up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله اتر PDF
QR code - اتر

اتر

اتر چيست ؟

اترها ، ترکيباتي با فرمول عمومي R-O-R ، Ar-O-R يا Ar-O-Ar هستند. (Ar ، فنيل يا يک گروه آروماتيک ديگر است).
● نام گذاري اترها
براي ناميدن اترها ، معمولا دو گروه متصل به اکسيژن را نام مي بريم و به دنبال آن ، واژه اتر را مي آوريم. اگر دو گروه يکسان باشند، گفته مي شود اتر متقارن است ( مانند دي اتيل اتر ، دي ايزوپروپيل اتر ). اگر دو گروه متفاوت باشند، اتر ، نامتقارن است مانند ترسيوبوتيل متيل اتر.
● خواص فيزيکي اترها
از آنجا که زاويه پيوند C-O-C در اتر ، ۱۸۰ درجه است، گشتاورهاي دو قطبي دو پويند C-O يکديگر را خنثي نمي کنند؛ در نتيجه ، اترها مقداري گشتاور دو قطبي برآيند دارند. (مثلا ۱۸۰.۱ براي دي اتيل اتر). اين قطبيت کم بر دماي جوش اترها تاثير چنداني ندارد. دماهايي که در حدود دماي جوش آلکانها با وزن مولکولي مشابهند و از دماي جوش الکلهاي ايزومري ، بسيار پايين ترند، به عنوان مثال ، دماي جوش n- هپتان ( ْ۹۸دجه سانتي گراد ) ، متيل n- پنتيل اتر ( ۱۰۰درجه سانتي گراد ) و n- هگزيل الکل ( ۱۵۷درجه سانتي گراد ) را با يکديگر مقايسه کنيد. پيوند هيدروژني که مولکولهاي الکل را با قدرت در کنار يکديگر نگه مي دارد، در اترها ممکن نيست؛ چون آنها فقط داراي هيدروژنهايي هستند که به کربن متصل اند.
از سوي ديگر ، انحلال پذيري اترها و الکلها در آب در يک حدود است. به عنوان مثال ، دي اتيل اتر و n-بوتيل الکل ، تقريبا به ميزان ۸ گرم در ۱۰۰ گرم آب حل مي شوند. ما انحلال پذيري الکلهاي سبک در آب را به پيوند هيدروژني بين مولکولهاي آب و الکهاي آب نسبت داديم. انحلال پذيري اترها در آبها را نيز بر همين اساس مي توان تبيين کرد: از طريق الکترونهاي به اشتراک گذاشته نشده اکسيژن ، اتر مي تواند با هيدروژن آب ، پيوند هيدروژني تشکيل دهد.
● منابع صنعتي اترها
تعدادي از اترهاي متقارن دارنده گروههاي آلکيل کوچک در مقياس بزرگ توليد مي شوند و به عنوان حلال مورد استفاده قرار مي گيرند. مهمترين آنها ، دي اتيل اتر است، يعني همان حلال آشنايي که در استخراجها و در تهيه واکنشگرهاي گرينيار مورد استفاده قرار مي گيرند. نمونه هاي ديگري از اين نوع اترها ، دي ايزوپروپيل اتر و دي-n-بوتيل اتر است.
اين اترها در اثر واکنش الکلهاي مربوطه با اسيد سولفوريک حاصل مي شوند.
از آنجا که از هر جفت الکل ، يک مولکول آب حذف مي شود، واکنش از نوع آب زدايي است. الکلها مي توانند با نوع ديگري آب زدايي ، واکنش حذفي به آلکن تبديل شوند. آبگيري از الکلها و بدست آوردن اتر به جاي آلکن ، با انتخاب شرايط واکنش کنترل مي شود. به عنوان مثال ، اتيلن با گرم کردن اتيل الکل با اسيد سوفلوريک غليظ تا ۱۸۰ درجه سانتي گراد تهيه مي شود.
دي اتيل اتر با گرم کردن مخلوطي از اتيل الکل و اسيدسولفوريک غليظ تا ۱۴۰ درجه سانتي گراد بدست مي آيد، در حالي که الکل دائما به مخلوط اضافه مي شود تا فزوني مقدار آن حفظ شود. روش آبزدايي ، عموما به تهيه اترهاي متقارن محدود است، چون ، همانگونه که انتظار مي رود، ترکيبي از دو الکل ، معمولا مي تواند مخلوطي از سه اتر بدهد.
● تهيه اترها از طريق سنتز ويليامسون
در آزمايشگاه ، سنتز اتر به روش ويليامسون بدليل تنوع پذيري آن ، بسيار مهم است و مي توان آن را براي سنتز اترهاي متقارن و نامتقارن بکار برد. در سنتز ويليامسون ، يک آلکيل هاليد (يا آلکيل هاليد استخلاف شده) را با يک سديم آلکوکسيد ترکيب مي کنند. به عنوان مثال:
R-X + Na-O-R۱ -----> R-O-R۱ + NaX

بزرگي تيروئيد شايعترين تظاهر نقصان يد مي‌باشد که به گواتر معروف است. گواتر را بعضي جدي تلقي نکرده بلکه آنرا فقط يک مشکل زيبايي مي‌دانند. نوع شديد آن ک ...

انواع باتري قلب کامپيوتر لب تاب، گوشي موبايل، دوربين فيلمبرداري ديجيتال يا دستگاه پخش MP3 شما پردازنده يا نرم افزار نيست، باتري است . بدون آن، منبع هم ...

در سال ۱۸۲۹ ميلادي يکي از استادان زمين شناسي موسوم به دانويه جديدترين ته نشينهاي تشکيل دهنده قشر فوقاني زمين را به نام زمينهاي دوران چهارم خوانده است. ...

قلب کامپيوتر لب تاب، گوشي موبايل، دوربين فيلمبرداري ديجيتال يا دستگاه پخش MP۳ شما پردازنده يا نرم افزار نيست، باتري است . بدون آن، منبع هميشه در دسترس ...

در قرن بيستم، روز به روز استفاده از الکتريسيته در زندگي ما بيشتر شده است، تا جايي که امروز ميزان مصرف انرژي الکتريکي جهان حدودا شش برابر انرژي حاصل از ...

MTBE (متيل ترسيو – بوتيل اتر) يک ماده آلي اکسيژن دار است که امروزه در ايران و برخي کشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابت ...

اداره ملي هوا-فضاي آمريکا (ناسا) اين روزها پنجاهمين سالگرد تاسيس خود را با انجام کاري جشن گرفته که در آن از هر کار ديگري ماهرتر است: تبليغات پر سر و ص ...

شارژر وسيله اي است که طبق اصول الکترونيک قدرت کار کرده و ولتاژ متناوب را به مستقيم تبديل مي نمايد . جريان مستقيم هميشه در يک مسير جاري مي شود ( هميشه ...

دانلود نسخه PDF - اتر