up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله الفباي فيزيک PDF
QR code - الفباي فيزيک

الفباي فيزيک

الفباي فيزيک - انرژي الکتريکي

● بار الکتريکي ...
وقتي تکه اي از پلاستيک را با يک پارچه مالش دهيد، نيرويي درآن بوجود مي آيد که مي تواند اجسام سبک را به حرکت در آورد. در اين حالت، تکه هاي پلاستيک، بار الکتريکي گرفته و باردار مي شوند.
بار الکتريکي هر تکه پلاستيک، به آن انرژيي مي دهد که براي مدتي در پلاستيک ذخيره مي شود .به اين انرژي، انرژي پتانسيل الکتريکي مي گويند.
▪ دو نوع بار الکتريکي وجود دارد...
دو نوع بار الکتريکي وجود دارد که هر دو نوع آن مي توان اجسام سبک را بلند کرده وجرقه توليد کند. اين بارها، بار مثبت و بار منفي ناميده مي شوند.
● نيروي ميان بارها
ميله هايي از جنس پلي تن واََََسِتات را باردار کنيد وآنها را بر روي دو شيشة ساعت به حال تعادل در آوريد به طوري که آزادانه بچرخند. اکنون يک ميلة پلي تني را باردار کرده وآن را به ترتيب به ميله هاي پلي تني واستاتي نزديک کنيد. در حالت اول، ميله ها يکديگر را دفع و در حالت دوم طرف چپ ديده يکديگر را جذب مي کنند. بنابراين، نتيجه مي گيريم که نوع بار روي دو ميله متفاوت است.
● عايقها ( نا رساناها ) ...
پلاستيک و موادي مانند آن را اجازه نمي دهند بار الکتريکي در آنها حرکت کند، عايق يا نارسانا مي نامند. به الکتريسيته اي که حرکت نداشته باشد، الکتريسيتة ساکن مي گويند.
● رساناها ...
رساناها (مانند فلزات )، موادي هستند که بار الکتريکي مي تواند به طور آزادانه در آنها حرکت کند.
● ذخيره کردن بار الکتريکي
خازنها خازنها، اجزايي الکترونيکي هستند که براي ذخيرة بار الکتريکي مورد استفاده قرار مي گيرند، همچنين از خازنه براي جدا کردن جريان متناوب ( a.c )از جريان مستقيم ( d.c )استفاده مي شود.
● اندازه گيري انرژي پتانسيل الکتريکي
انرژي پتانسيل الکتريکي بر حسب ولت اندازه گرفته مي شود.
براي برسي اين موضوع، دستگاه الکتروسکوپ وسيلة مناسبي است. در الکتروسکوپ براي آشکار کردن بار الکتريکي از يک ورقة نازک طلا استفاده مي شود. اين ورقه بسيار سبک بوده و به يک ميلة فلزي وصل است. چنانچه بار بر روي کلاهک اين وسيله قرار بگيرد ( يا به آن نزديک شود )، ورقةطلا از ميلة فلزي جدا شده وبالا مي رود.
● بارها، اتمها و الکترونها
ما با اين نظريه که تمام مواد از اتمها تشکيل شده اند و اتمها بسيار کوچک اند، آشنايي داريم .تا اينکه ذرة کوچکتر از اتم نيز کشف شد. اين ذره بار منفي داشت و دو هزار مرتبه کوچکتر از سبکترين اتم بود و نام آن الکترون است.
تمام اتمها هستة خيلي کوچک وسنگيني در مرکز خود دارند و بار اين هسته مثبت است. اگر چه هستة اتم خيلي سنگينتر از الکترونهاست امّا مقدار آن با بار الکترون برابر است. يک اتم در حا لت عادي بدون بار است، زيرا بار (+) هسته با بار (-) الکترونها خنثي مي شود.
● نظرية الکتروني بار الکتريکي
هر جسم ، تعداد زيادي بار مثبت ومنفي دارد. با مالش دادن ماده، تعادل ميان بارها به هم مي خورد وجسم باردار مي شود. بنابراين، بايد توجه کرد که در اثر مالش دادن اجسام، بار توليد نمي شود بلکه تعادل بارها به هم مي خورد.
● بار الکتريکي در حال حرکت
به طور کلي، دو نوع الکتريسيته وجود دارد : الکتريسيتة ساکن که به وسيلة مالش ايجاد مي شود و الکتريسيتة جاري که به وسيلة باتريها و مولدها توليد مي شود. مي شود. وقتي طرف راست وچپ عوض حرکت الکترونها موجب ايجاد جريان الکتريکي است.
● جريان الکتريکي در سيمها
در يک سيم مسي چندين ميليون الکترون وجود دارد. اگر دو سر آن را به دو قطب مثبت ومنفي يک باتري وصل کنيم، تعدادي از الکترونها به طرف قطب مثبت سيم حرکت مي کند. اين حرکت الکترونها موجب ايجاد جريان الکتريکي مي شود.
● کولن و آمپر ...
کولن و آمپر به تر تيب يکاهاي اندازه گيري بار وجريان الکتريکي هستند.
بار الکتريکي بر حسب کولن اندازه گيري مي شود. يک کولن بار برزگي است، به طوري که در يک کولن بار منفي، تعداد ۱۰ ^۱۸ الکترون وجود دارد.
جريان الکتريکي بر حسب آمپر اندازه گيري مي شود وچون جريان الکتريکي حرکت بارهاي الکتريکي است، بنابراين کولن وآمپر با هم رابطه دارند.
● پيلها و ولتاژها
پيلها دو ترمينال (قطب ) دارند که ترمين۰ال مثبت (+) ترمينال منفي (-) ناميده مي شوند.
فعاليت شيميايي داخل پيلها موجب مي شود که در ترمينال مثبت تجمعي از بارهاي مثبت ودر ترمينال منفي تجمعي از بارهاي منفي وجود داشته باشد.
اختلاف ميان انرژي دو سر ترمينالها را اختلاف پتانسيل ( p.d ) مي نامند.
● نيروي محرکة الکتريکي e.m.f....
وقتي که بار الکتريکي از ميان باتري مي گذرد، باتري انرژي مي گيرد. ودر مدار خارج از باتري مصرف مي شود.
انرژي تأمين شده براي هر کولن بار الکتريکي را نيروي محرکة الکتريکي (e.m.f.) باتري مي نامند. نيروي محرکة الکتريکي را بر حسب ولت ( V ) اندازه مي گيرند.
● باتريها
يک باتري از به هم بستن چند پيل به يکديگر تشکيل مي شود.
براي توليد جريان هاي زياد که در اتومبيلها مورد نياز است از باتريهايي که محتوي مايعات هستند، استفاده مي شود.
باتريهاي سرب اسيد نمونه اي از اين باتريها هستند.اگر چه اين باتريها گران قيمت هستند اما مي توان آنها را پس از تخليه، مجدداً پر کرد.
به پبلهايي که انرژي آنها را مي توان توسط منبع ديگري تأمين کرد، پيلهاي قابل شارژ گفته مي شود.
● مدارهاي الکتريکي
به کمک يک منبع تغذية کم ولتاژ ودو قطعه سيم، لامپي را روشن کنيد. اين اتصال منبع به لامپ، يک مسير بستة رسانا ايجاد مي کند که الکتريسيته مي تواند در ‎آن مسير جاري شود. اين اتصال را مدار الکتريکي مي نامند.
● روشن شدن دو لامپ به طور همزمان
لامپها پشت سرهم و در يک خط به هم وصل شده اند. يعني اتصال لامپها سري است. بنابراين، جريان الکتريکي ابتدا از يکي از لامپها عبور کرده و سپس از لامپ دوم مي گذرد.
دراين قسمت با استفاده از يک سيم اضافي، روش ديگري براي روشن کردن لامپها مطرح مي کنيم. در اين روش، لامپها به طور موازي به هم وصل مي شوند وهر لامپ به طور مستقيم به باتري وصل است. دراتصال موازي، هر دو لامپ به صورت پر نور روشن مي شوند، واگر يکي از لامپها برداشته شود لامپ ديگر خاموش نمي شود.

کاني کانيها ترکيبات طبيعي هستند که طي فرايندهاي زمين شناختي بوجود مي آيند. واژه کاني به ترکيباتي اطلاق مي گردد که از يک سو ترکيب شيميايي و از سوي دي ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شدهاست.اولين ليزر جهان توسط تئود ...

فيزيک ذرات بنيادي يکي از شاخه‌هاي علم فيزيک مي‌باشد، که به بررسي اين که ماده از چه چيزي ساخته شده‌است مي‌پردازد. در اين شاخه از فيزيک به بررسي ماده در ...

شيمي فيزيک (Physical chemistry) بخشي از علم شيمي است که در آن ، از اصول و قوانين فيزيکي ، براي حل مسائل شيميايي استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر ، هدف از ...

فيزيک پزشکي به معني کاربرد فيزيک در حرفه پزشکي است، مانند راديوگرافي ، سونوگرافي ، بينايي سنجي و غيره. چون بيوفيزيک به معني فيزيک حيات است، فيزيک پزشک ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است.اولين ليزر جهان توسط تئو ...

مکانيک کلاسيک يکي از قديميترين و آشناترين شاخه هاي فيزيک است. اين شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرايط سکون و حرکت آنها تحت تاثير نيروهاي داخلي ...

واژه پلاسما به گاز يونيزه شده اي اطلاق ميشود که همه يا بخش قابل توجهي از اتمهاي آن يک يا چند الکترون از دست داده و به يونهاي مثبت تبديل شده باشند. يا ...

دانلود نسخه PDF - الفباي فيزيک