up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله اثر کارنيتين و منيزيم در باروري شتر مرغ PDF
QR code - اثر کارنيتين و منيزيم در باروري شتر مرغ

اثر کارنيتين و منيزيم در باروري شتر مرغ

اثرات استفاده از ال کارنيتين و منيزيم در ميزان توليد تخم و قدرت باروري در شتر مرغ

مطالعاتي که در موسسسه تحقيقات بيو شيمي پوتچف استروم دردانشگاه دو لتي آ فريقاي جنوبي انجام پذيرفت نشان داد که شتر مرغها از اين توانايي بر خوردار هستند تا در مواقع ضرورت به سرعت از منابع ذخيره انرژي در بدن خود در جهت ايجاد انرژي بالاتر جهت متابوليسم بهتر بهره گيرند .در زمانهايي که اين حيوانات به نوعي دچار استرسهاي فيزيولوژيک مي شوند مانند دوره توليد مثل و باروري يا زمانهايي که حيوان دچار استرسهاي محيطي و يا فقر شرايط زيستي مي باشد مانند زماني که حيوان در برابر بيماريها قرار دارد و مي بايد با آنها مقابله کند
بخش اعظم اين تامين انرژي از منابع ذخيره چربي در بدن شتر مرغ صورت مي پذيرد و چربي هاي ذخيره شده به صورت فوق العاده وارد چرخه توليد انرژي در سطح ميتو کندريال مي شوند. از آنجا که کارنيتين و منيزيم در حصول انرژي از مواد چرب نقش عمده اي دارند به نظر رسيد مصرف خوراکي اين مواد در زمانهايي که حيوان به نوعي دچار استرس هايي است که نياز به تامين انرژي بيشتر ضرورت ميابد مي تواند موثر باشد . اين آزمايش کار خود را بر پايه بررسي اثر مصرف توام کارنيتين و منيزيم به صورت خوراکي در دوره توليد مثل بنا نهاد و هدف از آن اين بود که مشخص شود آيا تجويز خوراکي اين مواد قدرت و کيفيت باروري را در شتر مرغ بالا مي برد و يا خير.نتايجي که از اين مطالعات به دست آمد نشان داد که استفاده از اين مواد به نحو قابل توجهي موثر و نتايج آن رضايت بخش است.
مواد و روش تحقيق :۲۴ جفت ازشترمرغهاي مولد به طور تصادفي به دو گرو ه مجزا تقسيم شدند اين حيوانات در دو کمپ مجزا که داراي يک راهرو سرويس مشترک بودند نگهداري شدند.يک گروه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده و گروه ديگر به عنوان گروه مورد تحقيق آزمايش شدند. در گروهي که به عنوان نمونه تحقيق در نظر گرفته شده بودند ترکيب کارنيتين و منيزيم به صورت محلول در آب به آنها داده شد ترافهاي ۴۰ ليتري آب بين هر دو جفت شترمرغ به اشتراک گذاشته شدندو با توجه به اينکه هر شترمرغ در روز بين ۴ تا ۵ ليتر آب مصرف مي کنند اين ميزان از آب براي دو روز آنها کفايت مي نمود.
ميزان ۱ ميلي ليتر از محلول به صورت روزانه در اختيار هر حيوان بود به اين صورت که در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ۲ ميلي ليتر و در روز جمعه ۳ ميلي ليتر از محلول در اختيار حيوان قرار مي گرفت.آزمايش در روز ۲۷ ۶ ۱۹۹۶ آغاز شد و در تاريخ اول ژانويه ۱۹۹۷ پايان پذيرفت تخم ها روزانه جمع آوري مي شدند وزن کشي شده و در دماي ۴ درجه سانتي گراد نگهداري مي شدند سپس به انکوباتور منتقل مي شدند. تخم هايي که قدرت جوجه در آوري نداشتند ۱۴ روز بعد از قرار گرفتن در انکوباتور جمع آوري مي شدند پس از اينکه تخم هاي غير بارور جمع شدند تخمهاي مورد آزمايش و تخم هاي شاهد با همديگر و در شرايط يکسان در يک انکوباتور نگهداري گرديدند .
● نتايج تحقيق :
از مجموع ۹۴۷ عدد تخمي که در يک پريود شش ماهه گذاشته شده بودند گروه تحقيق ۵۴۴ تخم گذاشته بودند که ۴۹۴ عدد از آنها بارور و ۵۰ عدد غير بارور بودند گروه شاهد در مجموع ۴۰۳ عدد تخم گذاشته بودند که از اين تعداد ۳۶۰ تخم بارور و ۴۳ عدد غير بارور بودند .بنا بر اين در گروه مورد آزمايش ۱۳۴ عدد تخم بارور بيشتر توليد شده بود که تفاوتي در حدود ۳۷ % مي باشد.شتر مرغهايي که مورد درمان قرار گرفته بودند زودتر به توليد مثل افتادند و به همين خاطر ميزان تخم گذاري آنها هم بالاتر از گروه شاهد بود.مجموعه وزن تخمهاي بارور نزديک به ۶ ماه محاسبه شدند و پرندگان هر دو گروه از لحاظ وزن تخم گذاشته شده در سه رنج خوب و متوسط و ضعيف دسته بندي شدند.با وجود اينکه در هر دو گروه پرندگاني با وزن تخم پايين وجود داشتند، وليکن گروه مورد آزمايش از شرايط به مراتب بهتري بر خوردار بودند.
● بحث و نتيجه گيري:
در اين مطالعه ۲۴ جفت شتر مرغ مورد بررسي قرار گرفتند که ۱۲ مورد از آنها مورد درمان قرار گرفتند. از نظر الگو بندي کيفيتي تخم مرغ در هر دو گروه تخمهايي با کيفيت ضعيف متوسط و عالي وجود داشتند و ليکن در گروه مورد تحقيق ميزان تخمها ي ضعيف به مراتب از گروه شاهد کمتر بودند و گروه مورد تحقيق از وضعيت بهتري بر خوردار بود. با توجه به وضعيت تخم هاي جمع آوري شده نتيجه گيري شد که استفاده از کارنيتين و منيزيم مي تواند به عنوان يک عامل تحريک ثانويه متابوليسم استروئيد ها را در بدن به ويژه استروئيدهاي جنسي را افزايش داده و در مجموع در حدود ۳۷ % بهبود باروري جنسي را داشته باشد.
تا اين زمان آنچه که مشخص است اينست که تنها تفاوتي که بين شرايط دو گروه وجود داشته است اضافه نمودن منيزم و کارنيتين به گروه آزمايش بوده است و شريط ديگر دو گروه يکسان بوده اند .
با توجه به اطلاعاتي که از نقش کارنيتين در بدن انسان وجود دارد و فعاليتهايي که اين ماده در تسريع حمل ونقل و انتقال چربي ها به چرخه تري کربوکسيليک اسيد انجام مي دهد و با توجه به اينکه منيزم هم به عنوان يک کوفاکتور اصلي در چرخه کوانزيم ها عمل مي نمايد بهبود استحصال انرژي از چربي ها قابل پيشبيني بود. ولي اينکه مصرف اين مواد بتواند به اندازه ۳۷ % در بهبود کارايي سيستم توليد مثلي موثر باشد نتيجه اي است که احتياج به تحقيقات بيشتري را طلب مي نمايد وليکن انچه که مسلم است اينست که کارنيتين قادر است به ميزان چشمگيري قدرت باروري تخمها را در شتر مرغ بالا برد و کارايي دستگاه تناسلي آنها را هم بهبود بخشد.
دلايلي که باعث کمبود منيزيم و کارنيتين در بدن شتر مرغ ميشوند احتياج به کنکاش بيشتري را دارند وليکن به نظر مي رسد که عوامل خارجي مانند وضع آب و جيره غذايي و همچنين بستر و استرسهايي که از بيرون به شتر مرغ وارد مي شوند در بروز اين کمبودها موثر باشند.
هر چند که اين آزمايش در سطح کوچکي انجام پذيرفته و تحقيقات گسترده تري را طلب مي نمايد وليکن نتايج بدست آمده از تحقيق قابل توجه مي باشد. اين يافته ها مي توانند سر منشا تحقيقات بيشتر در زمينه تاثير اين ماده در شتر مرغ باشند به نظر مي رسد که شناسايي جايگاه کارنيتين و فعاليتهاي آن زمان بيشتري را طلب مي کند.

● توليد مثل شتر نر بر خلاف شتر ماده داراي فصل جفتگيري است و اين فصل جفتگيري متناسب با هنگام آمادگي شتر ماده جهت باروري است، و فصل جفتگيري در نيمه كره ...

شتر حيوان نشخوار كننده ، بدون شاخ و زوج سمي است كه به گروه پستانداران تعلق دارد . شتر داراي چهار اندام خلفي و قدامي بلند و قوي است كه هر كدام به كف پا ...

ديدکلي وقتي يک ماده شفاف همسانگرد در يک ميدان الکتريکي (E) قرار مي‌گيرد، دو شکستي مي‌شود. اين محيط مشخصه‌هاي يک بلور تک محور را به خود مي‌گيرد، که محو ...

شترمرغ ها از بسياري جهات گونه اي منحصر به فرد بشمار مي آيند و همين امر باعث گرديده تا در سالهاي اخير توجهات زيادي معطوف آن گردد. به طور مثال تخم آن در ...

قبل از هر اقدامي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف لازم است که سرمايه گذار به دقت جوانب امر را زير نظر داشته باشد. هر قدر اطلاعات بيشتر کسب شود خسر ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

دانلود نسخه PDF - اثر کارنيتين و منيزيم در باروري شتر مرغ