up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اختلال در زبان شفاهي PDF
QR code - اختلال در زبان شفاهي

اختلال در زبان شفاهي

لطفا مرا درک کنيد

ناتواني يادگيري داراي مفهوم گستردهاي است. اين عبارت شامل مواردي از جمله مشکلات زبان، رياضي، نوشتن، مشکلات ديداري و ادراکي و مشکلات توجه يا رفتاري ميشود.
بيشتر دانشآموزان مبتلا به ناتواني يادگيري، دارايبهره هوشي متوسط هستند ولي پيشرفت تحصيلي اين کودکان بسيار کمتر از پيشرفت مورد انتظار بر اساس هوش و سن آنان است. برخي از دانشآموزان با ناتواني يادگيري از نظر هوش در دامنه تيزهوشي قرار دارند. اينها دانشآموزان «تيزهوش با ناتواني يادگيري» نام گرفتهاند. علت ناتواني يادگيري در بيشتر موارد مشخص نيست. علت اين ناتواني در يک دانشآموز ممکن است کاملا محيطي، در کودک ديگر دروني و در برخي کودکان حاصل تعامل هر دو باشد. شواهدي وجود دارند که شايد با توجه به آنها بتوان علت برخي از ناتوانيهاي يادگيري را به عوامل ژنتيک نسبت داد.
در حال حاضر در اغلب مطالعات سهم عوامل محيطي ناديده گرفته شدهاند، در حالي که عوامل محيطي در مشکلات يادگيري نقش بسزايي دارند. چگونگي تعامل ميان دانشآموز و محيط، محيط يادگيري مناسب، روابط خانوادگي بيثبات، سوءاستفاده از کودکان و کاربرد روشها و مواد آموزشي نامناسب در بروز تداوم ناتوانيهاي يادگيري نقش عمدهاي دارند.
امروزه مشخص شده است عوامل محيطي، دانشآموزان را در مقابل وقايع دروني آسيبپذيرتر ميکند. به عبارت ديگر ممکن است کودکي از نظر عوامل دروني آمادگي و استعداد ابتلا به ناتوانيهاي يادگيري را داشته باشد، ولي در صورتي که در محيط غني رشد کند هيچ گاه علائم آن ظاهر نشود. بررسيها بيانگر آن است که دانشآموزان با ناتواني يادگيري تفاوتهاي بسيار با يکديگر دارند و نميتوان براي آنها ويژگيهاي يکساني را مطرح کرد. با وجود اين ويژگيهاي مشترکي نيز دارند. براي مثال حداقل در يک حيطه، مشکل يادگيري دارند. هوشبهر اغلب آنها در دامنه متوسط تا بالاي متوسط قرار دارد و عملکرد تحصيلي آنها پايينتر از حد مورد انتظار است. ناتواني يادگيري ممکن است در تمام دوران زندگي از خردسالي تا بزرگسالي بروز کند ولي در اغلب موارد در سنين مدرسه خود را نشان ميدهد، زيرا با فعاليتهاي مدرسهاي رابطه نزديکي دارد. گاهي ممکن است فرد به بزرگسالي برسد و شاغل شود ولي ناتواني او در يادگيري مشخص نشود زيرا در طي دوران مدرسه سعي کرده است تا از تکاليفي که در آن مشکل دارد، اجتناب ورزد. براي مثال فردي که در رياضي ناتواني دارد، ممکن است از رفتن به رشته رياضي پرهيز کند و در دوران بزرگسالي نيز به دنبال مشاغلي برود که مستلزم به کارگيري مهارتهاي رياضي نيستند.
ميتوان گفت بسياري از افراد با ناتواني يادگيري حتي در کشورهاي پيشرفته تا مدتها ناشناخته باقي ميمانند يا مشکل آنها به غلط تشخيص داده ميشود. در مواردي اين دانشآموزان، عقبمانده ذهني تلقي ميشوند و در کلاسهاي ويژه جايدهي ميشوند. در هر صورت هنوز علم نتوانسته به همه پرسشها و تناقضهايي که در حيطه ناتوانيهاي يادگيري مطرح است، پاسخ دهد.
اختلال در زبان شفاهي
بسياري از دانشآموزان با ناتواني يادگيري در صحبت کردن يا زبان شفاهي مشکل دارند که اين امر ميتواند بر عملکردهاي تحصيلي و اجتماعي آنها تاثير بگذارد. آنان معمولا در شناسايي و کاربرد مناسب صداها و کلمهها، درک معناي لغات، کاربرد مناسب و درک، ساختار جملهها و همچنين استفاده از دستور زبان و قراردادهاي آن مشکل دارند.
اين گروه از دانشآموزان زبان نوشتاري را نيز بخوبي درک نميکنند. گاه مشکلات زبان گفتاري ميتواند تا حدي شدت يابد که گفتار کودک بيمعني شود. معمولا آنان در يافتن کلمه مناسب با دشواري مواجه ميشوند، توالي کلامي مانند شمارههاي تلفن و آدرسها را بسختي به ياد ميآورند، گاه به نظر ميرسد کلمات را درست نميشنوند و واژگان محدودي دارند. معمولا موارد شديد مشکلات زبان شفاهي و بياني بندرت پنهان ميماند. برخي از اين کودکان بيش از حد ساکت هستند يا اين که گفتار آنان کند ميباشد.
آنان قادر نيستند با توجه به ويژگيهاي محيطي، لحن و نوع گفتار خود را تغيير دهند. همچنين آنان نميتوانند بر روابط خود با ديگران نظارت موثري داشته باشند و به همين سبب انعطافپذيري کافي ندارند.
اختلال در خواندن
اختلال در خواندن يکي از رايجترين مشکلات دانشآموزان داراي ناتواني يادگيري است. حدود ۹۰ درصد دانشآموزان ناتوان، در خواندن مشکل دارند. اغلب آنها در بدو ورود به مدرسه، ابتدا در يادگيري صداي حروف، مشکلاتي را نشان ميدهند. سپس مشکلات آنها به بازشناسي حروف نوشتاري و کلمههاي ساده نيز کشيده ميشود و در نهايت در پايان پايه تحصيلي اول، ناتواني يادگيري به طور معناداري رخ مينماياند.
خانوادهاي که به مبادله احساسات مثبت با کودک ناتوان خود ميپردازد و نيازهاي او را با بردباري پاسخ ميدهد، ميتواند تاثير مثبت بر فرزند خود داشته باشداين دانشآموزان با اختلال در خواندن معمولا در يادگيري حروف با مشکل مواجه هستند. رابطه بين حرف و صدا را بخوبي درک نميکنند، عملکرد ضعيفي در تکاليف آواشناختي دارند و خواندن شفاهي آنان روان نيست يا با تامل همراه است. مشکلات خواندن اين دسته از دانشآموزان، مهارتهايي مانند هجي کردن، دستخط، يادداشتبرداري و نوشتن انشاء را نيز دربرميگيرد. واژه نارساخواني نيز اغلب به نارسايي فرد در خواندن اشاره دارد و بسياري از مردم با آن آشنا هستند.
اختلال در نوشتن
يکي از مشکلات رايج در اختلال نوشتن، مربوط به دستخط است. اصولا نبايد دانشآموزي با دستخط نسبتا ناخوانا را نامنظم يا بيدقت دانست. در بيان نوشتاري، مشکلات دستخط يک نارسايي به شمار ميآيد و ميتوان آن را بخشي از نارسايي يادگيري غيرکلامي دانست. دستخط خيلي بد، ميتواند از نارساييهاي ديداري حرکتي، مشکلات ادراک ديداري، مشکلات هماهنگي ظريف و درشت يا نارسايي در تواناييهاي فضايي نشات بگيرد. معمولا نوشتههاي اين گروه از دانشآموزان ساختار ضعيفي دارد و از نظر انتقال معنا ضعيف است. اين دانشآموزان با ناتواني در نوشتن ممکن است مدت زمان زيادي را به نوشتن متني کوتاه اختصاص دهند. آگاهي اندک آنها نسبت به ساختار متن، فرآيند نوشتن و فرآيندهاي شناختي مربوط به آن بر مهارت نوشتن آنها تاثير زيادي دارد.
اختلال در رياضي
اين احتمال وجود دارد که مشکلات رياضي از انواع نارساييها نشات گيرد. برخي شواهد پژوهشي بيانگر تاثير مهارتهاي شناختي در اکتساب مهارتها رياضي است. همچنين پژوهشهاي انجام شده نشان دادهاند آسيبهاي عصبشناختي خاص در شکلگيري مشکلات رياضي نقش دارند. دانشآموزان دچار اختلال در رياضي معمولا مفاهيم اساسي رياضي را دشوار مييابند، در نوشتن اعداد در يک ستون زير هم با مشکل مواجه ميشوند، در حل محاسبات چند مرحلهاي گيج ميشوند و بسياري از پاسخهاي رياضي آنها نادرست است.
نارساييهاي واقعي رياضي شامل مشکلاتي در مفاهيم و مهارتهاي رياضي از جمله محاسبه، حل مساله، هندسه، محاسبات ذهني، برآورد، احتمالات، آمار، کسر اعشاري و اندازهگيري است.
● نقش خانواده
خانواده در موفقيتهاي آموزشي دانشآموزان نقش مهمي دارد. خانوادهاي که به مبادله احساسات مثبت با کودک ناتوان خود ميپردازد و نيازهاي او را با بردباري پاسخ ميدهد، ميتواند تاثير مثبت بر فرزند خود داشته باشد. در واقع وجود روابط عاطفي قوي ميان افراد خانواده، فرآيند رشد و يادگيري را تسهيل ميکند. در دهههاي اخير در مورد نقش خانواده در ناتوانيهاي يادگيري پژوهشهاي بسياري انجام شده است. بسياري از والدين دانشآموزان با ناتواني يادگيري به مشارکت در آموزش فرزندان خود و کمک به آنها در انجام تکاليف علاقهمندند. بررسيها نيز نشان دادهاند کمک به دانشآموزان در انجام تکاليف و بهکارگيري روشهايي به منظور بهبود يادگيري مطالبي که در مدرسه آموزش داده شدهاند بسيار مفيد است. براي مثال والدين اين دانشآموزان ميتوانند با خواندن کتاب داستان، دامنه واژگان فرزند خود را افزايش دهند و خواندن آنها را بهبود بخشند. علاوه بر اين والدين ميتوانند مهارتهاي اجتماعي و شناختي فرزندان خود را بهبود بخشند و در صورتي که تمام فعاليتهاي والدين با هدايت و راهنمايي معلم صورت گيرد، بر پيشرفت تحصيلي اين دسته از دانشآموزان تاثير مثبتي دارد.
واقعيت اين است که وجود يک کودک با ناتواني يادگيري موجب افزايش استرس والدين ميشود. اين مساله بر روابط والدين با ساير کودکان و حتي خود آنها با يکديگر نيز تاثير منفي ميگذارد. معمولا مادران کودکان با ناتواني يادگيري به هنگام کمک به فرزندان خود در انجام تکاليف سلطهجوترند. از سوي ديگر، مادران کودکان بدون ناتواني يادگيري در برانگيختن انگيزههاي فرزندان خود موفقترند و زمينه را براي چالش کودک با تکاليف و يادگيري فراهم ميآورند.
مقايسه کودکان با و بدون ناتواني يادگيري نشان داده است که کودکان با ناتواني يادگيري، انگيزههاي دروني و قوه ابتکار کمتري دارند و وابستگي آنها به مادر نيز بيشتر است.
از سوي ديگر اغلب والدين در مواجهه با کودک با ناتواني يادگيري از ساير فرزندان خود غافل ميشوند و توجه خود را فقط به کودک ناتوان خود معطوف ميدارند که اين مساله خود بر عزت نفس ساير فرزندان تاثير ميگذارد و عزت نفس آنها را کاهش ميدهد. همچنين ساير فرزندان دچار کمبود ميشوند و حتي ممکن است به خواهر يا برادر داراي ناتواني خود حسادت ورزند.
به طور کلي وجود يک فرد با ناتواني، شرايط ويژهاي را بر خانه حاکم ميکند. اگر خواهر يا برادر فرد داراي ناتواني، ويژگيهاي او را بشناسند و با او همدلي داشته باشند، ميتواند در زندگي او نقش مثبتي ايفا کند ولي در صورتي که خواهر يا برادر فرد داراي ناتواني، رفتار نامناسب با وي داشته باشند و او را تحقير و سرزنش کنند، به عزت نفس او آسيب وارد ميشود و البته اين ارتباط به رفتار والدين با فرزندان نيز بستگي دارد.
براي پيشگيري از اين موضوع لازم است والدين به گونهاي برنامهريزي کنند که با تمام فرزندان خود ارتباط داشته باشند. ارتباط موثر و مناسب با خواهرها و برادرها در يادگيري مهارت اجتماعي دانشآموزان با ناتواني يادگيري نقش بسيار مهمي دارد.

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

گل گاو زبان borago officinalis: نام :گل گاو زبان borago officinalis خانواده : گاوزبانها Boraginaceae گل گاو زبان از گياهان دارويي و داراي روغني است که ...

گاو زبان گياهي است علفي و يك ساله كه ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتيمتر مي رسد ساقه آن شيار دار و خاردار مي باشد . برگ هاي اين گياه ساده و پوشيده از تارهاي ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

• اختلالات شخصيت • شخصيت (personality) معمولاً بعنوان يک برچسب تشخيص کلي براي رفتار قابل مشاهده فرد و تجارب دروني قابل بيان ذهني او مورد استفاده قرار ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

اختلال دوقطبي که به آن اختلال سرخوشي-افسردگي نيز اطلاق مي شود، نوعي عملکرد نامناسب مغزي است که با تغيير شديد در خلق و خو همراه است. اين اختلال به افت ...

دانلود نسخه PDF - اختلال در زبان شفاهي