up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله اكولوژي كيلكاي آنچوي PDF
QR code - اكولوژي كيلكاي آنچوي

اكولوژي كيلكاي آنچوي

اكولوژي كيلكاي آنچوي (Clupeonella engrauliformis ) و بررسي تغييرات تركيب گونه اي صيد تجاري آن

ماهيان كيلكا از گونه هاي باارزش و واجد اهميت شيلاتي در درياي خزر است و قسمت بزرگي از چرخه غذايي درياي خزر را در بر مي گيرند، و بعنوان نان در سفره غذايي در ياي خزر تجلي ميكنند .
دسته هاي بزرگي از آنها بوسيله ماهيان خاوياري ، سگ آبي ، زالونها ، سوف و آزاد ماهيان خورده مي شود . در درياي خزر سه گونه ماهي كيلكا زيست ميكند كه از جنس CLUPEONELLA وابسته به خانواده شگ ماهيان CLUPEIDAE مي باشند:
۱ كيلكاي معمولي Clupeonella delicatula
۲ كيلكاي آنچوي C . engrauliformis
۳ كيلكاي چشم درشت C.grimmi
● ماهي شناسي:
كليد اصلي تشخيص ماهيان اين جنس ، وجود فلسهاي تغيير شكل يافته لب تيز در زير شكم از گلو تا مخرج و بلند بودن شعاع آخر باله مخرجي است.
كيلكاي آنچوي Clupeonella engrauliformis
بدن كيلكاي آنچوي نسبت به گونه هاي ديگر اين جنس كشيده تر و گردتر است . باله پشتي داراي سه شعاع باله سخت و ۱۲ شعاع باله نرم مي باشد. باله مخرجي داراي سه شعاع باله سخت و ۱۵ تا ۱۶ شعاع باله نرم است.
خار شكمي رشد و نمو كمي داشته و تعداد آنها ۲۸ عدد مي باشد . زائده هاي كمان برانشي ۵۷ تا ۶۳ عدد بوده و مهره ها ستون فقرات ۴۴ تا ۴۷ عدد است . عر ض بدن كوتاه و نسبتآ استونه اي اين ماهي از ۱۹ درصد طول كلي آن تجاوز نمي كند. رنگ بدن در طرفين تيره است . سرعت رشد و نمو آن فوق العاده زياد است.
طول كلي آن ممكن است به ۱۵۵ تا ۱۶۵ ميليمتر هم برسد . ميانگين وزن ۱۰ تا ۱۸ گرم و حداكثر وزن اندازه گيري شده ۲۶ گرم بوده است.
● زيست شناسي:
كيلكاي آنچوي از ماهيان گرما دوست بوده كه در درجه حرارت آب ۲۸ – ۵ ۴ درجه سانتي گراد پراكنش دارد و بومي قسمت مياني و بويژه جنوب درياي خزر است و تقريبآ هيچ وقت به بخش شمالي درياي خزر مهاجرت نمي كند.
اين گونه در فواصل دور از ساحل زيست مي كند و بندرت به ساحل نزديك ميشود و در ۲ تا ۳ سالگي بالغ مي گردد.
كيلكاي آنچوي در آبهاي باز بدون نزديكي به ساحل تخمريزي مي كند و از خليج ها ، نواحي كم عمق، جاييكه عمق آب كمتر از ۱۰ متر و شوري آب كمتر از ۸ در هزار باشد ، اجتناب مي كند و تنها در دسته هاي خيلي كوچك وارد مناطق كم عمق شمال در ياي خزر مي شود و بيشتر نواحي كم عمق و شور ناحيه جنوبي را ترجيح مي دهد. تراكم بيشتر آن بالاي منطقه مركزي و جنوب در ياي خزر ، جاييكه چرخشهاي عظيم بين عمق ۴۰ متر و ۳۰۰ ۲۰۰ متر ستون آب ، مي باشد.
كيلكاي آنچوي از درجه حرارت پايين تر از پنج درجه سانتي گراد پرهيز مي كند. بيشترين فعاليت آن در درجه حرارت ۱۹ ۸ درجه سانتي گراد است.
پهناور بودن وسعت منطقه زيستي كيلكاي آنچوي ، مي تواند براحتي جوابگوي تغذيه اش در دوره فعال مصرف غذايي باشد.
در فصل زمستان كيلكاي آنچوي در منطقه جنوب و مركز درياي خزر پراكنده است و در فروردين تا آخر خرداد گروههاي زيادي ، از جنوب در ياي خزر به سمت شمال مهاجرت ميكنند ، و دسته هاي كمتر در قسمت جنوب در ياي خزر باقي مي مانند .
كيلكاي آنچوي در فصول مختلف سال با بيش از ۵۰ در صد تغذيه از راسته Copepoda بعنوان غذاي اصلي از آن تغذيه مي كند. از اين راسته جنس Eurytemora با نقش بيش از ۵۰ در صد وزني در تغذيه كيلكاي آنچوي نسبت به ساير جنس هاي اين راسته ، در فصول مختلف سال بعنوان غذاي اصلي آن تلقي مي گردد.
تخمريزي كيلكاي آنچوي مدت زمان بيشتري نسبت به ساير گونه ها طول مي كشد و بيشترين شدت آن در فصل پاييز ، جاييكه درجه حرارت آب ۲۴ ۱۳ درجه سانتي گراد و شوري آن ۱۳ – ۸ در هزار مي باشد.
در اين فصل نرها معمولآ از نظر تعداد نسبت به ماده ها بيشترند اما از نظر جثه ، ماده ها بزرگترند در اين زمان نر ها معمولآ در اعماق ۲۰ – ۱۰ متري مانده ، در صورتيكه ماده ها ۲۵ – ۲۰ متري بسر مي برند. ظاهرآ نر ها مدت طولاني تري در محل بسر مي برند ، در صورتيكه ماده ها بلافاصله پس از تخم ريزي ، محل را ترك مي كنند .
هم آوري تخم آن بطور ميانگين ۳۹۰۰۰ عدد است .در زمان تغذيه فعال ، جمعيت ماده ها بيشتر از نرها است. دوره رشد و نمو جنيني ، پس از بارور شدن تخم ، در دماي ۵ ۱۷ در جه سانتي گراد در مدت زمان ۳۰ تا ۳۴ ساعت بطول مي انجامد و دوران زندگي لاروي و نوزادي آنها ۸ – ۶ ماه بطول مي انجامد.
كيلكاي آنچوي در طول تابستان معمولا به زير لايه گرم آب پناه مي برد و گاهي ممكن است در لايه ترموكلاين آب باقي بماند.
بر خلاف گونه كيلكاي معمولي اين ماهي در طول زمستان نيز به تغذيه خود ادامه مي دهد و در اعماق ۷۵ – ۴۰ متر و در دماي ۹ – ۵ ۸ در جه سانتي گراد و تا دماي ۵ ۱۳ در جه سانتي گراد يافت مي شود. تكامل لارو كيلكاي آنچوي در فصل پاييز تا زمستان در درجه حرارت كم آب صورت مي گيرد كه احتمالآ اين شاخص عامل افزايش تعداد ستون مهرهاي آن (۴۷ – ۴۴ ) نسبت به كيلكاي معمولي (۴۴ – ۴۱ ) است .
تغيير شكل در دوره لاروي بسيار آهسته تر از كيلكاي معمولي است و وقتي كه طول آن به ۴۱ ميلي متر رسيد ، فلس ها ظا هر مي شوند.
تخمريزي كيلكاي آنچوي در اعماق مختلف ستون آب بين ۵۰ تا ۲۰۰ متر اتفاق مي افتد ، در نتيجه قسمت اعظم تخم ها و لارو ها در معرض جريانها ي چرخشي درياي خزر در عمق ياد شده ، قرار مي گيرند.
لارو پلاژيك در امتداد جريانهاي چرخشي حمل شده و باعث طولاني تر شدن مسير مهاجرت مي گردد، بنابراين تراكم كيلكاي آنچوي در منطقه جريانهاي چرخشي ، جاييكه توليدات بيولوژيك فراوان است، افزايش مي يابد.
مسن ترين كلاسه سني كه از اين جنس تا كنون گزارش گرديده در رده سني هفت سال بوده است.
كيلكاي آنچوي نقش عمدهاي در تآ مين غذاي انواع گونه هاي ماهيان گوشت خوار در در ياي خزر بازي ميكند.
تحقيقات يكساله بيومتريك و ارزيابي ذخاير كيلكا در آبهاي ايران كه در نوار ساحلي و عمق ۴۰ الي ۸۰ متري در سال ۱۳۷۰ صورت گرفت ، نشان داد كه ۸ ۹۱ در صد ذخاير كيلكا از گونه آنچوي است كه ۹۵ ۶۹در صد آن در گروه سني +۲ و +۳ قرار داشتند و همچنين وزن متوسط كيلكاي آنچوي ۶۱ ۵ گرم و طول متوسط آن ۵ ۸۷ ميليمتر و در صد ماده ۸۵ ۵۷ و در صد نر ۱۵ ۴۲ است.
مطالعه ديگري تحت عنوان ، بررسي پروژه ارزيابي ذخاير كيلكا ماهيان و مونيتورينگ مناطق صيد تجاري در سال ۷۶ – ۱۳۷۵ ، كيلكاي آنچوي ۸۷ درصد تركيب صيد را به خود اختصاص داد و جنس نر اين ماهي در صيد غالب ۸۷ ۵۳ در صد از كل صيد را تشكيل داد.
قسمت عمده كيلكاي آنچوي در فصل پاييز تا اوايل زمستان تخمريزي كرده و در آبان ماه حداكثر فراواني در تخمريزي را دارند.بر اساس مطالعات فوق بيوماس كيلكاي آنچوي در ميانگين چهار فصل ۲۱۲ هزار تن بر آورد گرديد كه از اين مقدار ۶ ۶۲ هزار تن زير منطقه ساحلي (۲۰۰ – ۲۰ متر ) و ۷ ۱۴۹ هزار تن در زير منطقه عميق ( بيشتر از ۲۰۰ متر) وجود دارد .
● تغييرات تركيب گونه اي:
شيلات ايران با در نظر گرفتن ارزيابي حاصله ، به توسعه ناوگان صيادي شناورهاي كيلكا گير در استانهاي شمالي برآمده بطوريكه از ۹۴ فروند در سال ۱۳۷۶ به ۱۹۹ فروند در سال ۱۳۸۱ توسعه يافت. با روند افزايش ناوگان صيادي ميزان كل صيددر سال ۱۳۷۶ از ۶۰ هزار تن به ميزان ۹۵ هزار تن افزايش حاصل شد.

1. مقدمه: اين بستة نرم افزاري جديد شرايط مناسبي را براي مديريت و رديابي بهتر جونده در مزرعه فراهم مي كند. پژوهشگران CSIRO ديسك فشرده اي (CD ) را كه كا ...

آزولا بطور ناخواسته در چند سال گذشته وارد اكوسيستم هاي آبي شمال كشور شد و به سرعت پراكنش پيدا كرد. آزولا داراي مزايا و معايبي است كه در اين نوع فعاليت ...

۴ لارو اسكارابيفرم – بدن لارو بدن لارو استوانه اي خميده ، سر مشخص و سه جفت پاي سينه اي نسبتا بلند دارد . حلقه هاي انتهاي شكم معمولا حجيم و داراي يك جف ...

اشاره : حفظ محيط زيست از نظر قانوني و اخلاقي و اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير است ، كم توجهي به اين نكته در واقع كم توجهي به اصل زندگي بر روي زمين است ...

با گسترش صنعت آبزي پروري و اهميت تكنولوژي در دنيا ، بخصوص در ايران و توسعه روز افزون پرورش انواع ميگو و ماهي در كشور و با توجه به اينكه آرتميا يكي از ...

دانلود نسخه PDF - اكولوژي كيلكاي آنچوي