up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله اردک PDF
QR code - اردک

اردک

آشنايي با اردک

اردک
مرغابي نر هنگام شروع پروازاردک يا مرغابي نامي است که معمولاً براي تعدادي از گونه هاي مرغابي سانان در خانواده پرندگان Anatidae به کار مي رود.
▪ فرمانرو: جانوران
▪ شاخه: طنابداران
▪ رده: پرندگان
▪ راسته: غازسانان[۱]
▪ خانواده: مرغابي‌سانان[۲]
مرغابي نر هنگام شروع پروازاردک يا مرغابي نامي است که معمولاً براي تعدادي از گونه هاي مرغابي سانان در خانواده پرندگان Anatidae به کار مي رود.اردک ها به چندين زير خانواده تقسيم مي شوند.مرغابي ها اغلب پرندگان آبي هستند که بيشترشان کوچک‌تر از هم خانواده هاي غاز و قو هستند. مرغابي ها هم در آب دريا و هم در آب شيرين زندگي مي کنند.
اردک پرنده ايست تخم گذار که بيشتر در آب زندگي مي کند. گونه هاي زيادي از اردک در دنيا هستند که هنوز شناخته نشده اند.اين پرنده پر هاي چربي دارد تا با تماس به آب، پر ها خيس نشود و پرنده پس از خارج شدن از آب سنگين نشود.
● تاريخچه پرورش اردک :
اردک يکي از اولين گونه هاي پرندگان است که توسط آدمي اهلي شده است وبه نظر مي رسد که اهلي کردن آن در کشور مصر صورت گرفته باشد ، زيرا که در حفاري هاي به عمل آمده بر روي گور امنحوتب سوم يکي از فراعنه باستاني مصر که در حوالي ۱۵۰۰ سال قبل از ميلاد مي زيسته است ، تصوير يک اردک در بين گل هاي لوتوس مشاهده شده است ، وگفتني است که مصريان باستان يکي از اولين اقوام کهن بشري هستند که اقدام به جوجه کشي از اين پرنده نمودند وشايد علت توجه مصريان باستان به پرورش اين پرنده ، کانال هاي متعدد آبي ورودخانه طويل وممتد نيل بوده باشد وامروزه نيز پرورش اردک به شدت در مصر رايج ومتداول است .
● خصوصيات عمومي اردک
اردک پرنده اي با بدن کشيده وپاهاي کوتاه است که باعث مي شود بدنش نزديک زمين قرار گيرد . اردک از پرندگان نوک پهني است که در جانور شناسي به آن ها لاميلورستر Lamelliorostere مي گويند . درازا وحجم بال اردک نسبت به ساير طيور متوسط است واردک اهلي بدين دليل به خوبي نمي تواند پرواز کند . حرارت طبيعي بدن اردک ۷ ۴۰ درجه سانتي گراد وتعداد نبض به طور متوسط ۳۱۲ دفعه در دقيقه وتعداد تنفس ۱۶ – ۲۸ بار در دقيقه مي باشد . سر بزرگ وقطر منقار آن در بالا وپايين کم است . بدني ترتيب از اتصال منقار به يکديگر برجستگي خاصي از نيمرخ در آن ها ديده نمي شود . حجم منقار در اردک ها نسبت به ساير طيور وبخصوص غاز زيادتر بوده وسطح بيشتري را نسبت به سر وجثه حيوان اشغال مي کند . منقار در محل اتصال به سر نازک تر از قسمت آزاد است . از اين رو تقريباً به صورت يک بيلچه در آمده است . منقار از غشاي صاف وهمواره پوشيده شده است که لبه آن از يک قسمت شاخي پوشيده مي شود . زبان در اردک قوي وعضلاني است وغدد چشائي فراواني دارد که به وسيله آن ها تا اندازه اي طعم مواد غذائي را حس مي کند . گردن اردک کوتاه وقطر آن متوسط است . پرها تمام بدن اردک ها را پوشانيده وغشاي ظخيمي را در روي پوست تشکيل مي دهد . اين پرها به خوبي روغني شده اند واين امر مانع از رسيدن آب ورطوبت به بدن مي گردد .
● نژادهاي اهلي اردک :
نژادهاي متعددي از اردک اهلي در جهان وجود دارد که اين نژادها به گروه هاي گوشتي ، تخمگذار ، دو منظوره وتزييني تقسيم مي شوند ودر اين جا به معرفي اين نژادها مي پردازيم :
۱) نژاد پکين Peckin : منشا اين نژاد کشور چين است واولين بار در سال ۱۸۷۳ به عنوان يک نژاد مشخص معرفي شده است ودر حال حاضر بيشتر مزارع پرورش اردک گوشتي در آمريکا از اين نژاد استفاده مي کنند . وزن اردک نر بالغ در حدود ۴ تا ۵ ۴ کيلوگرم واردک ماده بالغ ۶ ۳ تا ۴ کيلو گرم است . اين نژاد تخمگذار خوبي نيز هست به طوري که ساليانه بين ۱۵۰ تا ۱۸۰ عدد تخم مي گذارد ووزن هر يک عدد تخم آن در حدود ۸۵ گرم بوده ورنگ پوسته آن سفيد کرمي ويا سبز فام است . اين نژاد داراي بدني کشيده وسينه اي پهن بوده ورنگ آن سفيد کرمي ورنگ پوست آن زرد ورنگ منقار وپاها پرتقالي است . وجه تمايز اردک نر از ماده ، وجود دو پر کوچک تابيده در منتهاي اليه دم است . امتداد بدن از شانه به طرف پشت ، شيب دار بوده ودر حقيقت قسمت انتهايي بدن ودم نزديک زمين قرار گرفته است . اين طرز ساختمان بدن وهمچنين طرز راه رفتن ،پرنده را شبيه به پنگوئن ها مي سازد . طرز ساختمان بدن سبب شده است که حيوان نتواند به آساني بر روي زمين جفتگيري کند از اين رو براي جفتگيري بايد در آب برود.. بهترين سن براي عرضه در بازار سن ۸ تا ۱۲ هفتگي است ودر اين سن وزن اردک بين ۲ تا ۳ کيلوگرم خواهد بود ، وپس از آن بتدريج از کيفيت گوشت کاسته مي شود . اين نژاد آرام بوده وشرايط محيطي را بخوبي تحمل مي کند ودر مقايسه با ساير نژادها از بال کوچک تري برخوردار است وزيباتر به نظر مي رسد . اردک ماده آن علاقه چنداني به خوابيدن بر روي تخم ندارد .
۲) نژاد روئن Rouen: منشا اين نژاد شهر روئن درايالت نرماندي فرانسهاست که نام نژاد نيز از نام آن گرفته شده است واين نژاد تا حدودي شبيه نژاد پکين است . اين نژاد در اصل از نژاد اردک وحشي مالارد منشعب شده واردک نر آن داراي بال وپرهاي زيباي آبي وسبز وسياه است ودر لابلاي آن خطوطي سفيد قرار دارند . وزن اردک نر در حدود ۵ ۴ کيلوگرم ووزن اردک ماده ۴ کيلو گرم است . از نظر رنگ ، نر وماده در اين نژاد اختلاف دارند ورنگ نرها زيباتر از رنگ ماده ها مي باشد . جثه نرها نيز از جثه ماده ها بزرگ تر است .رنگ اردک ماده سفيد وقهوه اي روشن است وپاها ومنقار به رنگ پرتقالي وپوست به رنگ زرد است واردک ماده آن علاقه چنداني به خوابيدن بر روي تخم ندارد .ماده اردک ها ساليانه ۸۰ عدد تخم مي گذارند که رنگ پوسته تخم خاکستري آبي فام تا سبز مي باشد . گوشت شان بسيار لذيذ وخوش خوراک است .
۳) نژاد ايلسبوري Aylesbury: اردکي تنبل وسنگين وزن از اردک هاي نژاد گوشتي است که منشا آن دره ايلسبوري در حومه شهر لندن در انگليس است ، ووزن اردک نر آن در حدود ۵ ۴ کيلوگرم ووزن اردک ماده در حدود ۴ کيلوگرم است . اين نژاد براي توليد گوشت مناسب است . اردک ايلسبوري منقاري بلند ، راست وبه رنگ سفيد صورتي فام ، وپاهاي پرتقالي رنگ دارد و برخلاف رنگ پوست ساير نژادهاي اردک که معمولاً زرد است رنگ پوست اردک ايلسبوري سفيد است . ميزان توليد تخم آن ساليانه در حدود يکصد عدد تخم است .
۴) نژاد آنکونا Ancona: اين اردک جزو نژادهاي گوشتي است ومعمولاً جوجه هاي آن به رنگ شوکولاتي وسفيد واردک هاي بالغ به رنگ سياه وسفيد اند . سر وگردن وسينه معمولاً به رنگ سفيد وباقي اجزاي بدن به رنگ سياه است .
۵) نژاد خالدار استراليايي Australian Spotted :اين نژاد در سال ۱۹۲۰ ميلادي در آمريکا بوجود آمد ودر سال ۱۹۲۸ براي اولين بار به نمايش گذاشته شد ، اين نژاد از تلاقي نژادهاي مالارد ، دم دراز وکال وبرخي نژادهاي خالدار از گله هاي اردک وحشي استراليايي بوجود آمد . اندازه جثه اين اردک ها حد واسطي بين گونه مالارد نوک دراز وگونه کال نوک کوتاه مي باشد . وزن اردک نر آن يک کيلو تا ۲ ۱ کيلوگرم واردک ماده بين ۸۷۰ گرم تا ۱۰۵۷ گرم مي باشد . اين نژاد از لحاظ رنگ واريته هاي مختلفي نظير : سرسبز ، سر آبي وسر نقره اي دارد . اردک خالدار استراليايي تخمگذار خوب ومادري ممتاز است . جوجه اردک هاي بسيار فرز وچالاکي دارد واز لحاظ قدرت پرواز همانند نژاد کال Call پرندگاني توانا هستند .
● جايگاه اردک :
اردک از حيواناتي به شمار مي رود که علاقه زيادي به آب دارد وبسياري گمان مي کنند که زندگي در خشکي براي حيوان با لذت ورضايت همراه نيست . ولي بايد دانست که برخلاف تصور ، تجربه نشان داده است که اردک خيلي زود به تغيير محيط ووضع موجود عادت کرده وبه آساني قادر است کمبود آب ودرياچه وامثال آن را با مراتع وعلف زارهاي سبز وخرم جبران نموده وحتي پرورش به طريقه بسته را به نحوي که در موير ساير طيور اهلي جريان دارد به آساني وخوبي تحمل نمايد . در مورد ساختمان جايگاه ولانه اردک ها شرايط واصولي که براي مرغداري ها بايد در نظر گرفته شود عيناً جهت لانه هاي اردک قابل اجرا مي باشد ، منتهي بايد در نظر داشت ، چون اردک ها عادت دارند تمام مدت شب وروز را در هواي آزاد زندگي کنند ودائماً در حال حرکت وفعاليت باشند لذا بايد سعي شود تا حد امکان محوطه هاي محصور ووسيع وبزرگي را در جلوي هر لانه براي اردک ها اختصاص داد که حيوانات بتوانند در مواقع لزوم از جايگاه هاي خود خارج شده ودر آن قسمت به جست وخيز بپردازند .
● تغذيه اردک :
بر خلاف ساير انواع طيور اهلي ، جوجه اردک ها از همان ساعات اوليه خروج از تخم علاقه عجيبي به خوردن غذا از خود نشان مي دهند ومعمولاٌ در چنين هنگامي بهتر است از خوراک هائي که در آب وجود دارد يا مواد غذايي که منشا حيواني دارند براي تغذيه جوجه استفاده شود . ولي چنانچه اين کار مقدور نباشد مي توان روزي پنج الي شش بار مقداري آرد سبوس وپودر شير وآرد مواد علوفه اي را به صورت خمير درآورده ودر اختيار جوجه ها قرار داد . تجربه نشان داده است که ترکيبات مزبور که البته مي توان اجزاي آن را با مواد غذايي وعلوفه ودانه هاي ديگر تعويض نمود ، غذاي کامل وخوبي براي اردک ها به شمار مي رود وبخصوص در رشد ونمو جوجه ها تاثير زيادي دارد .رشد جوجه اردک نسبت به ساير طيور اهلي کم وبيش سريع تر است واگر غذا به ميزان کافي ومتعادل در اختيار حيوان گذاشته شود ، حيوان رشد عجيبي خواهد کرد . تغذيه حيوان از دو هفتگي به بعد تدريجاً کم شده ودر سن سه تا چهار هفتگي تعداد دفعات غذا به دو بار در روز تقليل مي يابد .
پانويس‌ها
Anseriformes
Anatidae

▪ فرمانرو: جانوران ▪ شاخه: طنابداران ▪ رده: پرندگان ▪ راسته: غازسانان[۱] ▪ خانواده: مرغابي سانان[۲] مرغابي نر هنگام شروع پروازاردک يا مرغابي نامي است ...

پرورش اردک در سطح استخرهاي پرورشي ماهي مي تواند بخوبي با سيستم پرورش چند گونه اي ماهي هماهنگ شود بطوريکه اردکها بخوبي با ماهيان پرورشي سازگار مي شوند. ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

دانلود نسخه PDF - اردک