up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله استامينوفن PDF
QR code - استامينوفن

استامينوفن

تازه هاي پزشکي امروز

استامينوفن، NSAID و حوادث GI
همراهي ميان داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي (NSAID) غيرانتخابي و افزايش احتمال بروز حوادث خطرناک گوارشي به اثبات رسيده است. يک طريق براي کاهش اين خطر، حداقل در مورد حوادث GI، درمان همراه بيمار با مهارکننده ي پمپ پروتون (PPI) است. داروي ديگر استامينوفن است ولي اين دارو، مهارکننده ي ضعيف سيکلواکسيژناز به شمار مي رود و اطلاعات محدود حاکي از آن است که اين دارو ممکن است احتمال بروز حوادث GI را نيز افزايش دهد.
طي يک بررسي گذشته نگر و با پشتيباني صنعت، محققان احتمال بروز GI را ارزيابي نمودند. اين بررسي در ۶۴۴ بيمار انجام شد که ۱۸۳ نفر ۶۵ ساله بوده و از ژانويه ۱۹۹۷ تا ژوئيه ۲۰۰۴ تحت درمان با NSAID، استامينوفن يا هر دو قرار گرفته بودند. تمامي اطلاعات از مخزن اطلاعاتي بيمارستان و بيمه به دست آمد. نتايج برحسب استفاده ي همزمان درمان PPI طبقه بندي شد. ساير عوامل خطرساز و مصرف دارو در آناليز مورد استفاده قرار گرفت و نقطه ي پاياني به صورت بستري شدن به علت حوادث GI بود. مصرف توام دو دارو سبب افزايش احتمال حوادث GI بيش از مصرف هر يک از دو دارو مي شد.
● بيماران ايمونوکومپتنت، SCC و HPV
با وجودي که بيش از ۹۰ درصد کارسينوم هاي اسکواموس سل (SCC) به علت تماس بيش از حد با اشعه ي فرابنفش ايجاد مي شود ولي پاپيلوماويروس انسان (HPV) در بيماران مبتلا به epidermodysplasia Vermciformis و SCC گردن زهدان و منطقه ي آنوژنيتال نيز با SCC همراه است. HPV در افراد پيوند عضوي ايمونوسوپرسيون شده با ايجاد SCC ارتباط دارد، ولي اين همراهي مورد بحث است. پيدايش اين همراهي ها سبب ايجاد اين موضوع شده است که آيا HPV، توام با پرتوتابي UV در ايجاد SCC جلد در افراد ايمونوکومپتنت موثر است. طي يک بررسي شاهد مورد شامل ۸۵ بيمار ايمونوکومپتنت مبتلا به SCC و ۹۵ نفر شاهد ايمونوکومپتنت و بدون سابقه ي سرطان پوست يک بررسي شاهد مورد انجام شد.
در بيماران مبتلا به SCC، با سنجش تشخيصي کاملا حساس PCR، ميزان بالاي فراواني HPV DNA (در قريب ۵۰% نمونه ها) ديده شد. اين فراواني در پوست داراي ضايعه، پوست اطراف ضايعه و پوست سالم (چه در معرض آفتاب و چه زير لباس) مشابه بود. در مقايسه ي بيماران دچار SCC و بدون آن وجود HPV DNA نيز در هر دومورد مشابه بود.
▪ ۶۰ بيمار از يک گروه ۴۵۰ نفري تحت درمان efalizumab دچار تظاهرات مفصلي شدند.
▪ با عوامل Anti TNF a مي توان پسوريازيس را درمان کرد ولي همين عوامل موجب پيدايش پسوريازيس هم مي شوند. در موارد شديد يا بدون عکس العمل بايد اين داروها قطع شود.
▪ ياخته هاي چربي مي ميرند و جانشين مي پذيرند ولي تعدادشان از دوره ي کودکي مشخص مي شود.
▪ در تاثير دارونما، تعامل انسان نقش کليدي دارد.
● مداخله براي پيشگيري
تنها در تعداد اندکي از کارآزمايي هاي باليني محققان مداخله براي توقف استعمال دخانيات را در نوجوانان ارزيابي کرده اند. پژوهشگران به صورت تصادفي شده در ۸ مرکز مراقبت کودکان از مداخله يا مراقبت معمولي استفاده کردند. از افراد گروه مداخله خواسته شد که در مورد استفاده از سيگار از نوجوانان سوال کنند و توصيه به قطع سيگار و ادامه ي پرهيز توصيه شده و بيماران را به مشاوران همسن خود معرفي کنند. مشاوران همسال، دانشجويان کالج و سيگاري قبلي بودند و به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقيقه با بيمار سخن مي گفتند و بعد از ۲، ۶، ۱۲ و ۲۱ هفته يک مکالمه ي ۱۰ دقيقه اي با تلفن انجام مي شد.
در پيگيري ۶ و ۱۲ ماهه، افراد غيرسيگاري انجام مداخله به احتمال بيشتر از افراد غيرسيگاري مراقبت معمولي در حال پرهيز بودند. در ميان ۲۶۲ فرد سيگاري، آن عده که در گروه مداخله بودند به طور قابل توجه بيش از مراقبت معمولي بعد از ۶ ماه سيگار خود را ترک کرده بودند ولي بعد از ۱۲ ماه به اين ترتيب نبود.
● شيوع MRSA در مردان
درمان عفونت استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) مکتسبه از جامعه (کلون USA۳۰۰) ممکن است دشوار باشد. بعضي ايزولاها نسبت به چند دارو از جمله ماکروليدها، کليندامايسين، بتالاکتام ها و فلوروکينولون ها مقاومند. پژوهشگران ايزولاهاي MRSA حاصل از ۷۱۵ بيمار را مورد بررسي قرار داده اند که به ۶ مرکز طبي و يک کلينيک HIV مراجعه کرده و نيز به ۱۳۰ بيمار مرکز بهداشت جامعه مراجعه کرده بودند.
ميزان کلي بروز سالانه ي MRSA ۳۰۰ USAمقاوم به چند دارو در ۶ مرکز اول ۲۶ مورد در صد هزار نفر بود. در ۸ منطقه با نسبت بالاي همجنس بازي مردانه، ميزان بروز بالاتر بود و در يک منطقه نسبت مردان زوج مردان همجنس باز به بالاترين ميزان، يعني ۲۶% مي رسيد. در ميان بيماران کلينيک HIV، مرداني که با مردان ديگر ارتباط داشتند، در آناليز تطبيق داده شده براي عفونت قبلي MRSA و مصرف کليندامايسين احتمال آلودگي به MRSA ۳۰۰ USAمقاوم به چند دارو، سيزده برابر بيشتر بود و در کلينيک اجتماعي، از ۱۳۰ مورد MRSA، ۶۰ مورد ۳۰۰ USA مقاوم به چند دارو بودند و تمامي موارد مقاوم به چند دارو در مرداني ديده شد که با مردان ديگر ارتباط داشتند.
● غربالگري استئوپوروز در مردان
کالج آمريکايي پزشکان (ACP) در مورد غربالگري استئوپوروز در مردان يک رهنمود عملي باليني انتشار داده است. اين رهنمود براساس بازبيني طبقه بندي شده ي مدارک ۲۶۹ بررسي انجام شده که عوامل خطرساز را بررسي کرده اند و نيز ۲۰ کارآزمايي که آزمون هاي تشخيصي را مرور نموده اند. با وجودي که استئوپوروز اساساً بيماري خانم ها است ولي در مردان هم شايع است (۷% آقايان سفيدپوست آمريکائي)، تشخيص داده نمي شود و غالباً درمان هم نمي شود.
در اين بازبيني مدارکي با کيفيت متوسط تا بالا شناسايي شد و عوامل خطرساز زير با پائين بودن تراکم مواد معدني استخوان (BMD) و شکستگي هاي ناشي از استئوپوروز در مردان همراه بود:
▪ سن بالاتر از ۷۰
▪ پائين بودن وزن بدن
▪ کاهش وزن
▪ عدم تحرک جسمي
▪ شکستگي استئوپوروتيک قبلي
▪ درمان سيستمي درازمدت باکورتيکوستروئيد يا درمان محروميت آندروژن ساير عوامل خطرساز شناسايي شده با مدارک داراي کيفيت پائين تا متوسط عبارتند از استعمال دخانيات، صدمه ي طناب نخاع و مصرف الکل.
ACP، انجام سنجش دوره اي عوامل خطرساز را در مردان سالمندتر و غربالگري با ابسورپسيومتري دوآل انرژي با اشعه ي ايکس را براي آقاياني که در معرض خطر بالا و کانديد درمان دارويي هستند توصيه کرده است.

استامينوفن دارويي است رايج که بدون نسخه پزشک قابل تهيه مي باشد. اين دارو يک مسکن غيرمخدر است که در موارد دردهاي خفيف تا متوسط نظير سردرد، دندان درد، د ...

آسپرين و استامينوفن دو دارويي هستند که دردسترس بيشتر ايراني ها قرار دارند، آنها به اصطلاح داروهاي OTC _ پشت پيشخوان يا بدون نسخه_ هستند. تهيه راحت و ا ...

به نوزاد خود خيلي استامينوفن ندهيد استامينوفن، آسم کودکان را شعله ‌ور مي ‌کند در همه خانه‌هايي که فرزند خردسال يا نوزاد وجود دارد، به‌ خصوص در فصل پاي ...

خطر بروز عوارض گوارشي به دنبال مصرف داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي هم زمان با بسياري ديگر از داروها، افزايش مي يابد روزانه بيش از ۳۵ ميليون نفر از مرد ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

● مقدمه: زيبايي هر فردي وابسته به چندين عامل از جمله موهاي زيبا و مرتب است. بسياري از عوامل آسيب رسان و همچنين افزايش سن مي توانند باعث ريزش مو و تغيي ...

● آيا شيردهي نياز به مهارت خاصي دارد؟ پاسخ اين است که همه مادران اين امکان را دارند که به نوزادان خود شير دهند. اما روش صحيح شيردادن به گونه اي است که ...

اگر شما در چند روز آينده تصميم داريد که به کلينيک برويد و مو بکاريد تا براي هميشه از دست طاسي خلاص شويد حتما دل نگراني هايي بابت اينکه چه پيش مي آيد خ ...

دانلود نسخه PDF - استامينوفن