up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله استئونکروز آرواره PDF
QR code - استئونکروز آرواره

استئونکروز آرواره

استئونکروز آرواره
ضمن درمان با بيس فسفونيت ها، احتمالا به ندرت BRONJ بروز مي کند ولي ميزان بروز واقعي اين مورد آشکار نمي باشد.
در حال حاضر، بيماران بيش از گذشته در مورد استئونکروز آرواره مرتبط با بيس فسفونيت ها يا BRONJ از پزشکان سوال مي کنند. بعضي بيماران پيش از شروع مصرف داروهاي بيس فسفونيت که توسط پزشک تجويز شده است، در اينترنت به جستجو مي پردازند. در ساير موارد، دندانپزشکان در بيماراني که از اين داروها استفاده مي کنند، انجام اعمال تهاجمي دندانپزشکي را قبول نمي کنند. حال بايد ديد چگونه بايد پزشکان مراقبت هاي اوليه به اين بيماران يا به دندانپزشکان ايشان پاسخ گويند؟
BRONJ عبارتست از پيدايش استخوان نکروزه ي مشخص در منطقه ي ماگزيلوفاسيال که در مصرف کنندگان فعلي يا پيشين بيس فسفونيت ها بيش از ۸ هفته ادامه داشته باشد. اين حالت ممکن است به خودي خود يا پس از انجام اعمال تهاجمي دندانپزشکي بروز نمايد. اين ضايعات غالباً گسترش مي يابند و گاهي مناطق بزرگي از استخوان آلوئول راگرفتار مي کنند و درمان موثري براي اين حالت تائيد نشده است.
گزارش هاي مربوط به BRONJ نخستين بار حدود ۵ سال پيش ظاهر شد و اصولاً در بيماران سرطاني که به علت هيپرکلسمي و متاستاز استخواني بيس فسفونيت داخل وريدي دريافت داشته بودند ديده شد. خبرگان عموما همراهي استئونکروز آرواره و بيس فسفونيت هاي درون سياهرگي را قبول دارند زيرا غالباً اين داروها با دوز بالا به صورت مکرر تجويز مي شوند. اين اطلاعات در مورد بيس فسفونيت هاي خوراکي وجود ندارد. براساس گزارش هاي موردي و سنجش هاي انجام شده، در تعداد نسبتاً کمي از بيماران مصرف کننده ي بيس فسفونيت هاي خوراکي براي درمان استئوپوروز، استئونکروز آرواره شرح داده شده است. به عنوان مثال، طي يک بازبيني مقالات، ۸ گزارش انتشار يافته شامل ۲۶ مورد تشخيص داده شد. طي سنجش کتبي جراحان دهان، ۹۴ پزشک ۳۶ مورد از اين بيماري را گزارش نمودند. به عکس، در يک کارآزمايي بزرگ دندانپزشکي که در ۱۱۵ بيمار از ايمپلانت استفاده شده بود و از بيس فسفونيت خوراکي استفاده مي کردند، هيچ موردي از BRONJ ديده نشد و در کارآزمايي FLEX هم که شامل ۱۰۹۹ خانم مصرف کننده ي آلندرونيت به مدت ۵ تا ۱۰ سال بودند، بروز استئونکروز گزارش نشد.
پژوهشگران اخيرا آناليزي دراين مورد انجام داده اند که بيشتر براساس جامعه بوده است. ايشان ادعاهاي طبي اطلاعات اوليه ي يک برنامه ي بزرگ بيمه ي سلامتي را آناليز کرده اند. ميان مصرف خوراکي بيس فسفونيت ها و استئونکروز آرواره در ۱۸۰.۰۰۰ بيمار مبتلا به استئوپوروز که از اين داروها استفاده کرده بودند، همراهي موجودنبود. اما، اين بررسي داراي يک محدوديت مهم بود، يعني براي استئونکروز آرواره کد ICD ۹ وجود نداشت و به اين جهت پژوهشگران بايد از ساير کدها (مثل کدهاي تشخيصي حالات التهابي آرواره و کدهاي انجام عمل جراحي آرواره) به عنوان مارکرهاي کمکي استئونکروز آرواره استفاده نمايد.
در مورد اين مساله با دندانپزشکان وجراحان دهان نيز سخن گفته شده زيرا اين گروه گاهي با بيماراني برخورد دارند که تحت درمان با بيس فسفونيت خوراکي هستند و در تماس با استخوان آلوئول، چه پس از اعمال تهاجمي و چه بدون تروماي ظاهري، مي باشند.
با وجودي که با اين مشاهدات روايتي انتشار نيافته به سختي مي توان علت و معلول را روشن کرد ولي حداقل به دو علت نبايد اين موارد را از دست داد. نخست اگر بپذيريم که بيس فسفونيت داخل وريدي ممکن است سبب استئونکروز آرواره شود، منطقاً بايد فرض شود که درمان خوراکي گاهي ممکن است سبب بروز همين عوارض در افراد بسيار حساس گردد. دوم آنکه سوپرسيون شديد بازيافت تائيد شده ي استخوان با بيوپسي که به شکستگي خود به خود فمور، لگن و دنده ها مي انجامد، پس از درمان خوراکي درازمدت با بيس فسفونيت ها در چند بيمار گزارش شده است. انجمن جراحان دهان و ماگزيلوفاسيال آمريکا صورت وضعيتي را در مورد BRONJ به چاپ رسانده است. مصنفان محدوديت هاي موجود در اطلاعات منتشره را شناسايي کرده اند ولي معتقدند که استئونکروز آرواره گاهي در بيماران تحت درمان با بيس فسفونيت خوراکي اتفاق مي افتد.
ايشان توصيه کرده اند که نبايد در کارجراحي ضروري دندان بيماراني که کمتر از ۳ سال از بيس فسفونيت هاي خوراکي مصرف کرده اند اختلال يا تاخير رخ دهد و تصور نمي رود که هيچ يک از ويژگي هاي ذکر شده از عوامل خطرساز باشد. اما در بيماراني که به مدت بيشتر از۳ سال از بيس فسفونيت هاي خوراکي استفاده مي کنند، نظر بر اين است که ۳ ماه پيش از عمل جراحي دهان، مصرف اين داروها قطع شود و پس از ترميم استخوان مصرف آن دوباره شروع شود. محققان اظهار داشته اند که اين توصيه ها در مورد اين مساله که هنوز اسناد کافي در مورد آن وجود ندارد مورد توافق عام قرار گرفته است.
حال پزشکان مراقبت اوليه در مورد بيماران مصرف کننده ي انواع و اقسام اين داروها و دندانپزشکان چه بايد پاسخ دهند. به نظر مي رسد که بايد به اين بيماران گفت که ميزان بروز خطر، اندک ولي محتمل است. براي بسياري از بيماران دچار استئوپوروز مستند و بيماران دچار استئوپني و عوامل خطرساز متعدد براي شکستگي، منافع بالقوه ي درمان با بيس فسفونيت بر ميزان خطرات آن مي چربد.
اما، بعضي طبيبان، بيس فسفونيت را به بيماراني تجويز مي کنند که مورد مصرف چنداني ندارد (مانند خانم هاي سالم مبتلا به استئوپني که اخيرا دچار يائسگي شده اند). براي بيماران نسبتا جوانتر به نظر مي آيد تاخير در شروع درمان با بيس فسفونيت محتاطانه تر باشد. اما هنوز نمي دانيم که آيا چند سال يا چند دهه استفاده از بيس فسفونيت ها سبب بروز خطرات ناخواسته شود.
اما در مورد بيماري که از بيس فسفونيت خوراکي استفاده مي کند و به علت لزوم انجام يک روش تهاجمي، دندانپزشک خواسته است که مصرف دارو قطع شود، با وجودي که توصيه هاي موجود تنها براساس نظر و عقيده بنياد نهاده شده و اطلاعات محکم نيست، به نظر مي رسد توقف مصرف دارو به طور موقت منطقي باشد. از يک طرف، مدرکي مبني بر توقف درمان براي انجام اعمال مطمئن تر دندان پزشکي در دست نيست، ولي از طرف ديگر بايد گفت که ۶ يا ۱۲ ماه وقفه ي مصرف در بيماري که چندين سال از بيس فسفونيت استفاده کرده است چندان در احتمال شکستگي، اختلال ايجاد نمي کند در واقع تعطيل مصرف در بيماري که مدت چند سال از بيس فسفونيت استفاده کرده است در بسياري از بيماران منطقي به نظر مي رسد.
پزشکان و بيماران غالباً مجبور مي شوند تحت شرايط مشکوک تصميم باليني بگيرند. اين مساله در مورد BRONJ نيز استثنا به شمار نمي رود. با وجودي که بيس فسفونيت ها داروهاي بسيار باارزش و با نفع تائيد شده مي باشند، پيشرفت هاي اخير در مورد مهارکننده هاي سيکلواکسيژناز، اريتروپوئيتين هاي نوترکيبي، روزيگليتازون و درمان جانشيني هورموني بايد به خاطرتان بياورد که گوش به زنگ آثار ناخواسته ي درمان هاي دارويي باشيم.
● تيمروزال واکسن ها
در باب تايمروزال thimerosal، حفاظت کننده ي مورد استفاده در واکسن ها که حاوي اتيل مرکوري است و تماس با آن در واکسن هاي کودکان و افزايش فراواني اوتيسم (در خودماني)، مشاجرات فراوان وجود دارد. حتي پس از بازبيني ۱۲ بررسي توسط انستيتوي طب به سال ۲۰۰۴ نتيجه گرفته شد که مدارک موجود مبني بر ارتباط ميان واکسن هاي حاوي تيمروزال و «در خودماني» ضعيف است.
افزايش توجه به اتيل مرکوري سبب حذف تيمروزال از بسياري از واکسن ها در فاصله ي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ (به استثناي بعضي واکسن هاي انفلوانزا) شد. براي بازبيني و روشن شدن اين مساله که آيا حذف تايمروزال به کاهش گزارش اوتيسم مي انجامد، پژوهشگران تعداد موارد تازه ي اوتيسم را برحسب سن گزارش شده به بخش ثبت بيماري ها از ۱۹۹۵ تا مارس ۲۰۰۷ ارزيابي کرده اند.
فراواني اوتيسم در کودکان ۳ تا ۱۲ ساله در تمام طول بررسي افزايش يافته بود. در ميان کودکان ۳ تا ۵ ساله (سن معمولي تشخيص اوتيسم)، فراواني اوتيسم هر ۴ ماه در طول دوره ي بررسي افزايش يافته بود.

نقص استخوان هاي صورت، به ويژه فک ها علل متنوعي دارد، مانند ريشه کني يک وضعيت پاتولوژيک، تروما، عفونت ها و نقايص مادرزادي. اندازه و ابعاد نقايصي که به ...

اگر روزي احيانا به ژاپن سفر کنيد و بخواهيد از ميان چهره هايي با چشمان بادامي بگوييد کدام ها زيباتر ند، به احتمال زياد روي همان چهره هايي دست مي گذاريد ...

● اسهال Diarrhea عبارت از سندرمي است كه اغلب به عنوان يكي از علايم باليني برخي از بيماريهاي باكتريائي ، ويروسي ، انگلي ، سوء مديريت و استرس ، و تغيير ...

علت اصلي سر درد را بايد در شرايط معمول زندگي فرد مانند استرس، خستگي و فرسودگي، کمبود خواب، گرسنگي جستجو کرد . يکي از شايع ترين دردها در طول زندگي افرا ...

دهان اولين قسمت دستگاه گوارش است که از لب ها شروع و به حلق منتهي مي گردد. در دهان دو فک وجود دارد. فک بالا ثابت است و حرکت نمي کند. ولي فک پائين حرکت ...

دانلود نسخه PDF - استئونکروز آرواره