up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اختلال دوقطبي PDF
QR code - اختلال دوقطبي

اختلال دوقطبي

قطب شادي، قطب غم

اختلال دوقطبي که به آن اختلال سرخوشي-افسردگي نيز اطلاق مي شود، نوعي عملکرد نامناسب مغزي است که با تغيير شديد در خلق و خو همراه است. اين اختلال به افت عملکرد روزانه فرد در زندگي اش منتهي مي شود. تخمين زده شده که يک درصد از کل جمعيت هر جامعه در طول زندگي خود دچار اين عارضه مي شوند. اختلال دوقطبي يک بيماري مزمن فرض مي شود که با درصد بالاي مرگ و مير همراه است. اقدام به خودکشي در مبتلايان حدود ۱۰ درصد است....
داروي مناسب براي درمان اختلال دوقطبي براساس سوابق بيمار و علايمي که وجود دارند، انتخاب مي شود. امروزه از آنجا که شمار داروهاي تجويزي در بيماران با اختلال دوقطبي افزايش قابل توجهي يافته، دستورالعمل هاي درماني متنوعي (براساس مطالعه هاي انجام شده روي هر کدام از اين داروهاي جديد) براي مديريت درمان اين اختلال ارايه شده است.
اهداف اصلي درمان دارويي اختلال دوقطبي بر اساس اينکه بيمار در چه مرحله اي است، تفاوت دارد. در فاز حاد بيماري، تمرکز روي کاهش علايم فعال و تثبيت خلق است. پس از دستيابي به اين مهم، دارودرماني با هدف پيشگيري از وقوع اپيزودهاي جديد تغيير خلق در آينده و نيز بهبود عملکرد اجتماعي فرد ادامه مي يابد. بهترين دارو براي تثبيت خلق در اين بيماران براساس مقايسه اثربخشي و عوارض جانبي احتمالي يعني ارزيابي نسبت فايده به زيان، تجويز هر کدام از اين داروهاست. تمايل بيمار به مصرف هر کدام از داروها نيز بايد درنظر گرفته شود. به هر حال براي بيمار توضيح دهيد که دارودرماني به تنهايي بهترين نتيجه بخشي را ندارد. در بهترين شرايط، تمام درمان هاي دارويي بايد با روان درماني يا ساير مداخله هاي غيردارويي همراه شود. همچنين مطالعه هاي متعدد نشان داده اند که اختلال هاي دوقطبي به درمان تک دارويي پاسخ مطلوب نمي دهد و ترکيب آنها با داروهاي تثبيت کننده خلق براي خاموش نگه داشتن علايم ضروري است.
● مانياي حاد يا اپيزودهاي مرکب
روش هاي دارودرماني متعددي براي درمان اپيزودهاي مانياي حاد وجود دارند. اگر اپيزود کنوني بيماري شديد است، درمان کوتاه مدت با بنزوديازپين همراه با شروع تثبيت کننده هاي خلق توصيه مي شود. آنچنان که در مورد داروهاي ضدافسردگي صادق است، اثربخشي کامل داروهاي تثبيت کننده خلق مگر با چند هفته متوالي درمان دارويي به دست نمي آيد. اهداف اوليه درمان شامل کنترل علايم فعال شامل بي قراري، تهاجم يا وسواس موجود است. داروهاي ضدافسردگي نيز به طور همزمان براي درمان علايم مانيا و سايکوز همراه تجويز مي شوند.
افسردگي دوقطبي حادهمانند افسردگي ماژور تک قطبي، مهم ترين هدف درماني در اين مورد نيز خاموش کردن علايم موجود در اپيزود فعال بيماري است و نيز برگشت نسبي بيمار به سطح طبيعي عملکرد اجتماعي-رواني. در افسردگي دوقطبي، دارودرماني با يک داروي ضدافسردگي همواره با اين خطر همراه است که بيمار ناگهان از فاز افسردگي به مانيا يا هايپومانيا وارد شود. برخي از متخصصان با شروع همزمان داروي تثبيت کننده خلق اين خطر را به حداقل مي رسانند. ساير انتخاب هاي جايگزين، عبارت اند از ليتيوم، لاموتريژين، الانزاپين-فلوکستين و کوئتياپين.
● درمان نگهدارنده
وقتي علايم حاد فروکش کردند، تمرکز درماني روي پيشگيري از عود بيماري، خاموش کردن هرگونه علامت فعال، افزايش فواصل عود بيماري، به حداقل رساندن خطر خودکشي و بهبود عملکرد کلي بيمار است. هم اکنون شواهد محدودي براي متقاعد کردن متخصصان براي انتخاب دارويي به عنوان داروي برتر براي درمان درازمدت بيماري (درمان نگهد ارنده) در دسترس است.
● عقايد مطرح در دارودرماني اختلال دوقطبي
▪ ليتيوم: شواهد تاريخي متعددي اهميت ليتيوم را به عنوان خط اول درمان مانياي حاد تاييد مي کنند. مطالعه هاي انجام شده با استفاده از دارونما پاسخدهي درماني علايم حاد بيماري را به ليتيوم ۷۸ درصد ذکر کرده اند. ممکن است براي رسيدن به اثربخشي مطلوب، نياز به پيگيري درمان به مدت ۲ هفته باشد. بررسي ها نشان داده اند که حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از بيماران اختلال دوقطبي در فاز افسردگي به درمان تک دارويي با ليتيوم پاسخ مي دهند. به طور کلي مدت زمان لازم براي خاموش شدن فاز افسردگي، طولاني تر از زمان لازم براي فروکش يک فاز مانيک است. براي تسريع پاسخدهي درماني، ساير مداخله هاي دارويي در کنار تجويز ليتيوم لازم است. مطالعه هاي متعدد و بررسي هاي باليني اثربخشي ليتيوم را در کاهش دفعات عود، کوتاه کردن مدت زمان هر دوره و کاهش شدت علايم در هر دو گروه اپيزودهاي مانيا و افسردگي نشان داده اند. هرچند که مطالعه هاي اخير اثربخشي بيشتر آن در پيشگيري از مانيا را به اثبات رسانده اند.
▪ اسيدوالپروئيک: از سال ۱۹۹۵ که والپروات سديم براي تجويز در اين بيماران مورد تاييد قرار گرفته، تاکنون مطالعه هاي باليني کنترل شده وسيعي از اهميت تجويز اسيدوالپروئيک و مشتقات آن در درمان مانياي حاد حمايت کرده اند. برخي از يافته ها به نفع آن هستند که در انواع خاصي از اختلال هاي دوقطبي (زماني که تشخيص اختلال ادواري يا اپيزودهاي مرکب وجود دارند) والپروات از ليتيوم موثرتر است. هرچند که يافته ها در زمينه کاربرد والپروات سديم در درمان مانياي حاد کامل هستند، مطالعه هاي باليني در مورد اهميت آن در درمان افسردگي حاد دوقطبي کافي نيستند.
در مطالعه وسيعي آثار ليتيوم، والپروات و دارونما در طولاني کردن فواصل عود ايپزودها طي يک دوره ۵۲ هفته اي مقايسه شد. در اين مطالعه هيچ کدام از آن ۳ دارو بر ديگري برتري نداشتند. البته در نتايج ثانويه مطالعه والپروات در کاهش دفعات عود مانيا برتر از ليتيوم بود. در بيماران با علايم افسردگي همراه با مانيا، بيماراني که سابقه پاسخدهي درماني نامناسبي به ليتيوم داشته اند و بيماران با علايم خاص خودبزرگ بيني و احساس نياز کم به خواب، والپروات در مقايسه با ليتيوم داروي بهتري است.
▪ کاربامازپين:کاربامازپين از مدت ها قبل از درج تاييديه مصرف در برگه اطلاعات دارويي، براي درمان اپيزودهاي حاد مانيا تجويز مي شده، اما اشکال باقابليت رهش کنترل شده آن براي درمان اپيزودهاي حاد مانيا و نيز اپيزودهاي مرکب مورد تاييد قرار گرفته اند. از سال هاي قبل اين دارو به عنوان جايگزين براي درمان بيماران با تغيير هاي خلقي ادواري که پاسخدهي درماني بسيار کمي به ليتيوم داشته اند، تجويز مي شده است. امروزه شواهد موجود براي مصرف دراز مدت کاربامازپين در پيشگيري از اپيزودهاي نوسان خلق محدود هستند.
▪ آنتي سايکوتيک هاي آتيپيک يا نسل دوم ها: اخيرا مطالعه هاي متعددي در زمينه اثربخشي اين گروه داروها در اختلال دوقطبي انجام شده اند. نتايج جمع آوري شده از اين مطالعه ها پيشنهاد کرده اند که آنها خاصيت ضدمانيا دارند. اثربخشي ريسپريدون، کوئتياپين، زيپرازيدون و آريپيپرازول در درمان مانياي حاد يا اپيزودهاي مرکب ارزيابي شده است. آنها پيشنهاد کرده اند که تجويز آنتي سايکوتيک هاي نسل دوم همراه با تثبيت کننده هاي خلق کارآمد است. دو داروي آنتي سايکوتيک نسل دوم که واضحا در درمان اپيزودهاي حاد افسردگي موثر بوده اند، عبارت اند از کوئتياپين و الانزاپين. مقاله هاي حمايت کننده از کاربرد آنتي سايکوتيک هاي نسل دوم در پيشگيري از عود علايم اختلال دوقطبي اندک، اما در حال تکميل هستند. بيشتر مطالعه هاي چاپ شده روي اثربخشي الانزاپين و آريپيپرازول متمرکز بوده اند.
▪ ساير داروها: لاموتريژين، اکسکاربازپين، الانزاپين-فلوکستين، بنزوديازپين ها و داروهاي ضدافسردگي نيز در درمان اختلال هاي دوقطبي کاربرد دارند. لاموتريژين اغلب به طور موفقيت آميزي در ترکيب با ساير تثبيت کننده هاي خلق براي پيشگيري از عود اپيزودها تجويز مي شود. البته به دليل احتمال وقوع نشانگان استيونس-جانسون، کنترل دقيق بيمار در زمان مصرف دارو ضروري است.

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

• اختلالات شخصيت • شخصيت (personality) معمولاً بعنوان يک برچسب تشخيص کلي براي رفتار قابل مشاهده فرد و تجارب دروني قابل بيان ذهني او مورد استفاده قرار ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

شخصيت يعني « مجموعه‌اي از رفتارها و شيوه‌هاي تفکر شخص در زندگي روزمره که با ويژگي هاي بي همتا بودن ، ثبات (پايداري) و قابليت پيش بيني» مشخص مي‌شود. از ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

«پارانويا» اصطلاحي است که توسط متخصصان سلامت روان براي توصيف سوء ظن (يا عدم اعتماد) به کار برده شده است که در مکالمه هاي روزمره و اغلب در مواقع عصباني ...

دانلود نسخه PDF - اختلال دوقطبي