up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله انبه PDF
QR code - انبه

انبه

پشه هاي گل آذين انبه و روش مبارزه با آن

●مقدمه
انبه Mangifera indical يکي از ميوه هاي مهم مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري دنيا است و به دليل کيفيت بسيار عالي ميوه به سلطان ميوه) (King of fruits مشهور است. در ايران کشت و کار اين درخت از قديم اليام (حدود ۳۰۰سال)در استان هاي هرمزگان و سيستان وبلوچستان متداول بوده است.سطح زير کشت انبه در استان هرمزگان حدود ۱۵۰۰ هکتار است. شهرستانهاي رودان ميناب وبندر عباس از نقاط عمده کشت اين محصول به شمار ميروند.
مسئله ريزش گل وميوه در باغهاي انبه و همراه شدن اين مسئله با افزايش خسارت آفاتي نظير زنجرک انبه پشه گل آذين پشه گالزا سن قهوهاي تريپس انبه
وبيماريهاي سفيدک پودري وانتراکنوز انبه يکي از مهمترين مشکلات انبه کاران جنوب کشور به ويژه در دهه اخير بوده است.(پژمان.حسين۱۳۷۵)
پشه هاي گالزا(Cecidiomyiidae) گروه مهمي از آفات زيان آور انبه ميباشند و تا اکنون ۱۲ گونه از حشرات اين خانواده بر روي درخت هاي انبه جمع آوري وگزارش شده اند.چهار گونهErosomyia indica,Dasineura mangifera Felt,D.amaranjarae Grover ,Procystiphora indica Grover از گونه هاي زيان آور به گل آذين انبه مي باشند. شکل وچرخه شناسي و چرخه زندگي اين گونه ها در کشور هند مورد مطالعه گرفته است.
در نقاط انبه کاري جنوب ايران تاکنون دو گونه پشه از خانواده پشه هاي گالزا شناسايي شده اند. اولين گونه Procontarinia matteiana Kiffer و معروف به پشه گالزاي برگ انبه مي باشد. بيولوژي شناسايي دشمنان طبيعي وبررسي تغييرات فصلي جمعيت اين حشره دراستان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است.گونه دوم Erosomia mangifera(=indica) معروف به پشه گل آذين انبه مي باشد.اين حشره بعد از زنجرک انبه خطرناکترين آفت در فصل گل دهي درختان انبه شناخته شده است. خسارت اين حشره در دهه اخير در باغ هاي انبه هرمزگان بسيار چشمگيربوده است وبه دليل خسارت مستقيم آن به گل آذين که سبب ريزش گلها وعدم تشکيل ميوه مي شود. و همچنين نقش مهمي که درافزايش خسارت عوامل بيماري زا به ويژه قارچ مولد آنتراکنوز انبه(Colletetriohum sp) دارد به مراتب اهميت بيشتري نسبت به پشه گالزا ي انبه دارد.حشره هاي کامل هر دو گونه مذکور از نظر شکل ظاهري شباهت زيادي بهم دارند و تشخيص آنها بدون انجام بررسي هاي آزمايشگاهي بسيار مشکل است.اما تشخيص وجود هر يک ازاين دو آفت در باغهاي انبه از روي علائم خسارت بسيار ساده است.
پشه گل آذين آفت جديدي در فون آفات انبه کشور است وخسارت آن در چند سال اخير از نظر اقتصادي مهم بوده است.
●شکل شناسي
حشره کامل پشه کوچکي به طول حداکثر ۵ ۱ميليمتراست.رنگ عمومي بدن زرد ليمويي بالها شفاف و پوشيده از موهاي گنبدي شکل وداراي يال در حواشي مي باشد پاها بلند و باريک حشره نر بزرگتر از حشره ماده شاخک چهارده بندي که به جز بند اسکاپ(بند قاعده اي)وپديسل(دومين بند شاخک)ساير بندها دو گرهي هستند. لاروبه رنگ زرد متمايل به نارنجي از انواع ورمي فرم( بدون پا)و در حداکثر رشد خود دو ميليمتر طول دارد.تخم بسيار کوچک و غير قابل رويت با چشم غير مسلح مي باشد.
●ميزبان ومناطق انتشار:
وجود تمام گونه هاي جنسErosomyia که تا کنون در روي درختان انبه گزارش شده بر روي ميزبان ديگري مشاهده نشده است.مناطق انتشار اين حشره در استان هرمزگان عبارت است از کليه مناطق انبه کاري شهرستانهاي رودان ميناب وبندر عباس مي باشد.ميانگين درصد آلودگي گل آذين هاي جمع آوري شده از باغهاي انبه ميناب و رودان به ترتيب۵ ۵۹ و۵ ۶۷ درصد تعيين شده است.
●نحوه خسارت:
زمان شروع فعاليت وخسارت حشره درهرمنطقه بستگي به زمان گلدهي درخت هاي انبه دارد.شروع گلدهي درختان انبه در منطقه ميناب دي ماه است ومنطقه سياهو از توابع بندرعباس بهمن ماه ميباشد.
آفت در مرحله لاروي به گل آذين درختان انبه خسارت مي زند. لارو با تغذيه از اندام هاي زايشي جوانه هاي گل و همچنين تغذيه از بافت دروني محورهاي اصلي و نمو عوامل بيماري زا به ويژه قارچمولد آنتراکنوز انبه (Colletotrichum sp) در محل سوراخ هاي ورودي و خروجي لارو روي محورهاي گل آذين سبب تشديد خسارت مي شود.
●چرخه زندگي:
حشرات کامل هنوز با ظهورگل آذين بر روي درختهاي انبه در طبيعت ظاهر وشروع به تغذيه جفتگيري و تخم ريزي روي محور هاي اصلي وفرعي وجوانه هاي گل مي کنند. دوره جنين تخم يک الي دو روز به طول مي انجامد وسپس لارو جوان جهت تغذيه وارد جوانه هاي گل و محورهاي اصلي وفرعي گل آذين مي شود.
دوره لاروي حشره به طور متوسط ۱۰ روز است.لارو پس از اتمام دوره لاروي گل آذين را ترک نموده و در عمق چند ميليمتري(حداکثر ۵ ميليمتر)خاک به شفيره تبديل مي شود. طول دوره شفيرگي حشره در شرايط طبيعي ۸ ۶ روز مي باشد. ظهور تدريجي گل آذين بر روي درختان انبه و وجود ارقام مختلف انبه با تاريخ گلدهي متفاوت باعث طولاني شدن دوره رشد ونماي آفت مي شود.اين حشره فقط در زمان گلدهي درختان انبه فعال است و در اين فصل قادر به توليد۴ ۳ نسل مي باشد.در ساير فصول سال حشره به صورت شفيره درون خاک به زندگي خود ادامه ميدهد.
●مبارزه:
به منظور کنترل موفقيت آموزاين حشره راهکارهاي زير که بر اساس نتايج بسيار رضايت بخش اجراي طرح مديريت کنترل تلفيقي آفات و بيماري هاي انبه حاصل شده است پيشنهاد مي شود:
۱) رعايت بهداشت در باغات انبه شامل جمع آوري خار و خا شاک و مبارزه اصولي با علف هرز.
۲) شعله افکني پاي درخت هاي انبه به منظور از بين بردن شفيره هاي موجود درسطح خاک قبل از آغاز گلدهي درختان انبه .
۳) شخم پاي درختان انبه به منظور کاهش جمعيت شفيره هاي زمستان گذران .
۴) استفاده از سموم مجاز قابل کاربرد در خاک همزمان با عمليات شخم پاي درختان .
۵) سمپاشي با حشره کش ديمتوات به غلظت يک درهزار بعد از ظهور گل آذين و قبل از باز شدن گل ها.

انبه درختي است زيبا که ارتفاع آن تا 10 متر مي‌رسد. منشا انبه هند و مالزي و برمه مي‌باشد ولي هم اکنون در تمام مناطق استوايي و حاره کشت مي‌شود. انبه از ...

انبه (Mangifera indica) درابتدا از هندوستان و هند وچين وجود داشته است. نام اين ميوه را در Vedas آيين هندوکه ۴۰۰۰سال قبل از ميلاد نوشته شده به نام غذ ...

آتشک يا بادزدگي (به انگليسي: Blight يا Fire Blight) با عامل باکتريايي Erwinia amylovora يکي از مهمترين بيماري‌هاي درختان ميوه دانه‌دار (سيب، گلابي و ب ...

● زعفران چيست ؟ زعفران با نام عمومي saffron و نام علمي crocus sativus گرانبها ترين گياه زراعي موجود در روي کره زمين است و تنها گياهي است که واحد خريد ...

کاشت زعفران در ايران از قدمت ۱۰۰۰ساله برخوردار است . اين گياه رنگي و گرانبهاي چندين ساله ، بدون ساقه است و پياز دارد و چون درخاک کوير به عمل مي آيد، ب ...

گياهان زينتي را مي توان به سه دسته تقسيم کرد: ● گياهان يک ساله ياANNUAL PLANTS ؛ گياهان زينتي که به عنوان گل هاي فضاي سبز استفاده مي شوند. اين گياهان ...

همچنين تحقيقات فراوان انجام شده نشان مي دهد كه تركيبات موجود در زعفران در درمان برخي از انواع سرطانها در حيوانات آزمايشگاهي تاثير داشته است. بنابراين ...

دانلود نسخه PDF - انبه