up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله اطاق پرورش قارچ PDF
QR code - اطاق پرورش قارچ

اطاق پرورش قارچ

مقدمه
بهترين موقع براي پرورش قارچ در خانه بين ماههاي مهر تا آذر است ولي چنانچه امکانات تهويه هوا و متعادل نمودن درجه حرارت محيط محل پرورش وجود داشته باشد مي‌توان قارچ را در ماههاي ديگر سال تعميم داد. بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آن است و مي‌توان آن را در محيط تاريک پرورش داد و به جز نور مستقيم آفتاب ، هر مقدار نور را تحمل مي‌کند. در هر صورت در محل پرورش قارچ علاوه بر آنکه ، بايستي تهويه هوا به خوبي انجام گيرد، درجه هواي محيط پرورش نيز بايد بين 15 - 10 درجه نگهداري شود. علاوه بر اين محل پرورش بايستي کاملا تميز ، قابل شستشو و فاقد درز يا محلي براي پرورش باکتريها ، حشرات و قارچهاي مضر باشد.
اطاق پرورش قارچ
عرض اطاق پرورش بايستي به حدي باشد که بتوان از راهروهايي که براي آن تعبيه مي‌گردد، به راحتي عبور نمود. (حدود 70 سانتيمتر) عرض طبقات پرورش قارچ را نيز حداکثر 180 سانتيمتر در نظر مي‌گيرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسي پيدا نمود و چنانچه طبقات پرورش قارچ در کنار ديوار باشد عرض آنرا حداکثر 90 سانتيمتر قرار مي‌دهند. همچنين مي‌توان قارچ را در جعبه‌هاي چوبي در اندازه 60 در 90 سانتيمتر و عمق 20 تا 25 سانتيمتر پرورش داد. طبقه بنديها معمولا در طول اطاق پرورش انجام مي‌گيرد.
روي سطح زمين نبايستي طبقه‌اي مستقر نمود، حداقل فاصله بين طبقه اول تا کف زمين 15 سانتيمتر و فاصله هر ط ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


انگيزه تحقيق و تکنولوژي و توليد قارچهاي خوراکي را ميتوان در اهميت و ارزش غذايي و دارويي قارچها ، هزينه کم توليد و از طرف ديگر تامين منبع پروتئين مورد ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند.قارچهاي بيماريزا در رديف نخست ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند. قارچهاي بيماريزا در رديف نخس ...

در گذشته قارچ را از مراتع و جنگل ها جمع مي كردند. امروزه دركارگاه هاي صنعتي توليد و در تمام سال اكثر مغازه ها وسوپرماركت ها عرضه مي گردد. قارچ استخو ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

۱) جوجه ريزي: دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود. بدين منظور ...