up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله استحصال قند از چغندر قند PDF
QR code - استحصال قند از چغندر قند

استحصال قند از چغندر قند

يافته هاي علمي در مورد استحصال قند از چغندر قند

عنوان يافته تحقيقاتي : سولفات آلومنيوم با 18 ملکول آب بعنوان محلول زلال کننده جايگزين سواستات سرب
مقدمه : از سالها قبل محققين و دست اندرکاران صنعت قند بدليل سميت و مشکلات زيست محيطي کار با سرب و ترکيبات آن درصدد جايگزيني ترکيبات سرب توسط محلولهائي با درجه پائين و حد مجاز سميت توام با اثر زلال کنندگي مطلوب بوده اند. در ايران با توجه به 35 کارخانه قند چغندري و 2 کارخانه قند نيشکري بهمراه تعداد قابل توجهي آزمايشگاههاي کيفي همه ساله قريب به 500 هزار نمونه آزمايش تجزيه قند صورت مي پذيرد. با احتساب اينکه در هر مورد آزمايش 200 سانتي متر مکعب سواستات سرب مصرف مي شود. حجم و ابعاد مصرف سواستات سرب ا زنظر سميت و آلودگي محيط از طريق آب و خاک و هوا ضرورت و اهميت عدم استفاده از ترکيبات سرب و جايگزيني توسط محلول زلال کننده مناسب محسوس و مشخص مي شود.
دستگاه توزين نسبي محلول زلال کننده
شرح يافته و توصيه هاي کاربردي :ترکيبات مختلف با خاصيت زلال کنندگي و سميت پائين (کلرورآلومنيوم – سولفات آلومينوم – استات روي – استات روي + آب آهک) بعنوان تيمار اصلي و دزهاي مختلف (تيمار فرعي) بهمراه شاهد سولفات سرب در اندازه گيري درصد قند – سديم – پتاسيم – ازت آمينه بر روي خميرچغندرقند - خلال و ملاس مورد بررسي قرار گرفت. سولفات آلومينيوم بعنوان محلول زلال کننده جايگزين مشخص گرديد غلظت آلومنيوم مصرفي در ترکيب سولفات برابر 3 0 تا 5 0 گرم در ليتر است. چنانچه از سولفات آلومنيوم با 18 ملکول آب استفاده گردد ،4 گرم سولفات آلومنيوم در ليتر توصيه مي گردد.
اهميت اقتصادي : جلوگيري از آلودگي محيط زيست به ترکيبات سمي بخصوص ترکيبات سرب و راديواکيتو از الزامات مي باشد.
عنوان يافته تحقيقاتي : تعيين فاکتور قليايي و رابطه آن با درصد استحصال شکر
مقدمه : مقدار قند موجود در چغندر قند يکي از مهمترين فاکتورهاي ارزشيابي اين محصول مي باشد ولي مواد غير قندي محلول چغندرقند نيز در کليه مراحل فرايند شرکت کرده و در نهايت در آخرين پس آب کارخانه (ملاس) جمع مي شوند.
ميزان مواد غيرقندي محلول در اين گياه روي درجه خلوص شربت خام استحصالي اثر منفي دارد. در ايران بعلت پائين بودن درجه خلوص شربت خام نسبت به کشورهاي اروپائي ميزان ضايعات قندي 5 8% بيش از اين کشورها مي باشد. از مواد غير قندي مهم در چغندرقند که روي ضايعات قندي ملاس اثر دارند. سديم، پتاسيم و ازت مضره است. تعيين اين فاکتورها و رابطه آنها با ميزان قند ملاس براي پيش بيني ضايعات قندي در شرايط اقليمي ايران موضوع اين تحقيق مي باشد.
شرح يافته و توصيه هاي کاربردي : در جمع بندي کلي نتايج بررسي مواد ملاس زاي، پتاسيم، سديم و ازت آمينه و خاکستر در ملاس و فاکتور قليايي و رابطه آنها با درصد قند مي توان گفت هر يک از مواد مذکور بعنوان متغيرهاي مستقل همبستگي مثبت معني دار با درصد قند ملاس داشتند.
بنابراين علت بالابودن ضايعات قندي ملاس در ايران با مقايسه کشورهاي اروپايي بالا بودن مقدار سديم و پتاسيم چغندرقندها ي ايران است که بعلت EC بالاي خاکها و آبها در اين کشور است. براي کاهش ضايعات قندي ملاس بايستي از ارقامي استفاده شود که ميزان جذب سديم و پتاسيم آنها کم باشد از طرف ديگر بعلت اينکه مصرف زياده از حد کود ازته باعث افزايش مقادير سديم و پتاسيم و ازت مضره در ريشه ها مي شود استفاده اين کود در امور زراعي بايد کنترل شده باشد. در طباخي کارخانه نيز با تعيين ميزان سديم و پتاسيم و ميزان ضايعات قندي ملاس روش کار طباخي را از نظر ضايعات قندي ملاس مي توان ارزيابي نمود.
اهميت اقتصادي : با کاهش فاکتور قليائيت در شربت خام و با استفاده از ارقامي که جذب سديم و پتاسيم آنها کم مي باشد، مي توان ضايعات قندي را کاهش داد که باعث افزايش سود دهي مي شود.
عنوان يافته تحقيقاتي: تعداد و مقدار وزني نمونه چغندرقند جهت ارزشيابي کمي و کيفي آن در ايستگاههاي عيار سنجي
مقدمه : بر اساس نظر کمسيون بين المللي هماهنگي روشهاي تجزيه قند (ICUMSA) نمونه چغندرقند جهت ارزيابي کمي و کيفي الزاماً بايستي طوري اخذ شود که نماينده أي از کل و همگن با توده چغندر باشد. همه ساله چغندر توليدي چغندرکاران بر اساس وزن خالص و عيارسنجي از طريق نمونه برداري از محموله هاي چغندرقند به منظور تعيين درصد قند ارزشيابي و طبق فرمول p 13-3 13 با توجه به قيمت تضميني بهاي آن محاسبه و پرداخت مي گردد.
شرح يافته و توصيه هاي کاربردي : اثر دو روش نمونه برداري متداول در کارخانه هاي قند بوسيله سوند (روبرو) و اخذ نمونه قبل از ورود چغندر به سيلو و پس از خاک گير دستگاه تخليه (a2 , a1) و همچنين مقادير مختلف وزن نمونه در تعيين درصد قند و ساير فاکتورهاي تعيين کننده کيفيت (املاح سديم و پتاسيم، اسيدهاي امينه ازت دار و همچنين قند انورت) مورد بررسي قرار گرفت.
1- نتايج حاصل براساس تجزيه واريانس نشان مي دهد که عامل A (روش نمونه برداري) و عامل B (سطوح وزني نمونه ها) با اطمينان بيش از 95% اختلاف دارد.
2-تعداد و مقدار نمونه انتخابي بايستي بطور تصادفي و براي هر محموله کمتر از 101 تن معادل 50 ريشه و حداقل 25 کيلوگرم است.
3-کمترين اختلاف معني دار براي روش نمونه برداري مربوط به تيمار B2 و روش نمونه برداري از روي نوار تخليه چغندرقند بعد از خاک گير است.
اهميت اقتصادي :
1- برقراري نمونه برداري صحيح و دقيق بطوريکه گويا و نماينده توده چغندر باشد سبب احقاق حقوق چغندرکاران و صاحبان صنعت قند خواهد شد.
2-در روش نمونه برداري متعادل، نوسانات عيار و افت چغندر به حداقل ممکن خواهد رسيد.
3-در روش نمونه برداري متعادل در صورت بروز کاهش کمي و کيفي محصول (چغندر – شکر) رديابي نکث محصول را در مزرعه و يا داخل کارخانه قند مشخص مي گردد.
عنوان يافته تحقيقاتي: استفاده از پليمرهاي جاذب الرطوبه در حفظ رطوبت و مواد غذائي نشا گلداني چغندرقند
مقدمه : جهت طولاني تر کردن دوره رشد چغندرقند در مناطق سردسير و کشت در مناطقي با خاک شور و همچنين کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتي و علف هرز کش در زراعت چغندرقند از روش کاشت نشائي استفاده مي شود.مشکل عمده در زراعت نشائي چغندرقند، لطمه ديدن نشا گلدانهاي کاغذي در اثر از دست دادن رطوبت در زمان انتقال تا اولين آبياري و دستيابي به رطوبت مي باشد.
استفاده از ماده پليمر جاذب الرطوبه در نشاء گلداني
شرح يافته و توصيه هاي کاربردي : در اين بررسي با استفاده از پليمرهاي جاذب الرطوبه (سه تيمار + شاهد) و مخلوط نمودن آن با خاک گلدانهاي کاغذي، استقرار نشا انتقال يافته وضعيت بوته هاي چغندرقند از نظر کمي و کيفي و چند شاخه شدن نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. مصرف انواع پليمرهاي جاذب الرطوبه براي صفات درصد قند، درصد قند سفيد، تعداد ريشه (تراکم)، وزن ريشه (عملکرد وزني) و ساير صفات محصولي تفاوت معني داري در سطح 1% نشان مي دهد.
اهميت اقتصادي : با توجه به نتايج بدست آمده مصرف 5 1 کيلوگرم ماده اصلاحي پليمر (SNFPR300) در مخلوط خاک کشت گلداني چغندرقند توانسته است از تلفات 53 2 تن قند سفيد جلوگيري نمائيد.
عنوان يافته تحقيقاتي : بررسي و مقايسه عملکرد عيار سنجيهاي موجود در کارخانه هاي قند استان آذربايجان غربي
مقدمه : بروز اختلاف در عيار چغندر تحويلي چغندرکاران بالاخص در محموله هاي ارسالي توسط يک زارع به دو کارخانه قند سبب اعتراض و شکايات متعدد گرديده است. اعتراض بر اين مسئله بود که چغندرهاي ارسالي از يک مزرعه به دو کارخانه يکسان ارزيابي نمي شوند و هر کارخانه عيار متفاوتي را اعلام و بدين ترتيب زارعين از لحاظ مالي متضرر مي گردند. اين بررسي به اين منظور انجام شد تا ضمن مشخص شدن علت اختلاف، از بروز چنين مشکلاتي در آينده و در کارخانه هاي ديگر جلوگيري شود. در اين راستا با مراجعه به دو کارخانه اروميه و پيرانشهر، نمونه برداري و آزمايشات مربوطه و آناليز آماري نتايج و ارائه طريق به قسمت عيارسنج اين دو کارخانه اين کار تحقيقي انجام شد.
شرح يافته و توصيه هاي کاربردي : ايستگاههاي عيارسنج کارخانجات قند استان آذربايجان غربي از دو سيستم Web (ساخت کشور آلمان) داراي شش اره و همچنين نوع Vennema داراي تنها يک اره استفاده مي کنند. در دستگاه Web خمير از طريق سقوط آزاد نمونه غده چغندرقند بر روي اره ها و انتقال قسمت هاي اره شده بر روي نوار بدست مي آيد. در دستگاه Vennema، اره به عمق 7-4 سانتيمتر در داخل غده ها فرد مي رود و با توجه به شکل غدد و تمرکز ثقل بيشتر از قسمت مرکزي نمونه خمير تهيه مي کند. پس از برداشت نمونه هاي چغندر در قسمت نمونه برداري دو کارخانه قسمتي از نمونه هاي کارخانه اول (خوي) در همان ايستگاه خمير گشته و عيار سنجي مي شوند و قسمتي ديگر به ايستگاه دوم انتقال داده مي شود و پس از تبديل شدن به خمير عيارسنجي مي گردد، بعلاوه قسمتي از خمير حاصل در کارخانه اول نيز به کارخانه دوم انتقال داده مي شود. مشابه مراحل فوق الذکر در موارد کارخانه دوم (پيرانشهر) هم اعمال مي شود. مقايسه آماري ميانگين نتايج مبين اين نکته هستند که عامل ايجاد اختلاف روش نمونه برداري و نحوه تهيه خمير مي باشد در حاليکه روند عمليات صاف کردن عصاره نمونه ها و روش هاي تجزيه نمونه ها در دو کارخانه مشابه و اختلافي با يکديگر ندارند. بنابراين توصيه مي گردد:
1. در هنگام نمونه برداري حتي المقدور از زخمي کردن نمونه اجتناب شود و پس از خاک گير دستگاه تخليه چغندر صورت گيرد.
2. از سيستم چند اره اي در کليه ايستگاههاي عيار سنجي کارخانجات قند و بانظارت کامل انجام شود.
اهميت اقتصادي : با اجراي صحيح اين عمليات علاوه بر اينکه حق زارعين از لحاظ اقتصادي ضايع نخواهد شد. هم زارعين و هم کارخانه به دنبال عوامل کاهش راندمان و ضايعات واقعي خواهند گشت و يا اين کار ساليانه از مقادير قابل ملاحظه اي ضايعات جلوگيري به عمل خواهد آمد.

چغندر را از قديم شناختند و حتي در حدود چهار قرن قبل از ميلاد به خواص درماني آن آَشنا بوده و از آن استفاده مي كرده اند . چغندر بطور بومي در ناحيه مديتر ...

مرض قند يا ديابت شيرين يک اختلال سوخت و سازي در بدن است. بدين صورت که سرعت و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش مي يابد. از اينرو قند ...

بيماري قند (ديابت) يکي از شايع ترين بيماري هاي غدد درون ريز است که با افزايش غير طبيعي قند خون، اختلالات متابوليکي حاد و عوارض درازمت در چشمها، کليه ه ...

مقدمه : در تمام مناطق ايران که چغندر کشت مي شود شيوع دارد . و در نواحي فارس ، اصفحان ، کرمانشاه ، کرمان و قزوين خسارت بيشتري دارد . هر دو گونه C. tibi ...

خانواده چغندر که نام علمي آن chenopodiaceae است، با حدود ۱۰۵ جنس و ۱۴۰۰ گونه و داراي پراکندگي وسيع در سطح دنياست و از نظر تنوع و تعداد گونه ها ، دومين ...

چنانچه شما به ديابت مبتلا هستيد، بايد از ميزان قند خون خود آگاه باشيد. تحقيقات نشان مي دهد حفظ قند خون نزديک به محدوده نرمال، احتمال بروز سکته هاي قلب ...

اين سرخرطومي تقريباً در کليه مناطق چغندرقند کاري کشور وجود دارد ولي شدت شيوع آن بيشتر در خراسان، فارس، مياندوآب، کرمان، کرج مشاهده مي گردد. خرطوم کوتا ...

(ريشه ريشي يا ديوانگي ريشه )Rhizomania مقدمه: ريزومانيا يکي از مخربترين و پرخسارت‌ترين بيماريهاي مهم چغندرقند مي باشد که در مناطق مختلف کشور بويژه منا ...

دانلود نسخه PDF - استحصال قند از چغندر قند