up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله الفباي فيزيك انرژي PDF
QR code - الفباي فيزيك انرژي

الفباي فيزيك انرژي

●ذخيره انرژي به شكلهاي مختلف
انري ذخيره شده در اجسام را انرژي شيميايي مي نامند. انرژي ذخيره شده در اجسامي كه درارتفاع بالايي قرار دارند ، انرژي گرانشي ناميده مي شود. انرژي ذخيره شده در اجسام كشسان را انرژي كشساني مي نامند.
۱ انرژي پتانسيل
انرژي شيميايي ، گرانشي وكشساني مي توانند توسط اجسام ذخيره شوند، اين انرژيها كه قابليت انجام كار را دارند، انرژي پتانسيل ناميده مي شوند.
۲ انرژي جنبشي
انرژي يك جسم متحرك را انرژي جنبشي مي نامند. انرژيهاي ذخيره شده مي توانند موجب حركت اجسام شوند.
●انواع ديگر انرژي
گرما، نور وصوت از انواع ديگر انرژي هستند كه از جايي به جاي ديگر منتقل مي شوند. گرما انرژي را از اجسام گرم به اجسام سرد منتقل مي كند. نور انرژي را از لا مپها يا خورشيد به نقاط دورتر منتقل مي كند. صوت انرژي را از ارتعاشات يك جسم صدادار به نقاط دورتر منتقل مي كند. انرژي الكتريكي نوع ديگري از انرژي است كه مي تواند به راحتي منتقل شود.
●تبديلات بيشتر انرژي
انرژي مي تواند به راحتي به نوع ديگر تبديل مي شود. انرژي ذخيره شده مي تواند آزاد شده و به انرژيهايي تبديل شود كه براي ما كار مفيد انجام دهند. در تبديل انرژيها هميشه مقداري انرژي به صورت انرژي گرمايي به هدر مي رود. منشأ انرژي كجاست ؟
۱ منبع انرژي روزانه …
بخش اعظم انرژي روزانهٔ مورد مصرف ما توسط نور خورشيد تأمين مي شود. اين انرژي بايد به انواع ديگري از انرژي تبديل شود تا بتوان از آن استفاده كرد.
فوتوسنتز گياهان سبز انرژي نور خورشيد را جذب كرده و آن را به انرژي شيميايي تبديل مي كنند.
فوتوسل فوتوسل وسيله اي است كه انرژي نوري را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند.
۲ منابع انرژي فسيلي ...
نفت، زغال سنگ و گازهاي طبيعي قسمت عمده اي از انرژي مورد نياز ما را به صورت انرژي شيميايي ذخيره شده تأمين مي كنند.
۳ چند منبع انرژي ديگر ...
مواد راديو اكتيو (پرتوزا) ، به خصوص اورانيوم، منابعي از انرژي هستند كه مي توانند به گرما و الكتريسيته تبديل شوند.
هستهٔ مذاب زمين مقدار زيادي انرژي گرمايي دارد و گاهي گرماي ن به سطح زمين نيز مي رسد.
۴ انرژي حاصل از خورشيد و ماه ...
از جزر و مد درياها كه توسط حركت خورشيد و ماه ايجاد مي شوند، مي توان براي چرخاندن توربينها و توليد الكتريسيته استفاده كرد.
●پايستگي انرژي (بقاي انرژي )
ماشين كوكي كوچكي را در نظر بگيريد كه فنرش را كوك مي كنيم و شتاب مي گيرد. انرژي كشساني فنر به انرژي جنبشي و گرمايي (كه كمي ماشين را گرم مي كند )تبديل مي شود. مجموع انرژي جنبشي و گرمايي ايجاد شده با مقدار انرژي كشساني فنر (كه آزاد مي شود ) برابر است.
يكاي اندازه گيري انواع انرژي ژول (J) است. اگر فنر ۲۰ ژول انرژي كشساني را از دست بدهد، اين ۲۰ ژول انرژي بايد بهصورت گرمايي و جنبشي ظاهر شود. بنابراين انرژي از بين نمي رود بلكه از نوعي به نوع ديگر تبديل مي شود. اين اصل را كه انرژي از بين نمي رود وتوليد نيز نمي شود، بلكه از نوعي به نوع ديگر تبديل مي شود، « اصل بقاي انرژي يا پايستگي انرژي » مي نامند.
●انتقال انرژي
كار . وقتي جسمي جا به جا مي شود. در اين حالت ، مي گوييم كه كار انجام داده ايم. درحين انجام كار، انرژي منتقل مي شود.
مقدار كار انجام شده را با را بطهٔ زير مي توان بدست آورد :
تغيير مسافت درجهت اعمال نيرو × نيرو = كار انجام شده
غلبه بر نيري گرانش . براي انكه جسمي را از روي زمين برداريم بايد كار انجام بدهيم. يعني براي غلبه بر كشش گرانشي بايد نيرويي مصرف كنيم و جسم را بالا ببريم.
●توان
يك شخص يا يك موتور قوي مي تواند كار را سريعتر انجام بدهد. توان ( يا قدرت ) به عنوان كار انجام شده در ثانيه تعريف مي شود و مقدار آن را مي توان از معادلهٔ زيرحساب كرد :
P =W t يا زمان لازم براي انجام كار كار انجام شده =توان
مثال : اگر شخصي براي بلند كردن يك وزنه ، ۸۰۰ژول كار را در مدت ۱۰ ثانيه انجام دهد، مي گوييم كه توان بازوهاي او برابر است با : وات ۸۰ = ثانيه ژول ۸۰ =۱۰ ۸۰۰ . ۰وات به جاي ثانيه ژول به كار مي رود ).
انرژي نوري
نور حامل انرژي است .اجسامي كه از خود نور گسيل ميكنند را اجسام نوراني ( منير) مي نامند. اما اغلب اجسام نوراني نيستند و نمي توانند از خود نور گسيل كنند. اين نوع اجسام را غير نوراني ( مستنير ) مي نامند. ما اجسام غير نوراني را به دليل بازتابانيدن نور مي توانيم ببينيم.
نوري كه اجسام نوراني گسيل مي كنند، با سرعت خيلي زيادي ( Km s ۳۰۰۰۰۰ ) از آنها دور مي شود و انرژي را مانند موج الكترومغناطيسي با خود منتقل مي كند. برخي از مواد مي توانند انرژي نوري را به انواع ديگر تبديل كنند. در فيلمهاي عكاسي براي ثبت تصوير از انرژي نوري استفاده مي شود.
ذره بين . يك عدسي مي تواند تصويرهاي متفاوتي را تشكيل بدهد. اگر يك عدسي را نزديك چشم خود بگيريد و آن را روي شست خود كانوني كنيد ( تنظيم كنيد )، تصوير شست خود را به صورت مستقيم و بزرگتر خواهيد ديد. اين نوع تصوير را نمي توان بر روي يك پرده نمايش داد وآن را تصوير مجازي مي نامند.
تصاوير در آينه. اگر در مقابل يك آينه بايستيد وچشم چپ خود را ببنديد، خواهيد ديد كه تصوير شما چشم راست خود را مي بندد. بنابراين، چهرهاي كه شما از خودتان در آينه مي بينيد با چهره اي كه ديگران از شما مي بينند ، تفاوت دارد .زيرا سمت راست شما در آينه، مي شود، مي گويند تصوير در آينه داراي واروني جانبي است.

اصولاً اتصالات نيم رسانا - فلز جزو لازمه تمامي قطعات الکترونيکي اند. چگونگي و رفتار اتصالات الکتريکي به غلظت سطح نيم رسانا (Si) ، تميزي سطح و واکنش ها ...

حدود ۲۰۰ ميليارد کهکشان که هر کدام داراي تقريبا ۲۰۰ ميليارد ستاره است بوسيله تلسکوپها قابل تشخيص است. اما اين تعداد فقط ۴ درصد از محل گيتي را تشکيل مي ...

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

فيزيك پزشكي به معني كاربرد فيزيك در حرفه پزشكي است، مانند راديوگرافي ، سونوگرافي ، بينايي‌سنجي و غيره. چون بيوفيزيك به معني فيزيك حيات است، فيزيك پزشك ...

نيلز بور (۱۹۶۲-۱۸۸۵)، از بنيانگذاران فيزيك كوانتوم، در مورد چيزي كه بنيان گذارده است، جمله اي دارد به اين مضمون كه اگر كسي بگويد فيزيك كوانتوم را فهمي ...

● نظريه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضيح ارائه شده درباره منشأ جهان مي باشد که بطور گسترده پذيرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسيار پر انرژي و پر حرارات ...

دوگانه بودن خواص نور ، يكي از مهم ترين عامل جذب ديگران به خود بوده است . الكترون ها نيز همانند نور داراي خواص موجي و مادي مي باشند ، هنگامي كه الكترون ...

اين آژانس که يک سازمان نوين در بخش تأمين انرژي به شمار مي رود، قرار است براي دسترسي و توليد اين گونه انرژي ها در سراسر جهان، کمک هاي عملي خود را در اخ ...

دانلود نسخه PDF - الفباي فيزيك انرژي