up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله احتراق و آلودگي هوا PDF
QR code - احتراق و آلودگي هوا

احتراق و آلودگي هوا

گر چه احتراق يا خاکسترسازي از منابع اصلي آلودگي هوا هستند ، اما در فرآيند کنترل آلودگي هوا ، هدف از آن عبارت است از تبديل آلاينده‌هاي هوا به دي اکسيد کربن بي‌خطر يا آب. دستگاه احتراق به منظور کنترل نشر آلاينده‌هاي هوا در جهت متمايل ساختن واکنشهاي اکسيداسيون تا حد ممکن به سوي کامل شدن و باقي گذاشتن حداقل ترکيبات سوخته نشده طراحي مي‌شود براي دستيابي به بازده مناسب در احتراق تلفيق مطلوب چهار عامل اصلي اکسيژن ، دما ، آشفتگي و زمان ضروري است. در حين احتراق مقدار اکسيژن قابل دسترسي تعيين کننده محصولات نهايي بدست آمده است. در اکسيداسيون اندک ، دوده و منو اکسيد کربن محصولات فرعي احتراق‌اند در حالي که با وجود اکسيزن کافي ، منو اکسيد کربن محصول فرعي احتراق خواهد بود. اگر چه احتراق به محض آنکه يک ماده به نقطه شروع سوختن مي‌رسد آغاز مي‌شود، اما براي کنترل آلودگي هوا لازم است دما در نقطه خاکسترسازي ، جايي که گرماي بوجود آمده در اثر واکنش بيشتر از گرماي به هدر رفته در محيط اطراف است نگاهداشته شود. براي مخلوط نگاه داشتن اکسيژن با مواد قابل احتراق لازم است آشفتگي توسط پره‌ها يا نازلهاي تزريق بوجود آيد.
● طبقه بندي روشهاي احتراق آلاينده‌ها
برحسب آلاينده‌هايي که قرار است اکسيد شود، روشهاي احتراق شعله مستقيم ، ممکن است احتراق گرمايي يا احتراق کاتاليستي براي کنترل آلودگي هوا بکار روند.
احتراق شعله مستقيم
در احتراق مستقيم گازهاي زايد مستقيما در يک دستگاه احتراقي همراه و يا بدون وجود سوخت کمکي سوزانده مي‌شوند. در برخي مواقع ارزش حرارتي و اکسيژن موجود در گازهاي زايد به منظور ارائه سوختن گازها کافي‌است در برخي موارد ديگر وارد کردن هوا و يا افزودن مقدار اندکي سوخت کمکي مخلوط گازي را به نقطه احتراق خود مي‌رساند. اين دستگاهها معمولا واحدهاي احتراقي انتها آزاد هستند که در محيط بازو در پايان يک جريان گاز زايد در قسمت فوقاني يک دودکش قرار گرفته‌اند و به منظور اطمينان يافتن از سوختن پيوسته مجهز به شمعک‌هايي مي‌باشند.
گر چه سوختن شعله يک روش نسبتا اطمينان بخشي براي دفع مقادير زيادي از گازهاي زايد شديدا قابل احتراق به شمار مي‌روند، ولي اين روش ايده‌آل نيست. در صورتي که از گرماي حاصل از اين سيستم‌ها به عنوان گاز بويلرها به ساير عمليات استفاده نشود مقادير عظيمي از انرژي حرارتي که با در نظر گرفتن کاهش منابع سوخت فسيلي داراي اهميت است به هدر خواهند رفت. فرآيندهاي احتراق شعله مستقيم در صورتي که گاز زايد به خودي خود تامين کننده بيش از ۵۰ درصد کل ارزش حرارتي مورد نياز براي خاکسترسازي مي‌باشد از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود.
احتراق گرمايي
در صورتي که غلظت گازهاي آلاينده قابل احتراق براي انجام احتراق شعله مستقيم بسيار اندک باشد يک خاکستر ساز گرمايي يا پس سوزي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. بطور کلي گاز زايد غالبا بوسيله يک مبدل حرارتي پيشگرم مي‌شود. مبدل حرارتي از گرماي ايجاد شده بوسيله خاکسترساز گرمايي استفاده مي‌کنند. گاز پيشگرم شده به قسمت احتراقي که مجهز به يک مشعل داراي سوخت کمکي است رانده مي‌شود.
دماي عملياتي بستگي به ماهيت آلاينده‌ها در جريان گاز زايد دارد. دماهاي متداول بين ۵۸۳ تا ۹۲۷ درجه سانتي گراد تغيير مي‌کنند در حاليکه بعضا اين دما تا ۱۰۹۳ درجه سانتيگراد نيز افزايش مي‌يابد. از آنجا که سوختن ناقص منجر به ايجاد محصولات فرعي ناخواسته (عمدتا منو اکسيد کربن) مي‌شود زمان ، دما ، آشفتگي و جريان اکسيژن بايد با دقت کنترل شوند. اين واحدها در کنترل نشر آلاينده‌هاي گازي صنايعي مانند تهيه قهوه و دودي کردن گوشت و ماهي از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.
احتراق کاتاليستي
احتراق يا خاکسترسازي کاتاليستي روش ديگري است که در مواقعي که مواد قابل احتراق در گاز زايد براي ايجاد شعله مستقيم ناکافي است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کاتاليست سرعت اکسيداسيون را ، بي‌آنکه خود تحت واکنش شيميايي قرار بگيرد، افزايش مي‌دهد بدين ترتيب زمان توقف لازم را براي تکميل فرآيند خاکسترسازي کاهش مي‌دهد. خاکسترسازي گرمايي زمان اقامت بين ۲۰ تا ۵۰ برابر بيشتر از زمان توقف در خاکسترسازهاي کاتاليستي است.
● ساختمان يک خاکستر ساز کاتاليستي
معمولا يک خاکسترساز کاتاليستي از يک قسمت پيشگرم کننده و يک قسمت کاتاليستي تشکيل مي‌يابد و حتي با وجود آنکه سيستم‌هاي کاتاليستي سرد در حال حاضر در دماي محيط کار مي‌کنند، نيازمند پيشگرم نيستند و در چنين سيستمي شعله مستقيم وجود ندارد. اگر چه سطح کاتاليست داراي درخشندگي است. معمولا در محفظه پس سوز يک دمنده براي مخلوط کردن گازها و توزيع يکنواخت آنها بر روي کاتاليست ، قرار دارد.
● مزايا و معايب فرآيند احتراق کاتاليستي
بازده اين قبيل خاکسترسازها بستگي به عوامل بسياري دارد که از آن جمله مي‌توان از غلظت آلاينده ، دماي جريان گاز ، غلظت اکسيژن زمان تماس و نوع کاتاليست نام برد دستيابي به بازده بيشتر از ۹۰% امري غير ممکن بنظر مي‌رسد. فرآيندهاي احتراق کاتاليستي به منظور کنترل ميزان نشر NO۲SO۲ هيدروکربنها و منو اکسيد کربن مورد استفاده قرار گرفته‌اند مشکلات اصلي سيستم‌هاي کاتاليستي عبارتند از: مخارج زياد تعمير و نگهداري و همچنين مسموم شدن کاتاليست.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

● مقدمه ▪ گرم شدن زمين اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

دانلود نسخه PDF - احتراق و آلودگي هوا