up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله الکترومغناطيس PDF
QR code - الکترومغناطيس

الکترومغناطيس

مفاهيم بنيادي طيف الکترومغناطيس

به طور غير منطقي ولي به ترتيب تاريخي ، از ناحيه مرئي شروع مي کنيم و به خارج از آن فرا مي رويم. در واقع اگر ناحيه مرئي را يک کمي به طرف فروسرخ و فرا بنفش گسترش دهيم ناحيه نسبتا مشخص بين ( ۱ ميکرومتر ) ۲۰۰۰ آنگستروم به وجود مي آيد. که آسان ترين ناحيه براکار کردن است.
کوارتز در تمامي اين ناحيه و شيشه در بيشتر قسمت هاي آن شفاف است. لذا امکان انتخاب بين منشور ، توري و تداخل سنج به عنوان پاشنده وجود دارد و مشکلي در مورد پنجره ها يا عدسي ها پيش نمي آيد .
● جذب و اتلاف طيف الکترومغناطيسي :
طيف الکترومغناطيسي مي تواند به شکل عکاسي يا فوتوالکتريکي ثبت شود. براي طيف نمايي جذبي و گسيلي رده وسيعي از منابع در دسترس اند. در زير طول موج ۲۰۰۰ آنگستروم ، ابتدا هوا ( يا به طور دقيق اکسيژن ) سپس کوارتز شروع به جذب مي کنند.
براي فايق آمدن به شکل اولي، مسير نوري بايد تخليه شود و نام فرا بنفش خلا ، براي اين ناحيه از همين جا ناشي مي شود. براي گسترش برد عبور به اندازه چند صد آنگستروم ( تا ۱۰۴۰ آنگستروم که حد عبوري ليتيوم فلورايد است ) مي توان بلورهاي ديگر را با اپتيک کوجايگزين ساخت، اما اين امر فقط براي تکنيک هاي پايين عملي است .
تداخل سنج ها به علت انعطاف هاي سطحي و باز تابندگي پايين داراي مشکلات زيادي هستند. در پايين تر از حدود ۱۸۰۰ آنگستروم توري ها تنها پاشنده هاي قابل دسترس براي تفکيک بالاي اند. عدسي ها و آينه ها( که داراي باز تابندگي هاي کمي در اين ناحيه اند ) با به کادن توري ، حذف مي شوند. در پايين تر از حدود ۴۰۰ آنگستروم ، براي غلبه بر باز تابندگي کم ، توري ها بايستي در وضع فرود خراشان به کار روند از طرف ديگر آشکار شدن گرما مسئله ساز نمي باشد .
● بررسي نواحي طيفي :
روش هاي عکاسي يا فوتو الکتريکي مي توانند در سر تا سر ناحيه فرابنفش مورد استفاده قرار گيرند. مسائل مربوط به استفاده از منابع نوري مناسب ممکن است در ناحيه پايين تر از ۱۰۴۰ آنگستروم که در آن پنجره ها نمي توانند براي در بر گرفتن يا مجزا کردن گاز هاي مختمورد استفاده قرار گيرند، به صورت حاد درآيند. نواحي طول موج کوتاه و بلند اطراف ۱۰۴۰ آنگستروم به ترتيب به نام کاشفين آنها شومن و ليمن ناميده مي شود .
حرکت به سوي فروسرخ ، در مي يابيم که انتخاب بين منشورها و شبکه ها و تداخل سنج ها تا حدود ۴۰ ميکرومتر ، حد موثر بلور آزاد است. تداخل سنج هاي ساخته شده از فيلم هاي نازک نظير پلي تن را مي توان ، تا طول موج هاي باز هم بلند تري مورد استفاده قرار داد به طوره طيف نمايي تبديل فوريه مي تواند با طيف سنجي شبکه در ناحيه فرو سرخ رقابت کند .
با ايجاد ليزر هاي رنگي کوک پذير طيف نمايي بدون شبکه ها يا تداخل سنج ها در موارد معيني امکان پذير مي شود. به دليل بالا بودن ضريب باز تابشان مي توان آينه هاي متعددي را بدون اتلاف قابل توجه در شدت به کار برد. مسئله اساسي در قسمت عمده ناحيه ، ناکافي بودنت است. اغلب منابع در ناحيه فروسرخ انرژي نسبتا کمي را تابش مي کنند و در اثر آشکار شدن گرما در معرض مسائل جدي ناشي از پارازيت قرار مي گيرند. اغلب لازم است که تفکيک را فداي به دست آوردن نسبت مناسبي از علامت به پارازيت بکنيم.
طيف نمايي در فروسرخ معمولا به علت فقدان منابع خطي با کافي ، به صورت جذب انجام مي شود. از طرف ديگر ضرورت تخليه در فروسرخ چندان جدي نيست زيرا اکسيژن و ازت خشک جاذب نيستند، و فقط کافي است که بخار آب و گاز کربنيک حذف شوند.
در طول موج هاي حدود چند دهم ميلي متر ، ناحيه فروسرخ با ناحيه که موج روي هم مي افتند و يک تغيير کلي در روش پيش مي آيد. منبع و آشکارگرهاي برگزيده نخست به شکل ليزرهاي زير ميليمتر در طول موج هاي مخصوص و سپس به صورت نوسان سازهاي کليسترون کوک پذير به آسانيبل حصول هستند. در اين حالت پاشنده ها به کلي زائد شده و طيف نمايي جذب فقط شامل مشاهده تغييرات در علامت در حين جاروب منبع و آشکارگر بر روي محدوده طول موج مورد لزوم مي شود .
طيف نمايي فرکانس راديويي در دوره نسبتا متفاوت قرار مي گيرد. از يک طرف به سادگي گسترش طيف نمايي که موج است به طرف طول موج هايي بلندتر ، از طرف ديگر ادغام روش هاي متعدد تشديد است که براي مطالعه گذارهاي بين زير ترازهاي مغناطيسي و يا ساختار فوق ريز توسداده شده اند. در اين روش ها ، انتقالات هر چند که به وسيله ميدان فرکانس راديويي القا شوند، معمولا نه از طريق جذب انرزي ، بلکه به وسيله روش هاي ديگر ، نظير انحراف حاصل از تغيير در جهت اسپين يا تغييري در جهت قطبش تابش تشديد آشکار مي شوند .

● تاريخچه پيدايش الکترومغناطيس مبدا علم الکتريسيته به مشاهده معروف تالس ملطي (Thales of Miletus) در ۶۰۰ سال قبل از ميلاد بر مي گردد. در آن زمان تالس م ...

وقتي بيشتر افراد به سلاح هاي هسته اي فکر مي کنند، تصاويري از نابودي ساختمان ها، بلند شدن توده اي از ابرهاي هاي قارچي شکل و شهرهايي ويران شده جلوي چشمش ...

سلاح تازه اي که ساخت آن بسيار ساده و تأثير آن کاملا گسترده است ، اساس و عصاره آن چيزي نيست جز يک پرتو شديد و آني از موجهاي راديويي يا مايکرو ويو که قا ...

● واژگان ▪ مقاومت ويژه الکتريکي: ميزان مقاومت مواد در برابر جريان الکتريسيته (حرکت الکترون) در درون آن است. با بدست آوردن مقاومت ويژه مي توان برخي از ...

اغلب مشاهده شده که نيروي الکترومغناطيسي باعث ايجادساختار(منظم)شده يعني اتمهاوملکولهاوجامدات کريستالي راتثبيت مي نمايد. درحقيقت نتايج (اثرات)نيروي مغنا ...

اگر ما منبع نور را ذره اي يا گسترده در نظر بگيريم در اصل هر دو يک گونه نور را ساطع مي کنند(يعني منبع ذره اي هم به علت نسبت فاصله ناظر تا منبع و اندازه ...

● معرفي دستاوردهاي برندگان نوبل فيزيک ۲۰۰۴ برهم کنش ذرات رنگي اکتشافي که جايزه نوبل فيزيک امسال را از آن خود کرد اهميتي اساسي در فهم ما از چگونگي کارک ...

مغناطيس و الکتريسيته تاريخي طولاني و درازي دارند. الکتريسيته و مغناطيس ابتدا در قرن هشتم قبل از ميلاد مورد توجه يونانيان باستان قرار گرفتند. مهمترين ع ...

دانلود نسخه PDF - الکترومغناطيس