up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله افزايش ايمني در طيور PDF
QR code - افزايش ايمني در طيور

افزايش ايمني در طيور

بهبود تغذيه راهي جهت افزايش ايمني در طيور

● انرژي :
عدم تعادل در ميزان انرژي موجود در جيره غذايي ميزان ايمني طيور را تحت تاثير قرار مي دهد . دريافت انرژي فعاليت سلولهاي ايمني و هورمونهاي اصلي مانند تيروكسين ، كورتيكواستروئيدها ، هورمون رشد و ... را تنظيم كرده كه مستقيما روي ايمني طيور تاثير گذار است . ميزان چربي جيره نيز با توجه به نقش آن در ساختار غشاي سلولي و سنتز پروستاگلاندين ها نقش مهمي در ايمني طيور دارد .
● پروتئين :
رشد غدد تيموس و بورس سريعتر از رشد بدني طيور مي باشد. بنابراين مهم است كه مقادير كافي پروتئين به ويژه در طول فاز ابتدايي رشد در جيره غذايي قرار داشته باشد . كمبود پروتئين در اين مرحله منجر به رشد ناقص ارگانهاي لنفوئيدي مي گردد . تحقيقات اخير نشان داده است كه مقادير بيشتر اسيد آمينه به منظور افزايش ايمني نسبت به ميزان رشد بدني مورد نياز مي باشد . همچنين تحقيقات نشان داده است سطح پروتئين جيره روي بروز بيماري و نوع ارگانيسم عفونت زا موثر است . به عنوان مثال در بيماري كوكسيديوز ميزان تلفات از ۳۲ % به ۸ % در جوجه هايي كه از جيره با پروتئين بالاتر نسبت به جوجه هايي كه از جيره با پروتئين نرمال استفاده كرده اند كاهش يافته است.
● ويتامين :
ويتامين ها به عنوان يك كوفاكتور در بسياري از اعمال متابوليكي در واكنشهاي ايمني بدن عمل مي كنند . بنابراين كمبود ويتامين ها منتج به نقصان ايمني مي گردد . عموما سطوح بالاتري از ويتامين ها نسبت به مقادير توصيه شده پاسخ ايمني را افزايش مي دهد .
▪ رتينال يا ويتامين A :
اين ويتامين براي باقي ماندن بافتهاي اپيتليال بسيار مهم است و همچنين براي افزايش ايمني همورال و سلولار بسيار حائز اهميت است . ويتامين A در حفظ غشاي موكوسي منافذ طبيعي بدن جهت جلوگيري از ورود و تهاجم ميكروارگانيسم ها اهميت دارد . مقادير مناسب از ويتامين A در جيره بر عملكرد لنفوسيتهاي B تاثيرگذار است . كمبود ويتامين A باعث كراتينه شدن سلولهاي پايه بورس شده و در نتيجه باعث نقصان عملكرد لنفوسيتهاي T مي گردد.
▪ كوله كلسيفرول يا ويتامين D۳ :
ويتامين D۳ جهت تبديل پرومنوسيت و منوسيت به ماكروفاژها و فعال شده آنها لازم است .
▪ توكوفرول يا ويتامين E :
سيستم ايمني تحريك شده توسط عفونت يا واكسيناسيون خصوصا تحت شرايط استرس زا مستعد آسيب ديدن به واسطه پراكسيدها و سوپراكسيدها مي باشد . ويتامين E از سيستم ايمني در اين شرايط محافظت مي كند . كمبود اين ويتامين فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها را كاهش مي دهد .
▪ اسيد اسكوربيك يا ويتامين C :
ساخت ويتامين C در طيور تازه هچ شده و و طيور بالغ ناكافي است و منجر به استرس هاي شديد مي شود . ويتامين C باعث افزايش ايمني همورال و سلولار مي شود كه اين امر باعث مقاومت طيور در برابر بيماريهايي مانند نيوكاسل ، گامبرو ، مارك و ... مي شود .
▪ ويتامين هاي گروه B:
در ميان ويتامين هاي گروه B نقش ويتامين B۶ روي ايمني بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته است . كمبود ويتامين B۶ پاسخ آنتي بادي و توليد IgM و IgG را كاهش مي دهد . در استرس هاي گرمايي تجويز ويتامين هاي B۲ ، B۶ ، B۱۲ اثر مثبت در ايمني طيور دارد .
● مواد معدني
▪ سديم و كلرايد :
Na و Cl به علاوه K يك نقش كليدي در ابقا تعادل ايمزي در مايع داخل و خارج سلولي دارد . عموما تيترهاي آنتي بادي با سطوح بالاتر از Na و Cl در جيره ايجاد مي گردد .
▪ روي :
نقش روي در ايمني طيور با اثر بر روي تعداد سلول هاي لمفوسيت T و فعال كردن نوتروفيل ها مي باشد . همچنين روي در توليد ماكروفاژها ، آنتي بادي و اينترفرون و كاهش نفوذ ويروس نقش دارد .
▪ منگنز :
منگنز يك نقش مهم در توسعه ، ترميم و بقا ي بافت اپيتليال دارد . حضور منگنز در ميتوكندري سلول باعث غير فعال شدن راديكال هاي آزاد توليد شده درون سلول مي شود.
▪ مس :
مس در توليد آنزيم هاي كبدي نقش بسيار اساسي دارد . در طول فاز حاد يك پاسخ ايمني ، سلول هاي كبدي توليد و ترشح APP را شروع كرده كه اين امر طيور را در برابر عفونت محافظت مي كند .
▪ آهن :
آهن در فعال شدن ماكروفاژها در مواجه با باكتري در طحال و كبد طيور حائز اهميت است و در طول فاز ابتدايي عفونت غلظت آهن خون به سرعت كاهش مي يابد كه خود نشانگر مصرف سريع آهن در سلول هاي كبدي و طحال به منظور مقابله با عفونت است .

در چه مواقعي بايد براي كاركنان كلاه ايمني تهيه نمود؟ 1) در مواقعي كه احتمال افتادن اشيا از بالا و برخورد آنها با سر وجود داشته باشد ، 2) احتمال اين وج ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

Electrical safety -بخش HSE : بخش تدوين کننده دستورالعملها و قوانين HSE در کارخانجات و ناظر براجراي آنها . واحد HSE : واحد اجراي قوانين و دستورالعملهاي ...

در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جر ...

بيشتر نوجوانان آرزو دارند قد بلند داشته باشند. اصولا قد بلند در فرهنگ ما و بسياري ديگر از جوامع يکي از شاخصه هاي زيبايي محسوب مي شود و طبيعي است که در ...

دستگاه گوارش در پرندگان همانند ديگر حيوانات از لوله گوارشي وغدد ضميمه تشکيل شده است . لوله گوارشي شامل دهان ، مري ، چينه دان ، پيش معده ، سنگدان لوله ...

۱) واکسن بيماري نيو کاسل Newcasttle disease vaccine واکسن هاي بيماري نيوکاسل در ايران به دو شکل زير به مصرف مي رسد : الف) واکسن هاي زنده :- ide Live . ...

دانلود نسخه PDF - افزايش ايمني در طيور