up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اختلال شخصيت PDF
QR code - اختلال شخصيت

اختلال شخصيت

اختلال در شخصيت

شخصيت يعني « مجموعه‌اي از رفتارها و شيوه‌هاي تفکر شخص در زندگي روزمره که با ويژگي هاي بي همتا بودن ، ثبات (پايداري) و قابليت پيش بيني» مشخص مي‌شود. از اين تعريف چندين نکته قابل استنباط است.
بي همتايي و تفاوت : شخصيت يک فرد بي‌همتاست و در عين بعضي مشابهت‌ها ، هيچ دو شخصيت يکسان و همسان وجود ندارد.
ثبات داشتن (پايداري) : اگر چه افراد در شرايط و محيطهاي گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلفي دارند، ولي در طول زمان (مثلا چندين دهه) رفتار و واکنش و همچنين شيوه تفکر آنها داراي يک ثبات نسبي دائمي است.
قابليت پيش بيني : با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص مي‌توان سبک رفتاري و تفکري افراد را با احتمال زياد پيش بيني کرد. قابليت پيش بيني رفتار با «ثبات در رفتار» رابطه متقابل دارد.
اختلال شخصيت چيست؟
آيا تابحال کسي را ديده‌ايد که در برابر يک انتقاد ساده ، واکنش خشمگينانه شديدي داشته باشد؟
آيا از خود پرسيده‌ايد که چرا بعضي افراد انواع مختلف «خال کوبي» را روي پوست خود دارند؟
چرا بعضي افراد براي خود بعضي افراد براي خود ، خانواده و ... برنامه ريزي سختگيرانه دارند بصورتي که شرايط بحراني هم حاضر به تغيير آن نيستند؟
شخصيت مي‌تواند سازگار و يا ناسازگار باشد. «ناسازگاري» زماني مطرح مي‌شود که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود را با محيط و تغييرات آن تطبيق دهند. سازگاري يا عدم سازگاري ارتباط نزديکي با «انعطاف پذيري» دارد. يک شخصيت سالم با وجود ثبات و پايداري به ميزاني از انعطاف‌پذيري بهره مي‌برد. اما افراد ناسازگار در برخورد با موقعيت‌هايي که واکنش به آنها مستلزم تغييرات و تصميمات جديد است، تفکر و رفتار انعطاف ناپذيري از خود بروز مي‌دهند. بنابراين ، اختلال شخصيت يعني «رفتارهاي ناسازگار و انعطاف ناپذير در برخورد با محيط و موقعيت ها»
ميزان شيوع اختلال شخصيت
شيوع در جمعيت کلي
ميزان شيوع اختلال شخصيت در کل جمعيت حدود 4 تا 6 درصد برآورد شده است. اگر چه در بين انواع مختلف شخصيتي تفاوتهاي معني‌دار وجود دارد براي مثال برآوردها براي اختلال پارانوئيد حدود (0.5 تا 2.5 درصد) است در حالي که براي اختلال اجتنابي بين (1 تا 10 درصد) اعلام شده است.
شيوع در بين دو جنس
در ميزان شيوع اختلال شخصيت بين دو جنس تفاوت هاي معني‌دار ديده مي شود براي نمونه در حالي که طبق برآوردها ، ضداجتماعي واختلال وسواسي- جبري در مردان بيشتر از زنان است اختلال مرزي نمايشي و وابسته در زنان بيشتر از مردان (گاهي 2 برابر مردان) است.
درمان اختلال شخصيت
روان درماني
روشي است که روانشناسان باليني يا مشاور با استفاده از اقدامات «نيرو دارويي» اقدام به درمان اختلال مي نمايد و شامل انواع مختلفي است از قبيل « روانکاروي ، شناخت درماني ، رفتار درماني، گروه درماني ، آموزش مهارت هاي اجتماعي و... هدف از روان دماني ، آموزش رفتارهاي جديد همراه با اسجاد خودآگاهي و بينش در مراجع (دروان جو) نسبت به رفتار خود و اثر آن بر فرد و جامعه است. در درمان اختلال شخصيت اولويت با روان درماني است.
درمان دارويي
در کنلار روان درماني مواقعي وجود دارد که لازم است از دارو نيز استفاده شود تا فرآيند درمان تسهيل شود. دارو درماني زير نظر روانپزشک اعمال مي شود و ميزان و تعداد مصرف را او تعيين مي کند. داروهاي مورد استفاده براي درمان اين اختلال بطور غير مستقيم اثر خود در اعمال مي کنند. برخي از گروهها دارويي مورد استفاده عبارتند از: ضد اضطرابها ، ضد افسردگيها ، ضد جنونها.

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

شخصيت ( Character ) هر يک از شخصيت هاي تخيلي حاضر در فيلم ، از جمله قهرمانان زن و مرد و آدم هاي شرور و خبيث و شخصيت هاي درجه دوم ، آنهايي که براي لحظا ...

• اختلالات شخصيت • شخصيت (personality) معمولاً بعنوان يک برچسب تشخيص کلي براي رفتار قابل مشاهده فرد و تجارب دروني قابل بيان ذهني او مورد استفاده قرار ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

اختلال دوقطبي که به آن اختلال سرخوشي-افسردگي نيز اطلاق مي شود، نوعي عملکرد نامناسب مغزي است که با تغيير شديد در خلق و خو همراه است. اين اختلال به افت ...

دانلود نسخه PDF - اختلال شخصيت