up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله اختلاط ماگمايي PDF
QR code - اختلاط ماگمايي

اختلاط ماگمايي

اختلاط ماگما با ماگما را اصطلاحا هيبريداسيون و سنگ حاصل را هيبريد يا دورگه مي گيوند. بسيار ديده شده که چند نوع ماگما با ترکيبات مختلف در يک محل يافت گردند. بنابراين، اين احتمال نيز وجود دارد که گاهي ماگماها باهم مخلوط بشوند. اما تفاوتهاي موجود در گرانروي و وزن مخصوص ، به احتمال زياد ، مانع از عمل اختلاط ماگماها مي شود. بنابراين يافتن دلايل قابل قبول براي اثبات اختلاط دو ماگما در مقياس وسيع ، کار مشکلي است.مطالعات ايزوتوپي نشان داده که سرب ، استرانسيوم و اکسيژن در بسياري از ماگماها داراي بيش از يک منشا هستند و اين تنوع ايزوتوپي را با مدلهاي اختلاط ماگمايي مي توان تغيير نمود. اما آنچه که هنوز مبهم است اين نکته است که آيا اين ويژگيها حاصل اختلاط ماگماهاست، يا ذوب يک منشا مختلط. اگر دو ماگما که از نظر فيزيکي و شيميايي نسبت بهم متفاوت بوده و بهم برخورد نمايند، اشکالي از مخلوط شدن از خود نشان مي دهند که مي توان مراحل تدريجي اختلاط را تا پايان دنبال نمود. اين مراحل عبارتند از:
اختلاط مکانيکي و تشکيل آنکلاوهاي آتشفشاني هم منشا
در اولين مرحله برخورد ماگماي بازيک کم حجم و با غلظت کمتر نسبت به ماگماي اسيد ميزبان ، ماگماي بازيک به صورت گلوله هاي کروي تا تخم مرغي و با اختصاصات پيلولاوايي در مي آيد، يعني قشر خارجي گلوله ها داراي حاشيه انجماد سريع است و در مرکز آن حفره هاي درشت و هر قدر به حاشيه نزديک شويم حفره ها ريزتر مي شود و نيز در گلوله هاي بزرگ بازيک شکافهاي شعاعي ديده مي شود که اين گلوله ها را آنکلاوهاي هم منشا مي گويند.
● قطعه قطعه شدن آنکلاوهاي هم منشا و ظهور فاسيس امولسيوني
پس از اختلاط مکانيکي ، آنکلاوهاي هم منشا قطعه قطعه شده و به صورت گلوله هاي کوچکتري (فاسيس گلبولي) در مي آيند و مايع بطور محلي منظره امولسيوني پيدا مي کند. حاشيه گلبولها کاملا مشخص و اختلاف کاني شناسي و ژئوشيميايي بين دو محيط در اين حاشيه بخوبي قابل مشاهده است.
● ظهور حالت نواري
همزمان با قطعه قطعه شدن آنکلوهاي هم منشا و تشکيل گلبولهاي بازيک ، حالت نواري در آن بوجود مي آيد. نوارهاي مزبور رفته رفته بزرگتر و در عين حال از تعداد آنکلاوها و گلبولها کاسته مي شود و به اين ترتيب اختلاف ترکيب ، بخشهاي روشن و تاريک مشخص تر مي گردد. حالت نواري حتي در مقياس ميکروسکوپي هم قابل مشاهده است.
● پيدايش حالت همگن (هموژنيزاسيون)
تا قبل از اين مرحله ، در بافت سنگ حالت هتروژن قابل مشاهده است ولي تدريجا بافتي يکنواخت و همگن در ماگما ظاهر مي شود که نشانه فرآيند پايان برخورد مکانيکي بين دو ماگماست. حالت يکنواختي هنگامي کامل است که برخورد مکانيکي و انتشار شيميايي تواما عمل نمايند، زيرا با قطعه قطعه شدن ماگماي بازيک ، سطح تماس آن با ماگماي اسيد افزايش مي يابد و انتشار شيميايي با سهولت بيشتري انجام مي پذيرد.
اختلاط ماگماهاي مشابه
اختلاط ماگماهاي بازالتي با يکديگر محتملتر است، زيرا اين ماگماها در مقياس وسيع توليد مي شوند و داراي گرانروي کمتر مي باشند. يک حالت احتمالي براي اختلاط دو ماگماي بازالتي اين است که يک ماگمايي در سطح بالا (عمق کمتر) در حال تبلور و تفريق باشد و در همين زمان توسط يک ماگماي بازالتي تازه از زير تغذيه گردد. در اينصورت يک محصول مختلط که متفاوت از ماگماي اصلي و نيز متفاوت از محصول عادي حاصل از تفريق در يک سيستم بسته است، بدست مي دهد. اين حالت ممکن است در نفوذهاي بزرگ تفريق يافته که شواهد و قرائن موجود حاکي از دوباره پر شدن مخزن آنهاست (مثلا بوشفلد) ، اتفاق افتاده باشد.
احتمال وقوع اين عمل در اتاقهاي ماگمايي زير دور سالهاي اقيانوسي زياد است و اين عمل ممکن است عامل تفاوت در ترکيب بازالتهاي کف اقيانوسي باشد. همچنين تنوع گابروهاي پوسته اقيانوسي که در کمپلکسهاي افيوليتي به چشم مي خورند نيز ممکن است ناشي از اين فرآيند باشند. اختلاط در ماگماهاي اسيدي کمتر امکان پذير است، زيرا اين ماگماها گرانروي بالايي دارند که مانع از اختلاط آنها با يکديگر مي شود.
اختلاط ماگماهاي نامشابه
مثالهاي جالب در اين مورد يکي گدازه هاي مختلط فوران يافته در سال ۱۸۷۵ از آتشفشان آسکيا (Askja) در ايسلند و ديگري فوران پوميس در سال ۱۹۱۵ از کوه لاسن (Lassen) در کاليفرنيا است، که اختلاط داسيت و آندزيت در آن مشخص است. گيبسون و دالکر ۱۹۶۳ يک گدازه بازالت ريوليت مختلط را در ايسلند توصيف کرده اند که بوسيله يک دايک مختلط تغذيه شده است.
مثالهاي متعددي هم وجود دارند که در شرايط پلوتونيک ماگماهاي بازيک و اسيدي بدون آنکه با يکديگر مخلوط گردند همزيست بوده اند. در سالهاي اخير عقيده پترولوژيستها بر اين قرار گرفته که اختلاط ماگماهاي اسيدي و بازيک نقش بسيار کوچکي در تشکيل سنگهاي حد واسط دارد (هال ۱۹۸۵) ، اما عده اي نيز به اهميت اختلاط ماگمايي در تشکيل سنگهاي حد واسط معتقدند (آندرسون ۱۹۷۶).

كانسارهاي ماگمايي گروه بزرگ و مهمي از منابع معدني شناخته شده و مورد استفاده بشر را تشكيل مي دهند. اين گروه از كانسارها كه تأمين كننده بخش عظيمي از نيا ...

در اکثر موارد، بسياري از گونه هاي ماهي به سوي مناطقي ازآب استخر حرکت مي کنند که درآن ناحيه، آب به لحاظ کيفيت در حد مطلوبي قرار دارد. اما در عين حال مم ...

۱ - هواده پارويي اضافه کردن اکسيژن محلول به آب استخر نخستين هدف هواده پارويي است. آنها آب را به هوا پرتاب کرده و تلاطمي از جريان آب ايجاد مي کنند که ت ...

افزايش ظرفيت توليد خطوط پليمري شدن پلي اتيلن ترفتالات (PET) موجب شده است که روش ها و تکنيک هاي افزايش انعطاف پذيري در خط توليد نيز بيش از گذشته مورد ت ...

انجام عمليات تصفيه روغن ترانسفورماتورهاي توزيع در محل نصب چكيده: بازديد و تصفيه روغن ترانس يكي از عوامل اصلي و مهم در طولاني تر كردن عمر مفيد آن مي با ...

MTBE (متيل ترسيو – بوتيل اتر) يک ماده آلي اکسيژن دار است که امروزه در ايران و برخي کشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابت ...

● نگاه کلي شيميدان آلي باتجربه به ندرت واکنش هايي را مي يابد که فقط محصول (يا محصولات)مورد نظرش را توليد کند.علت اين عمل آن است که در مخلوط واکنش همرا ...

▪ تقطير جزء به جزء مخلوطهاي دو جزئي و چند جزئي هدف از تقطير ، جداسازي خوراک به بخارهايي از محصولات تقريبا خالص است در تقطير سيستم هاي دو جزئي ، درجه خ ...

دانلود نسخه PDF - اختلاط ماگمايي