up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله ازدواج و خوشبختي PDF
QR code - ازدواج و خوشبختي

ازدواج و خوشبختي

تاثير ازدواج بر سلامت زوجين

تاثير ازدواج بر سلامت زوجين، يکي از مباحث مورد توجه محققان است. يک بررسي عمده در ميان ۱۲۷ هزار و ۵۴۵ بزرگسال آمريکايي نشان مي دهد که مردان متاهل، سالم تر از مرداني هستند که هرگز ازدواج نکرده اند يا ازدواج شان به طلاق يا تنهايي انجاميده است. آنها در مقايسه با مرداني که همسر ندارند، عمر طولاني تري دارند و مرداني که پس از ۲۵ سالگي ازدواج مي کنند، نسبت به مرداني که در سنين پايين تر ازدواج مي کنند، بيشتر سالم مي مانند و هر چه طول مدت تاهل مردان بيشتر باشد، مزيت بيشتري از لحاظ افزايش طول عمر پيدا خواهند کرد...
سوالي که مطرح است، اين است که آيا ازدواج به خودي خود مسوول سلامت بهتر و طول عمر بيشتر مردان است؟ اگرچه سخت است در اين مورد با اطمينان حرف زد، به نظر مي رسد ازدواج دست کم تا حدي مسوول اين مزيت است.
برخي اين بحث را مطرح کرده اند که يافته هاي اين تحقيق ممکن است تحت تاثير اين واقعيت قرار بگيرد که مردان سالم با احتمال بيشتري نسبت به مردان دچار بيماري، ازدواج مي کنند اما اين پِژوهش نشان مي دهد که عکس اين قضيه صادق است؛ يعني مردان ناسالم زودتر ازدواج مي کنند، با احتمال کمتري طلاق مي گيرند و با احتمال بيشتري نسبت به مردان سالم، پس از طلاق يا مرگ همسر شان، ازدواج مي کنند.
عامل بالقوه ديگر، تنهايي است. سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا نهاد ازدواج است که با سلامت بيشتر مرتبط است يا صرفا زندگي کردن با شخصي ديگر مطرح است؟ اگرچه بررسي ها يافته هاي متغيري داشته اند اما به نظر مي رسد که پاسخ اين باشد که هر دو عامل موثر هستند. مرداني که با کسي ديگر خارج از چارچوب ازدواج زندگي مي کنند، از افرادي که تنها زندگي مي کنند، وضع سلامت بهتري دارند اما مرداني که با همسران شان زندگي مي کردند، بهترين وضعيت از لحاظ سلامت را دارند.
بررسي هاي بي شمار در طول ۱۵۰ سال گذشته بيانگر اين است که ازدواج براي سلامت خوب است. اخيرا دانشمندان شروع به فهم علت سلامت بهتر مردان متاهل، نسبت به مردان مجرد، مطلقه يا بيوه کرده اند اما پيش از اينکه به علت اين امر بپردازيم، بايد ببينيم ازدواج چگونه بر بيماري هاي خاص از جمله بيماري هاي قلبي-عروقي و سرطان اثر مي گذارد.
● رابطه ازدواج و سلامت قلب
اگر ازدواج از سلامت محافظت کند، قلب احتمالا يکي از نفع برندگان است. دانشمندان ژاپني گزارش کرده اند که مردان هرگز ازدواج نکرده، نسبت به مردان متاهل، ۳برابر بيشتر ممکن است به علت بيماري هاي قلبي عروقي بميرند. گزارشي از «بررسي فرزندان فرامينگهام» نيز نشان مي دهد که ازدواج واقعا در سلامت قلب موثر است. دانشمندان ۳۶۸۳ فرد بزرگسال را در طول دوره اي ۱۰ساله مورد ارزيابي قرار دادند. حتي پس از اينکه عوامل خطرساز عمده براي بيماري قلبي- عروقي مانند سن، چربي بدن، سيگار کشيدن، فشار خون، ديابت و کلسترول به شمار آورده مي شد، مردان ازدواج کرده نسبت به مردان مجرد به ميزان ۴۶ درصد کمتر به علت بيماري قلبي فوت مي کردند.
در بررسي فرامينگهام به نظر نمي رسيد رضايت از ازدواج تاثيري بر اثر حفاظتي کلي ازدواج بر سلامت قلب داشته باشد اما در بررسي هاي ديگر، عدم رضايت از ازدواج و استرس ناشي از آن به عامل خطرساز عمده براي بيماري قلبي، يعني فشار خون بالا مربوط شده است. در واقع در طول زمان استرس زندگي زناشويي ممکن است با ضخيم شدن ديواره بطن چپ، حفره اصلي تلمبه کننده خون در قلب، همراهي داشته باشد اما استرس شغلي اثر مشابهي بر قلب نداشته است.
بيماري هاي عروق کرونري (عروق تغذيه کننده قلب) و فشار خون بالا در ميان مهم ترين علل نارسايي قلب هستند. نارسايي قلب عارضه مزمن و ناتوان کننده اي است که ناشي از ضعيف شدن عضله قلب و ناتواني آن در پمپ کردن خون به بافت هاي بدن است. اما حتي پس از اينکه چنين مشکل جدي اي براي قلب رخ دهد، ازدواجي حمايت کننده با افزايش احتمال زنده ماندن فرد همراه است.
● رابطه ازدواج و سرطان
رابطه قطعي ميان استرس، افسردگي، انزواي اجتماعي و بيماري قلبي، درک اين نکته را آسان مي کند که ازدواج خوب چگونه ممکن است از قلب محافظت کند اما سرطان، موضوع متفاوتي است. شواهد چنداني وجود ندارد که ازدواج خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. با اين وجود، ازدواج مي تواند بر عاقبت سرطان اثر بگذارد. براي مثال، بررسي روي ۲۷ هزار و ۷۷۹ بيمار سرطاني نشان داد که افراد مجرد با احتمال بيشتري نسبت به افراد متاهل در مرحله پيشرفته تري از بيماري تشخيص داده مي شوند. بيماران ازدواج نکرده با احتمال کمتري نسبت به بيماران ازدواج کرده درمان دريافت مي کنند؛ حتي در ميان افرادي که درمان سرطان را دريافت مي کنند، ازدواج با بهبود مدت زنده ماندن بيمار همراه است. بيماراني که ازدواج هاي رضايت بخشي دارند هنگام تشخيص سرطان نسبت به بيماراني که در هنگام تشخيص سرطان از همسرشان جدا شده اند، مدت بيشتري زنده مي مانند.
● رابطه ازدواج و متغيرهاي بهداشتي ديگر
اگرچه داده ها در اين موارد، پراکنده هستند اما به نظر مي رسد ازدواج اثر مثبتي بر ساير جنبه هاي سلامت نيز داشته باشد. سلامت رواني بارزترين اين جنبه هاست.
مردان متاهل نسبت به مردان مجرد مشابه شان در معرض خطر کمتر ابتلا به افسردگي قرار دارند و با احتمال بيشتري از زندگي در دوران بازنشستگي رضايت دارند. متاهل بودن همچنين با کارکرد شناختي بهتر، کاهش خطر بيماري آلزايمر، بهبود ميزان قند خون و پيامدهاي بهتر براي بيماران بستري شده همراهي دارد. برعکس، بيوه بودن احتمال بيماري هاي آميزشي را در مردان (و نه در زنان) افزايش مي دهد.
● تاثير اختلاف زناشويي، طلاق و مرگ همسر بر سلامت مردان
ازدواج خوب، سلامت مرد را بهبود مي بخشد اما اختلاف زناشويي مي تواند هم شادماني و هم سلامت مردان را به خطر بيندازد. براي، مثال در يک بررسي روي ۱۰ هزار و ۹۰۴ مرد متاهل آمريکايي، مشخص شد در طول دوره ۹ ساله اين بررسي، احتمال مرگ مرداني که از همسرشان جدا شده بودند، نسبت به مرداني که متأهل باقي مانده بودند، ۳۷درصد بيشتر بوده است.
به همين ترتيب، بررسي در انگليس روي ۹ هزار و ۱۱ کارمند کشوري نشان داد که روابط استرس زاي زناشويي با ۳۴ درصد افزايش در خطر حملات قلبي و آنژين (درد قلبي) همراه است. طلاق همچنين باعث افزايش ناگهاني در ميزان خودکشي در مردان مي شود اما در زنان اين گونه نيست. از آنجايي که زنان نسبت به مردان عمر طولاني تري دارند، زنان با احتمال بيشتري نسبت به مردان ممکن است همسرشان را از دست بدهند. اما داغداري ناشي از مرگ همسر براي مردان وخيم تر است. يک بررسي در کاليفرنيا نشان مي دهد که اين وخامت در چه حدي است.
اين بررسي بار رواني و اقتصادي- اجتماعي داغداري را اندازه گيري نکرده بود. درعوض پژوهشگران بر تاثيري ديگر از داغداري متمرکز شدند، مرگ ومير همسر بازمانده. اين بررسي ۱۲ هزار و ۵۲۲ فرد ازدواج کرده را در طول دوره ۱۴ تا ۲۳ ساله دنبال کرد. در طول اين زمان، هزار و ۴۵۳ مرد و ۳ هزار و ۲۹۴ زن، همسرشان را از دست دادند. متعاقبا ۳۰ درصد مردان داغدار، خودشان فوت کردند؛ در حالي که ميزان مرگ ومير در زنان داغدارتنها ۱۵ درصد بود.
احتمال مرگ مردان سالمي که همسرشان را از دست داده بودند، نسبت به مردان سالمي که داغدار نشده بودند، ۱ ۲ برابر بيشتر بود. در مورد مرداني که مشکلات بهداشتي قبلي داشتند، داغداري ميزان مرگ ومير را ۶ ۱ بار افزايش داده بود. اين خطر در ۷ تا ۱۲ ماه پس از فقدان همسر، بيشترين ميزان را داشت اما افزايش ميزان مرگ ومير براي بيش از ۲ سال ادامه مي يافت. ظاهرا شکسپير وقتي از «داغ مرگبار» مي نوشته، حق داشته است.
پژوهش ها در سراسر دنيا ثابت مي کند که مرگ همسر، احتمال بيماري و معلوليت را در همسر بازمانده افزايش مي دهد اما مردان، نسبت به زنان، از اين لحاظ بيشتر آسيب پذيرند. دليل اينکه مردان بيوه شده عاقبت بدي پيدا مي کنند، زوال يافتن تغذيه و ساير عادت هاي بهداشتي هنگام تنهايي مردان است. حتي بستري شدن زن براي سلامت همسرش خطرآفرين است. عامل ديگر نيز انزواي اجتماعي است. بررسي روي هزارو ۶۶۷ مرد در بوستون نشان داد که مرگ همسر باعث کاهشي در ميزان تستوسترون (هورمون جنسي مردانه) مي شود که قابل مقايسه با کاهش تستوسترون در طول ۱۰ سال افزايش سن است.
● بيماري هاي همسران به هم شبيه است
مي گويند همسران در دوران سالمندي به يکديگر شبيه مي شوند. اين نظر ممکن است حقيقت داشته باشد اما بر اساس پژوهشي در ايتاليا، زن و شوهرها عوامل خطرساز مشابهي براي بيماري هاي قلبي دارند. در يک بررسي در سال ۲۰۰۹ ميلادي، دانشمندان ۷۱ بررسي قبلي که بيش از ۱۰۰ هزار زوج را در برمي گرفت، مورد بازبيني قرار دادند. در مجموع، زن و شوهرها بسياري از عوامل خطرساز مشابه را داشتند؛ از جمله فشار خون بالا، ديابت، کلسترول، چاقي و سيگار کشيدن.
برخي از شباهت ها را مي توان با گرايش افراد به انتخاب همسراني مشابه خودشان نسبت داد و برخي ديگر از عوامل خطرساز مشترک و عادات سبک زندگي مشابه زن و شوهر بستگي دارد. براي همين است که پزشکان اتريشي، موفقيت برنامه اي را که به دنبال بهبود تغذيه و عادات ورزشي به طور همزمان در زن و شوهر بود، گزارش کردند. اين شيوه درماني زوجي نقطه عطفي در درمان پزشکي به حساب مي آيد.
● زن هوشمند قلب همسرش را سالم تر نگه مي دارد
بررسي هاي متعدد در دهه ۱۹۸۰ ميلادي پيشنهاد مي کرد که مرداني که همسران شان از آنها تحصيل کرده تر هستند، نسبت به مرداني که با زنان با سطح تحصيل پايين تر ازدواج کرده اند، با احتمال بيشتري به علت بيماري عروق کرونري قلب فوت مي کنند. اما در حالي که تعداد بيشتري از زنان به درجات تحصيلي بالاتر دست پيدا مي کنند، اين امر ممکن است مردان مجرد را در مورد ازدواج نگران کند.
اما بررسي در سال ۲۰۰۲ ميلادي نشان داد که هرچه همسر مرد تحصيل کرده تر باشد، خطر بيماري شريان هاي کرونري و عوامل خطرسازي مانند فشارخون، چاقي، کلسترول بالا، سيگار کشيدن و ورزش نکردن در مرد کاهش مي يابد. بررسي در سال ۲۰۰۹ ميلادي نشان داد مرداني که با زنان تحصيل کرده تر ازدواج کرده اند، همچنين نسبت به مرداني که با زنان کمتر تحصيل کرده تر ازدواج کرده اند، ميزان مرگ ومير کمتري دارند. در دنياي معاصر، همسران هوشمند قلب هاي شوهران شان را سالم تر نگه خواهند داشت.

ازدواج هاي فاميلي ازدواج هاي فاميلي مهمترين علت بروز بيماري هاي متابوليک ارثي است بيماري هاي متابوليک ارثي در اثر انتقال يک ژن معيوب از والدين به فرزن ...

يکي از بحث هاي داغي که اين روزها نقل بعضي از محافل شده و نسبت به آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي شود، محدوده سني ازدواج جوانان است. اين سن براي دخترها ۱۶ تا ...

ازدواج اگر در چهارچوب درستي نباشد، به جاي اينکه آرامش دهنده باشد آرامش را برهم مي زند و يا به جاي اينکه با کسي رابطه صميمانه اي پيدا کنيم، ممکن است هم ...

احکام ازدواج سالمندان ۳۱) احکام ازدواج سالمندان نکاح عبارت است از عقدي که موجب حلال شدن استمتاع زن و مرد و مشروعيت روابط زناشويي‌شان مي‌شود با اداي ال ...

پيرامون حوريان بهشتي، که در قرآن کريم به عنوان يکي از پاداش هاي اخروي نيکوکاران، شمرده شده است سوالاتي مطرح است از جمله: ۱) آيا مردها در بهشت با حوريا ...

ازدواج عبارت است از يک قرارداد اجتماعي مبتني بر توافق و سازش بين زن و مرد که موجب شروع زندگي مشترک مي شود . بدين ترتيب آنها در غم و شادي و لذت و رنج ي ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

دانلود نسخه PDF - ازدواج و خوشبختي