up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله استرسهاي منفي PDF
QR code - استرسهاي منفي

استرسهاي منفي

زندگي د ر عصر استرس

عضر حاضر را عصر استرس مي نامند . همه انسان ها استرس را تجربه مي کنند ، ولي کمتر کسي مفهوم و معني واقعي اين واژه را مي د اند . مثلاً د ر زبان عاميانه، مرد م به هنگام امتحان مي گويند : امروز استرس د ارم و منظورشان اين است که اضطراب د ارم يا د لشوره د ارم و نگرانم.
استرس به معني اضطراب و نگراني نيست. بلکه استرس يعني د وباره سازگار شد ن فرد با شرايط و موقعيت هاي جد يد . هرجا که تغييري د ر زند گي روي د هد ، ما با يک استرس روبه رو هستيم. زيرا باعث مي شود تعاد ل قبلي فرد با شرايط جد يد زند گي اش برهم خورد و به همين د ليل، فرد بايد سعي کند تا د و پهلو خود را با شرايط جد يد زند گي اش سازگار کند .
اين د وباره سازگار شد ن باعث مي شود به جسم و جان فرد فشار وارد آيد .
استرس ها را مي توان به ۲ د سته مثبت و منفي تقسيم کرد :
۱) استرسهاي منفي مانند :
▪ مرگ يکي از عزيزان
▪ طلاق
▪ بيماري
▪ افت تحصيلي و ...
۲) استرس هاي مثبت مانند :
▪ قبول شد ن د ر د انشگاه
▪ يافتن شغل
▪ ازد واج
▪ بچه د ار شد ن و ...
مکانيزم اثرگذاري استرس بر انسان از هيپوتالاموس مغز شروع مي شود . به هنگام استرس، هيپوتالاموس فعال شد ه و پيام هايي را براي هيپوفيز مي فرستد و تحريک آن باعث ترشح هورمون هاي آد رنالين و نورآد رنالين مي شود و بد ن انسان آماد ه مي شود تا با آن چه که او را تهد يد مي کند ، مبارزه کند ، يا از آن چه که او را تهد يد مي کند فرار کند .
وقتي استرس کوتاه مد ت باشد ، اين تغييرات بد ني ايجاد شد ه، زود تمام مي شود . ولي اگر استرس شما طولاني مد ت باشد و هميشه بد ن شما د چار اين همه تغيير شود و هر روز اين تغييرات د ر قلب و ريه، خون و معد ه و ... به وجود آيد ، مسلم است که به تد ريج بد ن شما د چار مشکل مي شود .
اثرات استرس مي تواند به مشکل جسماني: (مانند زخم معد ه، آسم، ميگرن، جوش هاي صورت، اگزما، کهير، بيماري هاي قلبي) عاطفي روان شناختي: (مانند افسرد گي، اضطراب، وسواس) و رفتاري: (مانند بي حوصلگي، طفره رفتن، غيبت و کناره گيري از فعاليت هاي روزمره) منجر شود .
به بيماري هايي که د ر اثر استرس ايجاد مي شوند ، بيماري هاي روان تني مي گويند ، يعني هم ريشه رواني و هم جسمي د ارند و معمولاً پزشکان به زبان عاميانه به آنها بيماري هاي عصبي مي گويند .
تحت استرس مزمن يکي از اند ام ها و د ستگاههاي بد ن که ضعيف تر از بقيه است، د چار مشکل مي شود و بيماري شروع مي شود .
انسان د ر همه شرايط، تحت استرس قرار د ارد ، ولي آنچه که بسيار تعيين کنند ه است، مقابله هرکس با استرس هاي موجود د ر زند گي است. کوشش هاي مقابله اي گاه به صورت انجام د اد ن کار، فعاليت و اقد ام خاص است و گاه به صورت انجام د اد ن فعاليت هاي ذهني و د رون رواني است. بد ين ترتيب مي توان گفت که د و نوع مقابله با استرس وجود د ارد : مقابله هاي مسأله مد ار مانند : راهنمايي گرفتن، مشورت کرد ن، برنامه ريزي کرد ن، جمع آوري اطلاعات، مطالعه کرد ن، استفاد ه از روش حل مساله و فکر کرد ن و ... و مقابله هاي هيجان مد ار مانند : د عا و نيايش، گفتگوي د روني مانند د لد اري د اد ن به خود ، مثبت اند يشي، د اد ن معني مثبت به آن چه رخ د اد ه، توکل، نيايش، خيرات کرد ن.
بخشود ن و گذشت کرد ن، صبر، د رد و د ل کرد ن با د وستان و آشنايان و...
مقابله هاي هيجان مد ار د ر بسياري از موارد باعث مي شوند تا فرد آرامش خود را بازيابد و هنگامي که فرد آرامش د اشته باشد ، بهتر مي تواند فکر کند ، برنامه ريزي کند و از مهارت حل مساله کمک بگيرد ، د ر غير اين صورت ممکن است فرد به علت ند اشتن آرامش و تعاد ل رواني مناسب از مقابله هاي ناسالم و خطرناک استفاد ه کند يا از راه حل عجولانه و تکانشي براي بيرون آمد ن از موقعيت استرس زا بهره ببرد .
● راهکارهاي مقاومت د ر برابر استرس
۱) به اند ازه کافي بخوابيد
۲) مراقب تغذيه خود باشيد . (پرهيز از مصرف غذاهاي چرب، پرنمک، کارخانه اي و نيمه کارخانه اي و نيمه آماد ه، نوشابه و خوراکي هاي بي فايد ه مانند چيپس و استفاد ه از مواد معد ني و لبنيات)
۳) د ر طول روز، زمان هايي براي استراحت خود د ر نظر بگيريد
۴) ورزش کنيد
۵) زماني را براي اوقات فراغت د ر نظر بگيريد . (د اشتن يک سرگرمي مناسب)
۶) د يد گاه خود را نسبت به حواد ث زند گي و حواد ث مربوط به آن مثبت کنيد
۷) از يک برنامه ريزي روشن و مشخص استفاد ه کنيد
۸) ارتباطات و معاشرت هاي اجتماعي را افزايش د هيد .
۹) اهد اف روشن و شخصي براي زند گي خود تعيين کنيد .
۱۰) اعتقاد ات مذهبي و معنوي را د ر خود رشد د هيد .
۱۱) روش تنفس شکمي يا آرام سازي عضلاني را بياموزيد .
اين د و تکنيک نياز به آموزش د ارند و با مراجعه به مشاوره مي توانيد آن را بياموزيد .
۱۲) انتظارات خود را از زند گي کاهش د هيد .

آنها اتمهاي اکسيژن هستند با يک الکترون اضافه و آنها به ما کمک ميکنند تا احساس بهتري بکنيم. در هوا ذرات با بارهاي مثبت و منفي وجود دارند. از تجمع ذرات ...

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها مي پردازيم و شايد بقيه را ...

مادران مثبت انديش غذاي سالم تري به کودکان مي دهند ▪ پژوهشگران نروژي اعلام کرده اند: مادران افسرده، منفي نگر، عصبي و نيز مادراني که اعتماد به نفس کافي ...

«پارانويا» اصطلاحي است که توسط متخصصان سلامت روان براي توصيف سوء ظن (يا عدم اعتماد) به کار برده شده است که در مکالمه هاي روزمره و اغلب در مواقع عصباني ...

بهداشت رواني واژه اي است که هر بار با شنيدن آن بيش از هر چيز ياد سلامت روحي و رواني مي افتيم. شايد انسان دوره معاصر بيش از هر چيز ديگر به واسطه پيشرفت ...

دانلود نسخه PDF - استرسهاي منفي