up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله اميرکبير PDF
QR code - اميرکبير

اميرکبير

اميرکبير بود...

● زياده جسارت است تقي
اين شاه جوان آن قدر وزيرش را دوست داشت که نه تنها صدارت اعظمي بلکه خواهر دسته گلش را هم به او داد. تاريخ عروسيشان هم شد ۲۵ بهمن ۱۲۲۷ هجري قمري. مي گويند عزت الدوله عروس خانم اول تن به اين ازدواج نمي داد اما با اصرار برادر و مادرش راضي شد.
● نبوغ پسر آشپزباشي
«فرزندم اسحاق! ديروز از کربلايي تقي کاغذي رسيد، موجب حيرت حاضران گرديد. همه تحسين کردند و آفرين ها گفتند. الحق «يکاد زيت ها يضي» در حق قوه مدرکه اش صادق است. يکي از آن ميان سر بيرون آورده تحسينات او را به شان شما وارد کرد که در واقع ريشخندي به من بود، گفت:
درخت کردگان بر اين بزرگي
درخت خربزه ا... اکبر
نوکر اين طور چيز بنويسد آقا جاي خود دارد.
باري حقيقت من به کربلايي قربان حسد مي برم و بر پسرش مي ترسم... خلاصه اين پسر خيلي ترقيات دارد و قوانين بزرگ به روزگار مي گذارد. باش تا صبح دولتش بدمد. والسلام.»
«کربلايي تقي» نامه، همان «ميرزا تقي خان» خودمان است و نگارنده حيرت زده و پيش گوي نامه «قائم مقام فراهاني» است که پدر تقي کربلايي قربان آشپز درگاه اوست و تقي هم وردست پدرش در دستگاه عريض و طويل قائم مقام.
اما بشنويد از قصه نوشته شدن آن نامه توسط قائم مقام به برادرزاده اش اسحاق...
مي گويند امير در دوران کودکي مانند هر پسري در کنار پدرش به آموختن کار مي پرداخت. روزي قائم مقام براي امتحان بچه هايش به اتاق آن ها آمد، هر چه پرسيد ندانستند و محمد تقي فورا جواب داد. قائم مقام شگفت زده رو به او کرد و گفت: تقي! تو کجا درس خوانده اي؟ و محمد تقي جريان هر روزه غذا آوردن پشت در اتاق بچه ها و گوش ايستادن و شنيدن حرف هاي معلم سرخانه را گفت. قائم مقام خواست انعامي بدهد، تقي پس زد و در عوض خواست به معلم دستور دهد که درسي را که به آقازاده ها مي دهد به او هم بياموزاند...
محمدتقي متولد «هزاوه» است. روستايي در دو فرسخي سلطان آباد (اراک کنوني).
● از هزاوه تا سن پطرزبورگ
آن زمان هنوز اين آقازاده بازي هاي قرن جديد مد نشده بود و تقي حسابي شانس آورد که آقازاده هاي آقاي قائم مقام زير آبش را نزدند و به همين دليل هم تقي يکي يکي و دو تا دوتا پله هاي ترقي را در نورديد. اول سرپرست طويله شد، بعد منشي قائم مقام، بعد تر لشکرنويس و محرم اسرار او و دست آخر هم مستوفي نظام. تقي آن قدر اين پله ها با سرعت بالا رفت که تا به خودش آمد ديد شده است حاکم آذربايجان و دو سفراساسي هم رفته است به روسيه و با نيکلاي اول حسابي رفيق شده است، تا آن جا که امپراتور يک انفيه دان مرصع به او هديه داد! از طرفي روسي را هم مثل بلبل حرف مي زد.
البته محمدتقي در سفر هايش مثل بقيه هيئت اعزامي نمي رفت به گشت و گذار و نمي نشست به عيش و نوش، بلکه آن قدر از اين کارخانه به آن کارگاه و از اين دانشگاه به آن مدرسه مي رفت که همه هيئت اعزامي کلافه مي شدند و رويشان کم مي شد... و مي ديد و مي ديد که چه قدر فاصله است ميان مملکتش و اين همسايه ديوار به ديوار شمالي. مي نويسد: «روزي به مسکو به دانشگاهي رفتيم که رياست آن را بانويي به عهده داشت، در اين مرکز علمي بيشتر علوم و فنون تدريس مي گرديد و دانشجويان نيز شب ها در جوار همان دانشگاه استراحت مي کردند زيرا افراد با استعداد را از شهرهاي مختلف گردآوري کرده تا پس از پايان مراحل تحصيل به زادگاه خويش بازگردند.»
همين مشاهدات ريز و جزئي بود که روشن مي کرد امير فکرهايي در سر دارد و نقشه ها دارد براي به سامان در آوردن اوضاع مملکت نابه سامانش.
● محمدتقي خان اميرکبير مي شود...
محمدشاه مرد! ناصرالدين شاه از تبريز به تهران آمد و چهار زانو نشست روي تخت سلطنت. البته نه همين طوري الکي! بل با تدبير ميرزا تقي خان که تا چند لحظه ديگر مي توانيم رسما اميرکبير صدايش بزنيم و حالا شاهي بر مسند نشسته که به فکر اصلاحات بود اما دمدمي مزاجانه و بي هدف و اگر نداشت وزيري مثل امير را، با شراکت در قتل کدام مرد بزرگ مي توانست به تاريخ بفهماند که چه قدر بي لياقت است!
اميرکبير، حالا شده بود صدر اعظم و شخص دوم مملکت فخيمه ايران. البته کسوت صدارت هوس برانگيز است و مدعي هم زياد دارد. ميرزا آقا خان نوري تبعيدي کاشان آصف الدوله، ميرزا نصرا... صدر الممالک اردبيلي، حاج ميرزا آقاسي. اما ميرزا تقي خان که شاه جوان بسيار به ميرزا تقي خان علاقه مند بود و ميرزا هم حکم معلمش را داشت و هم پدرش را، شد صدر اعظم و البته نامه هاي زيادي وجود دارد که اين رابطه صميمانه را اثبات مي کند.
«قربانت شوم الساعه که در ايوان منزل با همشيره همايوني (خواهر ناصرالدين شاه و همسر اميرکبير) به شکستن لبه نان مشغولم خبر رسيد که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده بودم به توصيه عمه خود ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ايد. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصيه عمه و خاله نمي شود».
● گفت آن چه يافت مي نشود آنم آرزوست
هر شخصيتي را بايد در چارچوب زمان و مکاني که در آن زندگي مي کند شناخت. اميرکبير هم در دوره اي پا به سياست ويران شده ايران گذاشت که شاهان قاجاري مملکت را گذاشته بودند در طبق اخلاص و خيرات مي کردند به دول بريتانياي کبير و روسيه. و هر کس هم که از راه مي آمد و پست و مقامي مي گرفت، يک لگد مي زد به اين مرده نيمه جان مملکت فخيمه و تا جايي که مي توانست مي بلعيد. بگذريم از اين که اکثر رجال دولتي خودشان را در اقساط بلند مدت فروخته بودند به دول استعماري.
اميرکبير در مسلخ کينه توزي بدخواهان
اين مورخان پدر آمرزيده آن قدر متناقض و در هم از جريان قتل اميرکبير نوشته اند که تابلوست غرض و مرضي در کارشان بوده. البته طبق شواهد و اسناد از همه به حقيقت نزديک تر روايت حقايق نگار خورموجي است چه اسم بامسمايي که جريان را از زاويه توطئه عليه امير و قتل او پيش مي برد نه مرگ طبيعي در اثرکسالت مزاج.
● اين هم سند بي لياقتي ناصرالدين شاه
«چون صدارت عظمي و وزارت کبري زحمت زياد دارد و تحمل اين مشقت بر شما دشوار است شمارا از آن کار معاف کرديم. بايد با کمال اطمينان مشغول امارت نظام باشيد و يک قبضه شمشير و يک قطعه نشان که علامت رياست کل عساکر است فرستاديم، به آن کار اقدام نماييد تا امر محاسبه و ساير امور را به ديگران از چاکران که قابل باشند واگذاريم.»
بي ترديد آن ها که امير حقوق و مزاياي مفت خوري شان را قطع کرده بود از روز نخست روياي اين عزل و سپس آن قتل را در سر مي پروراندند و از نخست شروع کرده بودند به تخريب امير نزد شاه و اين که اگر امير اندکي ديگر قدرت و محبوبيت نزد عامه به دست آورد رسما دست ناصرالدين شاه و ايل و تبارش را از سلطنت کوتاه خواهد کرد.
تازه همين شاه عجول و دهن بين پس از عزل امير و روانه کردنش به کاشان براي تبعيد مي نويسد: «به خداقسم اگر کسي چه در حضور من چه پيش اشخاص ديگر يک کلمه بي احترامي درباره شما بکند، پدر سوخته ام اگر او را جلو توپ نگذارم.»
امير که تبعيد شد بدگويان کارو کاسبي شان نزد شاه سکه شد و تا حکم قتل امير را از شاه نگرفتند خيالشان آسوده نشد.
و حالا حمام فين به ياد مي آورد صحنه اي را که امير خون آلود و بي جان بر زمين افتاد در حالي که با بريدن رگ هايش گويي رگ هاي ترقي و پيشرفت ملت ايران بريده شد.
ناصرالدين شاه سال ها پس از قتل امير گفت: «اگر ما در اوايل سلطنت خود تجربه امروز را داشتيم مرحوم ميرزا تقي خان اميرکبير امروز صدر اعظم اين مملکت بود.». «کشتن امير از اشتباهات دوران جواني ما بود»
● اصلاحات مالي
امير که آمد حاج ميرزا آقاسي وزير سابق خزانه را آب و جارو کرده بود و تر و تميز داد دستش. دريغ از يک پاپاسي. اصلا پول پيش کش، به اندازه همه عمرش بدهي ارث گذاشته بود براي امير. مي گويند امير همه طلبکار ها را راضي کرد. ۱۰ تا ۵۰ درصد حقوق مستمري بگيرهاي دربار را کم کرد، براي هر شهرستان و استان دفا تر دخل و خرج جداگانه اي را تنظيم و ماليات هاي معوقه را با روش هاي جديد وصول کرد. حقوق شاهزادگان و متنفذين مفت خور دربار را کم... نه! به طور کلي قطع کرد، حتي وقتي انگليس شروع کرد به التماس و در خواست بعد هم تهديد، امير حاضر نشد دوباره حقوق وابستگان آن ها را برقرار کند! و از همه جالب تر زورش به شخص اول مملکت هم رسيد و حقوق شاه را از ۶۰ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان تقليل داد. اما شاه هيچ دستوري مبني براي برگردان حقوقش نداد! و حتي حاضر شد بنا به ملاحظات مالي که امير شيرفهمش کرده بود ديگر به تفريح و گردش نرود و ولخرجي هاي گزاف نکند. امير اين سياست هاي رياضت گونه را آن قدر ادامه داد که نه تنها بدهي ها صاف شد بلکه خزانه تر و تميز مملکت انباشته شد از نقدينگي براي آباداني و ترقي ايران.
● اقدامات علمي
اميرکبير را اگر به اصلاحات کشاورزي و صنعتي و نظامي اش نشناسند حتما با «دارالفنون» و «وقايع اتفاقيه» اش مي شناسند. مدرسه اي که در سال ۱۲۲۸ ه.ش تاسيس شد و معلمين اتريشي به دستور امير به ايران آورده شدند براي دانش آموختن به محصلان و دانشجويان ايراني. بدون شک انتخاب معلمان اتريشي هم خودش گامي بوده براي رها شدن از وابستگي به آن دول معلوم الحال. جالب است بدانيد که دارالفنون مجهز بوده به آزمايشگاه فيزيک و شيمي و داروسازي و چاپخانه و کتابخانه. البته اميرکبير دارالفنون را زماني ساخت که ما هنوز در ايران دبستان همگاني به معناي متعارف امروزي اش نداشتيم اما امير براي برنامه هايش نياز فوري و مبرم داشت به متخصص داخلي و غير وابسته و شايد اين همان راه ميان بر بود براي رسيدن به هدف. اگر چه بعد ها يعني سال ها پس ازشهادت امير تعدادي از فارغ التحصيلان دارالفنون شدند اعضاي جمعيت فراماسونري، بي شک اين چيزي از ارزش کار امير کم نمي کند. زماني دارالفنون افتتاح شد و استادان اروپايي به ايران آمدند که اميرکبير از صدارت عزل شده بود. در نهايت مي توان گفت دارالفنون اولين دانشگاه ايران به شيوه نوين است.
● حمايت از صنعت
کارخانه بلورسازي تهران، اصفهان و قم، کارخانه کاغذسازي تهران، حريربافي کاشان، نخ ريسي تهران، چلواربافي تهران، کالسکه سازي اصفهان و چيني سازي تهران و... تنها چند نمونه از تاسيسات صنعتي اميرکبير است. او آن قدر به کارهاي داخلي و دستي بها مي داد که تا مي ديد کسي دستش به کاري گرفته و ماهر است فورا امتياز چند ساله توليد آن کالا را با هزينه تاسيس کارگاه مي گذاشت کف دستش و مي گفت: بسم ا... اين گوي و اين ميدان. همين شد که شال هاي دست باف کرماني شدند رقيب جدي شال هاي معروف کشميري براي همين بود که اسم آن شال ها را گذاشتند شال اميري. سردوشي هاي کار دست «بانو خورشيد» روي لباس هاي فرم نظاميان امير حکايت از اين ذوق و سليقه و نگاه بومي داشت و قضيه ساختن سماور داخلي براي بريدن پاي کالاي روسي هم که تکرار مکررات است.
● وقايع اتفاقيه
روزنامه دولتي مملکت ايران دارالخلافه تهران. چاپ سنگي دوره انتشار: هر پنج شنبه، نخستين شماره ۱۷ بهمن ۱۲۲۹.
مسئولان دولتي موظفند بخوانند.
روزنامه هنوز چيز تازه و عجيبي است. اکثر مردم سواد خواندن و نوشتن ندارند و «وقايع اتفاقيه» از آن اتفاق هاست. مسئولان با سواد دولتي هم بايد بخوانند تا همراه روزنامه فرهنگ خواندنش هم جابيفتد.
«از آن جا که همت حضرت اقدس شاهنشاهي مصروف بر تربيت اهل ايران و استحضار و آگاهي آن ها از امورات داخله و وقايع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته اخبار همايون و اخبار داخله مملکتي و غيره را که دول ديگر گازت مي نامند در دارالطباعه دولتي زده شود و به کل شهرهاي ايران منتشر گردد که اهالي ممالک ايران نيز در هر هفته از اخبار دارالخلافه مبارکه و غيره اطلاع حاصل نمايند.»
● مذهب
رابطه امير با مذهب از آن رابطه هاي بحث برانگيز و نامکشوف است. اين طور نبوده که امير کاري به کار مذهب نداشته باشد و سرش توي لاک خودش و اصلاحات پر سرو صدايش باشد. اتفاقا اکثر هم عصران و مورخان و محققان جديد، امير را به لحاظ فردي، مردي مذهبي و پاي بند مي دانند. نمونه اش هم اين که در اواخر عمر ثلث اموالش را براي کارهاي عام المنفعه در نظر مي گيرد که به اصطلاح مي گويند، رد مظالم. يا اين که در دوره صدارتش منع مي کند که روي کاغذهاي باطله آيات قرآن چاپ شود چرا که دکانداران از آن استفاده مي کنند و اين بي حرمتي به آيات کتاب خداست. از طرفي دستور اکيد بر منع خريد و فروش مشروبات الکلي و مي گساري صادر مي کند و اراذل و اوباش مست را با شديد ترين مجازات ها تنبيه مي کند. اما آن چه بيش از همه در اقدامات مذهبي امير به چشم مي آيد سرکوب شديد «بابيه» و نيز شکستن سنت «بست نشيني» است.
امير معتقد بود بست نشيني و پناه بردن مجرمان به اماکن مقدس نوعي فرار از قانون و تعطيل قانون است. البته مي گويند او براي لغو سنت ديرينه بست نشيني با شيخ الاسلام وقت مشورت کرد و از او هم تاييد گرفت. اما اين اقدام امير بي شک به نفع امنيت عمومي مردم بود. از طرفي امير در تعزيه داري و روضه خواني هم تغييراتي به وجود آورد، او مي گفت خواندن اشعار سبک و نارسا در شان سيدالشهدا نيست و بايد اشعاري رسا و زيبا براي ايشان سرود. اما امير در رفتارش با اقليت هاي مذهبي به شدت نرمش نشان مي داد و انعطاف پذير بود جز در يک مورد و آن هم برخورد شديد با فرقه بابيه اين فرقه ساخت دست استعمار بود که امير فتواي قتل «علي محمد باب» را از علما گرفت و آن را اجرا کرد، ساير بابي ها تحت تعقيب قرار گرفتند و به شديد ترين شکل ممکن مجازات شدند.
● مهد عليا
همسر محمدشاه، مادر ناصرالدين شاه، فتنه دربار! طرفدار سرسخت انگليس و نيز طرفدار سرسخت ميرزا آقاخان نوري، خود فروخته بريتانياي کبير.
▪ اتهامات: خبر چيني، نشر اکاذيب، دروغ پردازي عليه اميرکبير، شراکت در عزل و قتل امير.
▪ سند همکاري با انگليس: کاردار سفارت انگليس در گزارشي به وزارت خارجه انگلستان نوشته: «در ملاقات خصوصي که با مهد عليا نمودم او به من اطمينان داد که دائما به شاه تلقين خواهد شد که نظريات و راهنمايي هاي انگليسي ها را بپذيرد.»

ميرزا تقي خان فراهاني، مشهور به اميرکبير، صدراعظم مقتدر ناصرالدين شاه قاجار، آغازگر اصلاحات حکومتي در ايران است. وي که در به قدرت رسيدن ناصرالدين شاه ...

مقدمه: گاه درخشش نام بعضي از انسانها در صفحات تاريخ آنچنان است که نيازي به تورق در آن نيست. و چه نيکوست که اين درخشندگي حاکي از مثبت بودن اثراتي باشد ...

● اصطلاح شهر آشوب: شهر آشوب در اصطلاح ادبي به شعري گفته مي شود که: «اولاً شاعر در آن اکثر مردم و اهل شهري را مدح ياذم کرده باشد؛ ثانياً شاعر در آن به ...

دانلود نسخه PDF - اميرکبير