up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله ادبيات عرب PDF
QR code - ادبيات عرب

ادبيات عرب

زبان عربي گذشته از پيوند هزارو چند ساله اش با زبان فارسي ، زبان دين ماست و لذا براي بررسي آن حتما لازم است که ادبيات عرب و تاريخ ادبيات عرب برسي شود . تا دوره هاي ادبي از جاهليت تا عصر ما و آثار هر عصر و نيز عوامل فرهنگي و غير فرهنگي موثر در آن ، کاملا روشن شود و تمام خطوط و جزئيات شخصيت رواني و اجتماعي و هنري ادبا به وضوح تصوير شود.عربها واژه ادب رادرمعاني مختلفي به کار مي برند ، در زمان جاهليت به معني دعوت به طعام مهماني ( مأدوبه ) بود. و در جاهليت و اسلام به خلق کريم و حسن معاشرت با خواص و عوام به کار مي رفت. سپس بر تهذيب نفس و آموزش صفات پسنديده و معارف و شعر اطلاق شد. در قرن نهم ميلادي و قرون بعد از آن همه علوم و فنون را از فلسفه و رياضيات و نجوم و کيميا و طب و اخبار و انساب و شعر و جز آن را از آنگونه معارف والا که در بهبود بخشيدن به روابط اجتماعي به کار مي آيد در بر مي گرفت.
در قرن دوازدهم ، لفظ ادب در شعر و نثر و آنچه به آن دو مربوط است چون نحو و علوم لغت و عروض و بلاغت و نقد ادبي استعمال شد.
● ادب عربي به دو قسم تقسيم مي شود:
۱) ادب انشائي يا ايجادي
۲) ادب وصفي يا موضوعي که نخستين آن شامل شعر و نثر است و دومي شامل تحليل ادبي و تاريخ ادب
● فنون ادبي عربي نيز بر دو قسمت مي باشند:
۱) فنون ادبي شعري
۲) فنون ادبي نثري . فنون ادبي شعري عبارتند از شعر قصصي يا حماسي ، شعر غنائي ، شعر تمثيلي و شعر تعليمي .
ادب عربي قديم از شعر حماسي و تمثيلي خالي است. زيرا قوم عرب کمتر شهرنشين بود و بيشتر به واقعيت گريش داشت و از اين رو تخيلش بارور نشده بود. از طرف ديگر شيوه کسب روزي به وسيله شعر که در ميان شاعران قوم رواج گرفت جائي براي سرودن اشعار حماسي و تمثيلي باقي نگذاشت. با اين همه اگرچه ادب عربي از آثار حماسي بلند و طولاني خالي است از قصائدي که در آنها روح حماسي مي باشد خالي نيست.
اما فنون ادبي نثري عبارتند از تاريخ و خطابه و قصه و تعليم و رسائل . ادب قديم عربي از داستانهاي طولاني نيز خالي است. عرب نثر را به دو گونه مي نوشت:نثر مرسل و نثر مسجع.
در ميان اعراب شعر بيش از نثر عرصه بروز يافت و از سجع آغاز شد و به ارجوزه ها رسيد و از آنجا به اوزان مختلف راه يافت.
▪ دوره هاي ادب عربي نيز در سه نهضت منحصر مي شود:
۱) نهضت جاهلي و اموي
۲ ) نهضت عباسي
۳) نهضت جديد.
بنابر اين اين دوره ها از عصر جاهليت شروع مي شوند و تا ظهور اسلام و بعد از آن حمله مغول و تأثير آن بر ادب عربي کشيده مي شوند. بر اساس موشکافيهاي تاريخي و ادبي و مطالعه تطبيقي زبان شناسانه بايد به اصالت شعر جاهلي نظر داد. و شعر عربي پس از آن دجار تحول و دگرگوني گرديد و شاعران معروفي چون امرئ القيس و زهير و اعشي و ... پيدا شدند و هرکدام سبک و بينش خاصي داشتند و تصوير خاصي در شعر خويش نمايان کردند. باآمدن اسلام ادب و زبان عربي نيز از قرآن و اسلام تاثير پذيرفت و ارزش و اهميت يافت که از صورت يک زبان قومي و محلي در گوشه اي محجور از دنيا به موقعيت يک زبان مهم جهاني نايل گرديد و با مشارکت موثر همه مسلمين به ويژه ايرانيان ، گسترش و دامنه اي کم نظير يافت و آثار و آثار بيشماري در موضوعات گوناگون به عربي نوشته شد

والاسم منه معرب و مبني لشبه من الحروف مدني ● اسم به دو نوع تقسيم مي شود: ۱) معرب (آنچه كه شبيه حروف نيست) ۲) مبني (آنچه كه شبيه حروف است) به نظر مصنف ...

نام تمام پيامبران آورده شده در قرآن غير منصرف است بجز اين هفت پيامبر: لُوْطٌ – نُوْحٌ – شعيْب – هُوْدٌ – مُحَمَّدٌ صالحٌ شَيْثٌ ● عين الكلمه التي لاتق ...

پروردگار عالم با خلقت و تعليم آدم(ع) وي را به جمع فرشتگان عرضه فرمود و همه ملائك بجز ابليس (عزازيل) پس از آزمايش و تاييد شايستگي نظري جانشيني آدم(ع) د ...

مسلما دوران ما را مي توان يک «خميازه ي فرهنگي هنري» دانست. به همين خاطر ممکن نيست که بخواهي از هنر و ادبيات بنويسي و از اين خميازه ي کذايي سخن به ميا ...

در هر هنري پديده‌اي خاص به عنوان مادّة خام براي آفرينش به كار گرفته مي‌شود. نقّاش از خطّ و رنگ بهره مي‌گيرد، و موسيقي دان به صوت هماهنگي مي‌بخشد، و پي ...

جايگاه ويژه اي که ملت تاتار در تقاطع فرهنگهاي گوناگون احراز مي نمايد، موجبات ترکيب ويژه و زيست دايمي آنان را در حوزه ي رود ولگا، به ويژه در عرصه ي معن ...

شيخ محمد علي عاملي ملقب به بهاء الدين معروف به شيخ بهايي فرزند حسين بن عبدالصمد است که از فقهاي مذهب شيعه بود و در روز پنجشنبه هفدهم ذي الحجه سال ۹۵۳ ...

پنجم اسفند را در ايران روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي وروز مهندسي نامگذاري کرده اند.به همين مناسبت و با چند روز تاخير، با نگاهي اجمالي، به بررسي زن ...

دانلود نسخه PDF - ادبيات عرب