشورهايي با اقتصاد متوسط نيست بلكه ميتواند براي بهبود سودآوري كشورهاي كمتر پيشرفته بسيار موثر باشد.
●دهه جديد استفاده از انرژي زمينگرمايي در كره
انستيتوي علوم زميني و منابع معدني كره (KIGAM) در سال ۲۰۰۲ يك طرح تحقيق و توسعه را براي كاربرد منابع زمينگرمايي با enthalpy كم در جنوب شرقي كره دنبال كرد. به دليل كمي فعاليت آتشفشانها در سالهاي اخير امكان توليد برق (به دليل نبود منابع بالاي آنتالپي High Enthalpy)) از منابع زمينگرمايي وجود ندارد. در عوض استفاده از منابع زمينگرمايي با انتالپي كم همواره وجود داشته و از جمله ميتوان به چشمههاي آبگرم و استفاده از آن طي هزاران سال اشاره كرد…. اين چشمهها سالهاست كه به منبع جلب گردشگر تبديل شده است. به اين ترتيب پروژه KIGAM نخستين طرحي است كه نميخواهد از اين منابع براي استفادههاي پيشين تحقيق كند بلكه هدف استفاده مستقيم از اين منابع آبي براي گرمايش فضا استفاده كشاورزي (گلخانه) و پرورش ماهي است. اين پروژه را شوراي پژوهشي كره براي علوم و فناوري عمومي تامين مالي ميكند.
با اطلاعاتي كه از زمينشناسي منطقه وجود داشت طرح KIGAM منطقهاي نزديك «پوهانگ سيتي» در جنوب شرقي كره را برگزيد. آنها سپس بررسيهاي زمينشناسي و ژئوفيزيك را در سال ۲۰۰۲ و همچنين تحليل تصاوير ماهوارهاي، تفسير دادههاي چاهها، مطالعات مغناطيسي،مطالعات ريزجاذبه را آغاز كردند… هدف فاز اول پروژه بهرهبرداري از مخازن زمينگرمايي بالقوه با حفر چند چاه (كه آخرين آنها تا عمق دو كيلومتري حفر ميشود) بود… با تفسير اين دادهها KIKAM درباره حفر دو چاه اوليه به عمق يك كيلومتر تصميم گرفت كه اولين آنها از ماه اوت ۲۰۰۳ در حال بهرهبرداري است. KIGAM و موسسه مطالعات ژئولوژي ژاپن (GSJ) براي تفسير بهتر دادهها، اكتشاف و حفاري در منطقه پوهانگ همايشي مشترك تحت عنوان «تكنيكهاي ژئوفيزيك اكتشاف زمينگرمايي و تصويربرداري سطحي در مقر KIGAM در «داي جيون سيتي» در ۲۴-۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ ترتيب دادند. ۷۰ دانشمند و مهندس از دانشگاهها، موسسههاي پژوهشي و شركتهاي ساختماني در اين همايش شركت داشتند كه عمدتاً از كره بودند و در هيات ژاپني شش متخصص ژئوفيزيك، يك زمينشناس متخصص زمين گرمايي و يك كارشناس حفاري حضور داشتند. به دنبال همايش بازديد دو روزهاي از منطقه پوهانگ و كارهاي انجام شده صورت پذيرفت. اين همايش فرصت بزرگي براي برداشتن گامهاي بعدي در زمينه تحقيقات تفصيلي مخازن زمينگرمايي پوهانگ و طرح ريزي فعاليتهاي مشترك پژوهشي در آينده بود.
خانههاي سنتي كرهاي با يك سيستم گرمايشي پيچيده زيرزميني به اسم «دوندول» گرم ميشود. آنها با جريان دادن دود از كف در اين جريان خانههاي خود را گرم ميكردهاند. حال در كره مدرن با ساختمانهاي چند طبقه سيستمهاي حرارت از كف وجود دارد اما اين سيستمها به ميزان زيادي برق يا گاز احتياج دارند تا خانه گرم شود. كاربرد آب زمينگرمايي ميتواند جايگزيني مناسب براي اين سيستمهاي پرمصرف گرمايشي (برق و گاز) باشد، باعث كاهش انتشار CO۲ شود و اتكاء به سوختهاي فسيلي را كمتر كند. اميد ميرود پروژه نوآورانه KIGAM نخستين گام مهم در كاربرد انرژيهاي زمينگرمايي در دهه آينده در كره باشد.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

تعريف: بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي(IAEG)، زمينلغزش عبارتست از جابجايي به سمت پايين توده اي از مواد بر روي يك شيب طبقه بندي زمينلغزش ها: در سا ...

حرکت و جابجايي بخشي از مواد دامنه در امتداد يک سطح گسيختگي مشخص را «لغزش» مي ناميم. در لغزشهاي دامنه اي تغيير شکل از نوع «برش ساده» است. لغزش انواع مخ ...

سيب زميني Pomme De Terre ، گياهيست كه از نظر قسمت خوراكي آن كه غده هاي زيرزميني گياه بوده مملو از نشاسته است ، گياهي دوساله و از نظر بوته و يا ساقه هو ...

عمده ترين بخش هزينه هاي يك واحد مرغداري را خوراك تشكيل مي دهد كه حدود ۷۰ درصد كل هزينه هاي توليد را شامل مي شود، يكي از راه هاي كاهش اين هزينه ها يافت ...

حرارت در بدن پرندگان در نتيجه فعاليتهاي متابوليکي ( رشد – توليد تخم مرغ – نگهداري بدن ) توليد مي شود و مقدار گرماي توليد شده با توجه به وزن ، جثه ، گو ...

دانش بيوتكنولوژي به عنوان عظيم ترين منبع تكنولوژي بشر در قرن فعلي مطرح بوده و آن را انقلاب سبز نويني براي غلبه بر فقر و گرسنگي ناميده اند. حاميان بيوت ...

دانلود نسخه PDF - انرژي زمين گرمايي در كشاورزي