up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله الگوريتم دانش فضايي PDF
QR code - الگوريتم دانش فضايي

الگوريتم دانش فضايي

تسخير فضا ريشه در آرزوها، تصورات، تلاش و ابتکار انسان هاي فراواني دارد. خيالپردازي درباره ي فضانوردي و سفر به سيارات ديگر، همواره براي همه ي انسان ها از کودکان تا بزرگسالان، شگفت ا نگيز بوده است. در طول تاريخ، نگاه به آسمان حس کنجکاوي نوع بشر را به شدت تحريک مي کرده ا ست. اشتياق فراوان انسان براي دانستن از يک طرف و عظمت خلقت شگفت ا نگيز آسمان ها از طرف ديگر، موجب شده است که در همه ي تمدن هاي بشري، داستان هاي افسانه ا ي بي شماري درباره سپهر گردون بر سر زبان ها باشد. اين همه اشتياق انسان براي پرواز به آسمان ها هنگامي که در کنار فناوري پيشرفته قرن بيستم قرار گرفت، دستاورد عظيمي را باعث شد که مرزهاي فضا را به روي بشر گشود ودنياي جديدي براي وي به ارمغان آورد.
امروزه، که ۵۰ سال از پرواز مداري نخستين ساخته ي دست بشر مي گذرد، در جايگاهي ايستادها يم که ساخته هاي ما مرزهاي منظومه شمسي را درنورديدها ند و انسان به فکر کشف سياراتي در فراسوي منظومه خود است. از سال ۱۹۶۱ ، زماني که يوري گاگارين، اولين فضانورد روسي سوار بر کپسول فضايي کوچک خود به فضا رفت و دنياي جديدي را براي نوع بشر به ارمغان آورد تا به امروز بيش از ۵۰۰ مرد و زن توانسته اند به فضا سفر کنند، مدت هاي مديدي در آن جا اقامت گزينند، قدم بر سطح جرم سماوي ديگري غير از زمين گذارند و هزاران فعاليت علمي، آزمايشگاهي، عملياتي و ساختماني را به سرانجام رسانندو به زباني ساده تر اثبات نمايند که ميتوان در فضا زندگي و کار کرد.
با آغاز عصر فضا، دانش بشر نسبت به سيارها ي که در آن زندگي مي کند، به گونها ي اعجابآ ور دگرگون شد. نظاره ي از بالا و احاطه بر پديده هاي بزرگ مقياس از يک سو و مشاهده ي به دور از عوامل اغتشاشي و مزاحم محيط پيراموني سطح زمين از سوي ديگر، باعث شد تا ماهواره هاي سنجش از دور و هواشناسي جايگاه والايي در توسعه علمي و کاهش اثرات مخرب حوادث طبيعي و غير طبيعي مانند جنگل ها به دست آورند. امروزه، پس از فرستادن ماهواره هاي سنجش از دور به مدارهاي کم ارتفاع اطراف زمين، پيشبيني وضعيت آب و هوا و هم چنين زير نظر قرار دادن نقاط دورافتاده و خارج از دسترس مقدور شده است.
اين روزها، بشر به فکر ايجاد کلوني جديدي در مريخ، سياره ي همسايه زمين است و ديگر صحبت از مهاجرت به منظومه ي ديگريغير از منظومه ي خورشيدي، اتهام به بي عقلي و خيالپردازي را با خود به همراه ندارد.
● تعريف فضا
دراين جا بهتر است ابتدا تعريفي از فضا داشته باشيم تا شاخهب نديدانش فضايي ملموس تر باشد. منظور از فضا، فضاي خارج از جو زمين است. جو زمين محيطي پيوسته نيست و نميت وان مرز دقيقي براي پايان آن درنظر گرفت. بنا به قراردادهاي علمي، فضاي دورتر از ۱۰۰ کيلومتر از سطح درياهايآ زاد را فضا مينامند. در فضا بي وزني، درجه حرارت فوق العاده متغير و تشعشعات فراواني وجود دارد که چهره فضا را بسيار خشن نموده است.
الگوريتم دانش فضايي
به طورکلي دانش فضايي را به چهار شاخه ي فناوري فضايي، دانش پايه، حقوق فضا و داستان هاي علمي تخيلي تقسيم بندي مي نمايند که هرکدام از اين بخش ها داراي زيربخش هاي متعددي است. در بيشتر کشورهاي صاحب فناوري فضايي، از الگوريتم ارائه شده استفاده مينمايند.
که با آن مسير فعاليت هاي خود را تفکيک و تعيين مينمايند.
دانش پايه
دانش پايه زيرشاخها ي از دانش فضايي است که به طور معمول آن رابه نام نجوم مي شناسند. در تمام طول تاريخ، بشر به دنبال کشف حقايق و واقعيت ها بوده و تلاش نموده تا پرسش هاي بسياري را پاسخگو باشد.
دامنه ي کنجکاوي بشر نامحدود بوده و از فلسفه ي چيستي و چرايي دنيا تا کشف روابط و پديده ها در زندگي روزمره سؤالات بي شماري نموده است. از اين ميان آسمان و فضا بيشترين توجه بشر را به خود جلب کرده است. نجوم يکي از قديميترين دانش هاي بشري است، به طوري که آسمان به عنوان نماد معنويت و محل استقرار خدايان بوده است. به طور کلي، در تقسيم بندي دانش پايه با بخش هاي کيهان شناسي، اخترشناسي، محيط و فيزيک فضا مواجه خواهيم شد.
الگوريتم دانش فضايي
به طورکلي دانش فضايي را به چهار شاخه ي فناوري فضايي، دانش پايه، حقوق فضا و داستان هاي علمي تخيلي تقسيم بندي مينمايند که هرکدام از اين بخش ها داراي زيربخش هاي متعددي است. در بيشتر کشورهاي صاحب فناوري فضايي، از الگوريتم ارائه شده استفاده مي نمايند که با آن مسير فعاليت هاي خود را تفکيک و تعيين مينمايند.
● کيهان شناسي
يکي از بخش هاي مهم در دانش پايه، کيهان شناسي است. در کيهان شناسي به مطالعه عالم پرداخته مي شود و موضوعات مربوط به مبدا آفرينش و سير تکاملي جهان پاسخ داده مي شود. بي شک در چنين شاخه ي جذابي، نياز به دانستن شاخه اخترشناسي و فلسفه به صورت کامل داريم. از زيرمجموعه هاي اين علم ميت وان کيهان شناسي فيزيکي، متافيزيک و ماورائي را نام برد. در کيهان شناسي فيزيکي با استفاده از قوانين فيزيک و نظريه هاي رياضي دانان و فيزيک دانان، الگوي مناسب از جهان بهت صويرکشيده مي شود و دانش مندان آن را با مشاهدات و رصدهاي خود تطبيق مي دهند تا در تجسم جهان تواناتر باشند.
● اخترشناسي
اخترشناسان با رصد و جستجو در سرزمين ستارگان، پرده از اسرار بسياري از ناشناخته ها در گوشه و کنار عالم برمي دارند. براي مشاهده ي زيبايي جهان، دانشمندان هيچ زمان بيت حرک نبودند و به فکر ساخت مکاني به نام آسمان نما افتادند، تا از آن دريچه دنيا را بهتر بنگرند.
سابقه ي طراحي و ساخت آسمان نما به قرن هجدهم باز مي گردد. در اواسط قرن هفدهم چند گوي توخالي به قطر ۴ تا ۵ متر ساختهشد، به طوري که در داخل آن تعداد محدودي بازديدکننده مي توانستند ستارگان را به صورت سوراخ هاي کوچک در گوي مشاهده نمايند.
● محيط و فيزيک فضا
يکي از شاخه هاي جالب و پرکاربرد در دانش پايه، تقسيم بندي محيط و فيزيک فضا است. فيزيک فضا که خود شاخه اي از علم فيزيک است، پاسخگوي سؤالات انسان در مورد فضا و بررسي فيزيک فضا با دانش مکانيک سماوي است. مي دانيم که در محيط فضا انواع مختلفي از نيروها وجود دارد. نيروهايي چون گرانش، مگنتواستاتيک، الکترواستاتيک و الکترومغناطيس که شناخت و بررسي اين نيروها يکي از عواملي است که کمک کننده به ساخت فناوري هاي فضايي مي گردد. هزاران سال است که اسرار و رموز موجود در منظومه شمسي براي بشر جالب بوده و به دنبال کشف حقايق موجود در آن بسيار تلاش کرده است.
منظومه شمسي که حدود پنج ميليارد سال پيش از ابرهاي متراکم و غبارهاي بين سيارها ي تشکيل شد، توسط جاذبه ابرها متراکم شده و فعاليت هستها ي بر اثر تراکم و گرماي موجود در اين ابر و گاز متراکم رخ داد. تا اين که خورشيد، سيارات، بيش از يکصد ماه و هزاران شهاب و دنباله دار موجود در منظومه حاصل شد.
در بخش مکانيک فضا شاخها ي از آن با نام مکانيک سماوي مورد مطالعه قرار مي گيرد که در مورد حرکت اجرام سماوي در مدار سيارات و چگونگي قرارگيري فضاپيما در مدار زمين صحبت مينمايد. بشر در نخستين گام خود براي شناخت آسمان، اجرام آسماني را مورد مطالعه قرارداد. بنابراين بعد از تقسيم بندي آسمان به گروه خورشيد، سياره ها و ستارگان، توجه ويژها ي بر روي مسير حرکت اجرام سماوي نمود و دريافت که تمامي آ ن ها در مسيرهاي منحني شکل در حرکت هستند.
اين مسير منحني شکل را مدار ناميدند. تعريف مدار در تئوري گرانش نيوتن به اين صورت است که مدار اجسام با توجه به نيروي گرانش ميتواند يکي از مقاطع مخروطي شامل بيضي (مدار سيارات)، سهمي ( مدار ستاره هاي دنباله دار ) و يا هذلولي باشد. بنابراين هرگاه دو جرم در ميدان گرانشي يکديگر قرارگيرند، هر دو در مدار خاصي حرکت مي کنند که اندازه هر مدار نسبت معکوس با مقدار جرم دارد.
● حقوق فضا
بخش مهم و اساسي در دانش فضايي، حوزه حقوقي فضا است. آينده، خبر از حضور همه جانبه ي کشورها در عرصه ي فضا مي دهد که در واقع توسعه ي اصول حقوقي فضا نسبت به آن عقب مانده است.
بنابراين، اگر اين عقب ماندگي جبران نشود بعيد نيست روزي شاهد بروز مشکلات و مسائل فراوان به علت بي قانوني و يا اعمال قانون نادرست باشيم. برخي از اصول حاکم در حقوق فضا شامل معاهده ي اصول حاکم بر اکتشاف در فضاي ماوراء و کرات است، به گونه اي که هيچ کشوري حق ادعاي حاکميت در ماه و ديگر کرات را نداشته و استفاده از فضا بايد به نفع تمام کشورها انجام گيرد، بدون اين که به رتبه اقتصادي و يا توسعه علمي کشورها توجه شود.
در اصل توافق ثبت اشياء پرتاب شده، کشورهاي فرستنده وسايل فضايي ميبايست وسايل را به ثبت دبيرکل سازمان ملل برسانند. نام کشور پرتاب کننده، شماره ثبت شيء، تاريخ و محل پرتاب و مختصاتمداري از جمله مواردي است که بايد در سازمان ملل ثبت شود.
● نتيجه گيري
تسخير فضا ريشه در آرزوها، تصورات، تلاش و ابتکار انسان هاي فراواني دارد. خيالپ ردازي درباره فضانوردي و سفر به سيارات ديگر، همواره براي همه انسان ها از کودکان تا بزرگسالان، شگفت انگيز بوده است. در طول تاريخ، نگاه به آسمان حس کنجکاوي نوع بشر را به شدت تحريک مي کرده است. اين همه اشتياق براي پرواز به آسمان ها هنگامي که در کنار فناوري پيشرفته قرن بيستم قرار گرفت، دستاورد عظيمي را باعث شد که مرزهاي فضا را به روي بشر گشود و دنياي جديدي براي وي به ارمغان آورد.

واژه TRIZ برگرفته شده از حروف اول کلمات در عبارت روسي زير مي باشد: (Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch) که برابر انگليسي آن عبارت Theory of In ...

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

شاتلها در اصل هوا - فضاپيماهايي هستند که وظايف گوناگوني دارند. ولي مهمترين آنها حمل ماهواره‌ها و قرار دادن آنها بر روي مدارهاي خاص زمين است. مقدمه در ...

زمان ظهور نانوسراميک ها را مي توان دهه ۹۰ ميلادي دانست. در اين زمان بود که با توجه به خواص بسيار مطلوب پودرهاي نانوسراميکي، توجهاتي به سمت آنها جلب شد ...

وقتي مي پرسند که موجودات فرازميني چه شکلي است، نماهاي هاليوودي متفاوتي در ذهن شکل مي گيرد، از مهاجمان خونخوار گرفته تا کوچولوهاي دوست داشتني چون اي.تي ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

دانلود نسخه PDF - الگوريتم دانش فضايي