up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اختلال شخصيتي مرزي PDF
QR code - اختلال شخصيتي مرزي

اختلال شخصيتي مرزي

خودتخريبي و ترس از طرد شدن ، علائم اين اختلال است !؟

اختلال شخصيتي مرزي borderline
افراد مبتلا به اين اختلال، خودانگاره (خودپنداره ي) بسيار بي ثباتي دارند، روابط ميان فردي شان نيز بسيار بي ثبات است. آنان معمولاً سابقه ي روابط شديد، اما پرآشوب دارند که معمولاً آرماني کردن مفرط دوستان يا معشوق ها را شامل مي شود اما بعداً به سرخوردگي و نااميدي مي انجامد. خشم شديد و نشانه هاي بي ثباتي عاطفي، دو ويژگي مهم اين اختلال است.
بي ثباتي عاطفي آنان همراه با سطح بالاي تکانش گري، اغلب به رفتارهاي خودويرانگري مانند «رانندگي بي باک» منجر مي شود. اقدامات خودکشي، اغلب به شکل فريبکارانه، بخشي از تصوير باليني اين اختلال است. با اين حال، اين گونه اقدامات هميشه فريبکارانه نيستند. جرح خويشتن، ويژگي ديگر اين اختلال است. رفتار صدمه زدن به خود، با رهايي يافتن از اضطراب يا ملالت ارتباط دارد.
● علائم:
۱) کوشش هاي مهارگسسته براي اجتناب از طرد يا رهاشدگي واقعي يا خيالي
۲) الگويي از روابط بين فردي بي ثبات و افراطي که با نوسان بي حد آرماني کردن و بي ارزش نمودن مشخص مي شود.
۳) آشفتگي هويت؛ بي ثباتي بارز و مستمر خودانگاره يا درک خويشتن
۴) تکانش وري، دست کم در دو زمينه که بالقوه، خود آسيب زننده هستند (براي نمونه خرج کردن افراطي، سوء مصرف مواد، رانندگي بي پروا، زياد خوردن)
۵) رفتار خودکشي، حرکات بيانگر ، تهديد ها يا رفتار خود آسيب زني مکرر
۶) بي ثباتي عاطفي ناشي از واکنش پذيري خلقي آشکار (براي نمونه ملال دوره اي شديد، تحريک پذيري يا اضطراب که معمولاً چند ساعت طول مي کشد و تنها در موارد نادر بيش از چند روز پايدار مي مانند.)
۷) احساس هاي مزمن پوچي
۸) خشم نامناسب و شديد يا اشکال در کنترل خشم (براي نمونه، بروز مکرر عصبانيت، خشم مستمر و نزاع هاي بدني مکرر)
۹) انديشه پردازي پارانويايي گذرا و مرتبط با فشار رواني يا نشانه هاي شديد تجزيه اي
● ويژگي هاي تشخيصي
ويژگي اصلي اختلال شخصيت مرزي، يک الگوي فراگير بي ثباتي در روابط بين فردي، خودانگاره، عواطف و تکانش گري بارز است که از اوايل بزرگسالي، آغاز و در زمينه هاي گوناگون ظاهر مي شود.
افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، کوشش هاي بي وقفه اي را براي اجتناب از طرد و رهاشدگي خيالي يا واقعي انجام مي دهند.
اين افراد، حساسيت زيادي به شرايط محيطي دارند. آنان ترس هاي شديد مربوط به طرد و رهاشدگي و خشم نامناسب را، حتي در حين مواجهه با يک جدايي کوتاه مدت واقع گرايانه و يا هنگامي که تغييرات غيرقابل اجتناب در نقشه ها پيش مي آيد، تجربه مي کنند.
اين افراد ممکن است بر اين باور باشند که رهاشدگي يا طرد به طور تلويحي به اين معناست که آنان «بد» هستند. اين ترس هاي رهاشدگي، با عدم تحمل تنهايي و نياز به بودن با ديگران رابطه دارد. کوشش هاي بي وقفه ي آنان براي اجتناب از طرد و رهاشدگي، ممکن است شامل اعمال تکانشي همچون آسيب زدن به خود يا رفتارهاي انتحاري باشد.
افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، الگويي از روابط بي ثبات و شديد دارند. آنان ممکن است در ملاقات هاي اول يا دوم، حاميان بالقوه يا دل دادگاني را به صورت ايده آل در ذهن خود تجسم کنند؛ ممکن است مايل باشند وقت زيادي را با يکديگر سپري کنند و در اوايل برقراري روابط، ازجزئيات بسيار خصوصي يکديگر مطلع گردند. باوجود اين، آنان ممکن است به سرعت از چنين انديشه اي منصرف شده و به اين نتيجه برسند که از ديد ديگران، فاقد ارزش اند و احساس کنند که طرف مقابل شان به اندازه ي کافي به فکرشان نبوده و بخشنده و شايسته نيست.
اين افراد مي توانند با ديگران همدلي کرده و نسبت به آنان محبت کنند اما تنها براساس اين انتظار که درصورت نياز، طرف مقابل شان نيز براي برآورده ساختن خواسته هاي آنان «بخشنده» خواهد بود. اين افراد براي تغييردادن ناگهاني و چشم گير عقيده ي خود نسبت به ديگراني که ممکن است به طور متناوب به عنوان حاميان نيکوکار يا تنبيه کننده هاي بي رحم درنظر گرفته شوند، آمادگي دارند. اين دگرگوني ها اغلب بازتاب سرخوردگي از يک حامي ست که ويژگي هاي مهرورزي او به صورت ايده آل تصور شده و يا طرد و جدايي از جانب او مورد انتظار است.
افراد مبتلا به اين اختلال، دست کم در دو زمينه که به صورت بالقوه «خودآسيب زننده» هستند، تکانش گري نشان مي دهند. آنان ممکن است قمار کنند، بدون ملاحظه پول خرج کنند، زياد غذا بخورند، سوء مصرف مواد و رابطه ي جنسي نابه هنجار داشته باشد يا به گونه اي بي احتياط رانندگي کنند. افراد مبتلا به «اختلال شخصيت مرزي»، رفتارهاي مکرر خودکشي، حرکات بيانگر تهديد يا رفتار خودآسيبي نشان مي دهند.
● تشخيص افتراقي
اختلال شخصيت مرزي، اغلب با اختلال هاي خُلقي به طور هم زمان رخ مي دهد و هنگامي که ملاک هاي هر دو اختلال مطابقت کنند، مي توان هر دو تشخيص را مطرح کرد. چون جلوه ي مقطعي اختلال شخصيت مرزي ممکن است شبيه يک دوره اختلال خلقي باشد، متخصص باليني نبايد صرفاً مبناي تصوير مقطعي و بدون داشتن اطلاعات مستندي که نشان دهد اين الگوي رفتاري، شوري زودرس و سيري پايدار دارد، تشخيص اختلال شخصيت مرزي را مطرح کند.
اگر فردي ويژگي هاي شخصيت را داشته باشد که علاوه بر اختلال شخصيت مرزي، با ملاک هاي يک يا چند اختلال شخصيت ديگر نيز مطابقت کند، مي توان تمام تشخيص ها را مطرح نمود. اگرچه اختلال شخصيت نمايشي نيز ممکن است با توجه طلبي، رفتار فريب کاري و تغيير سريع هيجان ها مشخص شود اما اختلال شخصيت مرزي براساس خودتخريبي، قطع روابط نزديک همراه با خشم و احساس هاي مزمن و ريشه دار پوچي و تنهايي متمايز مي شود. افکار «پارانويايي» يا خطاهاي ادراکي، ممکن است در اختلال شخصيت مرزي و اختلال شخصيت «اسکيزوتايپي» وجود داشته باشند اما اين نشانه ها در اختلال شخصيت مرزي، بيش تر گذرا بوده، از لحاظ بين فردي واکنشي بوده و نسبت به سازماندهي بيروني حساس تر هستند. اگرچه اختلال شخصيت پارانويايي و اختلال شخصيت خودشيفته نيز ممکن است با واکنش خشم نسبت به محرک هاي جزئي مشخص شوند اما ثبات نسبي خودانگاره همانند فقدان نسبي، خودتخريبي، تکانش گري و نگراني هاي مربوط به طرد و رهاشدگي در اين اختلال ها، آنان را از اختلال شخصيت مرزي متمايز مي کند. اگرچه اختلال شخصيت ضداجتماعي در به دست آوردن منفعت، کسب قدرت يا ساير رضايت مندي هاي مادي مهارت دارد اما هدف بيش تر شخصيت وابسته و اختلال شخصيت مرزي، معطوف به کسب توجه حاميان است.
● درمان اختلال شخصيت مرزي
▪ روان درماني :
درمان انتخابي براي اين اختلال، «روان درماني» مي باشد که به يک اندازه براي بيمار و درمانگر مشکل است. علت آن، بي ثباتي و رفتار تکانشي (لحظه اي) و همچنين استفاده از مکانيسم دفاعي«دونيم سازي» است. (مکانيسمي که موجب مي شود شخصيت مرزي، متناوباً از درمانگر يا ساير افراد محيط بيزار شده يا آنان را به شدت دوست بدارد.) رفتار درماني به خصوص آموزش مهارت هاي اجتماعي با استفاده از نوارهاي ويديويي که بيمار را در مشاهده ي تأثير رفتارش بر ديگران توانا مي کند مفيد است. در کنار روان درماني انفرادي، روان درماني گروهي نيز سودمند مي باشد.
▪ دارو درماني :
براي اخذ نتايج بهتر، «دارودرماني» به «روان درماني» اضافه مي شود. از داروهاي «ضدجنون» براي کنترل خشم و خصومت و دوره هاي پسيکوتيک گذرا و از داروهاي «ضدافسردگي» براي بهبود خُلق بيمار استفاده مي شود. از ديگر داروهاي مورد استفاده مي توان به «ضدتشنج ها» و «کربنات ليتيوم» اشاره کرد. تجويز اين داروها بايد تحت نظر روان پزشک باشد.

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

• اختلالات شخصيت • شخصيت (personality) معمولاً بعنوان يک برچسب تشخيص کلي براي رفتار قابل مشاهده فرد و تجارب دروني قابل بيان ذهني او مورد استفاده قرار ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

شخصيت يعني « مجموعه‌اي از رفتارها و شيوه‌هاي تفکر شخص در زندگي روزمره که با ويژگي هاي بي همتا بودن ، ثبات (پايداري) و قابليت پيش بيني» مشخص مي‌شود. از ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

اختلال دوقطبي که به آن اختلال سرخوشي-افسردگي نيز اطلاق مي شود، نوعي عملکرد نامناسب مغزي است که با تغيير شديد در خلق و خو همراه است. اين اختلال به افت ...

دانلود نسخه PDF - اختلال شخصيتي مرزي