up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله الياف نامحلول PDF
QR code - الياف نامحلول

الياف نامحلول

شناخت اصطلاحات غذائي

وقتي شما در مورد تغذيه و مواد غذايي با همسايه تان، فروشنده مواد غذايي، دامپزشک يا متخصص پرورش دام صحبت مي کنيد مهم است که هر دو به يک زبان صحبت نماييد و مفاهيم شخص ديگر را درک کنيد. شما فهرستي از مفاهيم اصطلاحات رايج مواد غذايي را وقتي که در مورد تغذيه در حال صحبت، يا در حال خواندن گزارشات آزمايشگاه ، مقالات يا بر چسب هاي غذايي هستيد، خواهيد يافت.
● (Acid Detergent fiber (ADF: (الياف نامحلول در محلول پاک کننده اسيدي)
بخش فيبري، با قابليت هضم پايين علوفه مي باشد. ADF شامل گلينن و سلولز است.
علوفه هاي با ADF زياد نسبت به علوفه هايي که سطح پايين تر ADF دارند از انرژي قابل پايين تري برخوردار مي باشند. با افزايش سطح ADF سطح انرژي قابل هضم کاهش مي يابد.
● (Acid Detergent Insoluble Nitrogen (ADIN : (ازت نامحلول در محلول پاک کننده اسيدي)
معيار مورد استفاده براي تخمين اثر حرارت دهي اضافي بر علوفه هاست . بخش ADIN درعلوفه هاي آسيب ديده در اثر حرارت ناشي از فرآيندهاي پلت کردن، سيلو کردن يا بسته بندي کردن علوفه هاي با ميزان رطوبت بالا، افزايش مي يابد. ADIN به بخشي از ازت که به بخش فيبري راه يافته است اطلاق مي شود. و مي تواند به صورت درصدي از کل ماده خشک يا درصدي از ازت کل بيان شود.
● (AcidDetergent Insoluble Protein (ADIP: (پروتئين نامحلول در شوينده اسيدي)
بخش پروتئين نامحلولي است که به صورت درصدي از پروتئين کل بيان مي شود. اصولاً آسيب حرارتي قابليت دسترسي پروتئين خام را براي حيوان کاهش مي دهد. تخمين زده شد ه است که ۷۰ درصد از پروتئين همراه با فيبر براي حيوان غير قابل استفاده مي ماند.
● By – Pass Protein : (پروتئين عبوري)
به طور کلي به بخشي از پروتئين غذا که در شکمبه تجزيه نشد ه اما در شيردان (همچنين به عنوان پروتئين غير قابل تجزيه شکمبه اي و پروتئن عبوري نسبت داده شده است ) هضم شده اطلاق مي شود.
● Carbohydrates: (کربو هيدرات)
ترکيبات شيميايي شامل کربن، هيدروژن و اکسيژن هستند. اينها شامل قند، نشاسته، سلولز و ديگر مواد مرتبط مي باشند. کربوهيدرات منبع اصلي انرژي در غذاي دام محسوب مي شود.
● Cellulose: (سلولز)
از عمده ترين مواد ساختماني در ديواره سلول هاي گياهي که مي تواندن توسط ميکروارگانيسم ها در شکمبه استفاده شود، سلولز مي باشد.
● Chclated Mineral: (مواد معدني کليت شده)
محصولات تهيه شده به صورت تجارتي که شامل يک عنصر معدني ضروري در کمپلکس شيميايي با يک پروتئين، پپتيد يا يک اسيد آمينه است. ترکيب سست شيميايي به شکلي است که براي جذب روده قبل از اينکه جذب شوند مي گذرند. مواد معدني کليت شد به شکل آماده جذب اتلاف مي شوند و ادعا نمي شود که براي جذب از لوله گوارش نياز به مهيا شدن داشته باشند.
● Concentrates: (کنسانتره ها)
غذاهاي با انرژي بالا و فيبر پايين، براي مثال جو، يولاف، گندم، کنجاله کانولا، کنجاله سويا و ملاس.
● Crude fiber: (فيبر خام)
يک روش شيميايي مورد استفاده براي توصيف بخش غير قابل هضم مواد گياهي مي باشد. هرچند بعضي از اين مواد مي توانند تا حدودي توسط ميکروارگانيسم ها در شکمبه هضم شوند. خوراکهاي با ميزان فيبر خيلي بالا و انرژي خيلي پايين و از ارزش زيادي ندارند. تجزيه کردن آن در خوراک نشخوارکنندگان در حال کاهش است. اما براي تک معده اي ها هنوز به طور معمول استفاده مي شود.
● Crude Protein: (پروتئين خام)
مقدار کل پروتئين موجود توسط کل ازت موجود در آن ماده محاسبه مي شود. در گزارشات آزمايشگاهي جدول هاي غذايي و بر چسب هاي غذايي از پروتئين خام استفاده مي شود. به طور متوسط پروتئين ها شامل ۱۶ درصد ازت از طريق ضرب درضريب ۲۵ ۶ به درصد پروتئين تبديل مي شود.
● (Digestible Energy (DE: (انرژي قابل هضم)
انرژي خام منهاي اتلاف انرژي از طريق مدفوع را انرژي قابل هضم مي گويند.
● (Digestible Protein (DP: (پروتئين قابل هضم)
مقداري از پروتئين خام که توسط حيوان جذب شده است. ( پروتئين خام منهاي اتلاف پروتئين در فضولات ) را پروتئين قابل هضم گويند.
● Digestion: (هضم)
به کل تغييرات اعمال شده بر غذا در لوله گوارش تا شکسته شدن محصول و جذب از طريق لوله گوارش جهت استفاده حيوان اطلاق مي شود.
● DryMatter: (ماده خشک)
● وزن کل غذا منهاي وزن آب موجود در غذا
(Equivalent crudeprotein from non- protein sources (ECP from NPS
● مقدار پروتئين خام از منابع غير پروتئيني (ECP از NPS )
مقادير تئوري پروتئين خام از ترکيبات NPN : براي مثال اوره داراي ۴۵ درصد ازت شامل ۲۸۱ درصد پروتئين خام است. ( ۲۸۱%= ۲۵ ۶ × ۴۵% )
● Escape Protein: (پروتئين گذري)
به قسمت پروتئين عبوري مراجعه کنيد.
● Feed Efficiency: (بازده خوراک)
پوند ( کيلوگرم ) غذاي مورد نياز براي توليد يک واحد محصول، نظير يک پوند ( کيلو گرم ) افزايش وزن بدن، يا يک پوند ( کيلوگرم ) شير يا دو جين تخم مرغ را بازده خوراک نامند.
● (Gross Emerge (GE: (انرژي ناخالص يا انرژي کل)
کل انرژي موجود در غذا توسط ميزان گرماي توليد شده وقتي که يک غذا به طور کامل در بمب کالري متر اکسيد مي شود، تعيين مي گردد. اين معيار زماني که انرژي ناخالص در غذاهاي رايج تا حدودي يکسان باشد مفيد نبوده، براي مثال GE درکاه يولاف مساوي است با GE در دانه يولاف.
● Heat Damage: (آسيب حرارتي)
در نتيجه حرارت دادن غذا، اتصال ازت به بخش فيبري غذا تا حدودي يا به طور کامل باعث غيرقابل دسترسي شدن آن مي شود. همچنين انرژي قابل هضم ممکن است کاهش يابد و تأثير کلي آن باعث کاهش کيفيت و ارزش غذايي مي شود. به قسمت ازت نامحلول در شوينده اسيدي مراجعه کنيد.
● Hemi – Cellulose: (همي سلولز)
بخش پلي ساکاريدي موجود در ديواره سلولي گياه مي باشد. اين ترکيب مشابه سلولز بوده اما به طور جزيي در شکمبه قابل هضم است.
● Invitro : (آزمايشگاهي)
به آزمايشهايي که در لوله هاي آزمايش يا خارج از بدن موجود زنده انجام مي شود، گويند. مطالعه هضم مواد از طريق Invitro در آزمايشگاه انجام مي شود نه بر روي حيوان
● Lignin: (لگنين)
يک ماده غير قابل هضم پيچيده که در بخش هاي چوبي گياهان نظير چوبه بلال ، پوسته ها و بخش فيبري ساقه و برگ گياهان وجود دارد.
● Mega caloric: (مگا کالري)
واحدي براي توصيف مقادير انرژي است . ۱ مگا کالري ( M C A L ) = ۱۰۰۰ کيلوکالري ( K C A L ).
(Metabolizable Energy (ME: (انرژي متابوليسمي)
انرژي کل منهاي ( اتلاق انرژي در فضولات، ادرار و گازهاي قابل احتراق « متا ن » )
Mg kg: (ميلي گرم کيلو گرم)
واحد بيان کننده غلظت است . اين همان قسمت ميليون ( P P M ) مي باشد. چون يک کيلو ، يک ميليون ميلي گرم است.
● Moisture – free Basis: (بر پايه صد در صد خشک يا بدون رطوبت)
غلظت يک ماده مغزي در غذايي که به طور کامل خشک است. بيان ميزان مواد مغزي در اين روش به ما اجازه مي دهد تا غذايي که مقدار رطوبت متفاوت دارند را با هم مقايسه کنيم. براي تبديل مقادير صد در صد خشک به مقادري as- fed (همان طوري که مصرف مي شود) از فرمول زير استفاده مي کنيم.
۱۰۰ مرطوب ۱۰۰% * (خشک) مقدار آناليز شده= (A s- Fed) مقدار آناليز شده
● National Research council (NRC) Tables: (جداول انجمن ملي تحقيقات يا (NRC))
مجموعه جداول منتشر شده توسط انجمن ملي پژوهش هاي آکادمي ملي علوم (ايالات متحده) است که مقاديري ازهر ماده مغذي مورد نياز يک حيوان را براي نگهداري،رشد و توليد به ما ارائه مي دهد.
● NetEnergy: (انرژي خالص)
انرژي کل منهاي (اتلاف انرژي درمدفوع، ادرار، گازهاي قابل احتراق و اتلاف حرارتي )
اين مقدار انرژي است که حيوان براي نگهداري بدن، توليد گوشت، چربي يا پشم و انجام کار در اختيار دارد.
● (Neutral Detergent Fiber (NDF: (الياف نامحلول در محلول پاک کننده خنثي)
معمولاً ديواره سلولي نام دارد. NDF به سنجش سلولز، همي سلولز، گلنين، سيليس، تانن ها و کوتين ها اطلاق مي شود. يک ارزيابي دقيق از اجزاي فيبري غذا به ما مي دهد.
● Nitrate poisoning: (مسموميت ازتي)
اثرات نا مطلوب متحمل شده بر گاو ناشي از مصرف مواد غذايي با نيترات يا نيتريت بالا است. ميکروبها در شبکه نيترات را به نيتريت تبديل مي کند. مسموميت وقتي رخ مي دهد که نيترات به جريان خون جذب شده و هموگلوبين انتقال دهنده اکسيژن را به مِت هموگلوبين تغيير مي دهد که در اين حالت نمي توان اکسيژن را از شش ها به بافت انتقال دهد و حيوان از کمبود اکسيژن رنج مي برد.
● (Non- Proteion Nitrogen (NPN: (ازت غير پروتئيني)
نيتروژني است که از ديگر منابع پروتئيني تامين مي گردد و مي تواند توسط نشخوار کننده به پروتئين حيواني تبديل شود. منابع NPN ترکيباتي مثل اوره ، بيورت و آمونياک هستند.
● Nutrient: (مواد مغذي)
يک عنصر، ترکيب يا گروهي از ترکيبات مي توانند به عنوان يک ماده خوردني توسط حيوان استفاده شوند.
● OrganicMatter: (ماده آلي)
وزن کل غذا منهاي وزن ماده معدني (خاکستر) در غذا را ماده آلي نامند.
● Palatability: (خوش خوراکي)
● طعم مناسب و درجه قابليت پذيرفتن يک غذا براي دام.
▪ PH:
درجه اسيدي يا قليايي يک محلول را PH مي گويند. نظير تخمير در سيلو، PH از حد خنثي ( ۷=PH ) کاهش مي يابد. سطح PH اسيديته و بيشتر از ۷ قليايي مي باشد. تخمير بيشتر که درسيلو رخ مي دهد، PH پايين تر مي رود.
PH پايين تر باعث اسيد بيشتر مي شود. حفاظت مناسب از سيلو به طور عمده به ميزان رطوبت و PH وابسته است. در سيلوي با رطوبت بالا( ۶۰ تا ۷۵ درصد) PHبايد زير ۵ ۴ باشد. در سيلوي با رطوبت پايين تر از ( ۵۰ درصد) PH ممکن است بالاتر باشد.
▪ PPM:
اختصار براي قسمت در ميليون است. ۱ ميلي گرم در کيلوگرم = PPM ۱ =۱پوند در ميليون پوند.
● Probiotics: (پروبيوتيک ها)
در مقابل آنتي بيوتيک ها مي باشند. عملکرد يک پروبيوتيک بهبود در رشد و گسترش طبيعي جمعيت ميکروبي مطلوب در لوله گوارش و اجازه دادن به آنها جهت حفظ برتري بر ارگانيسم هاي نامطلوب مي باشد. يک پروبيوتيک مي تواند يک کشت زنده اي از گونه اي باکتريايي، يک محصول بي جان ( غير زنده ) ناشي از تخمير ميکروبي يا يک عصاره با منشاء گياهي مي باشد.
● Proteins: (پروتئين ها)
ترکيبات شامل کربن، هيدروژن ، اکسيژن ، ازت و بعضي موارد گوگرد و فسفر مي باشد. پروتئين ها از ترکيبات مختلف اسيدهاي آمينه که براي رشد، شيردهي و توليد مثل ضروري اند ساخته شده اند.
● Rumen: (شکمبه)
نخستين و بزرگترين بخش معده حيوانات نشخوار کننده است.
● (Rumen Degradable Protein (RDP: (پروتئين قابل تجزيه در شکمبه)
بخشي از پروتئين مصرف شده که در شکمبه هضم مي شود.
(Rumenundegradable protein (RUP: (پروتئين غير قابل تجزيه در شکمبه)
بخشي از پروتئين مصرف شده که در شکمبه هضم نمي شود.
● Starch: (نشاسته)
جزء ترکيبات هيدراتي موجود در ماده خشک دانه، شامل رشته هاي بلند از مولکولهاي گلوکز است که به آساني توسط حيوان شکسته مي شود.
● Supplement: (مکمل)
محصولي که شامل سطوح بالايي از يک يا چند ماده مغذي است و براي تکميل يا پيشگيري از کمبود آن ماده مغذي تغذيه مي شود.
● (Total Digestible Nutrients (TD: (کل مواد مغذي قابل هضم)
همه مواد مغذي قابل هضم که شامل پروتئين ، چربي ، کربوهيدرات و فيبر است. اين تقريباً مقدار انرژي غذا را نشان مي دهد. يک کيلوگرم TDN برابر با ۴ ۴ مگاکالري انرژي قابل هضم ( DE ) است.
● Tress Minerals: (مواد معدني کم نياز)
عناصر معدني که به مقدار کم براي استفاده حيوان مورد نياز است . مثل کبالت، يد، روي، منگنز و مس.

الياف کربن نسل جديدي از الياف پر استحکام است . اين مواد از پروليز کنترل شده گونه هايي از الياف مناسب تهيه مي شود ؛ به صورتي که بعد از پروليز حداقل ۹۰ ...

●الياف شيشه الياف شيشه مشهورترين تقويت كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت مي باشد و انواع مختلفي از آن بصورت تجاري وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند ...

● تاريخچه از آغاز پيدايش انسان ، همواره چگونگي پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصريها نزديک به ۵۵۰۰ سال پيش هنر ريسندگي و بافندگي پنبه را آموختن ...

● الياف طبيعي اليافي كه از منابع طبيعي مانند معادن، حيوانات و گياهان بدست مي آيند، در گروه الياف طبيعي قرار مي گيرند. مصريان باستان از كامپوزيتهاي الي ...

اگرچه اكثر الياف مورد استفاده در صنعت كامپوزيت از جنس شيشه مي باشد ولي مدول آن نسبتا پايين است. در سالهاي پيش تلاشهاي زيادي انجام گرفت تا تقويت كننده ...

همچنين نياز است كه غلظت انرژي براي تليسه هاي زايش اول بالاتر باشد كه اينمساله به علت مصرف كمتر آن ها و انرژي اضافي مورد نياز براي رشدشان مي باشد. به ا ...

● مقدمه پشم از اليافي حيواني است كه از بدن گوسفند به دست آيد. امروزه بيش از ۲۰۰ نژاد گوسفند در دنيا شناخته شده كه اكثر آنها از نظر توليدات تجاري و اقت ...

به اين صورت پشم پشت، سرو گردن، زير شكم، دست و پا، شانه، پهلو. در اين تقسيم بندي، بدترين قسمت، پشم دست و پا و بهترين قسمت پشم پشت حيوان است چون با زمين ...

دانلود نسخه PDF - الياف نامحلول