up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله الکترواسمز PDF
QR code - الکترواسمز

الکترواسمز

انواع روکشهاي زهکشي آبهاي سطحي

شبکه زهکشي بسطي
براي آنکهآب به داخل دامنه نفوذ نکند بايدترتيبي داد تا هرچه زودتر سطح دامنه را ترک گويد. احداث آبروهاي مناسب در سطح دامنه، يا در روي پلکانها ، يکي از مهمترين تمهيدات در اين مورد است. اين آبروها بايدضمن دارا بودن گنجايش و شيب کافي ، بسترشان نيز غير قابل نفوذ باشد. براي جلوگيرياز تخريب و پر شدن اين جويها در طول زمان ، مي‌توان آنها را با قطعات سنگ پرنمود.
اين روش در مورد دامنه‌هاي خاکي يا دامنه‌هاي متشکل از سنگهاي تجزيهشده ، مفيد واقع مي‌شود و مي‌تواند علاوه بر پيشگيري ، در مراحل اوليه حرکت دامنهنيز نقش ترميمي داشته باشد. نقش مهم ديگر شبکه زهکشي سطحي جلوگيري ازفرسايش سطحدامنه توسط آبهاي جاري است.
مسدود کردن شکافها
ترکها و شکافهاي سطحي محلهاي مناسبي را براي نفوذ آب بهداخل دامنه فراهم مي‌کند. وجود اين شکافها ، مخصوصا در مراحل آغازين توسعه يکناپايداري جديد ، مشکل آفرينتر مي‌شود. پر کردن اين شکافها توسط مواد غير قابلنفوذي مثلرس ،بتن يا مواد نفتي مي‌تواند تاحدود زيادي از انباشته شدن آب و نفوذ آن به داخل دامنه جلوگيري کند. اين روش هم درمورد دامنه‌هاي خاکي و هم سنگي قابل اجراست و مي‌تواند هم در پيشگيري بکار رود و همدر مراحل اوليه ايجاد يک زمين لغره ، پيشرفت آن را کند يا متوقف نمايد.
غير قابل نفوذ کردن بخش دامنه
يکي از رايجترين روشهاي غير قابل نفوذ کردنسطح زمين ، پاشيدنمواد نفتي (مالج) به سطح دامنه است. مالج بهانواعي از مواد نفتي سنگين مايع اطلاق مي‌شود که معمولا جزء محصولات زايدپالايشگاه يا کارخانه‌هاي پتروشيمي است. اين روش ضمن جلوگيري از نفوذ آب به داخل دامنه ، باچسباندن ذرات خاک به يکديگر ، سطح دامنه را در برابر آثار فرسايشي باد و تا حديآب جاريمحفوظ نگاه مي‌دارد.
انواع روشهاي زهکشي آبهاي داخل دامنه
با وجود کوششي که براي جلوگيري ازنفوذ آب به داخل دامنه صورت مي‌گيرد باز هم ممکن است قسمتي از آبها از سطح دامنهنفوذ از محلي دورتر توسطآبزيرزميني به داخل دامنه حمل شود. اين آبها قبل از هر چيز با افزودن به وزننيروهاي رانشي را زياد مي‌کنند.
زهکشي ثقلي افقي
ايجاد زهکشهاي تقريبا افقي مي‌تواند نقش موثري در کاهشفشار آب داخل دامنه‌هاي سنگي و خاکي داشته باشد. از اينرو مي‌توان از اين روش همبراي پيشگيري از حرکت و هم جلوگيري از تحرک يک زمين لغزه در حال تشکيل استفاده کرد. به اين منظور در بخشهاي پاييني دامنه افقي ، با شيب ناچيزي به سمت خارج براي ايجادجريان ثقلي آب ، حفر مي‌شود.
گالريهاي زهکش
حفر نقب يا گالريهاي زهکش در دامنه‌هاي سنگي و خاکي ،مخصوصا در جاهايي که زهکشي عميق بخشهاي داخلي دامنه مورد نظر است، مفيد واقعمي‌شود. چنين گالريهايي مي‌توانند هم نقش پيش گيرنده داشته و هم در مراحل اوليهحرکت دامنه جهت جلوگيري از حرکات بيشتر آن بکار روند. کارايي گالريهاي زهکش رامي‌توان با حفرگمانه‌هاي شعاعي از داخل گالري افزايش داد.
زهکش ثقلي قايم
اين نوع زهکشي بيش از همه براي تخليه آب سفره‌هاي معلق کهبر روي يک بخش غير قابل نفوذ تشکيل شده و در زير آن لايه‌هاي نفوذپذير و بازکشيآزاد وجود دارد، بکار برده مي‌شود.
پمپاژ
حفر چاههاي عميق و پمپاژ آنها مي‌تواند بطور موقت در بهبود وضعيتدامنه ناپايدار موثر باشد. اين روش عمدتا در مورد دامنه‌هاي سنگي بکار مي‌رود.
زهکشهاي فشار شکن
حفر چاه، چاهک يا خندق (تراشه) در پايدامنه ، براي جلوگيري از افزايش بيش از حد فشار آب و بالا راندگيهاي ناشي از آن دربخشهاي مجاور پاي دامنه ، اغلب مفيد واقع مي‌شود. اين روش منحصرا در مورد دامنه‌هايخاکي و معمولا در مجاورت دامنه پايابسدهاي خاک يايجاد مي‌شود.
خندق در بالاي خاکريز
اين روش ، در مورد دامنه‌هاي خاکي حفاري شده و ياخاکريزها، مخصوصا خاکريزهايي که در دامنهايجاد مي‌شود، به کارگرفته مي‌شود و علاوه بر پيشگيري از تفرش مي‌تواند در مراحل اوليه ناپايداري نقشترميمي نيز داشته باشد.
زهکش ورقه‌اي
اين روش ، همانگونه که از نام آن پيداست، به صورت يک لايهزهکش عمل مي‌کند. در خاکريزها ، مخصوصا خاکريزهايي که در دامنه ايجاد مي‌شود، وجودلايه‌اي از مواد نفوذپذير در زير خاکريز ، ضمن زهکشي آبهاي محلي دامنه و داخلخاکريز ، از افزايش بيش از حد فشار آب در خاکريز ، جلوگيري به عمل مي‌آورد.
الکترواسمز
اين روش عمدتا در دامنه‌هاي خاکي که از لاي درست شده باشندبکار گرفته مي‌شود و ضمن تسهيل تخليه آب برمقاومت خاکمي‌افزايد. به اين منظورالکترودهايي را در عمقي که مايليم آب آن تخليه شود، قرار مي‌دهيم و جريان مستقيم بهآنها وصل مي‌کنيم. جريان باعث مي‌گردد که آب بين ذره‌اي از قطب مثبت به سمت قطبمنفي حرکت کرده و در آنجا توسط پمپاژ به خارج هدايت شود.
مواد شيميايي
مواد شميايي عمدتا در مورد دامنه‌هاي خاکيرسي بکار گرفته شده و وظيفه اصلي آنها بالا بردن مقاومت رسوبهاست. اين روش مي‌تواندبه عنوان پيشگيري ، يا در مراحل اوليه ناپايداري ، به منظور تصحيح و ترميم بکاررود

آب جاري يا آبي که از چشمه ها خارج مي شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي تواند به ...

آشنايي از آبکشي عمدتا براي پائين بردن سطح ايستابي و خشک نگاهداشتن محيط کار استفاده مي‌شود. از اين روش همچنين جهت کاستن از فشار آب نشتي در دامنه‌ها و ک ...

دانلود نسخه PDF - الکترواسمز