up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ازت PDF
QR code - ازت

ازت

نقش اصلي ازت در گياه

تغذيه پسته
ازت :
نقش اصلي ازت در گياه ساخت پروتئينهاي گياهي بوده كه نقشي ساختاري و كليدي مي باشد رشد و باردهي درختان پسته به ميزان زيادي به ازت بستگي دارد و كمبود آن رشد ، باروري و توليد محصول را محدود مي سازد . بطوركلي نياز گياه پسته به ازت ، 600 گرم ازت خالص به ازاي هردرخت در سال پرمحصول بوده و براساس درصد ازت كودهاي ازته ، ميزان مصرف هريك از كودها قابل محاسبه مي باشد . كود اوره با داشتن 46 درصد ازت دربين كودهاي ازته معمولي داراي بيشترين درصد ازت مي باشد اما بعلت تبديل آن به گاز آمونياك و تصاعد آن در صورتيكه كود اوره در سطح خاك داده شود و همچنين تشكيل يون بي كربنات در اثر تجزيه اوره كه در جذب و ايفاي نقش ساير عناصر بويژه عنصر آهن ايجاد مشكل مي كند ، كود مناسبي جهت مناطق پسته كاري كه بي كربنات آب آبياري وخاك آنها بالا مي باشد ، نيست . كود نيترات آمونيم حاوي 35 درصد ازت كه هردو شكل آمونيم و نيترات را دارا مي باشد . نيترات حاصل از تجزيه نيترات آمونيم سريعا توسط گياه قابل جذب مي باشد اما در آبياريهاي سنگين بعلت حلاليت بالا و حركت سريع ، نيترات در اعماق خاك حركت كرده و از دسترس گياه خارج مي شود در نتيجه در خاكهاي شني و سبك بدليل شستشوي نيترات و در خاكهاي شور بدليل ضريب شوري بالاي نيترات آمونيم اين كود توصيه نمي شود . كود سولفات آمونيم حاوي 20 درصد ازت و 24 درصد گوگرد مي باشد . يون آمونيم حاصل از تجزيه سولفات آمونيم ، ممكن است مقداري از آن بين لايه هاي كانيهاي رسي تثبيت گردد و همچنين بعلت بار مثبت درگير واكنشهاي تبادلي گردد . يون سولفات مستقيما قابل جذب توسط گياه بوده بعلاوه موجب كاهش موضعي PH شده و خاصيت اصلاح كنندگي دارد بنابراين كود سولفات آمونيم در خاكهاي سبك و شني بعلت قابليت شستشوي كم سولفات آمونيم كه جذب ذرات خاك مي گردد و در خاكهاي قليايي با PH بالا بعلت خاصيت اصلاح كنندگي بنيان سولفات موجود در اين كود توصيه مي گردد . بطوركلي اگر كودازته مصرفي در باغات پسته در 3 نوبت اواخر اسفند يا اوايل فروردين ، 10 تير لغايت 31تير ، و اواخر مرداد مصرف شوند بازدهي بالاتري مي توانند داشته باشند در حالت عادي با توجه به نياز 600 گرم ازت خالص به ازاي هر درخت مقدار 300 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيم در اواخر اسفند و 350 كيلوگرم در هكتار نيترات آمونيم در 10 تير لغايت 31 تير ( هنگام پرشدن مغز پسته ) و 300 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيم در اواخر مرداد ماه مي تواند جهت باغات پسته بارور و براي درختان بزرگتر از 20 سال مصرف شود . علائم كمبود ازت : كمبود ازت موجب زردي برگها ، كاهش رشد تاج درخت ، كوچكي برگها ، باريك ماندن شاخه هاي تازه رشد كرده و كاهش رشد قطري شاخه ها ، قرمزشدن پوست درخت و رگبرگها و دمبرگها ، ريزش زودتر از معمول برگها در پائيز و كم مغز شدن و سبكي دانه ها مي شود . حد بحراني ازت درخاك PPm2000 – PPm1000 و حد بحراني آن در برگ پسته 5 2 – 2 درصد ماده خشك مي باشد . بايستي توجه نمود هنگامي كه كود ازته جلوي آب و در سطح خاك مصرف شده ، ارتفاع آب آبياري بيشتر از 10 سانتي متر نبوده و از آبياري سنگين اجتناب شود . فسفر : قابليت دسترسي به فسفر خاك توسط گياه بيش از آنكه به مقدار آن در خاك بستگي داشته باشد به PH و شرايط خاك بستگي دارد . PH كمي اسيدي تا خنثي بهترين PH براي قابليت دسترسي به فسفر مي باشد . درخاكهاي قليايي تشكيل فسفاتهاي كلسيم كه حلاليت بسيار كم داشته و تبديل آنها به فرمهاي محلول نيز كند صورت مي گيرد ، موجب كاهش قابليت دسترسي به فسفر توسط گياه مي شود . فسفر از جمله عناصري است كه در خاك بسيار كند حركت كرده و توسط ذرات خاك تثبيت مي گردد . در نتيجه كودهاي فسفره بايستي در نزديكي ريشه مصرف شده و از مخلوط كردن اين كود با خاك به جهت جلوگيري از تثبيت و غيرفعال شدن آن بايستي جلوگيري نمود . حد بحراني فسفر در خاك PPm 15 و در برگ پسته 14 0 درصد ماده خشك مي باشد . ازجمله علائم كمبود فسفر ، ارغواني شدن برگ سرشاخه ها ، باريك شدن شاخه ها ، برهنه شدن درخت ، ديرباز شدن جوانه ها و تيره شدن رنگ برگهاي پير مي باشد . پتاسيم : نقش پتاسيم در گياه بيشتر كاتاليزوري بوده و كمبود آن مقاومت گياه را در برابر آفات و بيماريهاكاهش مي دهد . پتاسيم موجب تسهيل نفوذ آب در سلولهاي گياهي و سبب كنترل عمل باز و بسته شدن روزنه هاي برگ در هنگام تبخير و تعرق مي شود . جذب پتاسيم در سال پرمحصول ( ON ) حدود 6 برابر سال كم محصول ( Off ) بوده و بيش از 90 درصد كل جذب ساليانه پتاسيم در طي دوره پرشدن مغز اتفاق مي افتد . درختان پسته پتاسيم زيادي جذب مي نمايند بطوريكه جذب ساليانه پتاسيم توسط درخت پسته به جذب ازت و نيتروژن كه پرمصرف ترين عنصر غذايي است نزديك مي باشد . حد بحراني پتاسيم قابل جذب درخاك PPm300 و دربرگ2 – 5 1درصد ماده خشك مي باشد . مصرف پتاسيم موجب افزايش درصد خنداني و كاهش پوكي دانه هاي پسته نيز مي گردد. درصورت كمبود اين عنصر در گياه پسته حاشيه برگها به سمت بالا پيچيده همچنين برگهايي كه كمبود پتاسيم دارند ، حاشيه سوختگي قهوه اي را نشان مي دهند . براي كوددهي به باغات فاقد پتاسيم درخاكهاي با بافت سنگين و رسي مي بايستي مقادير زيادي از كودهاي پتاسه درون شيار كودي مصرف شود در غير اينصورت درختان پاسخ مناسبي به دريافت كود نخواهند داد ( حداقل 3كيلوگرم سولفات پتاسيم به ازاي هر درخت بارده و بزرگ ) در اراضي سبك و شني مقدار مصرف كودهاي پتاسه مي تواند كمتر در نظرگرفته شود . از آنجايي كه 90 درصد جذب پتاسيم توسط درخت پسته در طي دوره پرشدن مغز اتفاق مي افتد ، محلولپاشي با كودهاي حاوي درصد بالاي پتاسيم و همچنين كاربرد كودهاي پتاسه محلول در آب همراه با آب آبياري ، در طي اين دوره زماني به بهبود كيفيت محصول و افزايش عملكرد محصول كمك شايان توجهي مي نمايد . گوگرد : گوگرد بصورت يون سولفات در محلول خاك وجود داشته و بعلت داشتن بارمنفي جذب ذرات خاك نمي شود ، اكسيد و احياء گوگرد درخاك بيولوژيكي بوده و ميكرو ارگانيسمهاي خاك مي توانند گوگرد را به بون سولفات تبديل و قابل استفاده براي گياه نمايند . اضافه كردن گوگرد به خاك علاوه بر تامين نياز غذايي گياه ، از نظر خواص اصلاحي و تاثيري كه روي PH خاك دارد مفيد مي باشد . براي موثر بودن مصرف گوگرد بايستي شرايط از نظر تهويه رطوبت فراهم باشد تا ميكرو ارگانيسمهاي خاك بتوانند گوگرد را به سولفات تبديل نمايند و اين امر موجب كاهش موضعي PH گردد . علائم كمبود گوگرد مشابه علائم كمبود ازت بوده و شامل زردي برگهاي جوان ، كاهش رشد گياه و نازكي شاخه ها مي باشد . حد بحراني گوگرد در خاك PPm 15 و در برگ پسته 3 0 درصد ماده خشك مي باشد . مقدار 1 – 5 0 تن گوگرد ترجيحا ميكرونيزه در هر هكتار مخلوط با كودحيواني در چالكودها جهت باغات پسته قابل توصيه مي باشد . كلسيم : درخاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك ، كلسيم نسبت به ساير عناصر غذايي به مقدار بيشتري در محلول خاك وجود دارد اما فقط وجود آن در خاك و بافتهاي گياه و برگ ، دليل براينكه محدوديتي از نظر آن وجود ندارد نيست و بايد مطمئن شد كه آيا عنصر مذكور در گياه از تحرك مناسبي برخوردار بوده و آيا قادر به انجام وظيفه خود مي باشد يا خير . بنابراين مشكل اصلي كمبود كلسيم ، جذب آن از طريق خاك نبوده بلكه انتقال آن در داخل گياه است كه موجب بروز عوارض ناشي از كمبود كلسيم بخصوص در ميوه ها كه بيشتر از بقيه اندامهاي گياه به كلسيم نياز دارند ، مي شود . از جمله عوارض كمبود كلسيم در درختان پسته عارضه لكه پوست استخواني در دانه هاي پسته مي باشد كه با 3 نوبت محلولپاشي با كودهاي حاوي كلسيم در اوايل فصل رشد ( اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت ) با فاصله 15 – 10 روزه مي توان از شدت عارضه تا مقدار بسيار زيادي كاست . حد بحراني كلسيم در برگ پسته حدود 2 درصد ماده خشك گياهي است . در خاك ميزان كلسيم در ارتباط با منيزيم و سديم سنجيده مي شود و نسبت جذب سديم ( SAR ) كمتر از 15 و نسبت كلسيم به منيزيم بيش از يك در خاك مي تواند نشاندهنده وضعيت نسبتا مناسب كلسيم در خاك باشد . در درختان پسته مبتلا به كمبود كلسيم ، برگهاي جوان و نزديك انتهاي شاخه به شكل چروكيده و كج در آمده و نوك برگها و حاشيه آنها بطرف بالا و يا پائين لوله مي شود . كمبود كلسيم در درختان پسته بيشتر كيفي بوده و در نتيجه اثرات متقابل با عناصر ديگر يا عدم انتقال مناسب در گياه اتفاق مي افتد درصورت نياز مي توان از 200 – 100 تن گچ خام در هكتار جهت اصلاح خاك و رفع نياز گياه به كلسيم استفاده نمود . منيزيم : منيزيم بصورت يون منيزيم از محلول خاك جذب شده و درخاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك به مقدار زيادي بصورت جذب سطحي ذرات خاك وجود دارد . درنتيجه در اين خاكها بيشتر با مسئله زياد بود و مسموميت اين عنصر روبرو هستيم تا كمبود و كمبود احتمالي آن نيز بيشتر ممكن است در خاكهاي شني اتفاق بيفتد . حدبحراني منيزيم در خاك PPm15 و دربرگ پسته 6 0 درصد ماده خشك گياهي مي باشد . كمبود آن موجب ظهور رنگ زرد و كلروز بين رگبرگي در برگهاي مسن و پير گياه مي شود . درصورت كمبود مصرف 400 كيلوگرم سولفات منيزيم در هكتار در چالكود و در صورت مسموميت مصرف گچ و پتاسيم در مقادير زياد توصيه مي گردد . آهن : آهن يكي از عناصر ضروري براي رشد تمامي گياهان است . درصورت كمبود آن كلروفيل به مقدار كافي در سلولهاي برگ توليد نمي شود . زردي برگ ناشي از آهك ، شكل خاصي از كمبود آهن در گياه است كه بخش وسيعي از كشور ما را فراگرفته است . آبياري بيش از حد ، مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي شيميايي ، كمبود مواد آلي و فشرده شدن خاك و زيادي بي كربنات در محلول خاك از جمله عوامل موثر در كاهش جذب آهن توسط گياه مي باشد . درصورت كمبود آهن ، كلروفيل به مقدار كافي در سلولهاي برگ توليد نشده ، ابتدا فاصله بين رگبرگها زرد شده و باشدت يافتن كمبود ، تمامي سطح برگ زرد مي شود . بدليل آنكه آهن در گياه متحرك نمي باشد اين علائم ابتدا در برگهاي جوان و قسمتهاي فوقاني گياه ظاهر شده و با پيشرفت كمبود تمامي گياه را در بر مي گيرد . حد بحراني آهن در خاك PPm10 – 7 و در برگ پسته PPm 100 مي باشد . جهت مصرف خاكي آهن بايستي حتما از كودهايي با بنيان كلات EDDHA نظير سكوسترين آهن استفاده نمود جهت محلولپاشي از كودهاي آهن با بنيان كلات EDTA نيز مي توان استفاده نمود . روي : مقدار روي در محلول خاك بسيار ناچيز بوده و هرچه PH خاك بيشتر شود از مقدار روي قابل جذب گياه كاسته مي شود بنابراين در خاكهاي با PH قليايي كه خاص خاكهاي آهكي است كمبود روي شايع و گسترده مي باشد . استفاده زياد از كودهاي فسفره در خاكهايي كه مقدار روي قابل استفاده كمي دارند ، موجب بروز كمبود تحميلي روي در گياه مي شود . روي در بسياري از سيستمهاي آنزيمي گياه نقش كاتاليزوري فعال كننده و يا ساختماني داشته و در ساخته شدن و تجزيه پروتئينها در گياه نيز دخيل است . يكي از بارزترين نقشهاي روي در ساخت اسيد آمينه تريپتوفان بعنوان پيش نياز ساخت هورمون اكسين است كه در رشد طولي شاخه ها موثر مي باشد . همچنين روي در مرحله گرده افشاني و جوانه زدن دانه هاي گرده نقش اصلي را ايفاء نموده و موجب تسريع در رشد لوله گرده شده و در نتيجه امكان لقاح و تشكيل ميوه را افزايش مي دهد . از جمله علائم كمبود روي ، تاخير در باز شدن جوانه هاي رويشي و زايشي حتي تا مدت يك ماه ، تشكيل دانه هاي كوچكتر و قرمزتر از دانه هاي سالم ، ريزبرگي ، كم برگي ، كوچك شدن ميان گره هاي سرشاخه و روزت مي باشد . حد بحراني روي در خاك PPm2 و در برگ پسته PPm 30 مي باشد . مصرف خاكي سولفات روي در چالكود به همراه كود حيواني به ميزان حداقل 250 گرم به ازاي هردرخت در باغات دچار كمبود همچنين محلولپاشي سولفات روي پس از برداشت و اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ها و در ارديبهشت ماه در باغات پسته توصيه مي گردد . منگنز : يون دوظرفيتي منگنز در مجموع محلولترين فرم آن و قابل جذب براي گياه مي باشد نقش عمده منگنز در گياه مشاركت در سيستمهاي تركيبي است منگنز در توليد كلروفيل نقش اساسي داشته و متابوليسم ازت و واكنشهاي آبي فتوسنتز نيز از منگنزتاثير مي گيرند . منگنز و آهن بر روي يكديگر داراي اثر متقابل مي باشند حدبحراني منگنز در خاك PPm8 و در برگ پسته PPm50 است . بعلت تحرك كم منگنز در گياه علائم كمبود نخست در بافتهاي جوان مشاهده مي شوند . علائم كمبود شبيه علائم كمبود آهن بوده با اين تفاوت كه در كمبود منگنز قسمتي از حاشيه برگ سبز باقي مي ماند . نكته حائز اهميت و قابل اشاره در ارتباط با نقش عنصر منگنز در گياه پسته ، تحقيقي است كه نشان داده مهمترين عنصر غذايي كه در تفاوت بين باغات با عملكرد بالا با باغات با عملكرد پائين ايفاي نقش مي كند ، عنصر منگنز مي باشد . مس : نقش مس در گياه بيشتر در فعاليتهاي آنزيمي گياه خصوصا فعال كردن آنزيمهاي اكسيداز مي باشد . قابليت دسترسي به مس براي گياه نظير اغلب ريزمغذيها به PH خاك بستگي داشته و با افزايش PH از قابليت جذب آن كاسته مي شود همچنين در خاكهاي آلي نيز مس اغلب به فرم كمپلكسهاي آلي بسيار پايدار وجود داشته و با پيوند بسيار سختي بين مولكولهاي آلي جاي مي گيرد در نتيجه قابليت جذب آن براي گياه كم شده و نمي تواند بوسيله گياه مورد استفاده قرارگيرد در نتيجه برخلاف تمامي عناصر غذايي ريزمغذي بايستي حتي المقدور با كودهاي حيواني و دامي مخلوط نگردد . مس با فسفر و آهن و روي اثر متقابل دارد . حدبحراني مس در خاك PPm 1 و در برگ پسته PPm10 مي باشد علائم كمبود مس در گياه پسته بصورت سوختگي برگهاي نزديك به نوك سرشاخه ها ، قلبي شكل شدن برگهاي نورس و عصايي شكل شدن شاخه هاي بالائي درخت و تابيدن آنها به سمت پائين مي باشد . بر : يكي از منابع اصلي بر خاك ، آب آبياري و بر موجود در آن مي باشد اما لزوما آبهاي شور داراي بر زياد نيستند . بر در فعاليتهاي زايشي ، گرده افشاني ، تقسيم سلولي بافتهاي مريستمي ، ترميم بافتهاي آوندي ، متابوليسم كربوهيدراتها و انتقال آنها نقش ايفاء مي نمايد . درخاكهاي داراي بافت سبك ، بر در اثر بارندگي و يا آبياري شسته شده و از دسترس گياه خارج مي گردد همچنين در PH بالاتر از هشت و درخاكهاي آهكي ميزان جذب بر به ميزان زيادي كاهش مي يابد كه اين امر بعلت واكنش متقابل بين كلسيم و بر مي باشد . حدبحراني بر در خاك PPm1 و در برگ پسته PPm250 مي باشد . از علائم كمبود بر در گياه پسته ، پيچيده شدن حاشيه برگها ، تغيير شكل برگ بصورت فنجاني ، پوكي محصول و عدم خوشه بندي مناسب را مي توان نام برد درصورت كمبود محلولپاشي اسيدبوريك در پائيز پس از برداشت و يا اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ها توصيه مي گردد .

کودهاي بيولوژيک که با استفاده از ميکروارگانيسمهاي مفيد خاک توليد مي شوند در سالهاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند. مشکلات اقتصادي ناشي از افزايش ...

اگر تاکنون ” قدرت خارق العاده بازتاب دادن” را تجربه نکرده ايد، حالا فرصت خوبي است که اين کار را انجام دهيد چرا که “زبان هاي دروني” حالت پيشرفته بازتاب ...

● ٓبازتاب شناسي چيست؟ بازتاب شناسي يا رفلکسولوژي هنري ظريف و شکلي از درمانهاي شفابخش طب کل نگر است که نبايد آنرا با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه ...

موضوع ميزگرد اين هفته ما شايد در نگاه اول به نظرتان تکراري برسد. شايد با خودتان بگوييد از بس در مورد سکته قلبي و جراحي قلب مطلب خوانديم قلبمان به درد ...

کودهاي بيولوژيک که با استفاده از ميکروارگانيسم هاي مفيد خاک توليد مي شوند در سالهاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند . مشکلات اقتصادي ناشي از افزا ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

وقتي شما در مورد تغذيه و مواد غذايي با همسايه تان، فروشنده مواد غذايي، دامپزشک يا متخصص پرورش دام صحبت مي کنيد مهم است که هر دو به يک زبان صحبت نماييد ...

به منظور تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم ، در نواحي عمده کشت اين محصول در يک منطقه و در فاميل هاي غالب خاک ، تعداد چندين مزرعه انتخاب مي شود . ...

دانلود نسخه PDF - ازت