up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله اجزا شبکه gprs PDF
QR code - اجزا شبکه gprs

اجزا شبکه gprs

آشنايي با Gprs

به منظورپاسخگويي به نيازمشترکين ارتباطات سيارجهت استفاده ازسرويس هاي اينترنتي به صورت بي سيم وبه عنوان يک جهش اساسي به منظورنيل به نسل سوم تلفن همراه مي توان ازgprs استفاده نمود. هم اکنون در21کشورجهان ( 45اپراتور ) ازgprs استفاده مي شود و166 اپراتور نيزدرحال ايجادgprs مي باشند. Gprs، يکي ازسرويس هايي مي باشد که مي توان بااضافه کردن تجهيزات ان به شبکه تلفن همراه نسل سوم، سرويس هاي متنوعي باماهيت ديتاازجمله ارسال تصوير رابه مشترکين ارايه نمود. شبکه gprs نيزقادربه ارايه سرويس هاي ديتا مي باشد، ليکن دوتفاوت وجوددارد. اولانرخ ارايه ديتادرgsm پايين مي باشد. نرخ ارايه ديتا در Gsm طبق محاسبات تئوري تاحد171کيلوبيت برثانيه مي تواند به مشترکين ارايه شود. ثانيا شبکه gsm ذاتا براي ساماندهي سرويس صوتي ساخته شده است ليکن gprs داراي خصلت سوييچينگ پاکتي بوده که براي ارسال ديتا ساخته شده است. شبکه gprs ، درحقيقت داراي چندنودخاص مي باشد که درکنارشبکه gsm نشسته وسرويس ديتارامستقل ازصوت ساماندهي مي کند.
روال کاربدين صورت است که مشترک ابتداارتباط باشبکه برقرارنموده واقدام به ارسال سرويس صورت يا ديتامي کند. اين سرويس ازطريقms به bts رفته وسپس ازbts به bsc مي رود. درbsc يونيتي به نام pcu وجودداردکه سرويس صوت راازديتاجدانموده وصوت رابه قسمت سوييچينگ مداري (msc) فرستاده وديتا رابه سمت نودسوئيچنگ پاکتي (sgsn) ارسال مي کندواگرخواهان سرويس ديتا ازشبکه اينترنت باشد بايد ازطريق ggsn ( نودي شبيه به gmsc ) به شبکه ديتا متصل شودوسپس اقدام به ارسال ودريافت اطلاعات نمايد.
اجزا شبکه gprs
شبکه gprs براي ارايه سرويس ازنودهاي زير استفاده مي کند:
1- sgsn: نودي شبيه به msc مي باشد که داراي مظايف مختلفي ازجمله مديريت سياربودن ms ( شامل فراخواني و handover )، به رمزدراوردن تصديق هويت، مسيردهي بسته هاي اطلاعاتي، جمع اوري اطلاعات صورتحساب وهزينه مشترکين مي باشد.
2- ggsn: نودي شبيه gmsc مي باشد ودرواقع شبيه يک سروربين شبکه gprs وشبيه ديتا ياشبکه هاي ديگرgprs مي باشد.
3- pcu: يونيتي درکنارbsc مي باشد که اطلاعات صوت راازديتا جدامي کند. همچنين تخصيص کانال هاي راديويي، اندازه گيري کيفيت لينک وتبديل پاکت ها به فرمت مناسب جهت ارسال درمسير راديويي دراين يونيت انجام مي شود.
4- دروازه شارژينگ: نودمستقل براي کنترل cdr مشترکين مي باشد.
5- دروازه شنود: براي شنودقانوني استفاده مي شود.
6- فايروال: براي ايجادامنيت درمقابل ديگرشبکه هااستفاده مي شود.
7- سرور dns: با تبديل وترجمه ادرس web به ادرس هاي ip ساختار نامگذاري اينترنت رابه مشترکين gprs فراهم مي کند.
باتوجه به اينکه gprs بسترنسبتا مناسبي براي ارايه سرويس بانرخ بالا مي باشد ( نرخ بيت 170 کيلوبيت برثانيه ) لذا سرويس هاي متنوع تر ازسرويس هاي gsm ( فازدوم ) مي توان ارايه نمود.
سرويس هاي gprs
اتصال به شبکه اينترنت واستفاده ازسرويس هاي ان يکي ازکاربردهاي اصلي gprs مي باشد. سرويس هاي اينترنت قابل استفاده ازطريق gprs عبارتنداز: webbrowsing وجست وجو دراينترنت، ارسال ودريافت اطلاعات، ارسال و دريافت email ، انجام عمل chat مهمترين کاربرد gprs ارسال ودريافت mms بين دو مشترک مي باشد. mms شبيه sms بوده ليکن قابليت هاي بيشتري داردازجمله: ارسال مالتي مديا به جاي متن خالي، ارسال ودريافت اطلاعات مفيدوقابل استفاده ازطريق فراهم کنندگان سرويس، ارسال ودريافت تصاويرثابت ومتحرک ( باتحرک پايين ) بين دومشترک gprs وارسال ودريافت صوت باکيفيت بالا.
قابليت ونيازهاي gprs
براي ارايه سرويس gprs بايدلوازمي رادرشبکه فراهم نمودکه ازجمله به مواردزيرمي توان اشاره نمود: گوشي هاي gprs نسبت به گوشي هاي gsm داراي قابليت بيشتري هستند. سه نوع گوشي تلفن همراه وجوددارد:
1- نوع a، همزمان سرويس gsm و gprs راپشتيباني مي کند.
2- نوع b، به طورغيرهمزمان سرويس هاي gprs و gsm راحمايت مي کند.
3- نوع c، اين گوشي يا گوشي gprs مي باشد ويا گوشي gsm.
بعضي ازقابليت هاي گوشي gprs ( وهمچنين تجهيزات bts ) عبارتست از:
الف: هر تايم اسلات مي تواند تانرخ بيت 4 21 کيلومتربرثانيه راپشتيباني نمايد.
البته اين نرخ بيت به طرح کدينگ اينترفيس هوايي بستگي دارد.
به طور کل 4 طرح کدينگ ( cs1 تا cs4 ) وجوددارد. Cs1 داراي سرعت نرخ بيت 6 9 کيلوبيت برثانيه مي باشدکه البته موردحفاظتي ان بالاست. Cs2 داراي نرخ بيت 6 13 کيلوبيت برثانيه ومساله حفاظتي متوسط مي باشد. Cs3 داراي سرعت نرخ بيت 6 15 کيلوبيت برثانيه ومساله حفاظتي کم مي باشد. Cs4 داراي سرعت نرخ بيت 4 21 کيلوبيت برثانيه وبدون مساله حفاظتي مي باشد.
ب: تلفن همراه مشترک ( درتئوري c مي تواند تا 8 تايم اسلات رااشغال نموده واستفاده کند. لذاطبق محاسبات تئوريک حداکثر نرخ ارسال ديتا براي طرح کدينگ cs4 ميزان 2 171 = 4 21 * 8 کيلو بيت برثانيه مي باشد.
درعمل معمولا 3 تايم اسلات براي dl ويک تايم اسلات براي ul تخصيص داده مي شود که باتوجه به کيفيت لينک راديويي وطرح کدينگ اينترفيش راديويي نرخ بيت 20 کيلوبيت تا80کيلوبيت درثانيه رامي دهد.
ج: تخصيص تايم اسلات به مشترکين gprs به دوصورت ثابت وديناميک مي تواندباشد. درحالت ديناميک هيچ تايم اسلات خاصي براي مشترک تخصيص نمي يابد بلکه براي سرويس gprs و gsm کانال مشترک بوده ودرصورت نياز gsm دراولويت مي باشد.
د: مشترک gprs مي تواند به طورهمزمان پاکت هاي dl و ul راارسال نمايد. ازطرف ديگرچندمشترک gprs مي تواند دريک تايم اسلات شريک باشند.
ه : مفهوم qos در gprs با gsm تفاوت کلي دارد.
نکته : بااين سيستم امکان ارسال عکس بين مشترکين مختلف وجوددارد. لذاحفظ حريم خصوصي افرادوحفظ حرمت ومقررات اسلامي ازنکات مهم است که بايد درارايه اين سرويس بدان توجه شود.

شبکه به ارتباط بين کامپيوترها گفته ميشود که در ابتدايي ترين حالت ميتواند دو کامپيوتر به يکديگر متصل شود شايد اين سوال پيش بيايد که با قدرت امروزي کامپ ...

اصول عملکرد: يک آسانسوربرقي با نيروي محرکه کششي داراي اتاقکي است که ازکابلهاي فولادي آويزان است و اين کابلها برروي قرقره محرک شيار دارحرکت مي کنند.کاب ...

يک شبکه کامپيوتري از اتصال دو و يا چندين کامپيوتر تشکيل مي گردد . شبکه هاي کامپيوتري در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحي و پياده سازي مي گردند . ...

معرفي تکنيک Rock Bolt مقدمه يکي از سيستم هاي نگهداري سازه هاي زيرزميني پيچ سنگها(Rock bolt)ميباشند.طي چند دهه گذشته کاربرد پيچ سنگها در اهداف استحکام ...

سلولها براي اينکه بتوانند کارهاي خود را به خوبي انجام دهند به نحوي تکامل پيدا کرده اند که داراي اندامهاي مختلفي باشند. هر يک از اين بخشها براي انجام و ...

الف) اجزاي اصلي اجزاي اصلي يک دوچرخه عبارتند از : ۱) تنه : تنه دوچرخه اصلي ترين قسمت دوچرخه و مهمترين ملاک در تعيين کيفيت و کارايي آن است . تنه ها از ...

الف) اجزاي اصلي اجزاي اصلي يک دوچرخه عبارتند از : ۱) تنه : تنه دوچرخه اصلي ترين قسمت دوچرخه و مهمترين ملاک در تعيين کيفيت و کارايي آن است . تنه ها از ...

مقدمه تا زماني که ويندوز مايکروسافت عموميت نيافته بود، ماوس نيز محبوبيت چنداني نداشت و هر از چندگاهي در برنامه‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گرفت. ام ...

دانلود نسخه PDF - اجزا شبکه gprs