up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله آکواريوم PDF
QR code - آکواريوم

آکواريوم

نقش و تاثير گياهان در آکواريوم

نقش و تاثير گياهان در آکواريوم
مقدمه
نقش و تاثير گياهان در آکواريوم بر کسي پوشيده نيست . تنها شدت و ضعف تاثيرش در نزد ما متفاوت است . تعدادي از ما به گياه به عنوان عاملي براي تزيين آکواريوم نگاه مي‌کنيم و در صدد تهيه آن براي اين امر بر مي آييم. تهيه گياه طبيعي زيبا و مقاوم با تنوع شکل و قدرت سازگاري متناسب با شرايط متغير مورد تقاضا، در کشور ما به نظر نمي‌رسد کار آساني باشد فلذا ناگزير به انتخاب و کاربرد گياهان مصنوعي براي تزيين مي افتيم. اگر چه در سالهاي اخير نمونه هاي زيبا و ظريفي از گياهان مصنوعي براي تامين اين نياز در بازار داخلي عرضه شده است ولي هرگز نمي‌تواند جلوه و تاثير گياهان طبيعي را برايمان به ارمغان آورد و ناگزير به ساختن با شرايط موجود مي‌شويم. ولي کمي تجربه و دانش در آکواريوم‌داري ما را به اهميت و نقش گياهان طبيعي در آکواريوم بيشتر آشنا ساخته و ما را به خريد و مصرف آن راغب تر مي‌سازد. در اين مرحله ما به گياهان به عنوان تامين کننده اکسيژن در آب نگاه ميکنيم و کمبودش را با افزايش و بهبود سيستم هوادهي مي‌خواهيم جبران کنيم. شايد نقشي که بيشتر و بهتر از همه در رابطه با گياهان به ديد و نظر ما مي‌آيد، نقش و تاثير آن در زيبايي و القا حس زندگي آکواريوم است .هرگز نمي‌توان طراوت و روح زندگي موجود در يک آکواريوم گياهي زيبا را با يک آکواريوم بدون گياه مقايسه کنيم. تنوع شکل و قدرت سازگاري در گياهان مختلف و نيز امکان دسترسي ما به آنها ( البته با کمي محدوديت در کشور ما) اين امکان را فراهم ساخته تا هر صاحب ذوق و سليقه‌اي را به کاربرد يک يا چند نوع از آنها در آکواريوم خود متناسب با شرايط زيستي نگهداري يا گونه ماهي مورد پرورش وا دارد .تنها راه کسب و درک لذت تماشا و حضور گياه در آکواريوم، شايد خريد يک يا چند شاخه گياه طبيعي و مراقبت و تکثير آن در محيط آکواريوممان باشد .اما نقش و تاثير و جايگاه گياهان طبيعي در آکواريوم به مراتب بيشتر و مهمتر از اين نگاه اوليه به آنها است .آنها ضمن توليد اکسيژن در آب و ايجاد محيطي امن براي زيستن و زاد آوري ماهيان به تنظيم فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب کمک کرده و به عنوان منبع غذايي براي ماهيان به کار ميروند.
در اين قسمت به معرفي نقش گياهان در آکواريوم پرداخته و استفاده بهتر و شناختي دقيق از آن‌ها را توضيح خواهيم داد.
بررسي دلايل نگهداري گياهان در آکواريوم
1) جذب گاز کربنيک و توليد اکسيژن (مبادله گازها)
از تنفس ماهي‌ها و ساير آبزيان موجود در محيط آکواريوم دي اکسيدکربن حاصل مي‌شود که افزايش تراکم آن در آب براي ماهيان و ساير آبزيان (مصرف کننده اکسيژن) مضر است. هوادهي و انتشار سطحي و نيز کاربرد پمپ هوا در آکواريوم سبب تقليل تراکم دي‌اکسيدکربن در آب مي‌شود .
6 CO2 (g) + 12 H2O (l) + photons C6H12O6 (aq) + 6 O2 (g) + 6 H2O
گياهان از دي اکسيد کربن يا co2 موجود در آب در طي عمل فتوسنتز در مجاورت نور (طبيعي يا مصنوعي) استفاده کرده و به توليد غذا براي خود ميپردازند. اين غذا يا قند توليد شده در گياهان براي انجام فعاليتهاي زيستي گياه صرف مي‌شود و يا به اشکال ديگري از پلي ساکاريدها نظير نشاسته و سلولز تبديل مي‌شود که نقش ذخيره مواد غذايي در گياه يا کاربرد در ساختار ديواره سلولي گياهي را دارند و يا به پروتئين يا اشکال ديگري از مواد مغذي و اساسي که گياه براي رشدش به آن نياز دارد تبديل مي‌شود. دي‌اکسيدکربن به عنوان محصول اوليه و يا فرعي در بسياري از واکنشهاي شيميايي آب شرکت مي‌کند و نقش گياهان در جذب و متعادل ساختن چرخه توليد و مصرف آن در آکواريوم بسيار حياتي است. بنابراين با وجود گياهان در آب کمک موثري به جذب و کنترل اين ماده زايد حاصل از زندگي ماهي‌ها و ساير آبزيان تانک خود کرده‌ايم .گياهان در تاريکي مصرف کننده اکسيژن بوده و به توليد co2 مي‌پردازند. در صورتي که تراکم گياهان در آکواريوم در حد مطلوبي باشد، با کاربرد پمپ هوا در شب مي‌توانيم مقدار دي‌اکسيدکربني را که توسط گياهان در تاريکي در تانک آزاد مي‌شود را کنترل و سميت آن را از بين ببريم .
توليد اکسيژن و يا فراهم ساختن آن در محيط زيست موجودات ساکن آکواريوم از نقش و اهميت ويژه‌اي برخوردار است .امروز اين مهم توسط پمپ‌ها و نيز انواعي از فيلترها در آکواريوم تامين شده و سطح اکسيژن در حد مطلوبي در آکواريوم حفظ مي‌شود .گياهان با جذب مواد سمي و گاز کربنيک توليدي در آب نقش مهمي در تعادل زيستي داخل آکواريوم ايفا مي‌کنند ولي همواره بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که گياهان در حضور نور به توليد اکسيژن در آب پرداخته و غلظت آن را در آب افزايش مي‌دهند در حالي که در زماني که نور وجود ندارد، گياهان به مصرف کننده اکسيژن در آب تبديل شده و به توليد گاز کربنيک در آب ميپردازند. در تانک‌هايي با پوشش انبوه گياهي عالي و پلانکتوني و جلبکي، گاه توليد اکسيژن در طول روز به حدي زياد ميشود که ممکن است سبب مشکلاتي براي ماهي و ساکنان آن شود و اين امر در شب تاثير مضر دو چنداني در جذب اکسيژن و بروز احتمال کاهش اکسيژن محيط آبي دارند .بنابراين توجه به تراکم گياهي در آب و نيز تنظيم هوادهي و خصوصاً توجه به نياز اکسيژني خاص در شب هنگام در تانک‌هاي گياهي مي‌تواند به سلامت و پايداري زندگي در محيط آکواريوم کمک کرده و آن را بهبود ببخشد .
يک ويژگي گياه در آکوارويم اين است که در حضور نور طبيعي يا مصنوعي در اکواريوم به فتوسنتز مي‌پردازد و در طي فرايند فتوسنتز به توليد اکسيژن و جذب دي اکسيد کربن يا co2 مي‌پردازد .اين فرايند در تاريکي بر عکس مي‌شود .اگرچه در گذشته با شرايط خاص به گياهان براي توليد اکسيژن در آب اکواريوم نگريسته مي‌شد، اما امروزه با حضور پمپ‌هاي هوادهي اين نقش کم رنگ شده است .وجود ماهي در کنار گياه در آکواريوم به ايجاد يک همزيستي موثر و متقابل انجاميده که هر دو طرف از آن بهره مند مي‌شوند .
شدت توليد اکسيژن توسط گياهان در اکواريوم به دو عامل عمده بستگي دارد:
* شدت نور
* نوع گياه
از ميان گياهان آکواريومي مي‌توان به بعضي خزه‌ها، ميريوفيليوم Myriophyllum و ريکسيا Riccia اشاره کرد که اکسيژن بيشتري توليد مي‌کنند. شدت توليد اکسيژن به سطح برگ‌ها بستگي نداشته و اگرچه نقش اکسيژن دهي گياه در اکواريوم هم اينک زياد در نظر نيست، وليکن تنها گياهان هستند که مي‌توانند دي اکسيدکربن را از آب اکواريوم جذب کنند.گياهان اکسيژن‌ساز اکواريومي نظير الودآ Elodea canadensis و اگريا دنسا Egeria densa و سراتوفيلوم Ceratophyllum demersum مي‌توانند طي روند فتوسنتر و توليد اکسيژني که دارند، بسياري از مواد شيميايي موجود در آب اکواريوم مانند نمک‌هاي فلزي را جذب نمايند که به مانند يک تصفيه در آب عمل مي‌کنند .
2) جذب مواد سمي
در آکواريوم‌هايي که از گياه طبيعي در آن استفاده شده است مي‌توان جذب قسمت عمده‌اي از مواد دفعي و سمي حاصل از متابوليسم بدن ماهي و فعاليت‌هاي حياتي آن را و نيز مواد حاصل از تجزيه بقاياي مواد غذايي را به گياهان نسبت داد .از مواد دفعي ماهيان مواد ازته‌اي در آب ايجاد مي‌شود که براي ماهي سمي بوده و براي گياه مي‌تواند به عنوان عاملي براي رشد و نمو محسوب شود. از مهمترين مواد سمي توليد شده در آکواريوم مي‌توان از آمونيم ياد کرد که ترکيبي از ادرار ماهي است و به‌ طور مداوم توسط ماهي‌هاي موجود در تانک توليد و وارد آب شده و بر تراکمش اضافه مي‌شود .اين عامل سمي براي ماهيان بايد به طريقي از آب خارج شود که بسته به شرايط و امکانات مي‌توان به روش‌هاي مختلفي از غلظت آن در آب و شدت زيانباريش کاست .يک راه تعويض آب و کاهش آن از طريق رقيق کردنش در حجم آکواريوم است .راه ديگر اثر نيتروباکتريها است که بايد در تانکمان وجود داشته باشند تا بتوانند با تاثير با آن از شدت و حدت غلظت و سميت آن بکاهند که لزومش وجود فيلترهاي بيولوژيک افزوده شده به آکواريوم يا ايجادسيکل ازت در آب است .
2 HNO2 + 2Nitrosomonas 2 NH3 + 3 O2 H2O + Energy
2 HNO3 + EnergyNitrobacter 2 HNO2 + O2
و نهايتاً و طبيعي ترين راه کاربرد و حضور گياهان در محيط زيستي ماهيان در تانک است که بطور طبيعي به جذب و حذف اين مواد در آب مي‌ پردازند .
اگرچه اين مواد براي ماهي‌ها عاملي مضر و سمي بوده ولي براي رشد و نموگياهان به عنوان مواد اوليه در ساخت و ساز سلولي گياهي به کار رفته و سبب رشد و نمو گياهان در آب ميشوند.از اينرو در يک تانک گياه‌کاري شده نسبت به يک تانک فاقد گياه طبيعي به جمعيت باکتريايي کمتري براي حذف يا کنترل مواد ازته سمي در آب نيازمنديم .
3) کنترل ميزان نور
تنظيم ميزان نور مورد نياز براي انواع مختلف ماهيان در يک تانک اجتماعي بسيار مشکل و شايد غير ممکن است. هر گونه‌اي به شدت مشخصي از نور يا تاريکي نيازمند است و در يک آکواريوم بدون گياه و لخت نميتوان شدت و مقدار نور را در قسمتهاي مختلف و براي ماهيان مختلف به طور جداگانه تنظيم و ارائه کرد .نقش گياه در آکواريومي گياه‌کاري شده تنظيم شدت نور ورودي در بخش‌هايي است که کاشته شده و دامنه‌اي از شدت نور و روشنايي را در قسمتهاي مختلف اکواريوم متناسب با مقدار و قدرت نور تابيده شده، نوع گياه و تراکم کاشت فراهم مي‌کند. در اين‌ حال هر ماهي مي‌تواند متناسب با نياز زيستي خود در قسمتي از آکواريوم آرام گرفته و تعادل بيشتري در زيست و سازگاري گونه هاي مختلف با يکديگر فراهم مي‌شود. شايد به توان گفت نقشي که گياهان براي ماهيها در خصوص تامين نور و روشنايي مناسب فراهم مي‌کنند خيلي بيشتر و مهمتر از تاثيري است که از کاشت گياه جهت زيبا سازي براي آکواريوم‌دار نصيب مي‌شود .
4) توليد مثل و پناهگاهي مناسب براي ماهي‌ها
ماهيان بسياري براي تخم‌ريزي نياز به شرايط و فاکتورهاي محيطي مختلفي دارند که حضور و تاثير آنها سبب آمادگي ماهي براي تخم‌ريزي و اجراي فرايند تکثير مي‌شود، عواملي نظير نور، گرما، جريان آب و البته حضور و نقش گياهان در محيط آبي . گونه هاي بسياري از ماهي ها از گياهان به عنوان بستري براي تخم‌ريزي استفاده مي‌کنند. آنها تخم‌هايشان را بر روي گياه و يا در زير برگ‌ها مي‌گذارند. در انواعي نيز حضور گياهان و الياف آنها در محيط زيست ماهي نقش مهمي در تحريک ماهي به ايجاد لانه داشته و کاربرد گياه به عنوان جزئي از ساختار لانه ، سبب قوام و تکميل ساختار لانه مي‌شود. از جمله ماهيان سازنده لانه با کاربرد الياف گياهي، مي‌توان به گورامي دارف يا کوتوله اشاره کرد که از الياف گياهي موجود در آکواريوم براي ساختار و پايداري لانه حبابيش استفاده مي‌کند.
با توجه به اين که سازگاري و تحمل ماهيان نسبت به همديگر متفاوت بوده و از طرفي اغلب ماهيان به خوردن تخم و يا نوزادان حاصله از آنها مي‌پردازند، وجود پوشش مناسبي از گياه از نظر نوع و تراکم کشت، مي‌تواند جان پناهي را فراهم کند تا ماهياني با نيازهاي زيستي متفاوت بقا و حفظ جان را در خود پناه دهد.
نوزادان ماهيان زنده زا در بدو تولد قدرت شناگري داشته ولي در صورتيکه مکاني براي اختفا نداشته باشند توسط والدين يا ساير هم تانکي هاي خود شکار شده و از بين مي‌روند. تخم بسياري از ماهيان بر سطوح گياه قرار داده مي‌شود و گياه به طور طبيعي پوششي است براي حفاظت آنها نوزادان تازه تفريخ شده از تخم‌ها مي‌توانند در پوشش گياهي موجود در تانک به اختفا پرداخته و جان خود را در چند روز بحراني اوليه زندگي خود حفظ کنند تا قدرت شناگري و زيستي بيشتري براي بقا پيدا کنند. جنگ و گريز و قلمرو طلبي تعدادي از ماهيان سبب مي‌شود تا ماهي مغلوب در جستجوي پناهگاهي براي حفظ خود از تهديد ماهي غالب بر آيد. گياهان مي‌توانند جان پناه خوبي براي اين دسته از ماهيان فراهم کنند. دسته اي از ماهيان شب فعال هستند و در روز مايلند خود را مخفي کرده و از چشم دور نگهدارند. گياهان مي‌توانند محل مناسبي را براي اختفاي اين گونه ماهيان فراهم سازد. جنگ و گريز و قلمرو طلبي تعدادي از ماهيان سبب مي‌شود تا ماهي مغلوب در جستجوي پناهگاهي براي حفظ خود از تهديد ماهي غالب بر آيد.گياهان مي‌توانند جان پناه خوبي براي اين دسته از ماهيان فراهم کنند.
در فرايند توليد مثلي برخي ماهيان نظير ماهي فايتر، بروز رفتار جفت گيري ممکن است توام با خشونت و زد و خورد جدي بين زوجين باشد. وجود گياهان براي در امان ماندن نوع مغلوب بسيار کارساز است .
نحوه کاشتن و قرار دادن گياهان در داخل آکواريوم
مثل گياهان خاکي، گياهان ريشه دار آبزي بايد در داخل موادي که در کف آکواريوم قرار مي گيرند کاشته شوند .بهترين موادي که مي توان براي کاشتن گياهان به کار برود مخلوطي از ماسه شسته شده با سنگريزه ها مي باشد .سنگريزه اگر با ماسه مخلوط شود تهويه کف آکواريوم را تسهيل مي نمايد .اگر در آکواريومي گياهان فقط در ماسه و مخصوصاً ماسه هاي ريز کاشته شوند، به علت فرو رفتن دانه هاي ريز ماسه در يکديگر فضاي خالي بين آنها کم شده و تهويه در داخل آن بخوبي انجام نمي‌گيرد.در اين آکواريوم‌ها مواد غذايي اضافي پس از رسوب در کف آکواريوم فاسد شده و توليد لايه‌اي از لجن مي‌کند که خود باعث مسدود شدن روِي ماسه‌ها و عدم تهوِيه آنها مي‌شود .اگر اکسيژن از طريق آب وارد رسوبات کف آکواريوم نشود، وجود مواد غذايي اضافي آنها باعث توليد برخي از مواد سمي از جمله هيدروژن سولفوره شده که خود باعث نامساعد کردن شرايط داخلي آکواريوم مي‌شود. اگر چه خاک از نظر توليد و سطح نگهداري باکتري‌ها ارزش بيشتري از ماسه دارد، اما با وجود اين به کار بردن آن در داخل آکواريوم به هيچ وجه توصيه نمي‌شود، زيرا هر قدر هم که در به کار بردن و کنترل آن سعي شود باز هم باعث گل آلود کردن آب مي شود .در برخي از آکواريوم‌ها که هدف فقط پرورش گياهان است ميتوان فقط از خاک کف نهرها که به صورت گل تميز در آمده است استفاده کرد .خاک باغچه به هيچ وجه مناسب مصرف در آکواريوم نمي‌باشد.
● عمق ماسه کف آکواريوم
عمق ماسه کف آکواريوم بستگي کامل به نوع گياهي دارد که در آن کاشته مي‌شود .در هر صورت عمق رسوبات کف بايد به اندازه‌اي باشد که بتوان بخوبي گياهان ريشه دار ۵ تا ۶ سانتيمتر را در آن کاشت .از آنجا که معمولا انواع گياهان درشت و ريز در داخل آکواريوم کاشته مي شوند لذا، بهتر است که ماسه کف آکواريوم از قسمت عقب به طرف جلو داراي شيب باشد و گياهان بزرگتر در قسمت عقب و گياهان متوسط در قسمت مياني و گياهان کوچکتر در قسمت جلويي آن کاشته شوند. در چنين وضعي ممکن است عمق ماسه در قسمت مجاور ديواره عقبي آکواريوم حدود ۵ تا ۶ سانتيمتر و در مجاورت ديواره جلويي آن ۲ تا ۳ سانتيمتر باشد .ايجاد شيب عقب به جلو در کف آکواريوم داراي دو مزيت است:
يکي مواد غذايِي زايد به طور دايم از قسمت عقب آکواريوم به طرف جلو آمده لذا خارج کردن آنها با يک لوله لاستيکي کاملا آسان خواهد شد .
به منظور تسهيل بيشتر در امر تميز کردن کف آکواريوم، مي‌توان شيشه‌اي به طول داخلي آکواريوم و عرض ۲ تا ۵ ۲ سانتيمتر را در داخل آن و به فاصله ۳ سانتيمتر از ديواره جلويي جاگذاري کرده و ماسه کف را طوري ريخت که شيب کم قسمت جلويي به آن ختم شود .در چنين وضعي در قسمت جلوي آکواريوم شياري به عرض ۳ سانتيمتر و به عمق ۲ تا ۵ ۲ سانتيمتر و به طول داخلي آکواريوم براي جمع شدن مواد زائد کف وجود خواهد داشت که تميز کردن آن بسيار آسان بوده و سيفون کردن مواد زايد تغييري در وضعيت ماسه ها ايجاد نخواهد کرد .همين کار را مي توان با به کار بردن سنگريزه هاي کوچک و قرار دادن آنها بصورت کماني در قسمت جلويي آکواريوم انجام داد ولي قرادادن نوار شيشه‌اي بهتر است.
● نحوه حمل و نقل گياهان آکواريومي
حمل و نقل گياهان از کشوري به کشور ديگر معمولا با هواپيما انجام مي‌شود و گياهان در شرايط مرطوب از محلي به محل ديگر فرستاده مي‌شوند .در آکواريوم‌هاي خانگي بايد خريدن گياهان پس از آماده کردن آکواريوم و قبل از اضافه کردن ماهي‌ها به آکواريوم انجام شود .گياه خريداري شده را حتماً بايد در روزنامه ها و يا پارچه مرطوب به خانه برد .اگر گياهي پنجاه درصد رطوبت خود را از دست بدهد، در صورتي که از بين نرود، مدتها طول خواهد کشيد تا به حالت طبيعي برگردد .اگر گياهان از آبگيرهاي داخلي گرفته شده‌اند بايد حمل آنها به محل مورد نظر به همان ترتيب و در روزنامه و کاغذ مرطوب انجام گيرد .در صورتي که فاصله حمل و نقل زياد است، بايد مرتباً روزنامه يا پارچه را مرطوب کرد تا از خشک شدن گياهان جلوگيري شود .در صورت امکان مي توان حمل و نقل را در داخل يک سطل آب انجام داد به شرطي که تهويه آن به طور مرتب انجام گيرد تا از خفه شدن گياه جلوگيري شود .
● نحوه کاشتن گياهان در کف آکواريوم
پس از آماده شدن آکواريوم بايد ماسه ها به بهترين وجه شسته شوند .ماسه شسته شده بايد با شيب مورد نظر در داخل آکواريوم ريخته شود .اگر قرار است سنگهاي تزييني نيز در داخل آکواريوم قرار گيرند بايد آنها را پس از ريختن ماسه، در داخل آکواريوم جاگذاري کرد .هنگام آب گيري آکواريوم به منظور جلوگيري از بهم خوردن شيب ماسه ها و جا بجا شدن آنها ، بهتر است يک بشقاب روِي آنها قرار داده و مقداري آب داخل آن ريخت تا پر شدن سطح ماسه ها .
در اين موقع مي توان اقدام به کاشتن گياهان نمود .بهتر است ابتدا گياهان بزرگتر کاشته شوند . کاشتن گياهان پر ريشه سخت تر از ساير گياهان است. يک هفته پس از کاشتن گياهان در صورتي که هيچ گونه مشکلي وجود نداشته باشد، مي‌توان ماهي‌ها را در داخل آکواريوم ريخت.
● آيا لازم است به گياهان داخل آکواريوم کود داده شود ؟
بدون شک داشتن گياهان سرسبز و جالب در داخل آکواريوم علاوه بر زيبايي، اثر مطلوبي بر روي ماهي‌ها نيز دارد .از آنجا که معمولاً به گياهان داخل گلدان و گياهان باغچه انواع کود شيميايي و غيره داده مي‌شود، اکثر آکواريوم‌دارها فکر مي‌کنند براي رشد و نمو و شاداب کردن گياهان داخل آکواريوم نيز بايد به آنها کود داده شود .کود دادن به گياهان آکواريوم کاري بسيار خطرناک است و بطور کلي در آکواريوم‌هايي که تعداد ماهي و ميزان گياه داخل آن متعادل مي‌باشد هرگز احتياجي به دادن کود نيست، زيرا مواد دفعي ماهي ها کليه احتياجات مورد نياز گياه را تامين مي‌نمايند .اگر در آکواريومي که گياهان آن شاداب و سرحال هستند، ماهي ها بيرون آورده شوند ، به زودي گياهان نيز حالت پژمردگي بخود خواهند گرفت .دليل اصلي آن عدم تامين برخي مواد غذايي لازم براي آنهاست که در شرايط معمولي توسط ماهي ها توليد مي‌شوند .اگر ماهي‌ها مجدداً به آکواريوم برگردانده شوند، گياهان نيز بزودي بحالت اول خود برمي‌گردند. اگر ميزان تراکم ماهي در مقايسه با تراکم گياه نامتعادل و در نتيجه گياهان احتياج به کود داشته باشند، بهترين کود، محلول کود خشک شده و (UV) شده گوسفند است که بايد با يک قطره چکان بلند و يا با لوله به آرامي در داخل ماسه و در مجاورت ريشه گياهان به ميزاني که باعث تخريب آب آکواريوم نگردد، ريخته شود.
اخيراً کود شيميايي مخصوص گياهان آکواريومي به صورت کپسول ساخته شده است که مصرف آنها صد در صد مورد تاييد نمي باشد.
اخيراً سيني‌هاي کوچک پلاستيکي يا سفالي به ابعاد ۷×۱۲ و عمق ۵ سانتيمتر درست شده است که مي‌توان خارج از آکواريوم ابتدا گياهان را در داخل آنها کاشت و سپس به تعداد مورد نياز از آنها در داخل آکواريوم قرار داد .کف آکواريوم در اين نوع کاشت گياهان مي‌تواند کاملاً لخت بوده و يا ماسه داشته باشد .در صورت داشتن ماسه، سيني‌هاي محتوي گياهان را بايد در داخل ماسه جاگذاري نمود .اين روش براي تميز کردن آکواريوم و صيد ماهي بسيار خوب مي‌باشد .در اين روش مي‌توان ابتدا سيني گياهان را از آب خارج کرده و سپس اقدام به صيد ماهي نمود.
● محل کاشتن گياه در آکواريوم
همان طور که قبلاً ذکر شد در يک آکواريوم که سطح آن به صورت مستطيل است، پس از ريختن ماسه با شيبي از عقب به جلو بايد گياهان بزرگتر در قسمت عقب و گياهان کوچکتر در قسمت جلوي آکواريوم کاشته شوند .در چنين وضعي گياهان بزرگتر جلوي تابش نور به گياهان کوچکتر را نخواهند گرفت .
آنچه که مهم است اين است که هنگام کاشتن گياهان بايد بفکر جاي خوب و محل شنا براي ماهي‌ها بود .بهترين روش به منظور تامين فضاي کافي براي حرکت ماهي‌ها اين است که سعي شود در قسمت جلوي آکواريوم چيزي کاشته نشود .ولي بهتر است همواره قسمت جلوي آکواريوم به صورت نيم دايره و با توجه به وسعت آن تا حدودي خالي بماند .
● PH مناسب براي رشد و نمو گياهان
به طور کلي PH مناسب براي رشد و نمو گياهان بين ۷ تا ۵ ۷ مي‌باشد .بعضي گياهان در آب‌هاي خنثي يا آب‌هاي کمي قليايي رشد و نمو بهتري خواهند داشت .براي بيشتر ماهي‌ها نيز همين حد PH مناسب است.
● ضد عفوني کردن گياهان داخل آکواريوم
رشد و نمو بيش از حد خزه ها ممکن است گاهي شفافيت آب آکواريوم را از بين برده و ظاهر آنها را ناخوشايند سازد .در اين گونه موارد مي‌توان از پر منگنات پتاسيم براي ضد عفوني کردن آنها استفاده نمود .براي اين منظور بايد ابتدا ماهي‌هاي داخل آکواريوم را بيرون آورد و به ازاي هر ليتر آب آکواريوم ۱۵ ميلي‌گرم پرمنگنات پتاسيم که قبلاً به صورت محلول در آمده است به آب اضافه کرد .بعد از دو ساعت بايد آب محتوي پرمنگنات تخليه و به جاي آن آب تميز به آکواريوم اضافه شود .هنگام تخليه اگر مقداري آب محتوي پرمنگنات در کف آکواريوم باقي ماند، اشکالي نخواهد داشت .
● گزينش گياهان
همواره بايد از گياهان جوانتر و شادابتر براي کاشتن در آکواريوم استفاده نمود زيرا گياهان جوانتر به مراتب بهتر از گياهان مسن مي توانند خود را با شرايط جديد آکواريوم سازش دهند.
به طور کلي گياهان آکواريومي بايد داراي خصوصياتي مانند کوچک بودن نسبي، رشد نسبي، زيبايي و مقاومت در برابر تغييرا ت داخل آکواريوم باشند .هر گياهي که واجد اين خصوصيات باشد براي مصرف در داخل آکواريوم مناسب است .از آنجا که وارد کردن و حمل و نقل گياهان گاهي توام با مشکلات است بايد از انواع گياهان آبزي موجود در آبگيرها بخصوص مرداب بندر انزلي و گياهاني که احتمالاً در آبگيرهاي جنوبي کشور يافت مي‌شود استفاده کرد .اکثراً به علت گرمتر بودن آب آکواريوم، در مقايسه با محيط زيست طبيعي، اين گياهان را ممکن است نتوان بخوبي نگهداري کرد. اگر چه در حال حاضر انواع زيادي از گياهان براي نگهداري در آکواريوم ها شناخته شده‌اند، اما ۵ جنس از آنها از نظر مصرف بر انواع ديگر برتري يافته‌اند که عبارتند از:
واليزنريا Vallisneria
ساژيت

● لوازمي که براي درست کردن يک آکواريم کامل مورد نياز است بدين شرح است: ▪ آکورايم : انتخاب آکواريم بسته به علاقه افراد متفاوت است. حجم آکواريم = ارتفاع ...

آکواريوم ظرفي است شيشه اي که در آن گياهان و جانوران آبزي(معمولا ماهيها) نگه داشته مي شوند. همانطور که واژه باغ وحش براي اشاره به محلي که در آن جانوران ...

● ثابت نگه داشتن و افزايش ph يکي از مشکلات عمومي و اصلي آکواريوم داران نگهداري و حفظ Ph در يک ميزان ثابت است. خيلي از افراد متوجه اهميت نقش Ph و فاکتو ...

● چند نوع غذا بايد به ماهي ها داده شود؟ ماهي ها از نظر تغذيه با يکديگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذايي خاصي تغذيه مي نمايند .ماهي ها يک گونه ...

گياهان آکواريوم نقش بسيار مهمي در ايجاد تعادل اکوسيستم آکواريوم بازي ميکنند.گياهان آکواريوم درست مثل درختان عمل ميکنندومحيط آکواريوم رو زيباتر و سالم ...

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مييابد، علاقهمند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجارتي ...

پرورش و نگهداري گل وگياهان از گذشته مورد توجه وعلاقه جوامع بشري بوده و بصورت هاي مختلف در باغها ، خيابان ها ، درون منازل و حتي بصورت مناظر و طبيت در آ ...

• تعريف • وسايل مورد نياز • طرز تهيه تراريوم • کود • آبياري • نور تعريف تراريوم از نظر معني، باغ مينياتوري در يک جام مي باشد. تراريو ...

دانلود نسخه PDF - آکواريوم