up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله ابرهاي شبتاب PDF
QR code - ابرهاي شبتاب

ابرهاي شبتاب

ابرهاي طبيعي :
ابرهاي شبتاب ، ابرهايي هستند كه نور خورشيد را مد تها پس از غروب در خود حفظ مي كنند . اين امرنشان دهنده آن است كه اين ابرها در ارتفاع زيادي هستند . ابرهاي شبتاب طبيعي بندرت يافت مي شوند و تنها در عرضهاي جغرافيايي زياد در اواخر تابستان ظاهر ميشوند . ازاين رو ، بجز در اروپاي شمالي ، كانادا و آلاسكا وجود آنها در جاهاي ديگر بندرت گزارش مي شوند . انهاهمانند ابرهاي آتشفشان ظاهرلطيفي ندارند ، بلكه دقيقاشبيه ابرهاي معمولي اند.
اين ابرها ، مدتها پس از غروب خورشيد قابل رويتند و ازچنان فاصله هاي دوري قابل مشاهده اندكه ارتفاع آنها را مي توان بامثلث بندي ساده تخمين زد ، ارتفاع به دست آمده همواره حدود۸۰ كيلومتر بوده است ، بنابراين آنها از ابرهاي معمولي وگرود غبارآتشفشاني خيلي بالاترند . درمورد منشاء اين ابرهاي طبيعي بحث هاي زيادي شده است . چون آنها تقريبا در همان ارتفاعي جاي دارندكه درآن جا بيشتر شهابهاي كوچك مي سوزند .
زماني تصور مي شد كه اين ابرها گرد و غبار شهابي هستند ، اما بر حسب ظاهر شبيه ابرهاي بخار آب هستند . محتمل ترين منشاء آنها هنگامي آشكار مي شود كه انسان به وضعيت فيزيكي جو در ارتفاع ۸۰ كيلومتري توجه كند . دراين ارتفاع دما بسياركم است و تا حد ۷۴ درجه سانتيگراد كاهش مي يابد .
دراين ارتفاع ، ضمن مطالعه يك نوار تشعشعي مادون قرمز اكسيژن به هنگام شب در آسمان دماي ۱۰۳ سانتيگراد را مشاهده كرده ايم . اين دما تا بدان حد كم است كه مقدار ناچيز بخار آب كه گاهي به بالاي چند سپهرتا اين ارتفاع نفوذ مي كند ، منجمد مي شود و به حالت يك ابريخ زده در مي آيد .
ابرهاي مصنوعي :
به علت كمياب بودن ابرهاي شبتاب طبيعي ، ما از ديدن ابرهاي خيلي مرتفع در آسمان جنوب غربي تاكسون دچار حيرت شديم. عكسبرداري از لايه تابش آگنگ را در دوم نوامبر ۱۹۶۳م ، به پايان رسانده بوديم و هنوز دوربين و سه پايه را در دست داشتيم كه ناگهان كارولين ابر شبتابي را مشاهده كرد كه در سمت راست ، جايي كه چند دقيقه پيش به آن نگاه مي كرديم ، ظاهر شده بود . موفق شديم از آن عكس بگيريم . پس از آن ، دوبار ديگر ، يعني ، در ۱۳ و ۲۰ دسامبر۱۹۶۳م ، ابرهاي شبتاب ظاهر شدند .
اين سري ازعكسها ما را قادر ساخت تا حركت را اندازه گيري كنيم و وقتي آن را با ارتفاع به دست آمده از هنگام غروب خورشيد بر روي ابر همراه كرديم ، سرعت زمين به دست آمد . عكسها را از آخر به اول بر پرده افكنديم و زمان و مكاني را يافتيم كه وقتي ابر بر فراز اقيانوس آرام بود ، بايد درآن محل قرار مي داشت ، زمان آن دقيقاً وقتي بود كه موشكي از محلي كه ما پيش بيني كرده بوديم ، يعني پايگاه موشكي واندنبرگ دركاليفرنيا به سوي محل خاصي درجزيره كووايالين پرتاب شده بود .
ازآن به بعد ، گاهي ابرهاي ديگري مي ديديم ، حتي يك بار دود روشن موشكي را ديديم كه درآسمان تاريك همانند يك بالون سبك بادنباله اي درازهمراه بود .
اخيرا، يكي از همكارانم ضمن رانندگي در وسط صحراي نزديك ال سنترو دركاليفرنيا ، پس از غروب خورشيد ، منظره اي جالب از ابرشبتاب را كه از تخليه دود موشك درآسمان غربي به وجودآمده بود ، مشاهده كرد . خوشبختانه در اتومبيلش دوربين عكاسي داشت . همچنين موشكها از طريق تزريق مواد فلوئورسان يا موادي كه درنتيجه واكنشهاي شيميايي تابان مي شوند ، در ارتفاعات ابرهاي شبتاب مصنوعي ايجادكرده اند و معمولا بادهايي كه در ارتفاعات زياد مي وزند ، ازطريق آنها قابل رويت مي شوند.
اين ابرها بيشتر به رنگ قرمز يا سبز هستند و اين بسته به آن است كه عنصر باريوم به كار گرفته شده باشد يا ليتيوم . يك موشك تحقيقاتي از تفنگ ويژه اي در ميدان آزمايش سلاحهاي ارتشي واقع دريوما به ارتفاع بسيار زيادي شليك شد ويك ردياب شيميايي كه در نورخورشيد منور مي شد به داخل منطقه روشن پرتاب شد و حدود۲۰ دقيقه در آن محل باقي مي ماند و كم كم پراكنده و رانده شد.

ابرهاي طبيعي : ابرهاي شبتاب ، ابرهايي هستند كه نور خورشيد را مد تها پس از غروب در خود حفظ مي كنند . اين امرنشان دهنده آن است كه اين ابرها در ارتفاع زي ...

ابرهاي طبيعي : ابرهاي شبتاب ، ابرهايي هستند كه نور خورشيد را مد تها پس از غروب در خود حفظ مي كنند . اين امرنشان دهنده آن است كه اين ابرها در ارتفاع زي ...

زماني که به شب مي انديشيم اولين تصويري که در ذهن مان مي آيد ستارگان هستند؛ ستارگاني که گاه با به اصطلاح چشمک زدن در خاطرمان به خوبي مانده اند. اما ستا ...

دانشمندان درخصوص علت پيدايش ابرهاي نازك آبي رنگي كه با درخشش كهربايي خود مناظر زيبايي را به وجود مي آورند ، اختلاف نظر دارند. دان پتي ،يكي از خدمه ايس ...

● ابرهاي طبيعي : ابرهاي شبتاب ، ابرهايي هستند كه نور خورشيد را مد تها پس از غروب در خود حفظ مي كنند . اين امرنشان دهنده آن است كه اين ابرها در ارتفاع ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

چرا آسمان صاف در هنگام روز اغلب آبي ، ولي در نزديکي افق سفيد است؟ چرا خورشيد در حال غروب سرخ و آسمان درست در بالاي آن همچون پرده اي رنگارنگ است؟ چرا د ...

● فرايند هاي شيميايي منجر شونده به کاهش اوزون قطبي در حال حاضر پذيرفته شده است که ترکيبات کلرين و برمين در اتمسفر باعث کاهش اوزون بر روي قطب شمال وجنو ...

دانلود نسخه PDF - ابرهاي شبتاب