up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله الکترونگاتيوي PDF
QR code - الکترونگاتيوي

الکترونگاتيوي

الکترونگاتيويته ، ميزان توانايي نسبي يک اتم در يک مولکول براي جذب جفت الکترون پيوندي به سوي خود است.
● مقياس نسبي پاولينگ
مقياس نسبي الکترونگاتيوي پاولينگ ، متداول ترين مقياس و مبتني بر مقادير تجربي انرژي هاي پيوندي است. مقدار انرژي اضافي که از جاذبه متقابل بارهاي جزئيб+ و б- اضافه بر انرژي پيوند کووالانسي آزاد مي شود، به قدر مطلق б و به تفاوت الکترونگاتيوي دو عنصر پيوند شده بستگي دارد. در محاسبات الکترونگاتيوي تنها تفاوت الکترونگاتيويته عناصر تعيين مي شود. براي بنا کردن يک مقياس ، به اتم F (الکترونگاتيوترين عنصر) بطور دلخواه عدد ۴ نسبت داده شده است.
مقياس الکترونگاتيوي پائولينگ ، متداول ترين مقياس و مبتني بر مقادير تجربي انرژيهاي پيوند است. مثلا انرژي پيوند Br-Br ، انرژي لازم براي تفکيک مولکول Br۲ به اتمهاي Br است. براي تفکيک يک مول از مولکولهاي Br۲به اندازه ۴۶+ کيلو کالري انرژي لازم است. انرژي پيوند H-H برابر ۱۰۴+ کيلو کالري بر مول است.
الکترونگاتيويته در به روشهاي متفاوتي تعريف شده است که برخي از آنها به اختصار توضيح داده مي شود.
الکترونگاتيويته پاولينگ
انرژي اضافي پيوند A-B نسبت به متوسط انرژي پيوندهاي A-A و B-B مي تواندبه حضور سهم يوني در پيوند کوالانسي نسبت داده شود.اگر انرژي پيوند A-B بطور قابل ملاحطه اي از متوسط پيوندهاي غير قطبي A-A و B-B متفاوت باشد مي توان فرض کرد که س ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


الکترونگاتيويته ، ميزان توانايي نسبي يک اتم در يک مولکول براي جذب جفت الکترون پيوندي به سوي خود است. ● مقياس نسبي پاولينگ مقياس نسبي الکترونگاتيوي پاو ...

الکترونگاتيويته Electronegativity ميزان توانايي نسبي يک اتم در يک مولکول براي جذب جفت الکترون پيوندي بسوي خود است. ● متداول ترين مقياس الکترونگاتيويته ...

الکترونگاتيويته Electronegativity ميزان توانايي نسبي يک اتم در يک مولکول براي جذب جفت الکترون پيوندي بسوي خود است. متداول‌ترين مقياس الکترونگاتيويته م ...

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم ا ...

● تعريف قديمي اسيدها موادي ترش مزه اند خاصيت خورندگي دارند شناساگرها را تغيير رنگ مي دهند و بازها را خنثي مي کنند. بازها موادي با مزهٔ گس-تلخ اند حالت ...