up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله اسيديته زياد خاک PDF
QR code - اسيديته زياد خاک

اسيديته زياد خاک

خاک و موانع نمو

فراهم آوردن مقدار آب ، مواد غذائي و اکسيژن کافي در محيط ريشه براي بدست آوردن حداکثر محصول کافي نيست. اگر خاک داراي عواملي که مانع رشد گياه مي شوند، با شد ممکن است گياه اصولا رشد نکرده و محصولي توليد نکند . بنابراين خاک بايستي عاري از عواملي چون pH افراطي اسيدي يا قليائي ، مواد سمي ، املاح محلول زياد ، لايه هاي غير قابل نفوذ باشد. در خاک عوامل ديگري مانند وجود موجودات بيماري زا مي توانند به همان اندازه مانعي در رشد گياه باشند.
اسيديته زياد
در محيط خيلي اسيدي ، مواد سمي مانند اسيد هاي اگزاليک ، فوماريک و سيتريک به مقدار سمي ممکن است د رخاک انباشته شود.
وقتي pH خاک خيلي اسيدي باشد آلومينيوم به مقدار زياد در آب حل شده و مي تواند براي گياه ايجاد سميت کند. سميت آلومينيوم به علت مجموعه اي از اثرات بوجود مي آيد که شايد مهمترين آنها توقف رشد ريشه باشد.آزمايش ها ي ميکروسکوپي نشان مي دهد که وقتي مقدار آلومينيوم در خاک خيلي زياد باشد در بافت هاي مريستمي ريشه سلول هاي دو هسته اي مشاهده مي شود که نماينده توقف تقسيم سلولي است. اثرات ديگر آن کند کردن تا توقف کامل جذب فسفر ، کلسيم ، منگنز ، آهن و بر است.
هر چه pH خاک اسيدي تر باشد محلوليت منگنز بيشتر و سميت آن براي گياه نيز شديد تر خواهد بود.در خاک هاي اسيدي ، سميت منگنز به علت جذب بسيار زياد اين عنصر به وسيله گياه تا سطوحي برابر ۱۰۰ppm است و معمولا در صورت بروز لکه هاي قهوه اي و سوخته روي برگ ها مشاهده مي شود.سميت منگنز در گياهان معمولا به علت توقف فعاليت آهن و ساير عناصر کم مصرف فلزي پيش مي آيد.
در خاک هاي خيلي اسيدي جذب کلسيم نيز دچار اشکال مي شود.
قليائيت زياد
زيادي سديم تبادلي ممکن است خاک را سخت و غير قابل نفوذ کند ، جذب عناصر غذايي به علت عدم محلوليت کافي متوقف شود و بالاخره جذب بعضي عناصر ديگر که در pH زياد محلول هستند به علت رقابت با يون سديم جذب نمي شوند.
در pH قليايي ، سديم قابل تبادل باعث انتشار مواد آلي و رس ها مي شود ، انتشار کلوئيد اخير عاملي است براي بسته شدن خلل و فرج خاک و کم شدن هدايت رطوبتي خاک .
همچنين يون سديم در محلول خاک باعث کاهش شديد جذب کلسيم و منيزيم به وسيله گياه مي شود.
املاح محلول زياد
گياهاني که درخاک هاي شور کاشته مي شوند معمولا کوچک و کوتاه هستند.
وقتي مقدار املاح محلول خاک زياد شود مکش خاک زياد شده و بنابراين آب مفيد خاک براي گياه کم خواهد شد و بنابراين گياه دچار کمبود آب خواهد شد.
اثر يک يون را مي توان در درجه اول سميت حاصل از جذب فوق العاده همان عنصر دانست . گاهي زيادي يک عنصر خود سميتي براي گياه ندارد بلکه وجود اين يون ممانعتي براي جذب يون ديگري فراهم مي کند که بدين طريق مانع رشد گياه مي شود. روش ديگر اين است که به هم خوردن تعادل يوني د رگياه روي فعل و انفعالات حياتي گياه اثر بگذارد که تعقيب آن بسيار مشکل است.

رشد و عملکرد گياهان داروئي بستگي به تداوم تأمين موادغذائي و رطوبت دارد که اين گياهان با سيستم ريشه اي خود در خاک به دست مي آورند. بنابراين خاک از اهمي ...

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب ...

خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب ...

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

با توجه به توضيحات عنوان شده خاکها از نظر قابليت اراضي وسريهاي داراي محدوديت در استان تهران وهمچنين با درنظر گرفتن تعاريف موجود از بيابان و شرايط اکول ...

بنظر مي رسد که انسان اوليه تا زماني که مواد غذايي خود را از طريق شکار بدست مي آورده، چندان توجهي به خاک نداشته است، ولي بتدريج که کشت جايگزين شکار مي ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - اسيديته زياد خاک