up
Search      menu
داروها :: مقاله استاتين ها و سرطان PDF
QR code - استاتين ها و سرطان

استاتين ها و سرطان

نقش استاتين ها در درمان بيماري هاي غيرقلبي

مطالعات باليني متعددي که به تازگي در سراسر نقاط جهان روي استاتين ها انجام شده، فوايد مهارکننده هاي ۳ هيدروکسي ۳ متيل گلوتاريل کوآنزيم A ردوکتاز يا استاتين ها را در پيشگيري اوليه و ثانويه از بيماري هاي قلبي و عروقي مطرح کرده اند. بررسي ها به اين نتيجه انجاميده اند که استاتين ها به جز اثر ساده کاهش کلسترول خون، فوايد قابل توجه ديگري نيز دارند و مي توان اين ترکيبات دارويي را در درمان و پيشگيري از بيماري هاي غيرقلبي مانند سرطان، عفونت ها، آلزايمر، بيماري هاي مزمن انسدادي ريوي و ساير مشکلات عملکردي ريه و نشانگان تخمدان پلي کيستيک به کار برد، البته هنوز جايگاه استاتين ها در درمان يا پيشگيري از اين بيماري ها به اثبات نرسيده است...
استاتين ها از تکثير سلولي جلوگيري کرده و اثر ضدالتهابي و سرکوب کننده ايمني دارند، بنابراين مي توان از اين گروه داروها در بهبود برخي از بيماري هاي خاص سود برد.
استاتين ها و سرطان
به دليل خاصيت ضدايمني و جلوگيري از تکثير سلولي، محققان فوايد باليني متعددي را براي استاتين ها در بيماران سرطاني قايل شده اند. به عبارتي ساده تر، استاتين ها خطر بروز سرطان را کاهش مي دهند، البته اين اثر هنوز مورد تاييد جوامع علمي قرار نگرفته است.
در يک مطالعه باليني گذشته نگر که در کشور آمريکا انجام شد، محققان ميزان خطر ابتلا به سرطان را در مصرف کنندگان استاتين ها با افرادي که از اين داروها مصرف نکرده اند، مقايسه نمودند. در دريافت کنندگان استاتين، ميزان بروز سرطان هاي ريه و کولون به ميزان قابل توجهي کاهش داشت. متاآناليزهاي قبلي نيز خطر وقوع انواع گوناگون سرطان را ارزيابي کرده بودند و هم اکنون نيز بودجه زيادي به مطالعه در اين زمينه اختصاص داده شده است. بيشترين اطلاعات جمع آوري شده در مورد رابطه مصرف استاتين ها و سرطان هاي پستان، ريه و کولون بوده است.
اگرچه تعداد قابل توجهي مطالعه چند مرکزي نشان داده اند که کاربرد استاتين ها ارتباطي با کاهش خطر بروز سرطان پستان ندارد، افرادي که فلووستاتين مصرف مي کنند، به ميزان کمتري به سرطان پستان مبتلا مي شوند. يک مطالعه گسترده در کشور آمريکا مطرح کرده است که کاربرد استاتين ها براي مدت بيش از شش ماه، به کاهش ۵۵ درصدي ميزان شيوع سرطان ريه منتهي مي شود.
به هر حال، با وجود آنکه هم اکنون بيش از بيست مطالعه باليني براي ارزيابي اثرگذاري استاتين ها در کاهش خطر ابتلا به سرطان انجام شده، هنوز هم اثربخشي اين گروه دارويي در پيشگيري از سرطان به اثبات نرسيده است.
استاتين ها و عفونت ها
بررسي هاي انجام شده در مورد اثر استاتين ها بر بيماري هاي عفوني، بيشتر روي بيماري هايي مانند سپسيس، پنوموني و آنفلوآنزا متمرکز بوده است. يک مطالعه گسترده به تازگي فوايد استفاده از استاتين ها را در مبتلايان به سپسيس نشان داده است. يک کارآزمايي باليني چند مرکزي در ژاپن نيز کاهش قابل توجه خطر مرگ ناشي از آنفلوآنزا و پنوموني را در مصرف کنندگان دوز متوسط استاتين نشان داده است.
استاتين ها و آلزايمر
مطالعات متعددي در مورد نقش استاتين ها در پيشگيري و درمان آلزايمر انجام شده اند. در کنار کاهش کلسترول به دنبال مصرف استاتين ها در مبتلايان به آلزايمر، کاربرد آتورواستاتين در اين بيماران پس از گذشت شش ماه از مصرف، با بهبود علايم بيماري و قابليت هاي حافظه همراه بوده و اين اثر دارو تا يک سال پس از آن نيز ثابت مانده است. مطالعات گذشته نگر ديگري نيز نشان داده اند که استاتين ها در برابر بيماري آلزايمر اثر حفاظتي دارند.
استاتين ها و بيماري هاي تنفسي
از آنجا که استاتين ها اثرات ضدالتهابي دارند، کاربرد آنها در مبتلايان به بيماري هاي انسدادي مزمن ريه و ساير بيماري هاي ريوي مرتبط با تخريب التهابي مورد بررسي قرار گرفته است. در يک مطالعه باليني قديمي، اثر استاتين ها بر عملکرد ريه در سيگاري ها مطالعه شد و نتايج، حاکي از آن بود که مصرف اين گروه داروها نياز به ويزيت هاي اورژانس تنفسي را در مقايسه با ساير گروه هاي دارويي کاهش مي دهد. مطالعه ديگري نشان داده که استاتين ها اثر حفاظتي بر عملکرد ريه در سالمندان (صرفنظر از سابقه مصرف سيگار در آنان) دارند. همچنين در سيگاري هايي که پس از مدت زمان طولاني، اقدام به قطع سيگار خود کرده اند يا آنان که به تازگي شروع به مصرف سيگار کرده بودند و حالا اين عادت را ترک کرده اند و براي آنها استاتين تجويز شده، در مقايسه با آن بيماراني که استاتين دريافت نمي کنند، افت FVC و FEV۱ حداقل به ميزان ۵۰ درصد کاهش مي يابد.
يک مطالعه جديد در ژاپن نشان داده که استاتين ها، پيشرفت بيماري هاي مزمن انسدادي ريه را کند مي کنند و نيز فوايد قابل توجهي در کاهش مرگ و مير ناشي از آنها دارد.
● نفروپاتي ناشي از مواد حاجب
امروزه نقش استاتين ها در پيشگيري از نفروپاتي ناشي از مواد حاجب بررسي شده، زيرا استاتين ها بر چرخه اکسيدنيتريک و عملکرد راديکال هاي آزاد تخريب گر اثرگذار هستند. سه مطالعه از مجموع اين بررسي ها در مورد سودمندي استاتين ها در کاهش خطر نفروپاتي ناشي از مواد حاجب در بيماراني بوده که تحت مداخلات تشخيصي عروق کرونري از راه پوست قرار گرفته اند. در گروه دريافت کننده استاتين ها، کاهش قابل توجهي در سطح سرمي کراتينين پس از اقدام تشخيصي با کمک ماده حاجب، طول مدت اقامت در بيمارستان و موارد بروز نارسايي حاد کليوي در مقايسه با بيماراني که استاتين دريافت نمي کردند، مشاهده شد.
● نشانگان تخمدان پلي کيستيک
به دليل اثرات مثبت استاتين ها روي انسولين، استرس اکسيداتيو و فاکتورهاي التهابي، به نظر مي رسد استاتين ها در مبتلايان به نشانگان تخمدان پلي کيستيک مفيد باشد. يک مطالعه نشان داده که در اين مبتلايان که سيمواستاتين را همراه با قرص هاي پيشگيري از بارداري خوراکي مصرف کرده اند، در مقايسه با بيماراني که قرص هاي پيشگيري از بارداري خوراکي را به تنهايي دريافت کرده اند، کاهش قابل توجهي در سطح تستوسترون، هورمون لوتئينيزه کننده و نيز کاهش در نسبت LH به FSH مشاهده شد. بنا بر اين مطالعات چنين استنتاج مي شود که استاتين ها مي توانند در درمان سندرم تخمدان پلي کيستيک نقش کمکي داشته باشند.
● نتيجه گيري
اغلب مطالعات باليني ثبت شده در مورد اثرات استاتين ها بر انواع متعدد بيماري هاي غيرقلبي روي داده هاي گذشته نگر بنا شده اند، بنابراين مهم است به ياد داشته باشيم که اين مطالعات خطاي زيادي دارند و هميشه نمي توان به نتايج حاصل از آنها استناد کرد.

هيچ دو نفري مانند هم نيستند، مثلاً در تجويز درمان هاي ضد سرطان براي دو نفر، ممکن است نحوه ي پاسخ دهي اين افراد بسيار متفاوت باشد: در يک نفر عوارض جانب ...

آتورواستاتين يک استاتين يا مهارکننده آنزيم ۳HMG COA. هيدروکسي ۳. متيل گلوتاريل کوآنزيم A) ردوکتاز و يک داروي تنظيم کننده چربي خون با عملکرد بر روي چر ...

بيماري که معرفي مي شود آقايي است ۸۲ ساله که حدود چند ماه است دچار بي اشتهايي و کاهش وزن شده به طوري که در مدت زمان يک ماهه حدود ۱۵ کيلوگرم وزن کم کرده ...

سرطان (Cancer) رشد خطرناک بافت بدن بوسيله تقسيم سريع سلولهاي بدن است. سرطان اساسا يک بيماري ژنتيکي است. اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود د ...

سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور مثال سلولهاي س ...

اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور ...

اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور ...

● بيسفوسفونيت و فيبريلاسيون طي کارآزمايي تصادفي شده ي اخير، استفاده از سالي يک بار اسيد زولدرونيک داخل وريدي سبب افزايش تراکم استخواني هيپ و مهره هاي ...

دانلود نسخه PDF - استاتين ها و سرطان