up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله اتاق عمل PDF
QR code - اتاق عمل

اتاق عمل

درباره اتاق عمل

دستيار اول غير پزشک........
اين افراد بايد دوره هاي آموزشي و رسمي خاصي را گذارنده باشند وبر طبق اصول و ضوابط اتاق عمل کار کنند.
دستيار اول جراح........
دستيار اول جراح معمولآ يک جراح ويا رزيدنت جراحي مي باشدکه بر طبق برنامه واحد آموزش جراحي عمل مي کنند.
دستيار اول جراح بايد بتواند از عهده مسئوليت هاي اتاق عمل برآيد.
جراح ممکن است از يک دستيار پزشک به ويژه بايد مراقب حال بيمار باشد واز انجام مسئوليت هاي مهمي که بر عهده دارد غافل نباشد.
در بيمارستان ها برنامه هاي آموزشي خاصي براي رزيدنت هاي جراحي تدارک ديده شده است و معمولآرزيدنت هاي جراحي بعنوان دستيار اول جراح در جراحي هاشرکت ميکنند.
رزيدنت هاي جراحي داراي مسئوليت هاي فراواني مي باشندکه با توسعه مهارتها و توانايي ها خود مي توانند اين مسئوليت ها را به نحو احسن انجام دهند.
دستيار جراح.........
در طول جراحي در کنار جراح يک يا دو فرد ديگر نيز قرار دارند که به جراح جهت داشتن ديد بهترجهت جراحي کنترل خونريزي بخيه زدن وپانسمان زخم ها کمک مي کنند.
فرد دستيارمي تواند به بافت هاي بدن بيمار دست بزندو يا اينکه از وسايل جراحي استفاده نمايد.
نقش دستيار و نياز به حضورجراحان ديگر با توجه به وضعيت بيمار و نوع جراحي تعيين مي شود.
در بسياري از عمل هاي جراحي ساده لازم نيست که از جراح ديگري استفاده شود .گاهي وجوديک جراح ديگر بي فايده است.
افراداستريل تيم جراحي........
جراح
جراح بايداز دانش مهارت و کفايت لازم براي انجام يک عمل جراحي موفق برخودارباشد.فردجراح بايد توانايي وقدرت لازم در برابرمشکلات پيش بيني نشده وغير قابل انتظار را درطول جراحي داشته باشد.
وظايف جراح شامل تشخيص بيماري انجام اقدامات درماني انتخاب روش مناسب جهت انجام جراحي و انجام درمان هاي مناسب بعد از جراحي ميباشد.
علاوه بر اين جراح مسئوليت حمايت و ارائه مراقبت هاي کيفي به بيمار را بعهده دارد.
فردجراح جهت انجام جراحي بايد از مهارت هاي تکنيکي فراواني برخودارباشد.
آنهاپس از کسب مدرک پزشکي معمولآ چهار سال تحصيل مي کنندتا اينکه جراح شوند.دوره رزيدنتي موجب مي شود تا آنها از مهارت وتجربيات لازم برخودارشوند.
افرادتيم جراحي برحسب نوع عملکردخود........
افراد تيم جراحي برحسب نوع عملکرد خود به شرح زير تقسيم مي شوند:
افراداستريل
a-جراح
b-دستيارجراح
c-فرداسکراب
افرادغير استريل
a-بيهوشي دهنده
b-سرکولر
c-سايرافرادتيم جراحي که ممکن است شامل تکنسين هاي راديولوژي,تکنسين هاي بيومديکال,وسايرافراديکه جهت نصب وکنترل وسايل جراحي فعاليت مي کنند,باشند.
افراد استريل دست ها وبازوهاي خود را شسته و ضد عفوني مي کنندوپس از پوشيدن گان و دستکش استريل وارد محيط استريل جراحي مي شوند.براي ايجاديک محيط استريل بايدتمامي وسايلي که جهت جراحي بکار مي روند استريل باشند(فرآيندي که درآن تمامي ميکروارگانيسم هاکشته مي شوند).
افراداستريل تيم جراحي و افرادي که وسايل موردنياز را به آنها مي دهندبايد نکات استريل را به طور کامل رعايت کنند.
افرادغير استريل بايد به خاطرداشته باشندکه نبايدبه هيچ وجه وارد محيط استريل جراحي شوند,بلکه بايددراطراف و يا دوراز محيط استريل بايستند.آنها مسئوليت حفظ اين محيط استريل را در طول جراحي به عهده دارندوبايد وسايل وتجهيزات جراحي را به دقت تحت نظر قرار دهند تا غير استريل نشوند.همچنين اين افراد مسئوليت مراقبت مستقيم از بيماران را به عهده دارندواگردرحين جراحي وسيله اي مورد نياز باشد بايدآن رابراي افراداستريل تيم جراحي فراهم نمايند.
افرادتيم جراحي........
مقدمه:
هيچ بيماري از تجربيات جراحي برخوردار نمي شود مگر اينکه در اتاق عمل حضور يابد.
در حين جراحي اطراف بيمارتوسط جراح- يک يادودستيار-تکنسين اتاق عمل-متخصص بيهوشي وپرستار سر کولر احاطه مي شود.
هريک از اين افراد داراي وظايف مشخصي هستندکه در حين جراحي موظف به انجام آن مي باشند ودر مجموع تيم جراحي را تشکيل مي دهند.
در اين وبلاگ افرادي که مسئوليت مراقبت مستقيم از بيمار را بعهده دارند افراد تيم جراحي ناميده مي شوند.
بطور کلي مي توان گفت:که زندگي بيماران به دست افراد تيم جراحي است وعملکردگروه جراحي نيز شبيه عملکرد گروه ارکست سنفوني است که هر فرد جهت ايجاد هماهنگي وهمنوايي با ساير افراد گروه جهت يک اجراي موفق همکاري مي نمايد.
هوشبري........
هدف تربيت افرادکارآمدي است که بتواننددر گروه هاي سه يا چهار نفره به عنوان دستيار يک متخصص بيهوشي دريک بخش هوشبري انجام وظيفه کنند.
دروس اين رشته به صورت نظري عملي وکار آموزي در عرصه است.
فارغ التحصيلان هوشبري توانايي شناسايي دستگاه هاي اندازه گيري گازهاي خون و ساير وسايل مربوط به رشته بيهوشي وتنظيم و کاربرد آنها شناسايي دستگاه هاي مختلف بيهوشي در اتاق عمل واستريليزاسيون آنها بيهوش ساختن بيمار زير نظر متخصص ومراقبت هاي قلبي و تنفسي وبيدار کردن او در پايان عمل درد شناسي احياي قلبي ريوي وانجام دادن بي حسي ناحيه اي وغيره در موارد کلينيکي پرستاري به روش علمي و مراقبت از بيماران بد حال را دارند.

● ياتاقانها: ياتاقانها تکيگاه اصلي اجزائ چرخنده پمپ بوده ومعيوب شدن آنها ممکن است موقعيت اجزاء چرخشي پمپ را تغيير دهد که در اين صورت باعث برخورد قطعات ...

« ويتامين A » به خاطر داريد که در مورد دسته بندي ويتامينها به دو گروه محلول در آب و محلول در چربي سخن گفتيم. حال مي خواهيم به معرفي ويتامينهايي که در ...

● اطلاعات کلي ويتامين B۱ يا تيامين در تمام فرآيندهاي متابوليکي کليدي سيستم عصبي ، قلب ، عضله و سلول هاي خوني دخالت دارد. اين ويتامين محلول در آب بوده ...

کليه عملياتي را که در فاصله جوانه زدن بذر تا برداشت محصول انجام مي گيرد عمليات داشت مي گويند. اين مرحله عبارت است از: آبياري, تنک کردن, واکاري, خاک دا ...

براي انجام عمل جوشکاري چهار منبع اصلي انرژي وجود دارد که عبارتند از: ·انرژي الکتريکي ·انرژي شيميايي ·انرژي مکانيکي ·انرژي تشعشعي انرژي الکتريکي: از ان ...

واکسنها، علاوه بر توليد فعال پادتنهاي در گردش ، درموارد خاص و در هنگام بروز آلودگيهاي بعدي سريعاً موجب واکنش لنفوسيتها گرديده و دستگاه حساس ايمني را ط ...

● ديد کلي نظريات متعددي براي بيان نحوه عملکرد بيهوش کننده هاي عمومي ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نمي توان با يک نظريه واحد توضيح داد. در واقع ا ...

● آيا شيردهي نياز به مهارت خاصي دارد؟ پاسخ اين است که همه مادران اين امکان را دارند که به نوزادان خود شير دهند. اما روش صحيح شيردادن به گونه اي است که ...

دانلود نسخه PDF - اتاق عمل